Rozporządzenie 110/2005 ustanawiające przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla... - OpenLEX

Rozporządzenie 110/2005 ustanawiające przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2003 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.21.5

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 110/2005
z dnia 24 stycznia 2005 r.
ustanawiające przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2003 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury(1), w szczególności jego art. 27 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dodatek wyrównawczy przewidziany w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 jest przyznawany pod pewnymi warunkami wspólnotowym organizacjom producentów tuńczyka na ilości dostarczone do zakładów przetwórczych w kwartale kalendarzowym, który posłużył jako referencyjny do obliczania cen, jeśli równocześnie kwartalna średnia cena sprzedaży na rynku Wspólnoty i cena przywozu, zwiększona w stosownych przypadkach o podatek wyrównawczy, który został na nią nałożony, nie przekraczają poziomu 87 % wspólnotowej ceny producenta danego produktu.

(2) Po analizie sytuacji na rynku wspólnotowym stwierdzono, iż w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2003 r., w odniesieniu do połowów tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki ważą ponad 10 kg, zarówno kwartalna średnia cena sprzedaży na rynku, jak i cena przywozu, o których mowa w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 104/2004, nie przekroczyły poziomu 87 % obowiązującej wspólnotowej ceny producenta, określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2346/2002(2).

(3) W celu określenia wysokości przysługującego dodatku należy uwzględnić operacje sprzedaży, dla których faktury są datowane na dany kwartał i zostały wykorzystane przy obliczaniu miesięcznej średniej ceny sprzedaży, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2183/2001(3).

(4) Wysokość dodatku, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, nie może w żadnym wypadku przekraczać różnicy między progiem uruchomienia a średnią ceną sprzedaży danego produktu na rynku wspólnotowym lub zryczałtowanej kwoty równej 12 % tego progu.

(5) Ilości kwalifikujące się do objęcia dodatkiem wyrównawczym, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, w odniesieniu do danego kwartału nie mogą w żadnym wypadku przekroczyć wysokości określonych w ust. 3 wymienionego artykułu.

(6) Ilości tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki ważą ponad 10 kg, sprzedawane i dostarczane do zakładów przetwórczych mających siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty były w danym kwartale wyższe od ilości sprzedanych i dostarczonych w analogicznym kwartale w poprzednich trzech latach połowowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż ilości te przekraczają pułap określony w art. 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, należy ograniczyć całkowitą ilość tych produktów kwalifikujących się do otrzymania dodatku.

(7) Zgodnie z pułapami określonymi w art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 wykorzystywanymi do obliczenia wysokości dodatku przyznawanego każdej organizacji producentów należy ustalić podział kwalifikujących się ilości między zainteresowane organizacje producentów, proporcjonalnie do odpowiednich wielkości ich produkcji w analogicznym kwartale w latach połowowych 2000, 2001 i 2002.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Na okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2003 r.

maksymalne kwoty dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, na wymienione poniżej produkty ustala się następująco:

Produkt

Maksymalna kwota dodatku (EUR/tonę)

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) o wadze ponad 10 kg sztuka

24

Artykuł  2
1.
Całkowitą ilość kwalifikującą się do otrzymania dodatku, przypadającą na gatunek, ustala się następująco:

– Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) o wadze ponad 10 kg sztuka: 11.433,536 ton.

2.
Sposób podziału całkowitej ilości między zainteresowane organizacje producentów określony jest w Załączniku.
Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.

(2) Dz.U. L 351 z 28.12.2002, str. 3.

(3) Dz.U. L 293 z 10.11.2001, str. 11.

ZAŁĄCZNIK

Podział ilości tuńczyka kwalifikujących się do otrzymania dodatku wyrównawczego między organizacje producentów w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2003 r. na mocy art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, ze wskazaniem ilości w zależności od przyznanego dodatku

(w tonach)
Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) o wadze ponad 10 kg sztukaIlości objęte 100 % odszkodowaniem (art. 27 ust. 4 tiret pierwsze)Ilości objęte 50 % odszkodowaniem (art. 27 ust. 4 tiret drugie)Ogółem ilości objęte odszkodowaniem (art. 27 ust. 4 tiret pierwsze i drugie)
OPAGAC1.880,53001.880,530
OPTUC3.837,843445,7784.283,621
OP 42 (CAN.)000
ORTHONGEL4.720,123549,2625.269,385
APASA000
Madeira000
Ogółem UE10.438,496995,04011.433,536

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.