Rozporządzenie 1066/2011 ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VI,... - OpenLEX

Rozporządzenie 1066/2011 ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VI, VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.277.7

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1066/2011
z dnia 18 października 2011 r.
ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VI, VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa(1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Rady (UE) nr 1225/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalającym na lata 2011 i 2012 uprawnienia do połowów dla statków UE dotyczące stad niektórych gatunków ryb głębinowych(2) ustanowiono kwoty na lata 2011 i 2012.

(2) Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2011 r.

(3) Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2011 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł  2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Lowri EVANS
Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

______

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2) Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 1.

ZAŁĄCZNIK 

Nr57/DSS
Państwo członkowskieHiszpania
StadoRNG/5B67-
GatunekBuławik czarny (Coryphaenoides rupestris)
ObszarWody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI, VII
Data18.7.2011

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.