Rozporządzenie 1052/2013 ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) - OpenLEX

Rozporządzenie 1052/2013 ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.295.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1052/2013
z dnia 22 października 2013 r.
ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR)

TYTUŁ  I

Artykuł  1  1  

(uchylony)

Artykuł  2  2  

(uchylony)

Artykuł  3  3  

(uchylony)

TYTUŁ  II

ROZDZIAŁ  I

Artykuł  4  4  

(uchylony)

Artykuł  5  5  

(uchylony)

Artykuł  6  6  

(uchylony)

Artykuł  7  7  

(uchylony)

ROZDZIAŁ  II

Artykuł  8  8  

(uchylony)

Artykuł  9

Krajowy obraz sytuacji

1.  9
 (uchylony).
2.  10
 (uchylony).
3. 
Na warstwę zdarzeniową krajowego obrazu sytuacji składają się następujące podwarstwy:
a)
podwarstwa "nielegalne przekraczanie granicy" uwzględniająca informacje - udostępniane krajowemu ośrodkowi koordynacji - o zdarzeniach związanych z zagrożeniem życia migrantów;
b)
podwarstwa "przestępczość transgraniczna";
c)
podwarstwa "sytuacje kryzysowe";
d)
podwarstwa "pozostałe zdarzenia", który zawiera informacje na temat niezidentyfikowanych i wzbudzających podejrzenia pojazdów, statków morskich oraz innych jednostek i osób obecnych na granicach zewnętrznych danego państwa członkowskiego, wzdłuż tych granic lub w ich pobliżu, a także informacje na temat wszelkich innych zdarzeń, które mogą mieć istotny wpływ na kontrolę granic zewnętrznych;
4.  11
 (uchylony).
5. 
Na warstwę operacyjną krajowego obrazu sytuacji składają się następujące podwarstwy:
a)
podwarstwa "środki własne, w tym środki wojskowe wspierające wykonywanie zadań z zakresu egzekwowania prawa, i obszary operacji", która zawiera informacje na temat pozycji, statusu i rodzaju środków własnych oraz zaangażowanych organów. Jeżeli chodzi o środki wojskowe wspierające wykonywanie zadań z zakresu egzekwowania prawa, krajowy ośrodek koordynacji może podjąć decyzję - na wniosek organu krajowego odpowiedzialnego za takie środki - o ograniczeniu dostępu do takich informacji zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu;
b)
podwarstwa "informacje o środowisku", która zawiera lub umożliwia dostęp do informacji na temat terenu i warunków pogodowych na granicach zewnętrznych danego państwa członkowskiego.
6.  12
 (uchylony).
7. 
Na warstwę analityczną krajowego obrazu sytuacji składają się następujące podwarstwy:
a)
podwarstwa "informacje", która zawiera informacje na temat kluczowych zmian i wskaźników istotnych dla celów niniejszego rozporządzenia;
b)
podwarstwa "analizy", która zawiera materiały analityczne, tendencje w zakresie oceny ryzyka, regionalne monitoringi, obserwacje na temat regionu oraz informacyjne informacje sygnalne istotne dla celów niniejszego rozporządzenia;
c)
podwarstwa "dane operacyjne", który zawiera przeanalizowane informacje istotne dla celów niniejszego rozporządzenia i w szczególności dla przypisania poziomów ryzyka odcinkom granicy zewnętrznej;
d)
podwarstwa "obrazy i dane geograficzne", która zawiera obrazy referencyjne, mapy kontekstowe, oceny przeanalizowanych informacji oraz analizy zmian (obrazy uzyskane w ramach monitorowania Ziemi), a także informacje na temat wykrytych zmian, informacje geograficzne oraz mapy przenikalności granic zewnętrznych.
8. 
Informacje objęte warstwą analityczną oraz informacje o środowisku objęte warstwą operacyjną krajowego obrazu sytuacji mogą być oparte na informacjach przedstawionych w europejskim obrazie sytuacji oraz we wspólnym przedgranicznym obrazie sytuacji.
9. 
Krajowe ośrodki koordynacji w sąsiadujących państwach członkowskich udostępniają sobie nawzajem, bezpośrednio i w czasie zbliżonym do rzeczywistego, obraz sytuacji sąsiadujących odcinków granicy zewnętrznej zawierający informacje dotyczące:
a)
zdarzeń i innych istotnych elementów objętych warstwą zdarzeniową;
b)
taktycznych analiz ryzyka objętych warstwą analityczną.
10. 
Krajowe ośrodki koordynacji w sąsiadujących państwach członkowskich mogą udostępniać sobie nawzajem, bezpośrednio i w czasie zbliżonym do rzeczywistego, obraz sytuacji sąsiadujących odcinków granicy zewnętrznej zawierający informacje dotyczące pozycji, statusu i rodzaju środków własnych działających na sąsiadujących odcinkach granicy zewnętrznej, zawarte w warstwie operacyjnej.
Artykuł  10

Europejski obraz sytuacji

1.  13
 (uchylony).
2.  14
 (uchylony).
3.  15
 (uchylony).
4.  16
 (uchylony).
5. 
Na warstwę operacyjną europejskiego obrazu sytuacji składają się następujące podwarstwy:
a)
podwarstwa "środki własne", która zawiera informacje na temat pozycji, czasu, statusu i rodzaju środków zaangażowanych we wspólne operacje, projekty pilotażowe lub szybkie interwencje podejmowane przez agencję lub środków pozostających do dyspozycji agencji oraz informacje na temat planu rozmieszczenia, w tym na temat obszaru działań, harmonogramów patroli oraz kodów komunikacyjnych;
b)
podwarstwa "operacje", która zawiera informacje na temat wspólnych operacji, projektów pilotażowych lub szybkich interwencji koordynowanych przez agencję, w tym opis misji, lokalizacji, statusu, czasu trwania, informacji na temat zaangażowanych państw członkowskich i innych podmiotów, codziennych i cotygodniowych raportów sytuacyjnych, danych statystycznych oraz pakietów informacyjnych dla mediów;
c)
podwarstwa "informacje o środowisku", która zawiera informacje na temat terenu i warunków pogodowych na granicach zewnętrznych.
6.  17
 (uchylony).
7. 
Warstwa analityczna europejskiego obrazu sytuacji ma taką samą strukturę, jak warstwa analityczna krajowego obrazu sytuacji określona w art. 9 ust. 7.
Artykuł  11  18  

(uchylony)

Artykuł  12  19  

(uchylony)

Artykuł  13  20  

(uchylony)

ROZDZIAŁ  III

Artykuł  14  21  

(uchylony)

Artykuł  15  22  

(uchylony)

Artykuł  16  23  

(uchylony)

TYTUŁ  III

Artykuł  17  24  

(uchylony)

Artykuł  18  25  

(uchylony)

Artykuł  19  26  

(uchylony)

Artykuł  20  27  

(uchylony)

Artykuł  21  28  

(uchylony)

Artykuł  22  29  

(uchylony)

Artykuł  23  30  

(uchylony)

Artykuł  24  31  

(uchylony)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w Strasburgu dnia 22 października 2013 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
M. SCHULZV. LEŠKEVIČIUS
PrzewodniczącyPrzewodniczący

ZAŁĄCZNIK 32  

(uchylony)
1 Art. 1 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
3 Art. 3 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
4 Art. 4 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
5 Art. 5 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
6 Art. 6 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
7 Art. 7 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
8 Art. 8 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
9 Art. 9 ust. 1 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
10 Art. 9 ust. 2 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
11 Art. 9 ust. 4 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
12 Art. 9 ust. 6 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
13 Art. 10 ust. 1 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
14 Art. 10 ust. 2 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
15 Art. 10 ust. 3 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
16 Art. 10 ust. 4 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
17 Art. 10 ust. 6 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
18 Art. 11 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
19 Art. 12 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
20 Art. 13 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
21 Art. 14 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
22 Art. 15 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
23 Art. 16 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
24 Art. 17 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
25 Art. 18 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
26 Art. 19 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
27 Art. 20 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
28 Art. 21 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
29 Art. 22 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
30 Art. 23 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
31 Art. 24 uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.
32 Załącznik uchylony przez art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1896/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.295.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2019 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.