Rozporządzenie 1021/2013 zmieniające dyrektywy 1999/4/WE i 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Rady... - OpenLEX

Rozporządzenie 1021/2013 zmieniające dyrektywy 1999/4/WE i 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Rady 2001/111/WE, 2001/113/WE i 2001/114/WE w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.287.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1021/2013
z dnia 9 października 2013 r.
zmieniające dyrektywy 1999/4/WE i 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Rady 2001/111/WE, 2001/113/WE i 2001/114/WE w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2 i art. 114 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnoszącej się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii 3 , dyrektywie 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi 4 , dyrektywie Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi 5 , dyrektywie Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi 6 oraz dyrektywie Rady 2001/114/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi 7 przekazuje się Komisji uprawnienia w celu wykonania niektórych przepisów tych dyrektyw. Uprawnienia te były wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 8 . W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony właściwe jest dostosowanie powyższego przekazania uprawnień do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(2) W szczególności w dyrektywach 2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE i 2001/114/WE przekazuje się Komisji uprawnienia do przyjęcia środków koniecznych do wdrożenia tych dyrektyw, związanych z dostosowaniem do postępu technicznego. W przypadku dyrektywy 2000/36/WE środki takie podlegają obecnie procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą, a w przypadku dyrektyw 2001/111/WE, 2001/113/WE i 2001/114/WE - procedurze regulacyjnej. W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony właściwe jest dostosowanie powyższego przekazania uprawnień do art. 290 TFUE, a zakres tych uprawnień należy poddać przeglądowi.

(3) Załączniki do dyrektyw 2000/36/WE, 2001/111/WE i 2001/113/WE zawierają elementy techniczne, które mogą wymagać dostosowania lub uaktualnienia w celu uwzględnienia zmian w stosownych normach międzynarodowych. Jednak w dyrektywach 2000/36/WE i 2001/111/WE nie przekazuje się Komisji odpowiednich uprawnień do niezwłocznego wprowadzenia zmian do załączników do tych dyrektyw w celu uwzględnienia takich zmian. Dlatego też, aby zapewnić spójne wdrożenie dyrektyw 2000/36/WE i 2001/111/WE, należy przekazać Komisji dodatkowe uprawnienia do zmiany części C i D załącznika I do dyrektywy 2000/36/WE i części B załącznika do dyrektywy 2001/111/WE w celu uwzględnienia zmian w stosownych normach międzynarodowych. Ponadto w dyrektywie 2001/113/WE przekazuje się Komisji uprawnienia do dostosowania tej dyrektywy do zmian w stosownych normach międzynarodowych zgodnie z procedurą regulacyjną. W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony właściwe jest dostosowanie powyższego przekazania uprawnień do art. 290 TFUE, a zakres tych uprawnień należy poddać przeglądowi.

(4) Zatem, w celu uwzględnienia postępu technicznego i zmian w stosownych normach międzynarodowych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w następującym zakresie: zmiana części C i D załącznika I do dyrektywy 2000/36/WE, zmiana części B załącznika do dyrektywy 2001/111/WE oraz zmiana załącznika II i części B załącznika III do dyrektywy 2001/113/WE. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(5) Po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 9 , które ma zastosowanie do wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności i pasz na poziomie unijnym i krajowym, ogólne przepisy unijne dotyczące środków spożywczych mają bezpośrednie zastosowanie do produktów objętych zakresem dyrektyw 1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE oraz 2001/114/WE. W związku z tym Komisja nie ma już uprawnień do dostosowania przepisów tych dyrektyw do ogólnych przepisów unijnych dotyczących środków spożywczych. Przepisy, w których przekazuje się takie uprawnienia, należy zatem skreślić.

(6) Niniejsze rozporządzenie ogranicza się do dostosowania przekazania uprawnień Komisji, obowiązującego na mocy dyrektyw 1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE i 2001/114/WE, do art. 290 TFUE oraz, w stosownych przypadkach, do przeglądu zakresu tych uprawnień. Ponieważ cele tych dyrektyw nadal nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i mogą zatem być lepiej osiągnięte na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wychodzi poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celów.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE i 2001/114/WE.

(8) Ponieważ zmiany w dyrektywach 1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE oraz 2001/114/WE dotyczą jedynie uprawnień Komisji, nie ma konieczności transponowania ich przez państwa członkowskie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany do dyrektywy 1999/4/WE

Skreśla się art. 4 i 5 dyrektywy 1999/4/WE.

Artykuł  2

Zmiany do dyrektywy 2000/36/WE

W dyrektywie 2000/36/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

W celu uwzględnienia postępu technicznego i zmian w stosownych normach międzynarodowych Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w celu wprowadzenia zmian w częściach C i D załącznika I.";

2)
art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 18 listopada 2013 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.".

Artykuł  3

Zmiany do dyrektywy 2001/111/WE

W dyrektywie 2001/111/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

W celu uwzględnienia postępu technicznego i zmian w stosownych normach międzynarodowych Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 5 w celu wprowadzenia zmian w części B załącznika.";

2)
art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 18 listopada 2013 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.".

Artykuł  4

Zmiany do dyrektywy 2001/113/WE

W dyrektywie 2001/113/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

W celu uwzględnienia postępu technicznego i zmian w stosownych normach międzynarodowych Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w celu wprowadzenia zmian w załączniku II i części B załącznika III.";

2)
art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 18 listopada 2013 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.".

Artykuł  5

Zmiany do dyrektywy 2001/114/WE

Skreśla się art. 5 i 6 dyrektywy 2001/114/WE.

Artykuł  6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 9 października 2013 r.

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
M. SCHULZV. LEŠKEVIČIUS
PrzewodniczącyPrzewodniczący
1 Dz.U. C 229 z 31.7.2012, s. 143.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2013 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 26 września 2013 r.
3 Dz.U. L 66 z 13.3.1999, s. 26.
4 Dz.U. L 197 z 3.8.2000, s. 19.
5 Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 53.
6 Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 67.
7 Dz.U. L 15 z 17.1.2002, s. 19.
8 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
9 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.