Rozporządzenie 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów - OpenLEX

Rozporządzenie 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.190.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1013/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie przemieszczania odpadów

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Głównym i najważniejszym celem i przedmiotem niniejszego rozporządzenia jest ochrona środowiska, a jego wpływ na handel międzynarodowy ma jedynie uboczny charakter.

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar 3  zostało już kilkakrotnie w znaczącym stopniu zmienione i wymaga dalszych zmian. Konieczne jest w szczególności włączenie do tego rozporządzenia treści decyzji Komisji 94/774/WE z dnia 24 listopada 1994 r. dotyczącej standardowego listu przewozowego określonego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 259/93 4  oraz decyzji Komisji 1999/412/WE z dnia 3 czerwca 1999 r. dotyczącej kwestionariusza w związku z obowiązkiem sprawozdawczym Państw Członkowskich zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 5 . Dlatego też dla zapewnienia większej jasności przepisów rozporządzenie (EWG) nr 259/93 powinno zostać zastąpione.

(3) Decyzja Rady 93/98/EWG 6  dotyczyła zawarcia, w imieniu Wspólnoty, Konwencji bazylejskiej z dnia 22 marca 1989 r. o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych 7 , której Wspólnota jest stroną od 1994 r. Przyjmując rozporządzenie (EWG) nr 259/93, Rada ustanowiła przepisy dotyczące ograniczania i kontroli takiego przemieszczania, między innymi w celu dostosowania istniejącego wspólnotowego systemu nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów do wymogów Konwencji bazylejskiej.

(4) Decyzja Rady 97/640/WE 8  dotyczyła zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty zmiany do Konwencji bazylejskiej, ustanowionej w decyzji III/1 Konferencji Stron. Na mocy tej zmiany wszelki wywóz z państw wymienionych w aneksie VII do Konwencji odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do unieszkodliwiania do państw niewymienionych w tym aneksie został zakazany, podobnie jak, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 1998 r., wywóz odpadów niebezpiecznych, określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji, które są przeznaczone do odzysku. Rozporządzenie (EWG) nr 259/ 93 zostało odpowiednio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 120/97 9 .

(5) Mając na względzie fakt, że Wspólnota zatwierdziła decyzję C(2001)107/Final Rady OECD dotyczącą zmiany decyzji OECD C(92)39/Final w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku (decyzja OECD), w celu ujednolicenia wykazów odpadów z Konwencją bazylejską i zmiany niektórych innych wymagań, konieczne jest włączenie treści tej decyzji do prawa wspólnotowego.

(6) Wspólnota podpisała Konwencję sztokholmską z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

(7) Istotne jest zorganizowanie i uregulowanie nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów w sposób, który uwzględnia potrzebę zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska i zdrowia ludzi oraz który sprzyja bardziej jednolitemu stosowaniu tego rozporządzenia na całym obszarze Wspólnoty.

(8) Istotne jest również uwzględnienie wymogu określonego w art. 4 ust. 2 lit. d) Konwencji bazylejskiej stanowiącego, że przemieszczanie odpadów niebezpiecznych będzie ograniczone do minimum zgodnego z bezpieczną dla środowiska i skuteczną gospodarką takimi odpadami.

(9) Ponadto istotne jest uwzględnienie prawa każdej ze stron Konwencji bazylejskiej, wynikające z jej art. 4 ust. 1, do wprowadzenia zakazu przywozu odpadów niebezpiecznych lub odpadów wymienionych w aneksie II do tej Konwencji.

(10) Przemieszczanie odpadów wytworzonych przez siły zbrojne lub organizacje pomocowe powinno zostać wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia w przypadku przywozu na obszar Wspólnoty w określonych sytuacjach (w tym w razie tranzytu wewnątrz Wspólnoty, kiedy odpady są wprowadzane do Wspólnoty). W odniesieniu do przemieszczania takich odpadów powinny być przestrzegane wymogi wynikające z prawa międzynarodowego oraz z umów międzynarodowych. W takich przypadkach właściwy organ tranzytu i właściwy organ miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty powinny zostać z wyprzedzeniem poinformowane o przemieszczeniu odpadów i ich przeznaczeniu.

(11) Konieczne jest uniknięcie powielania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi 10 , które już zawiera przepisy dotyczące wszystkich aspektów dotyczących przesyłki, wyboru trasy i przesyłania (gromadzenia, transportu, przeładunku, przetwarzania, wykorzystywania, odzyskiwania i unieszkodliwiania, prowadzenia dokumentacji, dokumentów towarzyszących oraz możliwości śledzenia) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w obrębie Wspólnoty, do Wspólnoty oraz poza jej obszar.

(12) Do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna złożyć sprawozdanie na temat związku pomiędzy istniejącymi przepisami sektorowymi dotyczącymi zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz przepisami niniejszego rozporządzenia oraz przedłożyć do tego dnia wszelkie propozycje konieczne do dostosowania tych przepisów do niniejszego rozporządzenia w celu osiągnięcia równoważnego poziomu kontroli.

(13) Pomimo iż nadzór i kontrola przemieszczania odpadów w obrębie Państwa Członkowskiego jest sprawą tego Państwa Członkowskiego, krajowe uregulowania dotyczące przemieszczania odpadów powinny uwzględniać potrzebę spójności z przepisami wspólnotowymi w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

(14) W przypadku przemieszczania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania oraz przeznaczonych do odzysku odpadów, niewymienionych w załączniku III, IIIA lub IIIB, właściwe jest zapewnienie optymalnego nadzoru i kontroli poprzez wymóg uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie przemieszczenie. Taka procedura powinna z kolei wiązać się z uprzednim zgłoszeniem, które umożliwi właściwym organom uzyskanie odpowiednich informacji i podjęcie wszelkich koniecznych środków dla ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Powinno to również umożliwić tym organom wnoszenie uzasadnionych sprzeciwów wobec takiego przemieszczenia.

(15) W przypadku przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku, wymienionych w załączniku III, IIIA lub IIIB, właściwe jest zapewnienie minimalnego poziomu nadzoru i kontroli poprzez wymóg, aby takim przemieszczeniom towarzyszyły określone informacje.

(16) Mając na względzie potrzebę jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia i prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, w celu zapewnienia skuteczności konieczne jest wymaganie, aby zgłoszenia były rozpatrywane przez właściwy organ przemieszczenia.

(17) Istotne jest również uproszczenie systemu gwarancji finansowych lub równoważnego ubezpieczenia.

(18) Uwzględniając odpowiedzialność wytwórców odpadów za racjonalne ekologicznie gospodarowanie odpadami, dokumenty zgłoszenia oraz przesyłania przy przemieszczaniu odpadów powinny być, jeśli to możliwe, wypełniane przez wytwórców odpadów.

(19) Konieczne jest stworzenie proceduralnych środków ochronnych dla zgłaszającego, zarówno w interesie pewności prawnej, jak i w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia oraz prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(20) W przypadku przemieszczeń odpadów do unieszkodliwienia Państwa Członkowskie powinny przestrzegać zasad bliskości, priorytetu dla odzysku odpadów i samowystarczalności na poziomie wspólnotowym i krajowym, zgodnie z dyrektywą 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów 11 , poprzez stosowanie zgodnie z Traktatem środków polegających na całkowitym lub częściowym zakazie takiego przemieszczania odpadów albo systematycznym zgłaszaniu wobec niego sprzeciwu. Należy również wziąć pod uwagę wymóg określony w dyrektywie 2006/12/WE, zgodnie z którą Państwa Członkowskie mają stworzyć odpowiednią zintegrowaną sieć instalacji unieszkodliwiania odpadów w celu umożliwienia Wspólnocie jako całości osiągnięcia samowystarczalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów, a Państwom Członkowskim indywidualne zmierzanie do tego celu, z uwzględnieniem warunków geograficznych lub potrzeby stworzenia specjalistycznych instalacji dla określonych rodzajów odpadów. Państwa Członkowskie powinny być również w stanie zapewnić, by w instalacjach zagospodarowania odpadów objętych dyrektywą Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 12  stosowane były najlepsze dostępne techniki określone w tej dyrektywie, zgodnie z warunkami pozwolenia dla instalacji, a odpady były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska dotyczącymi unieszkodliwiania odpadów, określonymi w przepisach wspólnotowych.

(21) W przypadku przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku Państwa Członkowskie powinny być w stanie zapewnić, by w instalacjach zagospodarowania odpadów objętych dyrektywą 96/61/WE stosowane były najlepsze dostępne techniki określone w tej dyrektywie, zgodnie z warunkami pozwolenia dla instalacji. Państwa Członkowskie powinny również być w stanie zapewnić, by odpady były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska dotyczącymi odzysku odpadów określonymi w przepisach wspólnotowych oraz by przy uwzględnieniu art. 7 ust. 4 dyrektywy 2006/12/WE odpady były przetwarzane zgodnie z planami gospodarki odpadami ustanowionymi zgodnie z tą dyrektywą w celu zapewnienia wykonania wiążących zobowiązań w zakresie odzysku lub recyklingu, przewidzianych w przepisach wspólnotowych.

(22) Opracowanie na poziomie Wspólnoty obowiązkowych wymogów dotyczących instalacji unieszkodliwiania lub odzysku odpadów oraz przetwarzania określonych materiałów odpadowych, w uzupełnieniu istniejących przepisów prawa wspólnotowego, może przyczynić się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska w całej Wspólnocie, wspomóc tworzenie równych warunków prowadzenia działalności w zakresie recyklingu i pomóc w zapewnieniu, by rozwój żywotnego ekonomicznie rynku wewnętrznego w zakresie recyklingu nie był utrudniony. Istnieje w związku z tym potrzeba opracowania wspólnotowych równych warunków prowadzenia działalności w zakresie recyklingu poprzez zastosowanie, w odpowiednich przypadkach, wspólnych norm w niektórych obszarach, w tym w odniesieniu do surowców wtórnych, w celu poprawienia jakości recyklingu. Komisja powinna przedstawić, w odpowiednich przypadkach, wnioski w sprawie takich norm dla niektórych rodzajów odpadów i niektórych instalacji prowadzących recykling, tak szybko, jak jest to wykonalne, w oparciu o dalszą analizę strategii gospodarowania odpadami oraz przy uwzględnieniu istniejących przepisów wspólnotowych oraz przepisów obowiązujących w Państwach Członkowskich. W tym czasie powinno być możliwe, pod pewnymi warunkami, zgłaszanie sprzeciwów wobec planowanego przemieszczania odpadów, jeśli związany z nimi odzysk nie byłby zgodny z przepisami państwa wysyłki dotyczącymi odzysku odpadów. W tym czasie Komisja powinna również monitorować sytuację, zwracając uwagę na możliwe niepożądane przemieszczenia odpadów do nowych Państw Członkowskich oraz, w razie konieczności, zgłaszać odpowiednie wnioski dotyczące postępowania w takich sytuacjach.

(23) Od Państw Członkowskich powinno wymagać się zapewnienia, by zgodnie z Konwencją Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 1998 r. (Konwencja z Aarhus) odpowiednie właściwe organy podawały we właściwy sposób do wiadomości publicznej informacje dotyczące zgłoszeń przemieszczeń, jeżeli informacje takie nie są poufne zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi.

(24) Należy ustanowić obowiązek, aby odpady, których przemieszczanie nie może zostać zakończone zgodnie z planem, były zabierane z powrotem do państwa przemieszczenia bądź odzyskiwane albo unieszkodliwiane w inny sposób.

(25) Należy również wprowadzić obowiązek wobec osoby, której działanie leży u źródła nielegalnego przemieszczania odpadów, zapewnienia powrotu przedmiotowych odpadów lub dokonania innych uzgodnień w celu odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku odpowiednio właściwe organy wysyłki lub właściwe organy miejsca przeznaczenia powinny interweniować samodzielnie.

(26) W celu ochrony środowiska w objętych nim państwach konieczne jest wyjaśnienie zakresu obowiązywania zakazu wywozu ze Wspólnoty wszelkich odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania w państwach trzecich, innych niż państwa EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), ustanowionego zgodnie z Konwencją bazylejską.

(27) Państwa, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą przyjąć procedury kontrolne przewidziane w odniesieniu do przemieszczania odpadów w obrębie Wspólnoty.

(28) W celu ochrony środowiska w objętych nim państwach konieczne jest również wyjaśnienie zakresu obowiązywania zakazu wywozu ze Wspólnoty odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do odzysku w państwie, którego nie obowiązuje decyzja OECD, ustanowionego zgodnie z Konwencją bazylejską. W szczególności konieczne jest usunięcie wątpliwości dotyczących wykazu odpadów, do których ten zakaz ma zastosowanie, oraz zapewnienie, że wykaz ten obejmuje również odpady wymienione w aneksie II do Konwencji bazylejskiej, to jest odpady z gospodarstw domowych oraz pozostałości ze spopielania odpadów z gospodarstw domowych.

(29) Szczególne uzgodnienia dotyczące wywozu odpadów, innych niż odpady niebezpieczne, przeznaczonych do odzysku w państwach, do których decyzja OECD nie ma zastosowania, powinny zostać utrzymane oraz powinny zostać uproszczone w późniejszym terminie.

(30) Przywóz do Wspólnoty odpadów do unieszkodliwienia powinien być dozwolony, jeśli państwo wywozu jest Stroną Konwencji bazylejskiej. Przywóz do Wspólnoty odpadów do odzysku powinien być dozwolony, jeśli państwo wywozu jest jednym z państw, do których ma zastosowanie decyzja OECD lub jest Stroną Konwencji bazylejskiej. W innych przypadkach przywóz powinien być jednak możliwy tylko wtedy, gdy państwo wywozu jest związane dwustronną lub wielostronną umową albo porozumieniem zgodnym z przepisami wspólnotowymi oraz zgodnym z art. 11 Konwencji bazylejskiej, poza przypadkami, gdy nie

(31) Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z międzynarodowym prawem morza.

(32) Niniejsze rozporządzenie powinno odzwierciedlać zasady dotyczące wywozu i przywozu odpadów z i do krajów i terytoriów zamorskich, określone w decyzji Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską ("Decyzja o Stowarzyszeniu Zamorskim") 13 .

(33) Powinny zostać podjęte niezbędne kroki w celu zapewnienia, zgodnego z dyrektywą 2006/12/WE i innymi przepisami wspólnotowymi w sprawie odpadów, gospodarowania odpadami przesyłanymi w obrębie Wspólnoty oraz przywożonymi do Wspólnoty bez powodowania niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i bez stosowania procesów albo metod, które mogą szkodzić środowisku przez cały okres przemieszczania, w tym odzysku lub unieszkodliwienia w państwie przeznaczenia. W przypadku wywozu z obszaru Wspólnoty odpadów nieobjętych zakazem powinny zostać podjęte wysiłki w celu zapewnienia, by odpadami gospodarowano w sposób racjonalny ekologicznie przez cały okres przemieszczania, w tym odzysku lub unieszkodliwiania w państwie trzecim będącym państwem przeznaczenia. Instalacje, do których kierowane są odpady, powinny działać zgodnie z normami ochrony zdrowia ludzi i środowiska, które w szerokim zakresie są równoważne z ustanowionymi w przepisach wspólnotowych. Należy sporządzić wykaz niewiążących wytycznych zawierających wskazówki dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami.

(34) Państwa Członkowskie powinny przekazywać Komisji informacje dotyczące wdrażania niniejszego rozporządzenia, zarówno w drodze sprawozdań składanych do Sekretariatu Konwencji bazylejskiej, jak i na podstawie oddzielnego kwestionariusza.

(35) Konieczne jest zapewnienie bezpiecznej i dostosowanej do potrzeb środowiska rozbiórki statków w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Ponadto należy odnotować, że statek może zostać uznany za odpad zgodnie z art. 2 Konwencji bazylejskiej, a jednocześnie według innych przepisów prawa międzynarodowego - może być uważany za statek. Należy przypomnieć, że trwają prace obejmujące współpracę międzyagencyjną pomiędzy Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP), Międzynarodową Organizacją Morską (IMO) i Sekretariatem Konwencji bazylejskiej nad wprowadzeniem na poziomie światowym obowiązkowych zapewniających efektywne i skuteczne rozwiązanie problemu demontażu statków.

(36) Skuteczna współpraca międzynarodowa w zakresie kontroli przemieszczania odpadów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że takie przemieszczania odpadów niebezpiecznych podlegają kontroli. Mając na celu zapewnienie racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami, należy promować wymianę informacji, wspólną odpowiedzialność oraz współdziałanie między Wspólnotą oraz jej Państwami Członkowskimi i państwami trzecimi.

(37) Niektóre załączniki do niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte przez Komisję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2006/12/WE. Procedura ta powinna również mieć zastosowanie w przypadku zmian załączników wynikających z postępu naukowo-technicznego, do zmian w odpowiednich przepisach wspólnotowych lub w przypadkach zdarzeń związanych z decyzją OECD lub Konwencją bazylejską oraz innymi podobnymi konwencjami i umowami międzynarodowymi.

(38) Przygotowując instrukcje dotyczące wypełniania dokumentów zgłoszenia oraz przesyłania, które zostaną określone w załączniku IC, Komisja, uwzględniając decyzję OECD i Konwencję bazylejską, powinna wskazać między innymi, że - o ile to możliwe - dokumenty zgłoszenia oraz przesyłania powinny liczyć dwie strony oraz powinna wskazać dokładne terminy składania dokumentów zgłoszenia oraz przesyłania, określonych w załącznikach IA i IB, uwzględniając załącznik II. Dodatkowo, jeśli terminologia i wymagania zawarte w decyzji OECD, Konwencji bazylejskiej oraz w niniejszym rozporządzeniu są różne, poszczególne wymagania należy wyjaśnić.

(39) Przy rozpatrywaniu, które mieszaniny odpadów należy dodać do załącznika IIIA, powinny zostać uwzględnione między innymi następujące informacje: właściwości odpadów, takie jak ewentualne cechy niebezpieczne, zdolność zanieczyszczania oraz ich stan skupienia; aspekty gospodarowania odpadami, takie jak technologiczne możliwości odzysku odpadów oraz korzyści środowiskowe wynikające z odzysku, w tym rozważenie, czy nie zostanie zagrożone racjonalne ekologiczne gospodarowanie odpadami. Komisja podejmuje działania w celu zakończenia prac nad tym załącznikiem, o ile to możliwe-przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i wykona to zadanie najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od tej daty.

(40) Dodatkowe środki związane z wdrożeniem niniejszego rozporządzenia powinny również zostać przyjęte przez Komisję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2006/12/WE. Powinny one obejmować sposób obliczania wysokości gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia, nad którym Komisja powinna zakończyć prace w miarę możliwości przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

(41) Środki konieczne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 14 .

(42) Zważywszy, że cel niniejszego rozporządzenia, to jest zapewnienie ochrony środowiska podczas przemieszczania odpadów, nie może zostać w sposób wystarczający osiągnięty przez Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ  I

ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł  1

Zakres stosowania

1. 
Niniejsze rozporządzenie określa procedury i systemy kontroli w zakresie przemieszczania odpadów, w zależności od pochodzenia, przeznaczenia i trasy przemieszczania odpadów, rodzaju przesyłanych odpadów oraz przewidzianego trybu postępowania z odpadami w miejscu przeznaczenia.
2. 
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przemieszczania odpadów:
a)
pomiędzy Państwami Członkowskimi, na terytorium Wspólnoty lub z tranzytem przez państwa trzecie;
b)
przywożonych do Wspólnoty z państw trzecich;
c)
wywożonych ze Wspólnoty do państw trzecich;
d)
przewożonych w ramach tranzytu przez terytorium Wspólnoty, na trasie z oraz do państw trzecich.
3. 
Z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia wyłącza się:
a)
wyładowywanie na wybrzeżu odpadów, w tym ścieków i pozostałości, wytworzonych w trakcie normalnej eksploatacji statków i platform przybrzeżnych, pod warunkiem że odpady te podlegają wymogom określonym w Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmodyfikowanej przez protokół z 1978 r. do tej konwencji (Marpol 73/78) lub wymogom określonym w innych wiążących dokumentach międzynarodowych;
b)
odpady wytwarzane na pokładach pojazdów, pociągów, statków powietrznych i pływających, chyba że odpady takie są wyładowywane w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia;
c)
przemieszczanie odpadów radioaktywnych, określonych w art. 2 dyrektywy Rady 92/3/Euratom z dnia 3 lutego 1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów radioaktywnych między Państwami Członkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar 15 ;
d)
przemieszczenia, które podlegają wymogom w zakresie zezwoleń wynikającym z rozporządzenia (WE) nr 1774/ 2002;
e)
przemieszczanie odpadów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt ii), iv) i v) dyrektywy 2006/12/WE, jeżeli przemieszczenia takie są już objęte innym wspólnotowym aktem prawnym zawierającym podobne przepisy;
f)
przemieszczanie odpadów z Antarktydy do Wspólnoty zgodnie z wymogami Protokołu w sprawie ochrony środowiska naturalnego do Układu w sprawie Antarktydy z roku 1991;
g)
przywóz do Wspólnoty odpadów wytwarzanych przez siły zbrojne lub organizacje pomocowe podczas sytuacji kryzysowych oraz operacji przywracania i utrzymywania pokoju, jeżeli odpady te przesyłane są przez dane siły zbrojne lub organizacje pomocowe lub w ich imieniu, bezpośrednio lub pośrednio do państwa przeznaczenia. W takich przypadkach wszystkie właściwe organy tranzytu oraz właściwe organy miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty są z wyprzedzeniem zawiadamiane o przemieszczaniu oraz o miejscu przeznaczenia odpadów.
h) 16
 wysyłki CO2 dla celów geologicznego składowania zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla 17 ;
i) 18
 statki podnoszące banderę państwa członkowskiego objęte zakresem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 19 .

Przemieszczanie tranzytem przez obszar Wspólnoty odpadów z Antarktydy do państw nienależących do Wspólnoty podlega przepisom art. 36 i 49.

Przemieszczanie odpadów wyłącznie w granicach Państwa Członkowskiego podlega jedynie przepisom art. 33.

Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

1)
"odpady" są zdefiniowane zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/12/WE;
2)
"odpady niebezpieczne" są zdefiniowane zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych 20 ;
3)
"mieszanina odpadów" oznacza odpady powstałe w wyniku celowego lub przypadkowego wymieszania dwóch lub więcej rodzajów odpadów, która to mieszanina nie została zaliczona do żadnej z kategorii w załącznikach III, IIIB, IV i IVA. Odpady w pojedynczym przemieszczeniu, obejmującym dwa lub więcej rodzajów odpadów transportowanych osobno, nie są uważane za mieszaninę odpadów;
4)
"unieszkodliwianie" jest zdefiniowane zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/12/WE;
5)
"unieszkodliwianie przejściowe" oznacza procesy unieszkodliwiania D 13 do D 15 określone w załączniku IIA do dyrektywy 2006/12/WE;
6)
"odzysk" jest zdefiniowany zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/12/WE;
7)
"odzysk przejściowy" oznacza procesy odzysku R 12 i R 13 określone w załączniku II B do dyrektywy 2006/12/WE;
7a) 21
 "ponowne użycie" jest zdefiniowane w art. 3 pkt 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 22 ;
8)
"racjonalne ekologicznie gospodarowanie" oznacza podejmowanie wszystkich racjonalnych działań w celu zapewnienia, że gospodarowanie odpadami odbywa się w sposób, który uchroni zdrowie ludzkie i środowisko przed niekorzystnym oddziaływaniem takich odpadów;
9)
"wytwórca" oznacza każdy podmiot, którego działalność prowadzi do powstania odpadów (wytwórca pierwotny) lub zajmujący się wstępnym przetwarzaniem, mieszaniem odpadów lub innymi działaniami, w wyniku których zmienia się charakter lub skład tych odpadów (nowy wytwórca), (zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/12/WE);
10)
"posiadacz" oznacza producenta odpadów lub osobę fizyczną lub prawną, w której posiadaniu znajdują się odpady, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/12/WE;
11)
"podmiot zbierający" oznacza każdego, kto zajmuje się zbieraniem odpadów, zdefiniowanym w art. 1 ust. 1 lit. g) dyrektywy 2006/12/WE;
12)
"sprzedawca" oznacza każdego, kto kieruje nabywaniem, a następnie sprzedażą odpadów, w tym także sprzedawców, którzy nie obejmują faktycznego władania odpadami, zgodnie z art. 12 dyrektywy 2006/12/WE;
13)
"pośrednik" oznacza każdego, kto organizuje odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w imieniu osób trzecich, w tym także pośredników, którzy nie obejmują faktycznego władania odpadami, zgodnie z art. 12 dyrektywy 2006/12/WE;
14)
"odbiorca" oznacza każdą osobę lub przedsiębiorstwo podlegające jurysdykcji państwa przeznaczenia, do których odpady są przesyłane w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia;
15)
"zgłaszający" oznacza:
a)
w przypadku przemieszczeń pochodzących z Państwa Członkowskiego - każdą osobę fizyczną lub prawną podlegającą jurysdykcji tego Państwa Członkowskiego, która zamierza dokonać przemieszczenia odpadów lub zlecić takie przemieszczanie i na której ciąży obowiązek zgłoszenia. Zgłaszającym jest jedna z osób lub jeden z podmiotów wyszczególnionych poniżej, w kolejności przyjętej w tym wykazie:
i)
wytwórca pierwotny; lub
ii)
posiadający zezwolenie nowy wytwórca, który wykonuje działania poprzedzające przemieszczanie; lub
iii)
posiadający zezwolenie podmiot zbierający, który w wyniku połączenia niewielkich ilości jednego rodzaju odpadów zebranych z różnych źródeł utworzył wysyłkę, która ma się rozpocząć z jednego miejsca wskazanego w zgłoszeniu; lub
iv)
zarejestrowany sprzedawca, który został upoważniony na piśmie przez wytwórcę pierwotnego, nowego wytwórcę lub posiadający zezwolenie podmiot zbierający, określonych w pkt i), ii) oraz iii), do działania w ich imieniu w charakterze zgłaszającego;
v)
zarejestrowany pośrednik, który został upoważniony na piśmie przez wytwórcę pierwotnego, nowego wytwórcę lub posiadający zezwolenie podmiot zbierający, określonych w pkt i), ii) oraz iii), do działania w ich imieniu w charakterze zgłaszającego;
vi)
posiadacz, jeżeli wszystkie osoby określone w pkt i), ii), iii), iv) oraz w odpowiednich przypadkach w pkt v) są nieznane lub niewypłacalne.

W przypadku gdy zgłaszający określony w pkt iv) lub v) nie dopełnia obowiązków w zakresie odbioru, określonych w art. 22-25, wytwórca pierwotny, nowy wytwórca lub upoważniony podmiot zbierający określeni odpowiednio w pkt i), ii) lub iii), którzy upoważnili sprzedawcę lub pośrednika do działania w ich imieniu, są uznawani za zgłaszającego do celów wymienionych przepisów dotyczących obowiązku odbioru. W przypadku nielegalnego przemieszczenia zgłoszonego przez sprzedawcę lub pośrednika określonych w pkt iv) lub v), osobę określoną w pkt i), ii) lub iii), która upoważniła tego sprzedawcę lub pośrednika do działania w jej imieniu, uznaje się do celów niniejszego rozporządzenia za zgłaszającego;

b)
w przypadku przywozu do Wspólnoty lub tranzytu przez terytorium Wspólnoty odpadów niepochodzących z Państwa Członkowskiego każdą spośród następujących osób fizycznych lub prawnych podlegających jurysdykcji państwa wysyłki odpadów, która zamierza zrealizować przemieszczanie odpadów albo doprowadziła do przemieszczenia odpadów:
i)
osobę określoną w przepisach państwa wysyłki albo też gdy nie określają one takiej osoby;
ii)
osobę będącą posiadaczem odpadów w momencie wywozu;
16)
"Konwencja bazylejska" oznacza Konwencję z dnia 22 marca 1989 r. o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych;
17)
"decyzja OECD" oznacza decyzję Rady OECD C(2001)107/ Final w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku, zmieniającą decyzję OECD C(92)39/Final;
18)
"właściwy organ" oznacza:
a)
w przypadku Państw Członkowskich - organ wyznaczony przez zainteresowane Państwo Członkowskie zgodnie z art. 53; lub
b)
w przypadku państwa trzeciego będącego stroną Konwencji bazylejskiej - organ wyznaczony przez to państwo jako kompetentna władza do celów Konwencji, zgodnie z jej art. 5; lub
c)
w przypadku państw innych niż określone pod lit. a) lub b) powyżej - organ, który został wyznaczony jako organ właściwy przez dane państwo lub region lub w przypadku gdy nie dokonano wyznaczenia, organ odpowiednio państwa lub regionu, właściwy w sprawach przemieszczania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia lub odzysku albo tranzytu, w zależności od sytuacji;
19)
"właściwy organ wysyłki" oznacza właściwy organ dla obszaru, z którego przemieszczanie rozpoczęło się lub ma się rozpocząć;
20)
"właściwy organ miejsca przeznaczenia" oznacza właściwy organ dla miejsca, do którego przemieszczanie jest planowane lub w którym się ono odbywa, albo dla miejsca, w którym dokonuje się załadunku odpadów przed ich odzyskiem lub unieszkodliwieniem na obszarze niepodlegającym jurysdykcji żadnego państwa;
21)
"właściwy organ tranzytu" oznacza właściwy organ każdego państwa, z wyjątkiem państwa właściwego organu wysyłki lub przeznaczenia, przez które następuje lub planowane jest dokonanie przemieszczenia;
22)
"państwo wysyłki" oznacza każde państwo, z którego przemieszczanie rozpoczęło się lub ma się rozpocząć;
23)
"państwo przeznaczenia" oznacza każde państwo, do którego planowane lub dokonywane jest przemieszczanie odpadów w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia albo w celu ich załadunku przed poddaniem ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu na obszarze niepodlegającym jurysdykcji żadnego państwa;
24)
"państwo tranzytu" oznacza każde państwo, inne niż państwo wysyłki lub przeznaczenia, przez którego terytorium planowane jest lub odbywa się przemieszczanie odpadów;
25)
"obszar objęty jurysdykcją państwa" oznacza wszystkie obszary lądowe lub obszary morskie, na których dane państwo sprawuje, zgodnie z prawem międzynarodowym, funkcje administracyjne i kontrolne w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska;
26)
"kraje i terytoria zamorskie" oznaczają kraje i terytoria zamorskie wyszczególnione w załączniku IA do decyzji 2001/822/WE;
27)
"urząd celny wywozu ze Wspólnoty" oznacza urząd celny określony w art. 161 ust. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 23 ;
28)
"urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty" oznacza urząd celny określony w art. 793 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 24 ;
29)
"urząd celny wprowadzenia do Wspólnoty" oznacza urząd celny, przez który przewozi się odpady wprowadzone na obszar celny Wspólnoty, zgodnie z art. 38 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92;
30)
"przywóz" oznacza każde wprowadzenie odpadów na terytorium Wspólnoty, z wyłączeniem tranzytu przez Wspólnotę;
31)
"wywóz" oznacza wyprowadzenie odpadów poza terytorium Wspólnoty, z wyłączeniem tranzytu przez Wspólnotę;
32)
"tranzyt" oznacza przemieszczenie odpadów lub planowane przemieszczanie odpadów przez jedno lub więcej państw, innych niż państwo wysyłki lub przeznaczenia;
33)
"transport" oznacza przewóz odpadów w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym, morskim lub wodnym śródlądowym;
34)
"przemieszczanie" oznacza transport odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia, który jest planowany lub odbywa się:
a)
z jednego państwa do drugiego; lub
b)
z państwa do krajów i terytoriów zamorskich lub innych obszarów podlegających ochronie tego państwa; lub
c)
z państwa na dowolny obszar lądowy, który zgodnie z prawem międzynarodowym nie stanowi terytorium żadnego państwa; lub
d)
z państwa na obszar Antarktydy; lub
e)
z jednego państwa przez jeden z powyższych obszarów; lub
f)
w obrębie państwa przez jeden z powyższych obszarów, i który to transport rozpoczyna się i kończy w tym samym państwie; albo
g)
z obszaru geograficznego nie podlegającego jurysdykcji żadnego państwa, skierowany do jednego z państw;
35)
"nielegalne przemieszczanie" oznacza przemieszczanie odpadów dokonane:
a)
bez zgłoszenia go wszystkim zainteresowanym właściwym organom, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; lub
b)
bez zgody zainteresowanych właściwych organów, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; lub
c)
w przypadku gdy zgoda zainteresowanych właściwych organów została uzyskana w wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w błąd albo oszustwa; lub
d)
w sposób, który nie jest zgodny z określonym w dokumencie zgłoszeniowym lub w dokumentach przesyłania; lub
e)
w sposób, który prowadzi do odzysku lub unieszkodliwiania niezgodnego z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi; lub
f)
z naruszeniem art. 34, 36, 39, 40, 41 i 43; lub
g)
zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4, w odniesieniu do którego stwierdzono, że:
i)
zawiera odpady, które nie zostały wyszczególnione w załącznikach III, IIIA lub IIIB; lub
ii)
został naruszony art. 3 ust. 4;
iii)
przemieszczanie jest realizowane w sposób, który nie został konkretnie określony w dokumencie, o którym mowa w załączniku VII.
35a) 25
 "inspekcja" oznacza działania podejmowane przez zaangażowane organy w celu upewnienia się, czy dana instalacja, przedsiębiorstwo, pośrednik, sprzedawca, przemieszczanie odpadów lub związany z nimi odzysk lub unieszkodliwianie spełniają stosowne wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu.

TYTUŁ  II

PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW NA TERYTORIUM WSPÓLNOTY Z TRANZYTEM LUB BEZ TRANZYTU PRZEZ PAŃSTWA TRZECIE

Artykuł  3

Ogólne przepisy proceduralne

1. 
Procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody określonej w przepisach niniejszego tytułu podlegają przemieszczenia następujących odpadów:
a)
jeżeli mają być poddane procesom unieszkodliwiania: wszystkich odpadów;
b)
jeżeli mają być poddane procesom odzysku:
i)
odpadów wyszczególnionych w załączniku IV, który obejmuje między innymi odpady wyszczególnione w aneksach II i VIII Konwencji bazylejskiej;
ii)
odpadów wyszczególnionych w załączniku IVA;
iii)
odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III, IIIB, IV lub IVA;
iv)
mieszanin odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III, IIIB, IV lub IVA, chyba że zostały wyszczególnione w załączniku IIIA.
2. 
Ogólnym obowiązkom w zakresie informowania, określonym w art. 18, podlegają przemieszczenia następujących odpadów przeznaczonych do odzysku, jeżeli ilość przemieszczanych odpadów przekracza 20 kg:
a)
odpadów wyszczególnionych w załączniku III lub IIIB;
b)
mieszanin, niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III lub składających się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA, zgodnie z art. 58.
3. 
Odpady wyszczególnione w załączniku III, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli wykazują one którekolwiek z niebezpiecznych właściwości określonych w załączniku III do dyrektywy 91/689/EWG traktuje się tak jak odpady wyszczególnione w załączniku IV. Przypadki te traktuje się zgodnie z art. 58.
4. 
Przemieszczanie odpadów przeznaczonych wyraźnie do badań laboratoryjnych, służących ocenie właściwości fizycznych lub chemicznych tych odpadów albo ustaleniu, czy nadają się one do odzysku lub unieszkodliwienia, nie podlega procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, o której mowa w ust. 1. Zamiast tego obowiązują wymogi proceduralne określone w art. 18. Ilość odpadów objętych wyłączeniem w przypadku wyraźnego przeznaczenia ich do badań laboratoryjnych odpowiada minimalnej ilości racjonalnie potrzebnej do prawidłowego przeprowadzenia badań w konkretnym przypadku i nie może przekraczać 25 kg.
5. 
Przemieszczanie zmieszanych odpadów komunalnych (kod odpadów 20 03 01) zebranych z gospodarstw domowych, także gdy odpady te zebrano również od innych wytwórców, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania podlega, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, tym samym przepisom, co przemieszczanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia.

ROZDZIAŁ  1

Uprzednie pisemne zgłoszenie i zgoda

Artykuł  4

Zgłoszenie

Zgłaszający, który zamierza dokonać przemieszczenia odpadów określonego w art. 3 ust. 1 lit. a) lub b), dokonuje uprzedniego pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi wysyłki i za pośrednictwem tego organu, a w przypadku zgłoszenia ogólnego postępuje zgodnie z postanowieniami art. 13.

Przy dokonywaniu zgłoszenia należy dopełnić następujących wymogów:

1)
Dokumenty zgłoszeniowe i przesyłania:

Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu następujących dokumentów:

a)
dokumentu zgłoszeniowego określonego w załączniku IA; oraz
b)
dokumentu przesyłania określonego w załączniku IB.

Przy dokonywaniu zgłoszenia zgłaszający zobowiązany jest wypełnić dokument zgłoszeniowy oraz, w stosownych przypadkach, dokument przesyłania.

Jeśli zgłaszający nie jest wytwórcą pierwotnym w rozumieniu art. 2 pkt 15 lit. a) pkt i), zobowiązany jest zapewnić, że wytwórca pierwotny lub jedna z osób wskazanych w art. 2 pkt 15 lit. a) pkt ii) lub iii), jeżeli jest to możliwe, również podpisze dokument zgłoszeniowy określony w załączniku IA.

Właściwe organy wysyłki wydają zgłaszającemu formularze dokumentu zgłoszeniowego i dokumentu przesyłania.

2)
Informacje i dokumentacja zawarte w dokumentach zgłoszeniowym i przesyłania:

Zgłaszający podaje w dokumencie zgłoszeniowym lub dołącza do niego informacje i dokumentację wyszczególnione w załączniku II część 1. Zgłaszający podaje w dokumencie przesyłania lub dołącza do niego informacje i dokumentację wyszczególnione w załączniku II część 2 w zakresie, w jakim jest to możliwe w momencie dokonywania zgłoszenia.

Uznaje się, że zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo, jeżeli właściwy organ wysyłki stwierdzi, że dokumenty zgłoszenia i przesyłania zostały wypełnione zgodnie z akapitem pierwszym.

3)
Dodatkowe informacje i dokumentacja:

Na żądanie każdego z zainteresowanych właściwych organów zgłaszający dostarcza dodatkowych informacji i dokumentację. Wykaz dodatkowych informacje i dokumentacji, które mogą być wymagane, jest zawarty w załączniku II część 3.

Zgłoszenie uznawane jest za dokonane prawidłowo, jeżeli właściwy organ miejsca przeznaczenia stwierdzi, że dokumenty zgłoszeniowy i przesyłania zostały wypełnione, a zgłaszający dostarczył informacje i dokumentację wyszczególnione w załączniku II części 1 i 2, jak również wszelkie dodatkowe informacje i dokumentację, wyszczególnione w załączniku II część 3, do których dostarczenia został wezwany zgodnie z niniejszym ustępem.

4)
Zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą:

Zgłaszający zobowiązany jest do zawarcia z odbiorcą umowy, o której mowa w art. 5, w sprawie odzysku lub unieszkodliwienia zgłaszanych odpadów.

Dowód zawarcia powyższej umowy lub oświadczenie potwierdzające jej istnienie, zgodnie z załącznikiem IA, należy przedstawić zainteresowanym właściwym organom przy dokonywaniu zgłoszenia. Na żądanie zainteresowanego właściwego organu zgłaszający lub odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia odpisu umowy lub innego dowodu wymaganego przez właściwy organ.

5)
Ustanowienie gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia:

Zgłaszający zobowiązany jest do ustanowienia gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia zgodnie z art. 6. Zgłaszający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie poprzez wypełnienie odpowiedniej części dokumentu zgłoszenia określonego w załączniku IA.

Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie (lub - jeżeli właściwy organ na to zezwala - dowód ustanowienia gwarancji lub ubezpieczenia albo oświadczenie o ich ustanowieniu) przekazywane są jako element dokumentu zgłoszenia przy dokonywaniu zgłoszenia lub - jeżeli właściwy organ zezwolił na to na podstawie przepisów krajowych - w określonym terminie przed rozpoczęciem przemieszczenia.

6)
Zakres zgłoszenia:

Zgłoszenie obejmuje przemieszczanie odpadów od pierwszego miejsca wysyłki, w tym ich przejściowy lub ostateczny odzysk albo unieszkodliwianie.

Jeżeli dalsze procesy przejściowe lub ostateczne mają miejsce w państwie innym niż pierwsze państwo przeznaczenia, ostateczny proces i miejsce, w którym się on odbędzie, wymieniane są w zgłoszeniu oraz stosuje się art. 15 lit. f).

Każde zgłoszenie obejmuje tylko jeden kod identyfikacyjny odpadów, z wyłączeniem:

a)
odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załącznikach III, IIIB, IV ani IVA. W takim przypadku podaje się tylko jeden rodzaj odpadów;
b)
mieszanin odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załącznikach III, IIIB, IV ani IVA, chyba że zostały wyszczególnione w załączniku IIIA. W takim przypadku należy podać kod każdego ze zmieszanych rodzajów odpadów w kolejności odpowiadającej ich udziałowi.
Artykuł  5

Umowa

1. 
W przypadku wszystkich przemieszczeń odpadów, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia, konieczne jest zawarcie przez zgłaszającego i odbiorcę umowy w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania zgłaszanych odpadów.
2. 
Umowa powinna być zawarta i obowiązywać od momentu zgłoszenia przez cały okres trwania przemieszczenia do wydania zaświadczenia zgodnie z art. 15 lit. e), art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich przypadkach, art. 15 lit. d).
3. 
Umowa zawiera:
a)
zobowiązanie zgłaszającego do odebrania odpadów, zgodnie z art. 22 i art. 24 ust. 2, jeśli przemieszczanie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów nie zostaną zrealizowanie zgodnie z planem lub przemieszczanie będzie nielegalne; oraz
b)
zobowiązanie odbiorcy do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z art. 24 ust. 3, jeżeli przemieszczanie będzie nielegalne; oraz
c)
zobowiązanie prowadzącego instalację do wydania zgodnie z art. 16 lit. e) zaświadczenia potwierdzającego odzysk lub unieszkodliwienie odpadów zgodnie z treścią zgłoszenia i określonymi w nim warunkami oraz wymogami niniejszego rozporządzenia.
4. 
Jeżeli przemieszczane odpady przeznaczone są do operacji przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania, umowa obejmuje następujące dodatkowe zobowiązania:
a)
zobowiązanie prowadzącego instalację przeznaczenia do wydania, zgodnie z art. 15 lit. d) oraz, w odpowiednich przypadkach, art. 15 lit. e), zaświadczeń potwierdzających dokonanie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów zgodnie ze zgłoszeniem i określonymi w nim warunkami oraz wymogami niniejszego rozporządzenia; oraz
b)
zobowiązanie odbiorcy do przedstawienia, w odpowiednich przypadkach, zaświadczenia właściwemu organowi początkowego państwa wysyłki, zgodnie z art. 15 lit. f) pkt ii).
5. 
Jeśli odpady wysyłane są między dwoma zakładami kontrolowanymi przez tę samą osobę prawną, umowa może zostać zastąpiona oświadczeniem danego podmiotu o zobowiązaniu się do odzysku lub unieszkodliwienia zgłaszanych odpadów.
Artykuł  6

Gwarancja finansowa

1. 
W przypadku wszystkich przemieszczeń odpadów, które wymagają zgłoszenia, wymagane jest ustanowienie gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia pokrywającego:
a)
koszty transportu;
b)
koszty odzysku lub unieszkodliwienia, w tym koszty niezbędnych procesów przejściowych; oraz
c)
koszty składowania przez okres 90 dni.
2. 
Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie służy pokryciu kosztów powstałych w przypadku gdy:
a)
przemieszczanie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z planem, jak określono w art. 22; oraz
b)
przemieszczanie albo odzysk lub unieszkodliwianie jest nielegalne, jak określono w art. 24.
3. 
Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie jest ustanawiane przez zgłaszającego albo w jego imieniu przez inną osobę fizyczną lub prawną i obowiązuje w momencie dokonania zgłoszenia albo, jeżeli wyrazi na to zgodę właściwy organ zatwierdzający gwarancję finansową lub równoważne ubezpieczenie, najpóźniej w momencie rozpoczęcia przemieszczenia oraz obowiązuje w stosunku do zgłaszanego przemieszczenia najpóźniej od momentu jego rozpoczęcia.
4. 
Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie, ich forma, postanowienia oraz objęta nimi kwota podlegają zatwierdzeniu przez właściwy organ wysyłki.

W przypadku przywozu do Wspólnoty, właściwy organ miejsca przeznaczenia we Wspólnocie dokonuje jednakże oceny wysokości kwoty zabezpieczenia oraz w razie potrzeby nakłada obowiązek ustanowienia dodatkowej gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia.

5. 
Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie obowiązuje w stosunku do zgłoszonego przemieszczania oraz realizacji odzysku lub unieszkodliwienia zgłoszonych odpadów oraz zabezpiecza je.

Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie podlegają zwolnieniu po otrzymaniu przez zainteresowany właściwy organ zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich przypadkach, w art. 15 lit. e) w odniesieniu od operacji przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania.

6. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 5, jeżeli przemieszczane odpady są przeznaczone do przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania, a dalszy odzysk lub unieszkodliwianie odbywa się w państwie przeznaczenia, gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie mogą zostać zwolnione po opuszczeniu przez odpady instalacji przejściowej i otrzymaniu przez zainteresowany właściwy organ zaświadczenia, o którym mowa w art. 15 lit. d). W takim przypadku dalsze przemieszczanie do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania musi zostać zabezpieczone nową gwarancją finansową lub równoważnym ubezpieczeniem, chyba że właściwy organ miejsca przeznaczenia odstąpi od tego wymogu. W takich okolicznościach właściwy organ miejsca przeznaczenia odpowiada za zobowiązania powstałe w przypadku nielegalnego przemieszczania lub za odbiór odpadów, jeżeli przemieszczanie albo proces odzysku lub unieszkodliwienia nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z planem.
7. 
Właściwy organ w obrębie Wspólnoty, który zatwierdził gwarancję finansową lub równoważne ubezpieczenie, posiada do nich dostęp i wykorzystuje je na pokrycie zobowiązań powstałych zgodnie z art. 23 i 25, w tym na płatności na rzecz innych zainteresowanych organów.
8. 
W przypadku zgłoszenia ogólnego, zgodnie z art. 13, możliwe jest ustanowienie gwarancji lub równoważnego ubezpieczenia obejmującego poszczególne części zgłoszenia ogólnego, w miejsce gwarancji lub równoważnego ubezpieczenia obejmujących całość zgłoszenia ogólnego. W takich przypadkach gwarancja lub równoważne ubezpieczenie obowiązuje w stosunku do przemieszczenia najpóźniej od momentu rozpoczęcia zgłoszonego przemieszczenia, którego dotyczy.

Gwarancja lub równoważne ubezpieczenie podlega zwolnieniu po otrzymaniu przez zainteresowany właściwy organ zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich przypadkach, w art. 15 lit. e) w odniesieniu do procesu przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania danych odpadów. Ustęp 6 stosuje się odpowiednio.

9. 
Państwa Członkowskie informują Komisję o przepisach prawa krajowego przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.
Artykuł  7

Przekazanie zgłoszenia przez właściwy organ wysyłki

1. 
Po otrzymaniu prawidłowo dokonanego zgłoszenia, zgodnie z art. 4 akapit drugi pkt 2, właściwy organ wysyłki zachowuje jego kopię oraz przekazuje zgłoszenie właściwemu organowi miejsca przeznaczenia wraz z kopiami dla każdego właściwego organu tranzytu i powiadamia zgłaszającego, że dokonał przekazania. Przekazanie następuje w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
2. 
Jeżeli zgłoszenia nie dokonano prawidłowo, właściwy organ wysyłki wzywa zgłaszającego do dostarczenia informacji i dokumentacji, zgodnie z art. 4 akapit drugi pkt 2.

Wezwania należy dokonać w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

W takich przypadkach właściwy organ wysyłki zobowiązany jest postąpić zgodnie z ust. 1 w terminie trzech dni roboczych od otrzymania żądanych informacji lub dokumentacji.

3. 
W terminie trzech dni roboczych od prawidłowego dokonania zgłoszenia zgodnie z art. 4 akapit drugi pkt 2 właściwy organ wysyłki może podjąć decyzję o nienadawaniu zgłoszeniu dalszego biegu, jeżeli sprzeciwia się przemieszczeniu zgodnie z art. 11 i 12.

W takim przypadku niezwłocznie informuje on zgłaszającego o swojej decyzji i o przyczynach sprzeciwu.

4. 
Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia właściwy organ wysyłki nie przekaże zgłoszenia zgodnie z ust. 1, ma on obowiązek przedstawić zgłaszającemu na jego wniosek wyjaśnienie zawierające uzasadnienie. Przepis ten nie stosuje się w przypadkach, gdy zgłaszający nie zastosował się do wezwania o dostarczenie informacji, o którym mowa w ust. 2.
Artykuł  8

Wezwanie przez właściwe zainteresowane organy do dostarczenia informacji i dokumentacji oraz potwierdzenie przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia

1. 
Jeżeli po przekazaniu zgłoszenia przez właściwy organ wysyłki jeden z zainteresowanych organów uzna, że niezbędne są dodatkowe informacje i dokumentacja, o których mowa w art. 4 akapit drugi pkt 3, wzywa zgłaszającego do dostarczenia takich informacji i dokumentacji oraz informuje o tym inne właściwe organy. Wezwania dokonuje się w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. W takich przypadkach zainteresowane właściwe organy zobowiązane są w terminie trzech dni roboczych od otrzymania żądanych informacji i dokumentacji poinformować o tym właściwy organ miejsca przeznaczenia.
2. 
Jeżeli właściwy organ miejsca przeznaczenia uznaje, że zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 3, przekazuje potwierdzenie przyjęcia zgłaszającemu oraz kopie pozostałym zainteresowanym właściwym organom. Przekazanie następuje w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokonanego prawidłowo zgłoszenia.
3. 
Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia właściwy organ miejsca przeznaczenia nie potwierdza zgłoszenia zgodnie z postanowieniami ust. 2, ma on obowiązek przedstawić zgłaszającemu na jego wniosek uzasadnione wyjaśnienie.
Artykuł  9

Wyrażenie zgody przez właściwe organy miejsca przeznaczenia, wysyłki i tranzytu oraz terminy dla transportu, odzysku lub unieszkodliwienia

1. 
Właściwe organy miejsca przeznaczenia, wysyłki i tranzytu mogą w terminie 30 dni od daty wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8 wydać w odniesieniu do zgłoszonego przemieszczenia jedną z następujących należycie uzasadnionych pisemnych decyzji:
a)
o wyrażeniu bezwarunkowej zgody;
b)
o wyrażeniu zgody z określonymi warunkami na podstawie art. 10; lub
c)
o wyrażeniu sprzeciwu, zgodnie z art. 11 i 12.

Jeżeli w powyższym terminie 30 dni nie wyrażono sprzeciwu, możliwe jest przyjęcie, że właściwy organ tranzytu wydał zgodę milczącą.

2. 
Właściwe organy miejsca przeznaczenia, wysyłki oraz, w odpowiednich przypadkach, tranzytu przekazują zgłaszającemu swoje decyzje wraz z uzasadnieniem na piśmie w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, oraz przekazują kopie decyzji pozostałym zainteresowanym właściwym organom.
3. 
Właściwe organy miejsca przeznaczenia, wysyłki oraz, w odpowiednich przypadkach, tranzytu potwierdzają swoją pisemną zgodę poprzez opatrzenie dokumentu zgłoszenia lub jego kopii odpowiednimi pieczęciami, podpisami i datą.
4. 
Pisemna zgoda na planowane przemieszczanie traci ważność po upływie roku kalendarzowego od jej wydania lub w terminie późniejszym wskazanym w dokumencie zgłoszenia. Powyższy przepis nie obowiązuje w przypadku gdy zainteresowane organy wyznaczyły krótszy okres ważności.
5. 
Milcząca zgoda na planowane przemieszczanie traci ważność po upływie roku kalendarzowego od upływu trzydziestodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1.
6. 
Planowane przemieszczanie może zostać zrealizowane wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w art. 16 lit. a) i b) oraz wyłącznie w okresie ważności milczących lub pisemnych zgód wyrażonych przez wszystkie właściwe organy.
7. 
Odzysk lub unieszkodliwienie odpadów związane z planowanym przemieszczaniem muszą zostać zrealizowane w terminie roku kalendarzowego od otrzymania odpadów przez prowadzącego instalację, chyba że zainteresowane właściwe organy wyznaczyły krótszy termin.
8. 
Zainteresowane właściwe organy cofają zgodę w przypadku uzyskania informacji o tym, że:
a)
skład odpadów jest niezgodny z określonym w zgłoszeniu; lub
b)
nie spełniono warunków określonych w decyzji o wyrażeniu zgody na przemieszczanie; lub
c)
odpady nie zostały poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z zezwoleniem wydanym dla instalacji, w której wykonywane są te operacje; lub
d)
odpady mają zostać lub zostały wysłane, poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w sposób niezgodny z informacjami zawartymi w zgłoszeniu i dokumentach przesyłania lub dołączonymi do nich.
9. 
W każdym przypadku wycofania zgody informacja o tym jest przekazywana zgłaszającemu w drodze oficjalnego zawiadomienia, z przekazaniem kopii pozostałym zainteresowanym właściwym organom oraz odbiorcy.
Artykuł  10

Warunki dokonania przemieszczenia

1. 
Właściwe organy wysyłki, miejsca przeznaczenia i tranzytu mogą, w terminie 30 dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia, zgodnie z art. 8, określić warunki, na jakich wyrażają zgodę na zgłaszane przemieszczanie. Warunki takie mogą opierać się na jednej lub wielu podstawach określonych w art. 11 lub 12.
2. 
Właściwe organy wysyłki, miejsca przeznaczenia i tranzytu mogą także, w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, określić warunki transportu odpadów przez obszar podlegający ich właściwości. Warunki te nie mogą być bardziej rygorystyczne niż określone w stosunku do podobnych przemieszczeń odbywających się w całości na obszarze podlegającym ich właściwości oraz muszą należycie uwzględniać obowiązujące porozumienia, w szczególności właściwe umowy międzynarodowe.
3. 
Właściwe organy wysyłki, miejsca przeznaczenia i tranzytu mogą także, w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, nałożyć warunek, że ich zgoda zostanie uznana za wycofaną, jeżeli najpóźniej do momentu rozpoczęcia zgłoszonego przemieszczenia wbrew postanowieniom art. 6 ust. 3 nie zostanie ustanowiona gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie.
4. 
Właściwy organ zawiadamia zgłaszającego na piśmie o określonych przez niego warunkach oraz przekazuje kopie zawiadomienia zainteresowanym właściwym organom.

Odpowiedni właściwy organ odnotowuje zastrzeżone warunki w dokumencie zgłoszenia lub załącza je do niego.

5. 
Właściwy organ miejsca przeznaczenia może również w ciągu trzydziestodniowego okresu, o którym mowa w ust. 1, zastrzec warunek, że zakład, który odbiera odpady, prowadzi w okresie ważności zgłoszenia stały rejestr otrzymanych i wysłanych odpadów lub ilości odpadów i związanych z nimi operacji odzysku lub unieszkodliwienia wymienionych w zgłoszeniu. Rejestr ten, podpisany przez osobę prawnie odpowiedzialną za zakład, wysyła się właściwemu organowi miejsca przeznaczenia w ciągu miesiąca od zakończenia zgłoszonej operacji odzysku lub unieszkodliwienia.
Artykuł  11

Zgłoszenie sprzeciwu wobec przemieszczenia odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia

1. 
W przypadku zgłoszenia dotyczącego planowanego przemieszczenia odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia, właściwe organy miejsca przeznaczenia i wysyłki mogą, w terminie 30 dni od przekazania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8 oraz zgodnie z Traktatem, zgłosić sprzeciw wobec przemieszczenia, oparty na jednej lub kilku spośród następujących podstaw:
a)
planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie nie byłyby zgodne ze środkami przyjętymi w celu realizacji zasad bliskości, priorytetu dla odzysku odpadów i samowystarczalności na poziomie wspólnotowym i krajowym, zgodnie z dyrektywą 2006/12/WE, w celu wprowadzenia całkowitego lub częściowego zakazu lub systematycznego sprzeciwiania się przemieszczeniom; lub
b)
planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie odpadów nie byłyby zgodne z przepisami krajowymi w zakresie ochrony środowiska, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i dotyczącymi działań podejmowanych w państwie zgłaszającym sprzeciw; lub
c)
zgłaszający lub odbiorca został uprzednio pociągnięty do odpowiedzialności za nielegalne przemieszczanie lub inne naruszenie przepisów w zakresie ochrony środowiska. W powyższym przypadku właściwe organy wysyłki oraz miejsca przeznaczenia mogą, zgodnie z przepisami krajowymi, odrzucić wszelkie przemieszczenia, w które zaangażowana jest dana osoba; lub
d)
zgłaszający lub prowadzący instalację przy okazji poprzednich przemieszczeń wielokrotnie postępował w sposób niezgodny z art. 15 i 16; lub
e)
Państwo Członkowskie zamierza skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 4 ust. 1 Konwencji bazylejskiej i zakazać przywozu odpadów niebezpiecznych lub opadów wyszczególnionych w aneksie II do tej Konwencji; lub
f)
planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie stoi w sprzeczności ze zobowiązaniami wynikającymi z umów międzynarodowych zawartych przez dane Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie albo Wspólnotę; lub
g)
planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie, uwzględniając czynniki geograficzne lub potrzebę zastosowania specjalistycznych instalacji do niektórych rodzajów odpadów, jest niezgodne z dyrektywą 2006/12/WE, w szczególności z jej art. 5 i 7:
i)
ze względu na niezgodność z zasadą samowystarczalności na poziomie wspólnotowym i krajowym; lub
ii)
w przypadkach gdy specjalistyczna instalacja powinna służyć unieszkodliwianiu odpadów z bliżej położonego źródła i właściwy organ daje pierwszeństwo tym odpadom; lub
iii)
z uwagi na konieczność zapewnienia, by przemieszczenia były zgodne z planami zarządzania odpadami; lub
h)
odpady będą przetwarzane w instalacji, która podlega dyrektywie 96/61/WE, lecz nie stosuje najlepszych dostępnych technik w rozumieniu art. 9 ust. 4 tej dyrektywy zgodnie z wydanym dla niej zezwoleniem; lub
i)
odpady są zmieszanymi odpadami komunalnymi zebranymi z gospodarstw domowych (kod odpadów 20 03 01); lub
j)
dane odpady nie zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w zakresie procesów unieszkodliwiania odpadów normami ochrony środowiska określonymi w przepisach wspólnotowych (także w przypadku gdy zezwolono na tymczasowe odstępstwa).
2. 
Właściwy organ lub organy tranzytu mogą przed upływem trzydziestodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, zgłosić uzasadniony sprzeciw wyłącznie w oparciu o podstawy określone w ust. 1 lit. b), c), d) i f).
3.  26
 Przepis ust. 1 lit. a) nie ma zastosowania do odpadów niebezpiecznych, których łączna produkcja roczna w Państwie Członkowskim wysyłki jest na tyle niewielka, że stworzenie nowych specjalistycznych instalacji unieszkodliwiania w tym Państwie Członkowskim byłoby nieopłacalne.

Właściwy organ miejsca przeznaczenia współpracuje z właściwym organem wysyłki, który uznaje, że przepis niniejszego ustępu stosuje się w miejsce ust. 1 lit. a), w celu wspólnego rozstrzygnięcia tej kwestii.

W przypadku niemożności znalezienia zadawalającego rozwiązania, każde z państw członkowskich może skierować sprawę do Komisji. Sprawa zostaje rozstrzygnięta zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 59a ust. 2.

4. 
Jeżeli w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, właściwe organy uznają, że przyczyny zgłoszenia przez nie sprzeciwu zostały usunięte, niezwłocznie informują o tym zgłaszającego na piśmie oraz przekazują kopie informacji odbiorcy oraz pozostałym zainteresowanym właściwym organom.
5. 
Jeżeli przyczyny zgłoszenia sprzeciwu nie zostały usunięte w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie traci ważność. Jeżeli zgłaszający nadal zamierza zrealizować przemieszczanie, jest on zobowiązany do dokonania nowego zgłoszenia, chyba że wszystkie zainteresowane właściwe organy i zgłaszający uzgodnią inaczej.
6. 
Środki podjęte przez Państwo Członkowskie zgodnie z ust. 1 lit. a) lub zgodnie z ust. 1 lit. e), przewidujące całkowity lub częściowy zakaz lub systematyczne sprzeciwianie się przemieszczeniom odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia, są niezwłocznie zgłaszane Komisji, która zawiadamia o nich pozostałe Państwa Członkowskie.
Artykuł  12 27

Zgłoszenie sprzeciwu wobec przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku

1. 
W przypadku zgłoszenia dotyczącego planowanego przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku właściwe organy miejsca przeznaczenia i wysyłki mogą, w terminie 30 dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8 oraz zgodnie z Traktatem, zgłosić sprzeciw wobec przemieszczenia oparty na jednej lub kilku spośród następujących podstaw:
a)
planowane przemieszczanie lub odzysk byłyby niezgodne z dyrektywą 2006/12/WE, w szczególności z jej art. 3, 4, 7 i 10; lub
b)
planowane przemieszczanie lub odzysk odpadów nie byłyby zgodne z przepisami krajowymi w zakresie ochrony środowiska, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i dotyczącymi działań podejmowanych w państwie zgłaszającym sprzeciw; lub
c)
planowane przemieszczanie lub odzysk odpadów byłyby niezgodne z przepisami krajowymi obowiązującymi w państwie wysyłki w zakresie odzysku odpadów, co obejmuje przypadki gdy planowane przemieszczanie obejmowałoby odpady przeznaczone do odzysku w instalacji, stosującej mniej rygorystyczne normy przetwarzania takich odpadów niż instalacja położona w państwie wysyłki, przy poszanowaniu potrzeby zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli:

i)
istnieją w tej dziedzinie przepisy wspólnotowe, w szczególności dotyczące odpadów i w przepisach krajowych przyjętych w celu transpozycji tych przepisów określono wymogi co najmniej równie rygorystyczne jak te, które zawarte są w przepisach wspólnotowych;
ii)
operacja odzysku w państwie przeznaczenia jest przeprowadzana z zachowaniem wymogów w znacznym stopniu równoważnych z tymi, jakie określono w przepisach krajowych państwa wysyłki;
iii)
przepisy krajowe państwa wysyłki, inne niż objęte zakresem pkt i), nie zostały zgłoszone zgodnie z dyrektywą 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego 28 , w przypadkach, w których dyrektywa ta nakłada taki obowiązek; lub
d)
zgłaszający lub odbiorca został uprzednio pociągnięty do odpowiedzialności za nielegalne przemieszczanie lub inne naruszenie przepisów w zakresie ochrony środowiska. W powyższym przypadku właściwe organy wysyłki oraz miejsca przeznaczenia mogą, zgodnie z przepisami krajowymi, odrzucić wszelkie przemieszczenia, w które zaangażowana jest dana osoba; lub
e)
zgłaszający lub prowadzący instalację przy okazji poprzednich przemieszczeń wielokrotnie postępował w sposób niezgodny z art. 15 i 16; lub
f)
planowane przemieszczanie lub odzysk stoi w sprzeczności z zobowiązaniami wynikającymi z umów międzynarodowych zawartych przez dane Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie albo Wspólnotę; lub
g)
jeśli stosunek odpadów odzyskiwalnych i nieodzyskiwalnych, wartość szacunkowa uzyskanych w wyniku odzysku surowców lub koszt odzysku i unieszkodliwienia części nieodzyskiwalnej nie uzasadnia odzysku ze względów ekonomicznych lub środowiskowych; lub
h)
przemieszczane odpady przeznaczone są do unieszkodliwienia, a nie do odzysku; lub
i)
odpady będą przetwarzane w instalacji, która podlega dyrektywie 96/61/WE, lecz nie stosuje najlepszych dostępnych technik w rozumieniu art. 9 ust. 4 tej dyrektywy zgodnie z wydanym dla niej zezwoleniem; lub
j)
dane odpady nie zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w zakresie unieszkodliwiania odpadów normami ochrony środowiska, określonymi w przepisach wspólnotowych (także w przypadku gdy zezwolono na tymczasowe odstępstwa); lub
k)
odpady nie zostaną zagospodarowane zgodnie z planami gospodarowania odpadami sporządzonymi zgodnie z art. 7 dyrektywy 2006/12/WE, w celu zapewnienia wykonania prawnie wiążących obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu, określonych w przepisach wspólnotowych.
2. 
Właściwy organ lub organy tranzytu mogą przed upływem trzydziestodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec planowanego przemieszczenia, wyłącznie w oparciu o podstawy określone w ust. 1 lit. b), d), e) i f).
3. 
Jeżeli w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, właściwe organy uznają, że przyczyny zgłoszenia przez nie sprzeciwu zostały usunięte, niezwłocznie informują o tym zgłaszającego na piśmie oraz przekazują kopie informacji odbiorcy oraz pozostałym zainteresowanym właściwym organom.
4. 
Jeżeli przyczyny zgłoszenia sprzeciwu nie zostały usunięte w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie traci ważność. Jeżeli zgłaszający nadal zamierza zrealizować przemieszczanie, jest on zobowiązany do dokonania nowego zgłoszenia, chyba że wszystkie zainteresowane właściwe organy i zgłaszający uzgodnią inaczej.
5. 
O sprzeciwach zgłoszonych przez właściwe organy zgodnie z ust. 1 lit. c) Państwa Członkowskie zawiadamiają Komisję, zgodnie z art. 51.
6. 
Państwo Członkowskie wysyłki zawiadamia Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie o przepisach krajowych, na których mogą opierać się sprzeciwy zgłaszane przez właściwe organy zgodnie z ust. 1 lit. c), wskazując, do jakich rodzajów odpadów i operacji odzysku odpadów sprzeciwy te mają zastosowanie, przed powołaniem się na takie przepisy przy zgłaszaniu uzasadnionych sprzeciwów.
Artykuł  13

Zgłoszenie ogólne

1. 
Zgłaszający może dokonać zgłoszenia ogólnego obejmującego więcej niż jedno przemieszczanie, jeżeli w przypadku każdego z nich:
a)
odpady mają zasadniczo podobne właściwości fizyczne i chemiczne; oraz
b)
odpady przesyłane są do tego samego odbiorcy i do tej samej instalacji; oraz
c)
trasa przemieszczania podana w zgłoszeniu jest taka sama.
2. 
Jeżeli wskutek nieprzewidzianych okoliczności nie można wysłać odpadów tą samą trasą, zgłaszający zawiadamia o tym jak najszybciej zainteresowane właściwe organy, jeżeli to możliwe przed rozpoczęciem przemieszczania, o ile już wtedy wiadomo, że konieczna jest zmiana trasy.

Jeżeli konieczność zmiany trasy jest znana przed rozpoczęciem przemieszczenia i pociąga za sobą obowiązek uwzględnienia innych właściwych organów niż te, których dotyczy zgłoszenie ogólne, zgłoszenie to nie może zostać wykorzystane i należy dokonać nowego zgłoszenia.

3. 
Zainteresowane właściwe organy mogą uzależnić swoją zgodę na skorzystanie ze zgłoszenia ogólnego od późniejszego dostarczenia im dodatkowych informacji i dokumentacji, zgodnie z art. 4 akapit drugi pkt 2 i 3.
Artykuł  14

Instalacje odzysku objęte zezwoleniami wstępnymi

1. 
Właściwe organy miejsca przeznaczenia, których właściwości podlegają określone instalacje odzysku, mogą wydać takim instalacjom zezwolenia wstępne.

Zezwolenia takie wydawane są na czas określony i mogą zostać w dowolnym momencie cofnięte.

2. 
W przypadku zgłoszenia ogólnego na podstawie art. 13, okres ważności zezwolenia, o którym mowa w art. 9 ust. 4 i 5, może zostać przedłużony do trzech lat przez właściwy organ miejsca przeznaczenia w porozumieniu z pozostałymi zainteresowanymi właściwymi organami.
3. 
Właściwe organy, które podjęły decyzję o wydaniu zezwolenia wstępnego dla instalacji zgodnie z ust. 1 i 2, przekazują Komisji oraz, w odpowiednich przypadkach, Sekretariatowi OECD:
a)
nazwę, numer rejestracji i adres instalacji, w której prowadzony jest odzysk;
b)
opis technologii wykorzystywanych w instalacji, w tym ich kod R;
c)
rodzaje odpadów wyszczególnionych w załączniku IV i IVA lub rodzaje odpadów, których dotyczy decyzja;
d)
łączną ilość, jaką obejmuje wstępne zezwolenie;
e)
okres ważności;
f)
wszelkie zmiany w zezwoleniu wstępnym;
g)
wszelkie zmiany zgłaszanych danych; oraz
h)
informację o cofnięciu zezwolenia wstępnego.

Powyższe informacje przekazywane są przy użyciu formularza określonego w załączniku VI.

4. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 9, 10 i 12, zezwolenia wydanie zgodnie z art. 9, określenie warunków zgodnie z art. 10 lub zgłoszenie sprzeciwu zgodnie z art. 12 przez zainteresowane właściwe organy następuje w terminie siedmiu dni roboczych od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia, zgodnie z art. 8.
5. 
Niezależnie od postanowień ust. 4, właściwy organ wysyłki może zdecydować, że niezbędny jest dłuższy termin w celu uzyskania od zgłaszającego dalszych informacji lub dokumentacji.

W takim przypadku właściwy organ zawiadamia o tym na piśmie zgłaszającego w terminie siedmiu dni roboczych oraz przekazuje kopie tego zawiadomienia pozostałym zainteresowanym właściwym organom.

Łączny okres niezbędny do uzyskania informacji lub dokumentacji nie może przekroczyć 30 dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8.

Artykuł  15

Dodatkowe przepisy dotyczące procesów przejściowego odzysku i unieszkodliwiania

Do przemieszczania odpadów przeznaczonych do procesów przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania stosuje następujące przepisy dodatkowe:

a)
w przypadku przemieszczania odpadów przeznaczonych do przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania, obok początkowej operacji odzysku lub unieszkodliwiania należy oznaczyć w dokumencie zgłoszenia wszystkie instalacje, w których przewidziana jest realizacja dalszych procesów przejściowego oraz ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania;
b)
właściwe organy wysyłki i miejsca przeznaczenia mogą wydać zgodę na przemieszczanie odpadów przeznaczonych do przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania tylko w przypadku gdy brak jest podstaw do zgłoszenia zgodnie z art. 11 lub 12 sprzeciwu wobec przemieszczenia odpadów do instalacji realizujących dalsze operacje przejściowego lub ostatecznego odzysku albo unieszkodliwiania;
c)
prowadzący instalację, w której realizowana jest operacja przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zobowiązany jest przekazać, w terminie trzech dni od otrzymania odpadów, pisemne potwierdzenie, że odpady zostały dostarczone.

Powyższe potwierdzenie jest wpisywane lub dołączane do dokumentu przesyłania. Prowadzący wymienioną instalację przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierające powyższe potwierdzenie do zgłaszającego oraz zainteresowanych właściwych organów;

d)
najszybciej jak to możliwe i nie później niż w terminie 30 dni od zrealizowania operacji przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania oraz nie później niż w terminie jednego roku kalendarzowego od otrzymania odpadów lub w krótszym terminie, zgodnie z art. 9 ust. 7, prowadzący instalację, w której przeprowadzono tę operację, wydaje na własną odpowiedzialność zaświadczenie potwierdzające wykonanie operacji przejściowego odzysku lub unieszkodliwienia.

Powyższe zaświadczenie jest wpisywane lub dołączane do dokumentu przesyłania.

Prowadzący wymienioną instalację przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierające powyższe zaświadczenie do zgłaszającego oraz zainteresowanych właściwych organów;

e)
jeżeli prowadzący instalację odzysku lub unieszkodliwiania, w której zrealizowano operację przejściowego odzysku lub unieszkodliwienia, dostarczy odpady w celu poddania ich dalszym przejściowym lub trwałym procesom odzysku lub unieszkodliwiania do instalacji zlokalizowanej w państwie przeznaczenia, jest on zobowiązany, najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niżwterminie jednego roku od dostarczenia odpadów lub w krótszym terminie zgodnie z art. 9 ust. 7, uzyskać zaświadczenie z tej instalacji, że dalsze procesy ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia zostały wykonane.

Prowadzący wymienioną instalację, w której realizowana jest operacja przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania, niezwłocznie przesyła odpowiednie zaświadczenie zgłaszającemu i zainteresowanym właściwym organom, wskazując przemieszczanie, którego dotyczy zaświadczenie;

f)
jeżeli dostarczenie odpadów, o którym mowa w lit. e), następuje do instalacji zlokalizowanej odpowiednio:
i)
w początkowym państwie wysyłki lub w innym Państwie Członkowskim, wymagane jest nowe zgłoszenie, zgodnie z przepisami niniejszego tytułu; lub
ii)
w państwie trzecim, wymagane jest nowe zgłoszenie, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zainteresowanych właściwych organów stosuje się także do początkowego właściwego organu początkowego państwa wysyłki.
Artykuł  16

Wymogi mające zastosowanie po uzyskaniu zgody na przemieszczanie

Po wyrażeniu przez zainteresowane właściwe organy zgody na zgłoszone przemieszczanie, wszystkie uczestniczące w nim przedsiębiorstwa wypełniają dokument przesyłania lub- w przypadku zgłoszenia ogólnego - dokumenty przesyłania, w odpowiednich punktach, podpisują i zachowują kopię lub kopie. Należy dopełnić następujących obowiązków:

a)
wypełnienie dokumentu przesyłania przez zgłaszającego: po uzyskaniu przez zgłaszającego zgody od właściwych organów wysyłki miejsca przeznaczenia i tranzytu lub jeżeli w odniesieniu do właściwego organu tranzytu możliwe jest przyjęcie, że wyraził on zgodę milczącą, zgłaszający wpisuje faktyczną datę przemieszczenia oraz wypełnia w możliwym zakresie pozostałe punkty dokumentu przesyłania;
b)
uprzednie zawiadomienie o faktycznym rozpoczęciu przemieszczenia: zgłaszający przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania wypełnionego zgodnie z lit. a) zainteresowanym właściwym organom oraz odbiorcy przynajmniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem przemieszczenia;
c)
dokumenty dołączane do każdego transportu: zgłaszający zachowuje kopię dokumentu przesyłania. Każdemu transportowi towarzyszy dokument przesyłania oraz dokument zgłoszeniowy zawierający pisemne zgody oraz warunki określone przez zainteresowane właściwe organy. Dokument przesyłania zachowuje prowadzący instalację odbierającą odpady;
d)
pisemne potwierdzenie otrzymania odpadów przez prowadzącego instalację: prowadzący instalację zobowiązany jest do przekazania pisemnego potwierdzenia otrzymania odpadów w terminie trzech dni od ich odbioru.

Powyższe potwierdzenie jest wpisywane lub dołączane do dokumentu przesyłania.

Prowadzący instalację przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierające powyższe potwierdzenie zgłaszającemu oraz zainteresowanym właściwym organom;

e)
zaświadczenie prowadzącego instalację o ostatecznym odzysku lub unieszkodliwieniu: najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia operacji ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia oraz nie później niż w terminie roku kalendarzowego od otrzymania odpadów lub w krótszym terminie zgodnie z art. 9 ust. 7, prowadzący instalację, w której dokonano tej operacji, wystawia na własną odpowiedzialność zaświadczenie potwierdzające, że został wykonany ostateczny odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.

Powyższe zaświadczenie jest wypisywane lub dołączane do dokumentu przesyłania.

Prowadzący instalację przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierające powyższe zaświadczenie zgłaszającemu oraz zainteresowanym właściwym organom.

Artykuł  17

Zmiany w przemieszczaniu po uzyskaniu zgody

1. 
W przypadku gdy w przemieszczaniu, na które wydano zgodę, zaszły istotne zmiany w zakresie jego charakterystyki lub warunków, w tym planowanej ilości odpadów, trasy, środków transportu, daty przemieszczania lub przewoźnika, zgłaszający zobowiązany jest niezwłocznie, a w miarę możliwości przed rozpoczęciem przemieszczania, zawiadomić o tym zainteresowane właściwe organy i odbiorcę.
2. 
W takich przypadkach wymagane jest dokonanie nowego zgłoszenia, chyba że zainteresowane właściwe organy uznają, że proponowane zmiany nie wymagają nowego zgłoszenia.
3. 
Jeżeli wprowadzenie takich zmian pociąga za sobą obowiązek uwzględnienia innych właściwych organów niż te, które były objęte pierwotnym zgłoszeniem, wymagane jest dokonanie nowego zgłoszenia.

ROZDZIAŁ  2

Ogólne obowiązki w zakresie informowania

Artykuł  18

Odpady, do których dołączane są określone informacje

1. 
W przypadku odpadów określonych w art. 3 ust. 2 i 4, które mają zostać przesłane, należy dopełnić następujących wymogów proceduralnych:
a)
dla ułatwienia śledzenia przemieszczania takich odpadów osoba podlegająca jurysdykcji państwa wysyłki, która organizuje przemieszczanie, zobowiązana jest zapewnić, by do przemieszczenia dołączony był dokument określony w załączniku VII;
b)
dokument określony w załączniku VII jest podpisywany przed dokonaniem przemieszczenia przez osobę, która je organizuje, oraz przez prowadzącego instalację odzysku lub laboratorium i przez odbiorcę po otrzymaniu danych odpadów.
2. 
Umowa, o której mowa w załączniku VII, zawarta pomiędzy osobą, która organizuje przemieszczanie, oraz odbiorcą odpadów przeznaczonych do odzysku musi obowiązywać w momencie rozpoczęcia przemieszczania odpadów i obejmować zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca - w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczenia odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewypłacalności):
a)
odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz
b)
w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie.

Osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca przedstawia kopię powyższej umowy na żądanie zainteresowanego właściwego organu.

3. 
Na potrzeby kontroli, egzekwowania przepisów, planowania i statystyki Państwo Członkowskie może zgodnie z przepisami krajowymi żądać informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przemieszczeń podlegających przepisom niniejszego artykułu.
4. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, są traktowane jako poufne zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi, jeśli przepisy tego wymagają.

ROZDZIAŁ  3

Wymogi ogólne

Artykuł  19

Zakaz mieszania odpadów podczas przemieszczania

W okresie od rozpoczęcia przemieszczania do dostarczenia odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpady określone w dokumencie zgłoszeniowym lub w art. 18 nie mogą być mieszane z innymi odpadami.

Artykuł  20

Przechowywanie dokumentów i informacji

1. 
Wszystkie dokumenty przesłane do właściwych organów lub przez te organy są przechowywane przez właściwe organy, zgłaszającego, odbiorcę i prowadzącego instalację odbierającą odpady na terytorium Wspólnoty przez okres przynajmniej trzech lat od daty rozpoczęcia przemieszczania.
2. 
Osoba, która zorganizowała przemieszczanie, odbiorca oraz prowadzący instalację odbierającą odpady przechowują na terytorium Wspólnoty informacje przekazane zgodnie z art. 18 ust. 1 przez okres przynajmniej trzech lat od daty rozpoczęcia przemieszczania.
Artykuł  21

Publiczny dostęp do informacji o zgłoszeniach

Właściwe organy miejsca wysyłki lub przeznaczenia mogą podać do wiadomości publicznej przy zastosowaniu właściwych środków, takich jak Internet, informacje o zgłoszeniach przemieszczenia, na które wydały zgodę, jeśli informacja taka nie jest poufna zgodnie z przepisami krajowymi lub wspólnotowymi.

ROZDZIAŁ  4

Obowiązek odbioru odpadów

Artykuł  22

Odbiór w przypadku braku możliwości realizacji przemieszczenia zgodnie z planem

1. 
Jeżeli którykolwiek z zainteresowanych właściwych organów uzyska informację, że przemieszczanie odpadów, w tym ich odzysk lub unieszkodliwienie, nie może zostać zrealizowane w zamierzony sposób, zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie zgłoszenia i przesyłania oraz w umowie, o której mowa w art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy organ wysyłki. Jeżeli instalacja odzysku lub unieszkodliwiania odmawia przyjęcia przemieszczanych odpadów, prowadzący tę instalację zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ miejsca przeznaczenia.
2. 
Właściwy organ wysyłki zapewnia, że z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 3, dane odpady zostaną przez zgłaszającego, określonego według kolejności przewidzianej w art. 2 pkt 15 lub, jeżeli nie jest to możliwe, przez sam właściwy organ albo osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu, przetransportowane z powrotem na obszar podlegający jego właściwości lub na inny dowolny obszar na terytorium państwa wysyłki.

Powyższy obowiązek jest realizowany w terminie 90 dni od dnia, w którym zainteresowany właściwy organ wysyłki dowiedział się lub został powiadomiony na piśmie przez właściwe organy miejsca przeznaczenia lub tranzytu, że przemieszczanie odpadów, na które wydano zgodę, albo ich odzysk lub unieszkodliwienie nie mogą zostać zrealizowane, z podaniem przyczyn takiej sytuacji lub innym terminie uzgodnionym przez zainteresowane właściwe organy. Podstawą powyższego zawiadomienia mogą być informacje przekazane właściwym organom miejsca przeznaczenia lub tranzytu między innymi przez inne właściwe organy.

3. 
Obowiązek odbioru określony w ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli właściwe organy wysyłki, tranzytu i miejsca przeznaczenia zainteresowane unieszkodliwieniem lub odzyskiem odpadów uznają, że odpady mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w inny sposób w państwie przeznaczenia lub w innym miejscu przez zgłaszającego lub, jeżeli jest to niewykonalne, przez właściwy organ wysyłki albo osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu.

Obowiązek odbioru określony w ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli przesłane odpady zostały w trakcie operacji realizowanych w danej instalacji nieodwracalnie zmieszane z innymi odpadami, zanim właściwy organ uzyskał zgodnie z ust. 1 informację o tym, że zgłoszone przemieszczanie nie może zostać zrealizowane. Powyższa mieszanina podlega odzyskowi lub unieszkodliwieniu w inny sposób, zgodnie z akapitem pierwszym.

4. 
W przypadku odbioru określonego w ust. 2 należy sporządzić nowe zgłoszenie, chyba że właściwe organy zgodnie uznają za wystarczający należycie uzasadniony wniosek początkowego właściwego organu wysyłki.

Nowe zgłoszenie, w odpowiednich przypadkach, jest dokonywane przez początkowego zgłaszającego lub, jeżeli jest to niewykonalne, przez inną osobę fizyczną lub prawą określoną zgodnie z art. 2 pkt 15, lub, jeżeli jest to niewykonalne, przez początkowy właściwy organ wysyłki albo osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu.

Żaden właściwy organ nie może sprzeciwić się zwrotowi odpadów pochodzących z przemieszczenia, które nie może zostać zrealizowane, albo związanym z tym operacjom odzysku i unieszkodliwienia.

5. 
W przypadku realizacji określonych w ust. 3 rozwiązań alternatywnych poza początkowym państwem przeznaczenia nowe zgłoszenie jest dokonywane w odpowiednich przypadkach przez początkowego zgłaszającego lub, jeżeli jest to niewykonalne, przez inną osobę fizyczną lub prawną, określoną zgodnie z art. 2 pkt 15, lub, jeżeli jest to niewykonalne, przez początkowy właściwy organ wysyłki lub osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu.

Jeżeli takie nowe zgłoszenie jest dokonywane przez zgłaszającego, należy złożyć je także właściwemu organowi początkowego państwa wysyłki.

6. 
W przypadku realizacji określonych w ust. 3 rozwiązań alternatywnych w początkowym państwie przeznaczenia nowe zgłoszenie nie jest wymagane i wystarcza należycie uzasadniony wniosek. Taki należycie uzasadniony wniosek o aprobatę realizacji rozwiązań alternatywnych jest przesyłany właściwemu organowi miejsca przeznaczenia i wysyłki przez początkowego zgłaszającego lub, jeżeli jest to niewykonalne, przez właściwy organ wysyłki właściwemu organowi miejsca przeznaczenia.
7. 
Jeżeli zgodnie z ust. 4 lub 6 nowe zgłoszenie nie jest wymagane, początkowy zgłaszający lub, jeżeli jest to niewykonalne, inna osoba fizyczna lub prawna, określona zgodnie z art. 2 pkt 15, lub, jeżeli jest to niewykonalne, początkowy właściwy organ wysyłki albo osoba fizyczna lub prawna działająca w jego imieniu zobowiązana jest sporządzić nowy dokument przesyłania, zgodnie z art. 15 lub 16.

Jeżeli zgłoszenia zgodnie z ust. 4 lub 5 dokonuje początkowy właściwy organ wysyłki, nie zachodzi obowiązek ustanowienia gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia.

8. 
Obowiązek zgłaszającego oraz subsydiarny obowiązek państwa wysyłki dotyczący odbioru odpadów z powrotem lub zorganizowania alternatywnego odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wygasa w momencie wystawienia przez prowadzącego instalację zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich przypadkach, w art. 15 lit. e), potwierdzającego, że odpady zostały poddane ostatecznemu odzyskowi lub unieszkodliwieniu. W przypadku przejściowego odzysku lub unieszkodliwienia, o których mowa w art. 6, ust. 6, subsydiarny obowiązek państwa wysyłki wygasa w momencie, w którym prowadzący instalację wystawił zaświadczenie, o którym mowa w art. 15 lit. d).

Jeżeli prowadzący instalację wystawił zaświadczenie o odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów w sposób, który spowodował, że przemieszczanie zostało uznane za nielegalne, czego konsekwencją jest zwolnienie gwarancji finansowej, stosuje się przepisy art. 24 ust. 3 i art. 25 ust. 2.

9. 
Jeżeli odpady pochodzące z przemieszczenia, które nie mogło zostać zrealizowane, co obejmuje także ich odzysk lub unieszkodliwienie, zostaną ujawnione na terytorium jednego z Państw Członkowskich, właściwy organ, którego właściwości podlega obszar, na którym znaleziono odpady, odpowiada za zorganizowanie bezpiecznego składowania odpadów do czasu ich zwrotu albo ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia w alternatywny sposób.
Artykuł  23

Koszty odbioru odpadów w przypadku niemożności realizacji przemieszczenia

1. 
Koszty wynikające ze zwrotu odpadów pochodzących z przemieszczenia, które nie może zostać zrealizowane, co obejmuje koszty ich transportu, odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z art. 22 ust. 2 lub 3 oraz, od dnia, w którym właściwy organ wysyłki uzyskał informację o tym, że przemieszczanie odpadów albo ich odzysk lub unieszkodliwienie nie mogą zostać zrealizowane, koszty składowania na podstawie art. 22 ust. 9, są ponoszone:
a)
przez zgłaszającego, określonego według kolejności przewidzianej w art. 2 pkt 15; lub, jeżeli jest to niewykonalne,
b)
przez inne odpowiednie osoby fizyczne lub prawne; lub, jeżeli jest to niewykonalne,
c)
przez właściwy organ wysyłki; lub, jeżeli jest to niewykonalne,
d)
zgodnie z odmiennymi ustaleniami zainteresowanych właściwych organów.
2. 
Niniejszy artykuł nie narusza przepisów wspólnotowych oraz krajowych dotyczących odpowiedzialności.
Artykuł  24

Odbiór w przypadku gdy przemieszczanie jest nielegalne

1. 
Jeżeli właściwy organ ujawnił przemieszczanie, które uważa za nielegalne, niezwłocznie powiadamia o tym pozostałe zainteresowane właściwe organy.
2. 
Jeżeli odpowiedzialność za nielegalne przemieszczanie ponosi zgłaszający, właściwy organ wysyłki zapewnia, że przedmiotowe odpady zostaną:
a)
odebrane przez podmiot, który faktycznie dokonał zgłoszenia; lub, jeżeli nie dokonano zgłoszenia,
b)
odebrane przez podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia; lub, jeżeli jest to niewykonalne,
c)
odebrane przez właściwy organ wysyłki albo przez osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu; lub, jeżeli to niewykonalne,
d)
poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w inny sposób w państwie przeznaczenia lub wysyłki przez właściwy organ wysyłki albo przez osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu; lub, jeżeli jest to niewykonalne,
e)
poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w inny sposób w innym państwie przez właściwy organ wysyłki albo przez osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu, jeżeli wszystkie zainteresowane właściwe organy wyrażą na to zgodę.

Powyższy obowiązek odbioru, odzysku lub unieszkodliwienia jest realizowany w terminie 30 dni od dnia, w którym zainteresowany właściwy organ wysyłki dowiedział się lub został powiadomiony na piśmie przez właściwe organy miejsca przeznaczenia lub tranzytu o nielegalnym przemieszczaniu oraz o przyczynach jego zaistnienia, lub w innym terminie uzgodnionym przez zainteresowane właściwe organy. Podstawą powyższego zgłoszenia mogą być informacje przekazane właściwym organom miejsca przeznaczenia lub tranzytu między innymi przez inne właściwe organy.

W przypadku odbioru określonego w lit. a), b) i c) należy sporządzić nowe zgłoszenie, chyba że właściwe organy zgodnie uznają za wystarczający uzasadniony wniosek początkowego właściwego organu wysyłki.

Nowe zgłoszenie sporządza podmiot lub organ określony w lit. a), b), c) według określonego tam porządku.

Żaden właściwy organ nie może zgłosić sprzeciwu wobec odbioru odpadów pochodzących z nielegalnego przemieszczania. W przypadku przyjęcia przez właściwy organ wysyłki rozwiązań alternatywnych określonych w lit. d) i e) nowego zgłoszenia dokonuje początkowy właściwy organ wysyłki lub osoba fizyczna lub prawna działająca w jego imieniu, chyba że właściwe organy zgodnie uznają za wystarczający należycie uzasadniony wniosek tego organu.

3. 
Jeżeli odpowiedzialność za nielegalne przemieszczanie ponosi odbiorca, właściwy organ miejsca przeznaczenia zapewnia, że przedmiotowe odpady zostaną poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w sposób racjonalny ekologicznie:
a)
przez odbiorcę; lub, jeżeli jest to niewykonalne,
b)
przez właściwy organ albo osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu.

Powyższy obowiązek odzysku lub unieszkodliwienia jest realizowany w terminie 30 dni od dnia, w którym zainteresowany właściwy organ miejsca przeznaczenia dowiedział się lub został powiadomiony na piśmie przez właściwe organy miejsca wysyłki lub tranzytu o nielegalnym przemieszczaniu i przyczynach jego zaistnienia lub w innym terminie uzgodnionym przez zainteresowane właściwe organy. Podstawą powyższego zgłoszenia mogą być informacje przekazane właściwym organom wysyłki lub tranzytu między innymi przez inne właściwe organy.

W tym celu zainteresowane właściwe organy współpracują ze sobą w niezbędnym zakresie przy odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów.

4. 
Jeżeli nie jest wymagane nowe zgłoszenie, osoba odpowiedzialna za odbiór lub, jeżeli jest to niewykonalne, początkowy właściwy organ wysyłki zobowiązany jest sporządzić nowy dokument przesyłania, zgodnie z art. 15 lub 16.

W przypadku dokonania nowego zgłoszenia przez początkowy właściwy organ wysyłki nie zachodzi obowiązek ustanowienia nowej gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia.

5. 
Jeżeli odpowiedzialnością za nielegalne przemieszczanie nie można obciążyć ani zgłaszającego, ani odbiorcy, zainteresowane właściwe organy współpracują w celu zapewnienia, by dane odpady zostały poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
6. 
W przypadkach przejściowego odzysku lub unieszkodliwienia, o których mowa w art. 6 ust. 6, jeżeli nielegalne przemieszczanie zostało ujawnione po dokonaniu przejściowego odzysku lub unieszkodliwienia, ciążący na państwie wysyłki subsydiarny obowiązek odbioru odpadów lub zorganizowania ich innego odzysku lub unieszkodliwienia wygasa w momencie, w którym prowadzący instalację wystawił zaświadczenie, o którym mowa w art. 15 lit. d).

Jeżeli prowadzący instalację wystawił zaświadczenie o dokonaniu odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w sposób, który spowodował, że przemieszczanie zostało uznane za nielegalne, czego konsekwencją było zwolnienie gwarancji finansowej, stosuje się postanowienia ust. 3 i art. 25 ust. 2.

7. 
Jeżeli na terytorium jednego z Państw Członkowskich ujawnione zostanie nielegalne przemieszczanie, właściwy organ, którego właściwości podlega obszar, na którym odpady ujawniono, odpowiada za zorganizowanie bezpiecznego składowania odpadów do czasu ich zwrotu albo ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku w inny sposób.
8. 
Przepisów art. 34 i 36 nie stosuje się, jeżeli nielegalne przemieszczane odpady zwracane są do państwa wysyłki, którego dotyczą zakazy zawarte w tych artykułach.
9. 
W przypadku nielegalnego przemieszczania w rozumieniu art. 2 pkt 35 lit. g) osoba, która zorganizowała przemieszczanie, podlega takim samym obowiązkom określonym w niniejszym artykule, jakie dotyczą zgłaszającego.
10. 
Niniejszy artykuł nie narusza przepisów wspólnotowych ani krajowych dotyczących odpowiedzialności.
Artykuł  25

Koszty zwrotu w przypadku gdy przemieszczanie jest nielegalne

1. 
Koszty wynikające z odbioru odpadów pochodzących z nielegalnego przemieszczania, obejmujące koszty ich transportu, odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z art. 24 ust. 2 oraz, od dnia, w którym właściwy organ wysyłki uzyskał informację o tym, że przemieszczanie jest nielegalne, także koszty składowania zgodnie z art. 24 ust. 7, są ponoszone przez:
a)
podmiot, który faktycznie dokonał zgłoszenia, określony według kolejności przewidzianej w art. 2 pkt 15; lub, jeżeli nie dokonano zgłoszenia,
b)
podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia lub odpowiednio inne osoby fizyczne lub prawne; lub, jeżeli jest to niewykonalne,
c)
właściwy organ wysyłki.
2. 
Koszty wynikające z odzysku lub unieszkodliwienia odpadów na podstawie art. 24 ust. 3, w tym ewentualne koszty transportu i składowania na podstawie art. 24 ust. 7 są ponoszone przez:
a)
odbiorcę; lub, jeżeli jest to niewykonalne,
b)
właściwy organ miejsca przeznaczenia.
3. 
Koszty wynikające z odzysku lub unieszkodliwienia odpadów na podstawie art. 24 ust. 5, w tym ewentualne koszty transportu i składowania na podstawie art. 24 ust. 7 są ponoszone przez:
a)
zgłaszającego, określonego według kolejności przewidzianej w art. 2 pkt 15, lub odbiorcę, w zależności od decyzji zainteresowanych właściwych organów; lub, jeżeli jest to niewykonalne,
b)
odpowiednio inne osoby fizyczne lub prawne; lub, jeżeli jest to niewykonalne,
c)
właściwe organy wysyłki i miejsca przeznaczenia.
4. 
W przypadku nielegalnego przemieszczania w rozumieniu art. 2 pkt 35 lit. g) osoba, która zorganizowała przemieszczanie, podlega takim samym obowiązkom określonym w niniejszym artykule, jakie dotyczą zgłaszającego.
5. 
Niniejszy artykuł nie narusza przepisów wspólnotowych ani krajowych dotyczących odpowiedzialności.

ROZDZIAŁ  5

Ogólne przepisy administracyjne

Artykuł  26

Sposoby przekazywania korespondencji

1. 
Następujące informacje i dokumenty mogą być przesyłane pocztą:
a)
zgłoszenie planowanego przemieszczenia, zgodnie z art. 4 i 13;
b)
wezwanie do dostarczenia informacji i dokumentacji, zgodnie z art. 4, 7 i 8;
c)
dostarczenie informacji i dokumentacji, zgodnie z art. 4, 7 i 8;
d)
pisemna zgoda na zgłoszone przemieszczanie, zgodnie z art. 9;
e)
warunki dokonania przemieszczenia, zgodnie z art. 10;
f)
sprzeciw wobec przemieszczenia, zgodnie z art. 11 i 12;
g)
informacje o decyzjach dotyczących udzielenia zezwolenia wstępnego określonym zakładom odzysku, zgodnie z art. 14 ust. 3;
h)
pisemne potwierdzenie odbioru odpadów zgodnie z art. 15 i 16;
i)
zaświadczenie o dokonaniu odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z art. 15 i 16;
j)
uprzednie zawiadomienie o faktycznym rozpoczęciu przemieszczenia zgodnie z art. 16;
k)
informacje o zmianach w przemieszczaniu po uzyskaniu zgody, zgodnie z art. 17; oraz
l)
pisemne zgody i dokumenty przesyłania, wysyłane zgodnie z przepisami tytułów IV, V i VI.
2. 
Zainteresowane organy i zgłaszający mogą także uzgodnić, że dokumenty wymienione w ust. 1 mogą również zostać przesyłane przy użyciu jednego z następujących środków komunikacji:
a)
telefaksem; lub
b)
telefaksem, a następnie przesyłką pocztową;
c)
pocztą elektroniczną z podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny zastępuje w tym przypadku wszelkie wymagane podpisy i pieczęci; lub
d)
pocztą elektroniczną bez podpisu elektronicznego, a następnie przesyłką pocztową.
3. 
Dokumenty, które zgodnie z art. 16 lit. c) i art. 18 mają towarzyszyć każdemu transportowi, mogą mieć formę elektroniczną z podpisami elektronicznymi, jeżeli możliwe jest ich odczytanie w każdym czasie w trakcie transportu oraz jeżeli taka forma jest akceptowana przez zainteresowane właściwe organy.
4.  29
 Za porozumieniem zainteresowanych właściwych organów i zgłaszającego przekazywanie oraz wymiana informacji i dokumentów wymienionych w ust. 1 może następować w drodze elektronicznej wymiany danych opatrzonych podpisem elektronicznym lub elektronicznie uwierzytelnionych, zgodnie z dyrektywą 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 30 , lub przy użyciu porównywalnego systemu elektronicznego uwierzytelniania, zapewniającego taki sam poziom bezpieczeństwa.

Z myślą o ułatwieniu wykonywania akapitu pierwszego Komisja, gdy jest to wykonalne, przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające wymogi techniczne i organizacyjne dotyczące praktycznego wdrożenia elektronicznej wymiany danych w celu przekazywania dokumentów i informacji. Komisja uwzględnia wszelkie odpowiednie standardy międzynarodowe i zapewnia, aby wymogi te były zgodne z dyrektywą 1999/93/WE, lub zapewnia przynajmniej ten sam poziom bezpieczeństwa co poziom określony w tej dyrektywie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 59a ust. 2.

Artykuł  27

Język

1. 
Wszelkie zgłoszenia, informacje, dokumentacja i inna korespondencja przekazywana zgodnie z przepisami niniejszego tytułu przekazywane są w języku akceptowanym przez zainteresowane właściwe organy.
2. 
Na żądanie zainteresowanych właściwych organów zgłaszający przekazuje uwierzytelnione tłumaczenie lub tłumaczenia na język akceptowany przez te organy.
Artykuł  28

Spory dotyczące klasyfikacji

1. 
Jeżeli właściwe organy wysyłki i miejsca przeznaczenia nie mogą dojść do porozumienia w zakresie zaklasyfikowania przedmiotu przemieszczenia jako odpadów lub nie, traktuje się go tak, jakby stanowił odpady. Przepis ten nie narusza uprawnień państwa przeznaczenia do traktowania przedmiotu przemieszczenia po jego dotarciu na miejsce zgodnie z przepisami krajowymi, pod warunkiem ich zgodności z prawem wspólnotowym i międzynarodowym.
2. 
Jeżeli właściwe organy wysyłki i miejsca przeznaczenia nie mogą dojść do porozumienia w zakresie zaklasyfikowania zgłoszonych odpadów do kategorii określonych w załączniku III, IIIA, IIIB lub IV, odpady traktuje się jako należące do kategorii określonych w załączniku IV.
3. 
Jeżeli właściwe organy wysyłki i miejsca przeznaczenia nie mogą dojść do porozumienia w zakresie zaklasyfikowania zgłoszonej operacji przetwarzania odpadów jako odzysku lub unieszkodliwienia, stosuje się przepisy dotyczące unieszkodliwiania.
4. 
Przepisy ust. 1-3 mają zastosowanie wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia i nie naruszają prawa zainteresowanych stron do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących powyższych kwestii przed sądami.
Artykuł  29

Koszty administracyjne

Zgłaszającego można obciążyć odpowiednimi i proporcjonalnymi kosztami administracyjnymi realizacji procedur związanych ze zgłoszeniem i nadzorem oraz zwykłymi kosztami odpowiednich analiz i inspekcji.

Artykuł  30

Porozumienia dotyczące obszarów przygranicznych

1. 
W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją geograficzną lub demograficzną, Państwa Członkowskie mogą zawierać dwustronne umowy dotyczące złagodzenia procedury zgłaszania przemieszczania określonych strumieni odpadów, w odniesieniu do transgranicznych przemieszczeń kierowanych do najbliższej odpowiedniej instalacji położonej na obszarze przy granicy pomiędzy danymi Państwami Członkowskimi.
2. 
Powyższe umowy dwustronne mogą być zawierane także w przypadku, gdy zarówno przemieszczanie, jak przetwarzanie odpadów ma miejsce w państwie wysyłki, jednakże trasa ich transportu przebiega przez terytorium innego Państwa Członkowskiego.
3. 
Państwa Członkowskie mogą zawierać takie umowy także z państwami, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
4. 
Umowy takie są notyfikowane Komisji przed ich wejściem w życie.

ROZDZIAŁ  6

Przemieszczenia wewnątrzwspólnotowe z tranzytem przez państwa trzecie

Artykuł  31

Przemieszczenia odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia

Jeżeli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia ma miejsce w obrębie Wspólnoty, z tranzytem przez jedno lub kilka państw trzecich, właściwy organ wysyłki, obok realizacji innych obowiązków wynikających z niniejszego tytułu, zobowiązany jest skierować do właściwych organów w państwach trzecich zapytanie, czy zamierzają one przesłać swoją pisemną zgodę na planowane przemieszczanie:

a)
w przypadku stron Konwencji bazylejskiej - w terminie 60 dni, chyba że dane państwo zrezygnowało z tego prawa zgodnie z postanowieniami Konwencji; lub
b)
w przypadku państw niebędących stronami Konwencji bazylejskiej - w terminie uzgodnionym między właściwymi organami.
Artykuł  32

Przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku

1. 
Jeżeli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku ma miejsce w granicach Wspólnoty, z tranzytem przez jedno lub kilka państw trzecich, których nie obowiązuje decyzja OECD, stosuje się art. 31.
2. 
Jeżeli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku ma miejsce w granicach Wspólnoty, co obejmuje także przemieszczenia pomiędzy dwiema miejscowościami w tym samym Państwie Członkowskim, z tranzytem przez jedno lub kilka państw trzecich, które obowiązuje decyzja OECD, zgoda, o której mowa w art. 9, może być wyrażona w sposób milczący i w przypadku gdy nie został zgłoszony sprzeciw ani zastrzeżone warunki, przemieszczanie może rozpocząć się po upływie 30 dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8.

TYTUŁ  III

PRZEMIESZCZENIA ODPADÓW WYŁĄCZNIE W OBRĘBIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Artykuł  33

Zastosowanie niniejszego rozporządzenia do przemieszczania odpadów odbywających się wyłącznie w obrębie Państw Członkowskich

1. 
Państwa Członkowskie ustanawiają odpowiedni system nadzoru i kontroli przemieszczeń odpadów odbywających się wyłącznie w granicach ich jurysdykcji. System ten uwzględnia potrzebę zapewnienia spójności z systemem wspólnotowym, ustanowionym w tytułach II i VII.
2. 
Państwa Członkowskie zawiadamiają Komisję o przyjętym systemie nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów. Komisja zawiadamia o powyższych systemach pozostałe Państwa Członkowskie.
3. 
Państwa Członkowskie mogą stosować w granicach swojej jurysdykcji system przewidziany w tytułach II i VII.

TYTUŁ  IV

WYWÓZ ODPADÓWZE WSPÓLNOTY DO PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ  1

Wywóz odpadów od unieszkodliwienia

Artykuł  34

Zakaz wywozu do państw trzecich, z wyjątkiem państw EFTA

1. 
Wywóz ze Wspólnoty odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia jest zakazany.
2. 
Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy wywozu odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w państwach EFTA, będących równocześnie stronami Konwencji bazylejskiej.
3. 
Jednakże wywóz odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia do państwa EFTA będącego stroną Konwencji bazylejskiej jest również zakazany, jeżeli:
a)
dane państwo EFTA zakazuje przywozu takich odpadów; lub
b)
właściwy organ wysyłki ma podstawy by przypuszczać, że odpady nie zostaną w danym państwie przeznaczenia zagospodarowane w sposób racjonalny ekologicznie, w rozumieniu art. 49.
4. 
Powyższy przepis nie narusza obowiązków związanych z odbiorem odpadów, określonych w art. 22 i 24.
Artykuł  35

Procedury stosowane w przypadku wywozu do państw EFTA

1. 
Jeżeli odpady są wywożone ze Wspólnoty z przeznaczeniem do unieszkodliwienia w państwach EFTA, które są stronami Konwencji bazylejskiej, przepisy tytułu II stosowane są odpowiednio, przy uwzględnieniu dostosowań i przepisów dodatkowych określonych w ust. 2 i 3.
2. 
Stosuje się następujące dostosowania:
a)
właściwy organ tranzytu poza Wspólnotą dysponuje terminem 60 dni od wysłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia na wezwanie do dostarczenia dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonego przemieszczenia oraz wydanie milczącej lub pisemnej zgody, z ewentualnym zastrzeżeniem warunków, jeżeli dane państwo podjęło decyzję, że nie będzie wymagało uprzedniej pisemnej zgody, oraz poinformowało o tym inne strony Konwencji bazylejskiej, zgodnie z jej art. 6 ust. 4; oraz
b)
właściwy organ wysyłki we Wspólnocie podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na przemieszczanie zgodnie z art. 9 wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody właściwego organu miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, milczącej lub pisemnej zgody właściwego organu tranzytu poza Wspólnotą i nie wcześniej niż po upływie 61 dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ tranzytu. Właściwy organ wysyłki może wydać decyzję przed upływem terminu 61 dni, jeżeli otrzymał pisemną zgodę pozostałych zainteresowanych właściwych organów.
3. 
Stosuje się następujące przepisy dodatkowe:
a)
właściwy organ tranzytu we Wspólnocie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia;
b)
właściwe organy wysyłki oraz, w odpowiednich przypadkach, tranzytu we Wspólnocie przesyłają do urzędu celnego wywozu i urzędu celnego wyprowadzenia ze Wspólnoty opieczętowane kopie decyzji o wyrażeniu zgody na przemieszczanie;
c)
przewoźnik dostarcza kopię dokumentu przesyłania do urzędu celnego wywozu i urzędu celnego wyprowadzenia ze Wspólnoty;
d)
niezwłocznie po opuszczeniu przez odpady terytorium Wspólnoty urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty przesyła opieczętowaną kopię dokumentu przesyłania właściwemu organowi przemieszczenia we Wspólnocie, zaznaczając, że odpady opuściły terytorium Wspólnoty;
e)
jeżeli w terminie 42 dni od daty, w której odpady opuściły terytorium Wspólnoty, właściwy organ wysyłki we Wspólnocie nie otrzyma informacji od prowadzącego instalację o przyjęciu odpadów, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy organ miejsca przeznaczenia; oraz
f)
umowa określona w art. 4 akapit drugi pkt 4 i w art. 5 stanowi, że:
i)
jeżeli prowadzący instalację wyda nieprawidłowe zaświadczenie o unieszkodliwieniu, którego skutkiem będzie zwolnienie gwarancji finansowej, odbiorca poniesie koszty wynikające z obowiązku zwrócenia odpadów na obszar podlegający właściwości właściwego organu wysyłki oraz ich odzysku lub unieszkodliwienia w inny, racjonalny ekologicznie sposób;
ii)
w terminie trzech dni od przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia, prowadzący instalację wysyła zgłaszającemu i zainteresowanym właściwym organom podpisane kopie wypełnionego dokumentu przesyłania, z wyjątkiem zaświadczenia o unieszkodliwieniu, określonego w ppkt iii); oraz
iii)
możliwie najszybciej i przed upływem 30 dni od dokonania unieszkodliwienia oraz nie później niż w terminie roku kalendarzowego od przyjęcia odpadów prowadzący instalację na własną odpowiedzialność zaświadcza o dokonaniu unieszkodliwienia i przesyła zgłaszającemu oraz zainteresowanym właściwym organom podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierającego to zaświadczenie.
4. 
Przemieszczanie może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy:
a)
zgłaszający otrzymał pisemną zgodę właściwych organów wysyłki, miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, właściwych organów tranzytu poza Wspólnotą oraz zostały spełnione zastrzeżone warunki;
b)
została zawarta i obowiązuje umowa pomiędzy zgłaszającym i odbiorcą, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5;
c)
ustanowiona została i obowiązuje gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 5 i art. 6; oraz
d)
zapewniono racjonalne ekologicznie zagospodarowanie, zgodnie z art. 49.
5. 
W przypadku wywozu odpadów są one kierowane w celu poddania ich unieszkodliwieniu do instalacji, która prowadzi działalność zgodnie z obowiązującym prawem krajowym lub dla której wydano pozwolenie na prowadzenie działalności w państwie przeznaczenia.
6. 
Urząd celny wywozu lub urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty, który ujawnił nielegalne przemieszczanie, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ w państwie urzędu celnego, który:
a)
niezwłocznie zawiadamia właściwy organ wysyłki we Wspólnocie; oraz
b)
zapewnia zatrzymanie odpadów do czasu podjęcia przez właściwy organ wysyłki innej decyzji i przekazania jej na piśmie właściwemu organowi w państwie urzędu celnego, w którym odpady zostały zatrzymane.

ROZDZIAŁ  2

Wywóz odpadów przeznaczonych do odzysku

SEKCJA  1

Wywóz do państw, których nie obowiązuje decyzja OECD

Artykuł  36

Zakaz wywozu

1. 
Zakazany jest wywóz ze Wspólnoty następujących rodzajów odpadów przeznaczonych do odzysku w państwach, których nie obowiązuje decyzja OECD:
a)
odpadów wyszczególnionych jako niebezpieczne w załączniku V;
b)
odpadów wyszczególnionych w załączniku V część 3;
c)
odpadów niebezpiecznych, które nie zostały zaliczone do żadnej z kategorii w załączniku V;
d)
mieszanin odpadów niebezpiecznych oraz mieszanin odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, które nie zostały zaliczone do żadnej z kategorii w załączniku V;
e)
odpadów, które państwo przeznaczenia notyfikowało jako niebezpieczne, zgodnie z art. 3 Konwencji bazylejskiej;
f)
odpadów, których przywóz został zakazany przez państwo przeznaczenia; lub g) odpadów, co do których właściwy organ wysyłki ma podstawy, by przypuszczać, że nie zostaną one w danym państwie przeznaczenia zagospodarowane w sposób racjonalny ekologicznie w rozumieniu art. 49.
2. 
Powyższy przepis nie narusza obowiązków związanych z odbiorem odpadów określonych w art. 22 i 24.
3. 
Państwa Członkowskie mogą w przypadkach wyjątkowych przyjąć przepisy umożliwiające uznanie, na podstawie dokumentacji przedstawionej w odpowiedni sposób przez zgłaszającego, że w stosunku do określonych rodzajów odpadów niebezpiecznych wymienionych w załączniku V zakaz wywozu nie obowiązuje, jeżeli nie wykazują one żadnej z właściwości wyszczególnionych w załączniku III do dyrektywy 91/689/EWG, uwzględniając, w zakresie właściwości H3-H8, H10 i H11 zdefiniowanych w tym załączniku, wartości dopuszczalne określone w decyzji Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych 31 .
4. 
Okoliczność, że dane odpady nie zostały wyszczególnione jako niebezpieczne w załączniku V lub że zostały wyszczególnione w załączniku V, część 1, wykaz B, nie wyklucza zaliczenia takich odpadów, w sytuacjach wyjątkowych, do odpadów niebezpiecznych i tym samym objęcia ich zakazem wywozu, jeżeli wykazują one przynajmniej jedną z właściwości wyszczególnionych w załączniku III do dyrektywy 91/689/EWG, uwzględniając, w zakresie właściwości H3 do H8, H10 i H11 zdefiniowanych w tym załączniku, wartości dopuszczalne określone w decyzji 2000/532/WE, zgodnie z art. 1 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 91/689/EWG oraz w ustępie wprowadzającym załącznika III do niniejszego rozporządzenia.
5. 
W przypadkach określonych w ust. 3 i 4 zainteresowane Państwo Członkowskie zawiadamia państwo przeznaczenia przed podjęciem decyzji. Państwa Członkowskie notyfikują powyższe przypadki Komisji przed końcem każdego roku kalendarzowego. Komisja przekazuje otrzymane informacje wszystkim Państwom Członkowskim oraz Sekretariatowi Konwencji bazylejskiej. Komisja może na podstawie otrzymanych informacji sformułować komentarze oraz, w odpowiednich przypadkach, dostosować załącznik V zgodnie z art. 58.
Artykuł  37

Procedury obowiązujące w przypadku wywozu odpadów wyszczególnionych w załączniku III lub IIIA

1. 
W przypadku odpadów wyszczególnionych w załączniku III lub IIIA, których wywóz nie został objęty zakazem na podstawie art. 36, Komisja, w terminie 20 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prześle do każdego państwa, którego nie obowiązuje decyzja OECD, pisemny wniosek o:
i)
potwierdzenie na piśmie, że przedmiotowe odpady mogą być wywożone ze Wspólnoty w celu poddania ich odzyskowi w danym państwie; oraz
ii)
informację, jakim ewentualnym procedurom kontrolnym zostaną one poddane w państwie przeznaczenia.

Każde państwo, którego nie obowiązuje decyzja OECD, ma następujące możliwości:

a)
wprowadzenie zakazu; lub
b)
stosowanie procedury uprzedniego zgłoszenia na piśmie i zgody określonej w art. 35; lub
c)
odstąpienia od kontroli w państwie przeznaczenia.
2. 
Przed datą rozpoczęcia obowiązywania niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmuje rozporządzenie uwzględniające treść odpowiedzi otrzymanych zgodnie z ust. 1 i zawiadamia komitet powołany zgodnie z art. 18 dyrektywy 2006/12/WE.

W przypadku gdy dane państwo nie przekazało potwierdzenia określonego w ust. 1 lub z jakichkolwiek przyczyn nie nawiązano z nim kontaktu, stosuje się ust. 1 lit. b).

Komisja regularnie aktualizuje przyjęte rozporządzenie.

3. 
Jeżeli w odpowiedzi na pytanie Komisji dane państwo stwierdzi, że określone przemieszczenia odpadów nie podlegają jakiejkolwiek kontroli, do takich przemieszczeń stosuje się odpowiednio art. 18.
4. 
W przypadku wywozu odpadów są one kierowane w celu poddania ich odzyskowi do instalacji, która prowadzi działalność zgodnie z obowiązującym prawem krajowym lub dla której wydano pozwolenie na prowadzenie działalności w państwie przeznaczenia.
5. 
W przypadku przemieszczenia odpadów, które nie zostały zaliczone do żadnej z kategorii w załączniku III, lub przemieszczenia mieszanin odpadów, które nie zostały zaliczone do żadnej z kategorii w załączniku III lub IIIA, albo przemieszczenia odpadów wyszczególnionych w załączniku IIIB, o ile wywóz nie jest zakazany na podstawie art. 36, stosuje się ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu.

Sekcja  2

Wywóz do państw, które obowią z u j e decyzja OECD

Artykuł  38

Wywóz odpadów wyszczególnionych w załącznikach III, IIIA, IIIB, IV i IVA

1. 
Jeżeli odpady wyszczególnione w załącznikach III, IIIA, IIIB i IVA, odpady, które nie zostały sklasyfikowane, lub mieszaniny odpadów niezaliczone do żadnej z kategorii w załącznikach III, IV ani IVA są wywożone ze Wspólnoty z przeznaczeniem do odzysku w państwach, które obowiązuje decyzja OECD, z tranzytem lub bez tranzytu przez państwa, które obowiązuje decyzja OECD, przepisy tytułu II stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu dostosowań i przepisów dodatkowych zawartych w ust. 2, 3 i 5.
2. 
Stosuje się następujące dostosowania:
a)
mieszaniny odpadów wyszczególnionych w załączniku IIIA przeznaczone do procesów przejściowych podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, jeżeli dalsze procesy przejściowego lub ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania mają być realizowane w państwie, którego nie obowiązuje decyzja OECD;
b)
odpady wyszczególnione w załączniku IIIB podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody;
c)
zgoda wymagana zgodnie z art. 9 może zostać wyrażona przez właściwy organ miejsca przeznaczenia spoza Wspólnoty w sposób milczący.
3. 
W odniesieniu do wywozu odpadów wyszczególnionych w załączniku IV i IVA stosuje się następujące przepisy dodatkowe:
a)
właściwe organy wysyłki oraz, w odpowiednich przypadkach, tranzytu we Wspólnocie przesyłają do urzędu celnego wywozu i urzędu celnego wyprowadzenia ze Wspólnoty opieczętowane kopie ich decyzji o wyrażeniu zgody na przemieszczanie;
b)
przewoźnik dostarcza kopię dokumentu przesyłania do urzędu celnego wywozu i urzędu celnego wyprowadzenia ze Wspólnoty;
c)
niezwłocznie po tym, jak odpady opuszczą terytorium Wspólnoty, urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty przesyła opieczętowaną kopię dokumentu przesyłania właściwemu organowi wysyłki we Wspólnocie, zaznaczając, że odpady opuściły terytorium Wspólnoty;
d)
jeżeli w terminie 42 dni od daty, w której odpady opuściły terytorium Wspólnoty, właściwy organ wysyłki we Wspólnocie nie otrzyma informacji od prowadzącego instalację o przyjęciu odpadów, niezwłocznie zawiadamia on o tym właściwy organ miejsca przeznaczenia; oraz
e)
umowa określona w art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5 stanowi, że:
i)
jeżeli prowadzący instalację wyda nieprawidłowe zaświadczenie o unieszkodliwieniu, którego skutkiem będzie zwolnienie gwarancji finansowej, odbiorca ponosi koszty wynikające z obowiązku zwrócenia odpadów na obszar podlegający właściwości właściwego organu wysyłki oraz ich odzysku lub unieszkodliwienia w inny, racjonalny ekologicznie sposób;
ii)
w terminie trzech dni od przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia, prowadzący instalację wysyła zgłaszającemu i zainteresowanym właściwym organom podpisane kopie wypełnionego dokumentu przesyłania, z wyjątkiem zaświadczenia o unieszkodliwieniu, określonego w ppkt iii); oraz
iii)
możliwie najszybciej, przed upływem 30 dni od dokonania odzysku i nie później niż w terminie roku kalendarzowego od przyjęcia odpadów, prowadzący instalację na własną odpowiedzialność zaświadcza o dokonaniu odzysku i przesyła zgłaszającemu oraz zainteresowanym właściwym organom podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierające to zaświadczenie.
4. 
Przemieszczanie może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy:
a)
zgłaszający otrzymał pisemną zgodę właściwych organów wysyłki, miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, tranzytu lub możliwe jest przyjęcie, że właściwe organy miejsca przeznaczenia i tranzytu wyraziły zgodę milczącą oraz zostały spełnione wszystkie zastrzeżone warunki;
b)
spełnione są wymogi określone w art. 35 ust. 4 lit. b), c) i d).
5. 
Jeżeli określony w ust. 1 wywóz odpadów wyszczególnionych w załącznikach IV i IVA odbywa się tranzytem przez państwo, którego nie obowiązuje decyzja OECD, stosuje się następujące dostosowania:
a)
właściwy organ tranzytu, którego nie obowiązuje decyzja OECD, ma 60 dni od wysłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia na wezwanie do dostarczenia dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonego przemieszczenia, wydanie milczącej lub pisemnej zgody, z ewentualnym zastrzeżeniem warunków, jeżeli dane państwo podjęło decyzję, że nie będzie wymagało uprzedniej pisemnej zgody oraz poinformowało o tym inne strony Konwencji bazylejskiej, zgodnie z jej art. 6 ust. 4; oraz
b)
właściwy organ wysyłki we Wspólnocie podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na przemieszczanie zgodnie z art. 9 wyłącznie po otrzymaniu milczącej lub pisemnej zgody właściwego organu tranzytu, którego nie obowiązuje decyzja OECD i nie wcześniej niż po upływie 61 dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ tranzytu. Właściwy organ wysyłki może wydać decyzję przez upływem terminu 61 dni, jeżeli otrzymał pisemną zgodę pozostałych zainteresowanych właściwych organów.
6. 
W przypadku wywozu odpadów są one kierowane w celu poddania ich odzyskowi do instalacji, która prowadzi działalność zgodnie z obowiązującym prawem krajowym lub dla której zostało wydane pozwolenie na prowadzenie działalności w państwie przeznaczenia.
7. 
Urząd celny wywozu lub urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty, który ujawnił nielegalne przemieszczanie, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ w państwie urzędu celnego, który:
a)
niezwłocznie zawiadamia właściwy organ wysyłki we Wspólnocie; oraz
b)
zapewnia zatrzymanie odpadów do czasu podjęcia przez właściwy organ wysyłki innej decyzji i przekazania jej na piśmie właściwemu organowi w państwie urzędu celnego, w którym odpady zostały zatrzymane.

ROZDZIAŁ  3

Przepisy ogólne

Artykuł  39

Wywóz na Antarktydę

Wywóz odpadów ze Wspólnoty na Antarktydę jest zakazany.

Artykuł  40

Wywóz do krajów lub terytoriów zamorskich

1. 
Wywóz ze Wspólnoty odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia do krajów i terytoriów zamorskich jest zakazany.
2. 
W odniesieniu do wywozu odpadów przeznaczonych do odzysku w krajach i terytoriach zamorskich zakaz określony w art. 36 stosuje się odpowiednio.
3. 
W odniesieniu do wywozu odpadów przeznaczonych do odzysku w krajach i terytoriach zamorskich, które nie są objęte zakazem, o którym mowa w ust. 2, przepisy tytułu II stosuje się odpowiednio.

TYTUŁ  V

PRZYWÓZ DO WSPÓLNOTY ODPADÓW Z PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ  1

Przywóz odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia

Artykuł  41

Zakaz przywozu z wyjątkiem przemieszczania z państwa będącego stroną Konwencji bazylejskiej lub państwa, z którym została zawarta umowa, albo z innych obszarów w sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny

1. 
Przywóz do Wspólnoty odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia jest zakazany, z wyjątkiem przywozu z:
a)
państw, które są stronami Konwencji bazylejskiej; lub
b)
innych państw, z którymi Wspólnota albo Wspólnota i jej Państwa Członkowskie zawarły dwustronne lub wielostronne umowy lub porozumienia zgodne z przepisami wspólnotowymi i z art. 11 Konwencji bazylejskiej; lub
c)
innych państw, z którymi dane Państwo Członkowskie zawarło dwustronne umowy lub porozumienia zgodnie z ust. 2; lub
d)
innych obszarów, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności w sytuacjach kryzysu, przywracania pokoju, utrzymywania pokoju lub podczas wojny nie jest możliwe zawarcie umów lub porozumień określonych w lit. b) lub c), albo w państwie wysyłki właściwy organ nie został wyznaczony lub jest niezdolny do działania.
2. 
W wyjątkowych przypadkach poszczególne Państwa Członkowskie mogą zawierać dwustronne umowy lub porozumienia dotyczące unieszkodliwiania określonych odpadów w tych Państwach Członkowskich, jeżeli odpady te nie zostaną w państwie wysyłki zagospodarowane w sposób racjonalny ekologicznie określony w art. 49.

Powyższe umowy i porozumienia muszą być zgodne z przepisami wspólnotowym oraz art. 11 Konwencji bazylejskiej.

Wymienione umowy i porozumienia gwarantują, że operacje unieszkodliwiania odpadów zostaną przeprowadzone w instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie, i będą zgodne z wymogami racjonalnego ekologicznie gospodarowania.

Wymienione umowy i porozumienia gwarantują także, że odpady są wytworzone wyłącznie w państwie wysyłki oraz że ich unieszkodliwianie zostanie przeprowadzone wyłącznie w Państwie Członkowskim, które zawarło daną umowę lub porozumienie.

Wymienione umowy i porozumienia notyfikowane są Komisji przed ich zawarciem. Jednakże w sytuacjach kryzysowych notyfikacja może być dokonana w terminie miesiąca od ich zawarcia.

3. 
Umowy lub porozumienia dwustronne albo wielostronne zawarte zgodnie z ust. 1 lit. b) i c) opierają się na wymogach proceduralnych określonych w art. 42.
4. 
Państwa określone w ust. 1 lit. a), b) i c) zobowiązane są do uprzedniego złożenia właściwym organom Państwa Członkowskiego przeznaczenia należycie uzasadnionych wniosków stwierdzających, że nie posiadają one i nie mają realnych możliwości uzyskania potencjału technicznego oraz niezbędnych instalacji do unieszkodliwiania odpadów w sposób racjonalny ekologicznie.
Artykuł  42

Wymogi proceduralne w przypadku przywozu z państwa będącego stroną Konwencji bazylejskiej lub z innych obszarów w sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny

1. 
Jeżeli odpady są przywożone do Wspólnoty z przeznaczeniem do unieszkodliwienia z państw, które są stronami Konwencji bazylejskiej, przepisy tytułu II stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu dostosowań i przepisów dodatkowych zawartych w ust. 2 i 3.
2. 
Stosuje się następujące dostosowania:
a)
właściwy organ tranzytu poza Wspólnotą ma 60 dni od wysłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia na wezwanie do dostarczenia dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonego przemieszczenia oraz na wydanie milczącej lub pisemnej zgody, z ewentualnym zastrzeżeniem warunków, jeżeli dane państwo podjęło decyzję, że nie będzie wymagało uprzedniej pisemnej zgody oraz poinformowało o tym inne strony Konwencji bazylejskiej, zgodnie z jej art. 6 ust. 4; oraz
b)
w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. d), dotyczących sytuacji kryzysowych, przywracania pokoju, utrzymywania pokoju lub podczas wojny, zgoda właściwych organów wysyłki nie jest wymagana.
3. 
Stosuje się następujące przepisy dodatkowe:
a)
właściwy organ tranzytu we Wspólnocie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia oraz przekazuje kopie zainteresowanym właściwym organom;
b)
właściwe organy miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, tranzytu we Wspólnocie przesyłają do urzędu celnego wprowadzenia do Wspólnoty opieczętowane kopie decyzji o wyrażeniu zgody na przemieszczanie;
c)
przewoźnik dostarcza kopię dokumentu przesyłania do urzędu celnego wprowadzenia do Wspólnoty; oraz
d)
po dopełnieniu wymaganych formalności celnych urząd celny wprowadzenia do Wspólnoty przesyła opieczętowane kopie dokumentu przesyłania do właściwych organów miejsca przeznaczenia oraz tranzytu we Wspólnocie, potwierdzając, że odpady zostały wprowadzone na terytorium Wspólnoty.
4. 
Przemieszczanie może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy:
a)
zgłaszający otrzymał pisemną zgodę właściwych organów wysyłki, miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, właściwego organu tranzytu i zostały spełnione zastrzeżone warunki;
b)
została zawarta i obowiązuje umowa pomiędzy zgłaszającym i odbiorcą, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5;
c)
ustanowiona została i obowiązuje gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 5 i art. 6; oraz
d)
zagwarantowano racjonalne ekologicznie gospodarowanie zgodnie z art. 49.
5. 
Urząd celny wejścia do Wspólnoty, który ujawnił nielegalne przemieszczanie, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ w państwie urzędu celnego, który:
a)
zawiadamia niezwłocznie właściwy organ miejsca przeznaczenia we Wspólnocie, który zawiadamia właściwy organ wysyłki spoza Wspólnoty; oraz
b)
zapewnia zatrzymanie odpadów do czasu podjęcia przez właściwy organ wysyłki spoza Wspólnoty innej decyzji i przekazania jej na piśmie właściwemu organowi w państwie urzędu celnego, w którym odpady zostały zatrzymane.

ROZDZIAŁ  2

Przywóz odpadów przeznaczonych do odzysku

Artykuł  43

Zakaz przywozu, z wyjątkiem przemieszczania z państw, które obowiązuje decyzja OECD, państw będących stroną Konwencji bazylejskiej lub państw, z którymi została zawarta umowa, albo z innych obszarów w sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny

1. 
Przywóz do Wspólnoty odpadów przeznaczonych do odzysku jest zakazany, z wyjątkiem przywozów z:
a)
państw, które obowiązuje decyzja OECD; lub
b)
innych państw, które są stronami Konwencji bazylejskiej; lub
c)
innych państw, z którymi Wspólnota lub Wspólnota i jej Państwa Członkowskie zawarły dwustronne lub wielostronne umowy albo porozumienia zgodne z przepisami wspólnotowymi oraz z art. 11 Konwencji bazylejskiej; lub
d)
innych państw, z którymi dane Państwo Członkowskie zawarło dwustronne umowy lub porozumienia zgodnie z ust. 2; lub
e) 32
 innych obszarów, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności w sytuacjach kryzysowych, przywracania pokoju, utrzymywania pokoju lub podczas wojny nie jest możliwe zawarcie umów lub porozumień określonych w lit. c) lub d), albo właściwy organ w państwie wysyłki nie został wyznaczony lub jest niezdolny do działania.
2. 
W wyjątkowych przypadkach poszczególne Państwa Członkowskie mogą zawierać dwustronne umowy lub porozumienia dotyczące odzysku w tych Państwach Członkowskich określonych odpadów, które w państwie wysyłki nie zostałyby zagospodarowane w sposób racjonalny ekologicznie określony w art. 49.

W powyższych przypadkach stosuje się art. 41 ust. 2.

3. 
Umowy lub porozumienia dwustronne albo wielostronne zawarte zgodnie z ust. 1 lit. c) i d) są oparte na wymogach proceduralnych określonych w art. 42 w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.
Artykuł  44

Wymogi proceduralne w przypadku przywozu z państwa, które obowiązuje decyzja OECD, lub z innych obszarów w sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny

1. 
Jeżeli odpady przeznaczone do odzysku są przywożone do Wspólnoty z państw, które obowiązuje decyzja OECD, lub z tranzytem przez te państwa, przepisy tytułu II stosowane są odpowiednio, przy uwzględnieniu dostosowań i przepisów dodatkowych zawartych w ust. 2 i 3.
2. 
Stosuje się następujące dostosowania:
a)
zgoda wymagana na podstawie art. 9 może zostać wyrażona przez właściwy organ wysyłki spoza Wspólnoty w sposób milczący;
b)
uprzednie pisemne zgłoszenie określone w art. 4 może zostać dokonane przez zgłaszającego; oraz
c)
w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. e), obejmujących sytuacje kryzysowe, przywracania pokoju, utrzymywania pokoju lub podczas wojny, zgoda właściwych organów wysyłki nie jest wymagana.
3. 
Ponadto muszą być spełnione wymogi określone w art. 42 ust. 3 lit. b), c) i d).
4. 
Przemieszczanie może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy:
a)
zgłaszający otrzymał pisemną zgodę właściwych organów wysyłki, miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, właściwych organów tranzytu lub możliwe jest przyjęcie, że organ wysyłki spoza Wspólnoty wyraził zgodę milczącą i spełnione zostały zastrzeżone warunki;
b)
została zawarta i obowiązuje umowa pomiędzy zgłaszającym i odbiorcą, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5;
c)
została ustanowiona i obowiązuje gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 5 i art. 6; oraz
d)
zagwarantowano racjonalne ekologicznie gospodarowanie zgodnie z art. 49.
5. 
Urząd celny wprowadzenia do Wspólnoty, który ujawnił nielegalne przemieszczanie, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ w państwie urzędu celnego, który:
a)
zawiadamia niezwłocznie właściwy organ miejsca przeznaczenia we Wspólnocie, który zawiadamia właściwy organ wysyłki spoza Wspólnoty; oraz
b)
zapewnia zatrzymanie odpadów do czasu podjęcia przez właściwy organ wysyłki poza Wspólnotą innej decyzji i przekazania jej na piśmie właściwemu organowi w państwie urzędu celnego, w którym odpady zostały zatrzymane.
Artykuł  45

Wymogi proceduralne w przypadku przywozu z państwa, którego nie obowiązuje decyzja OECD, będącego stroną Konwencji bazylejskiej lub z innych obszarów w sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny

Jeżeli odpady są przywożone do Wspólnoty z przeznaczeniem od odzysku:

a)
z państwa, którego nie obowiązuje decyzja OECD; lub
b)
przez państwo, którego nie obowiązuje decyzja OECD, będące równocześnie stroną Konwencji bazylejskiej,

przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ  3

Postanowienia ogólne

Artykuł  46

Przywóz z krajów lub terytoriów zamorskich

1. 
Jeżeli odpady są przywożone do Wspólnoty z krajów lub terytoriów zamorskich, przepisy tytułu II stosuje się odpowiednio.
2. 
Jedno lub więcej państw i terytoriów zamorskich oraz Państwo Członkowskie, z którym są one związane, mogą stosować do przemieszczania z krajów lub terytoriów zamorskich to tego Państwa Członkowskiego procedury krajowe.
3. 
Państwa Członkowskie, które stosują ust. 2, notyfikują Komisji stosowane procedury krajowe.

TYTUŁ  VI

TRANZYT PRZEZ WSPÓLNOTĘ PRZEMIESZCZEŃ Z PAŃSTW TRZECICH ORAZ DO PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ  1

Tranzyt odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia

Artykuł  47

Tranzyt przez Wspólnotę odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia

Jeżeli odpady przeznaczone do unieszkodliwienia przemieszczane z państw trzecich i przeznaczone do państw trzecich transportowane są przez terytorium Państw Członkowskich, przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem poniższych dostosowań i przepisów dodatkowych:

a)
pierwszy i ostatni właściwy organ tranzytu we Wspólnocie przesyłają w odpowiednich przypadkach opieczętowane kopie decyzji o wyrażeniu zgody na przemieszczanie lub, jeżeli wyraziły zgodę w sposób milczący, kopię potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, zgodnie z art. 42 ust. 3 lit. a), odpowiednio urzędom celnym wprowadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty; oraz
b)
niezwłocznie po tym, jak odpady opuszczą terytorium Wspólnoty, urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty przesyła opieczętowaną kopię dokumentu przesyłania właściwym organom tranzytu we Wspólnocie, zaznaczając, że odpady opuściły terytorium Wspólnoty.

ROZDZIAŁ  2

Tranzyt odpadów przeznaczonych do odzysku

Artykuł  48

Tranzyt przez Wspólnotę odpadów przeznaczonych do odzysku

1. 
Jeżeli odpady przeznaczone do odzysku przesyłane są z państwa, którego nie obowiązuje decyzja OECD, lub do takiego państwa przez terytorium Państw Członkowskich, przepisy art. 47 stosuje się odpowiednio.
2. 
Jeżeli odpady przeznaczone do odzysku przesyłane są z państwa, które obowiązuje decyzja OECD, i do takiego państwa przez terytorium Państw Członkowskich, przepisy art. 44 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem poniższych dostosowań i przepisów dodatkowych:
a)
pierwszy i ostatni właściwy organ tranzytu we Wspólnocie przesyłają w odpowiednich przypadkach opieczętowane kopie decyzji o wyrażeniu zgody na przemieszczanie lub, jeżeli wyraziły zgodę w sposób milczący, kopię potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, zgodnie z art. 42 ust. 3 lit. a) odpowiednio urzędom celnym wprowadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty; oraz
b)
niezwłocznie po tym, jak odpady opuszczą terytorium Wspólnoty, urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty przesyła opieczętowaną kopię dokumentu przesyłania właściwemu organowi lub właściwym organom tranzytu we Wspólnocie, zaznaczając, że odpady opuściły terytorium Wspólnoty.
3. 
Jeżeli odpady przeznaczone do odzysku przesyłane są przez terytorium Państw Członkowskich z państwa, którego nie obowiązuje decyzja OECD, do państwa, które decyzja ta obowiązuje, lub odwrotnie, ust. 1 stosuje się w odniesieniu do państwa, którego nie obowiązuje decyzja OECD, natomiast ust. 2 do państwa, które decyzja ta obowiązuje.

TYTUŁ  VII

INNE PRZEPISY

ROZDZIAŁ  1

Obowiązki dodatkowe

Artykuł  49

Ochrona środowiska

1. 
Wytwórca, zgłaszający i inne przedsiębiorstwa zaangażowane w przemieszczanie odpadów lub ich odzysk albo unieszkodliwienie podejmują działania niezbędne dla zapewnienia, że wszelkie odpady, które przesyłają, są zagospodarowane bez narażania zdrowia ludzkiego oraz w sposób racjonalny ekologicznie przez cały okres przemieszczania oraz odzysku i unieszkodliwiania. Jeżeli przemieszczanie ma miejsce we Wspólnocie, muszą być spełnione wymogi określone w art. 4 dyrektywy 2006/12/WE oraz w innych przepisach wspólnotowych dotyczących odpadów.
2. 
W przypadku wywozu ze Wspólnoty właściwy organ miejsca przeznaczenia we Wspólnocie:
a)
wymaga i podejmuje starania w celu zapewnienia, by wszelkie wywożone odpady były zagospodarowane w sposób racjonalny ekologicznie przez cały okres trwania przemieszczenia, w tym ich odzysku, określonego w art. 36 i 38, lub unieszkodliwienia, określonego w art. 34, w państwie trzecim miejsca przeznaczenia;
b)
zakazuje wywozu odpadów do państw trzecich, jeżeli ma podstawy, by przypuszczać, że nie zostaną one zagospodarowane z zachowaniem wymogów określonych w lit. a).

Dana operacja odzysku lub unieszkodliwiania odpadów może zostać uznana za dokonaną zgodnie z zasadami racjonalnego ekologicznie gospodarowania, między innymi w przypadku gdy zgłaszający lub właściwy organ w państwie przeznaczenia będą w stanie wykazać, że instalacja, która odbiera odpady, będzie zarządzana zgodnie z normami ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, zasadniczo równoważnymi z normami określonymi w przepisach wspólnotowych.

Domniemanie to nie wpływa jednak na ogólną ocenę, czy zapewniono racjonalne ekologicznie gospodarowanie przez cały okres przemieszczania, w tym odzysku lub unieszkodliwiania w państwie trzecim przeznaczenia.

Jako wskazówki dotyczące gospodarowania racjonalnego ekologicznie mogą służyć wytyczne wyszczególnione w załączniku VIII.

3. 
W przypadku przywozu do Wspólnoty właściwy organ miejsca przeznaczenia we Wspólnocie:
a)
wymaga i podejmuje niezbędne działania dla zapewnienia, by wszelkie odpady dostarczone na obszar podlegający jego właściwości zagospodarowywane były bez narażania zdrowia ludzkiego i bez stosowania procesów lub metod, które mogłyby być szkodliwe dla środowiska, oraz zgodnie z art. 4 dyrektywy 2006/12/WE i innymi przepisami wspólnotowymi dotyczącymi odpadów przez cały okres przemieszczania, w tym odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w państwie miejsca przeznaczenia;
b)
zakazuje przywozu odpadów z państw trzecich, jeżeli ma podstawy, by przypuszczać, że nie zostaną one zagospodarowane z zachowaniem wymogów określonych pod lit. a).
Artykuł  50

Egzekwowanie przepisów w Państwach Członkowskich

1. 
Państwa Członkowskie ustanawiają przepisy przewidujące sankcje za naruszanie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie niezbędne środki, by zapewnić ich stosowanie. Ustanowione sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa Członkowskie zawiadamiają Komisję o ich krajowych przepisach w zakresie zapobiegania nielegalnym przemieszczaniom i wykrywania ich, a także sankcji za nielegalne przemieszczenia.
2.  33
 Państwa członkowskie przewidują, w drodze środków wykonawczych do niniejszego rozporządzenia, między innymi inspekcje instalacji, przedsiębiorstw, pośredników i sprzedawców zgodnie z art. 34 dyrektywy 2008/98/WE oraz inspekcje przemieszczania odpadów i związanego z nim odzysku lub unieszkodliwiania.
2a.  34
 Do dnia 1 stycznia 2017 r. państwa członkowskie zapewnią, aby w odniesieniu do ich całego terytorium geograficznego ustanowiony został jeden lub większa liczba planów - osobno albo jako wyraźnie określona część innych planów - inspekcji przeprowadzanych na mocy ust. 2 ("plan inspekcji"). Plany inspekcji oparte są na ocenie ryzyka obejmującej konkretne strumienie odpadów i źródła nielegalnych przemieszczeń oraz analizującej, jeżeli są dostępne i w razie konieczności, dane wywiadowcze, takie jak dane na temat dochodzeń prowadzonych przez policję i organy celne, a także analizy działalności przestępczej. Ta ocena ryzyka służy między innymi określeniu minimalnej liczby wymaganych inspekcji, w tym kontroli bezpośrednich, instalacji, przedsiębiorstw, pośredników, sprzedawców i przemieszczania odpadów lub związanego z nimi odzysku lub unieszkodliwiania. Plan inspekcji zawiera następujące elementy:
a)
cele i priorytety inspekcji, w tym opis, jak te priorytety zostały ustalone;
b)
obszar geograficzny objęty tym planem inspekcji;
c)
informacje na temat planowanych inspekcji, w tym na temat kontroli bezpośrednich;
d)
zadania przydzielone każdemu organowi zajmującemu się inspekcjami;
e)
ustalenia dotyczące współpracy między organami zajmującymi się inspekcjami;
f)
informacje dotyczące szkoleń inspektorów w zakresie kwestii związanych z inspekcjami; oraz
g)
informacje dotyczące zasobów ludzkich, finansowych i innych zasobów do celów realizacji tego planu inspekcji.

Plan inspekcji jest poddawany przeglądowi co najmniej raz na trzy lata oraz, w stosownych przypadkach, aktualizowany. Podczas tego przeglądu przeprowadza się ocenę stopnia realizacji celów i innych elementów tego planu inspekcji.

3.  35
 Inspekcje przemieszczeń mogą odbywać się w szczególności:
a)
w miejscu pochodzenia, z udziałem wytwórcy, posiadacza lub zgłaszającego;
b)
w miejscu przeznaczenia, w tym przejściowego i ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania, z udziałem odbiorcy lub prowadzącego instalację;
c)
na granicach Unii; lub
d)
podczas przemieszczania przez terytorium Unii.
4.  36
 Inspekcje przemieszczeń obejmują sprawdzanie dokumentów, potwierdzenie tożsamości oraz, w stosownych przypadkach, kontrolę bezpośrednią odpadów.
4a.  37
 Aby ustalić, czy substancja lub przedmiot przemieszczane transportem drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym nie są odpadem, organy zajmujące się inspekcjami mogą, bez uszczerbku dla dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE 38 , wymagać od osoby fizycznej lub prawnej, w której posiadaniu znajduje się dana substancja lub dany przedmiot lub która organizuje ich przewóz, aby przedstawiła dokumenty stanowiące dowód:
a)
pochodzenia i miejsca przeznaczenia danej substancji lub danego przedmiotu; oraz
b)
że nie są one odpadem, w tym, w stosownych przypadkach, wykazanie funkcjonalności.

Na użytek akapitu pierwszego zapewnia się również ochronę danej substancji lub danego przedmiotu przed uszkodzeniem podczas transportu, załadunku i wyładunku, na przykład poprzez odpowiednie opakowanie i właściwe składowanie.

4b.  39
 Organy zajmujące się inspekcjami mogą stwierdzić, że dana substancja lub dany przedmiot jest odpadem w przypadku gdy:
-
dowody, o których mowa w ust. 4a, lub które są wymagane na mocy innego unijnego prawodawstwa w celu ustalenia, że substancja lub przedmiot nie jest odpadem, nie zostały im przedłożone w terminie określonym przez te organy, lub
-
organy te uznają, że dowody i informacje, które są im dostępne są niewystarczające do rozstrzygnięcia kwestii, lub uznają, że zapewniana ochrona przed uszkodzeniem, o której mowa w ust. 4a akapit drugi, jest niewystarczająca.

W takich okolicznościach przewóz danej substancji lub danego przedmiotu lub dane przemieszczanie odpadów uznaje się za przemieszczanie nielegalne. W konsekwencji postępuje się z nim zgodnie z art. 24 i 25, a organy zajmujące się inspekcjami niezwłocznie odpowiednio informują właściwy organ państwa, w którym odbyła się dana inspekcja.

4c.  40
 W celu ustalenia, czy dane przemieszczenie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, organy zajmujące się inspekcjami mogą wymagać od zgłaszającego, osoby, która organizuje przemieszczenie, posiadacza, przewoźnika, odbiorcy i instalacji odbierającej odpady, aby w terminie określonym przez te organy przekazali im odpowiednie dokumenty stanowiące dowód.

W celu ustalenia w szczególności, czy przemieszczane odpady, objęte wymogiem przekazywania ogólnych informacji określonym w art. 18, są przeznaczone do odzysku zgodnie z art. 49, organy zajmujące się inspekcjami mogą wymagać od osoby, która organizuje przemieszczenie, aby przedłożyła stosowne dokumenty stanowiące dowód, przekazane przez instalację przejściowego i ostatecznego odzysku oraz, w razie konieczności, zatwierdzone przez właściwy organ w miejscu przeznaczenia.

4d.  41
 W przypadku gdy dowody, o których mowa w ust. 4c, nie zostały przekazane organom zajmującym się inspekcjami w terminie określonym przez te organy lub gdy uznają one, że dowody i informacje, które są im dostępne są niewystarczające do rozstrzygnięcia kwestii, dane przemieszczanie uznaje się za przemieszczanie nielegalne. W konsekwencji z przemieszczeniem tym postępuje się zgodnie z art. 24 i 25, a organy zajmujące się inspekcjami niezwłocznie odpowiednio informują właściwy organ państwa, w którym odbyła się dana inspekcja.
4e.  42
 Do dnia 18 lipca 2015 r. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych wstępną tabelę korelacji między kodami Nomenklatury scalonej, określonymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 43 , a pozycjami dotyczącymi odpadów wymienionych w załącznikach III, IIIA, IIIB, IV, IVA i V do niniejszego rozporządzenia. Komisja stale aktualizuje tę tabelę korelacji, aby uwzględnić zmiany w tej nomenklaturze i w tych pozycjach wymienionych w tych załącznikach, a także aby włączyć wszelkie nowe kody nomenklatury Systemu Zharmonizowanego, które są związane z odpadami, przyjęte przez Światową Organizację Celną.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 59a ust. 2.

5.  44
 Państwa członkowskie współpracują, na poziomie bilateralnym lub multilateralnym, z innymi państwami członkowskimi w celu ułatwienia zapobiegania nielegalnym przemieszczeniom i ich wykrywania. Wymieniają się odpowiednimi informacjami na temat przemieszczania odpadów, strumieni odpadów, na temat podmiotów i instalacji oraz dzielą się doświadczeniami i wiedzą na temat środków egzekwowania przepisów, w tym oceną ryzyka przeprowadzoną na mocy ust. 2a niniejszego artykułu, w ramach ustanowionych struktur, w szczególności za pośrednictwem sieci korespondentów wyznaczonych zgodnie z art. 54.
6. 
Państwa Członkowskie wyznaczają osoby spośród ich stałego personelu odpowiedzialne za współpracę, o której mowa w ust. 5, oraz ośrodek lub ośrodki bezpośredniej kontroli, o której mowa w ust. 4. Stosowne informacje przekazywane są Komisji, która przesyła kompletną listę korespondentom, o których mowa w art. 54.
7. 
Państwo Członkowskie może, na wniosek innego Państwa Członkowskiego, podjąć działania przeciwko przebywającym na terytorium tego Państwa Członkowskiego osobom podejrzanym o udział w nielegalnym przemieszczaniu odpadów.
Artykuł  51

Sprawozdania Państw Członkowskich

1. 
Przed końcem każdego roku kalendarzowego każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji kopię sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy, które sporządziło i przesłało zgodnie z art. 13 ust. 3 Konwencji bazylejskiej do Sekretariatu Konwencji.
2.  45
 Przed końcem każdego roku kalendarzowego państwa członkowskie sporządzają również sprawozdanie za poprzedni rok, oparte na dodatkowym kwestionariuszu sprawozdawczym zawartym w załączniku IX, oraz przesyłają je Komisji. W ciągu miesiąca od przekazania tego sprawozdania Komisji państwa członkowskie podają również do wiadomości publicznej, w tym elektronicznie przez internet, część tego sprawozdania, która odnosi się do art. 24 i art. 50 ust. 1, 2 i 2a, w tym załącznika IX tabela 5, wraz z wszelkimi wyjaśnieniami, jakie państwa członkowskie uznają za stosowne. Komisja tworzy listę podanych przez państwa członkowskie hiperlinków, o których mowa w części załącznika IX dotyczącej art. 50 ust. 2 i 2a, i udostępnia ją publicznie na swojej stronie internetowej.
3. 
Sprawozdania sporządzone przez Państwa Członkowskie zgodnie z ust. 1 i 2 są przesyłane Komisji w wersji elektronicznej.
4. 
W oparciu o powyższe sprawozdania Komisja sporządza co trzy lata sprawozdanie dotyczące wykonywania niniejszego rozporządzenia przez Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie.
Artykuł  52

Współpraca międzynarodowa

Państwa Członkowskie, w razie potrzeby przy współudziale Komisji, współpracują z innymi stronami Konwencji bazylejskiej i organizacjami międzypaństwowymi, między innymi poprzez wymianę informacji, wspieranie racjonalnych ekologicznie technologii i opracowanie właściwych kodeksów dobrej praktyki.

Artykuł  53

Wyznaczenie właściwych organów

Państwa Członkowskie wyznaczają właściwy organ lub organy odpowiedzialne za wykonywanie niniejszego rozporządzenia. Każde Państwo Członkowskie wyznacza jeden właściwy organ tranzytu.

Artykuł  54

Wyznaczenie korespondentów

Państwa Członkowskie i Komisja wyznaczają jednego lub więcej korespondentów odpowiedzialnych za udzielanie informacji i wskazówek osobom lub przedsiębiorstwom zwracającym się z zapytaniami. Korespondent Komisji przekazuje korespondentom Państw Członkowskich wszystkie przedstawione mu zapytania, które dotyczą Państw Członkowskich; to samo obowiązuje w drugą stronę.

Artykuł  55

Wyznaczenie urzędów celnych wprowadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty

Państwa Członkowskie mogą wyznaczyć określone urzędy celne wprowadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty dla przemieszczania odpadów przywożonych i wywożonych ze Wspólnoty. W przypadku wyznaczenia takich urzędów celnych przez Państwa Członkowskie żadne przemieszczanie odpadów nie może zostać zrealizowane przez inne punkty graniczne w obrębie danego Państwa Członkowskiego.

Artykuł  56

Zgłoszenia i informacje dotyczące wyznaczenia

1. 
Państwa Członkowskie zgłaszają Komisji wyznaczenie:
a)
właściwych organów zgodnie z art. 53;
b)
korespondentów zgodnie z art. 54; oraz
c)
w odpowiednich przypadkach - urzędów celnych wprowadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty zgodnie z art. 55.
2. 
Państwa Członkowskie zgłaszają Komisji następujące informacje o wyznaczonych podmiotach:
a)
nazwę(-y);
b)
adres(-y) do korespondencji;
c)
adres(-y) poczty elektronicznej;
d)
numer(-y) telefonu;
e)
numer(-y) telefaksu; oraz
f)
języki akceptowane przez właściwe organy.
3. 
Państwa Członkowskie niezwłocznie zgłaszają Komisji wszelkie zmiany powyższych danych.
4. 
Powyższe dane oraz informacje o ich zmianie są przekazywane Komisji zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, jeżeli istnieje taka potrzeba.
5. 
Komisja publikuje na swojej stronie internetowej listy wyznaczonych właściwych organów, korespondentów oraz urzędów celnych wprowadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty oraz w razie potrzeby aktualizuje je.

ROZDZIAŁ  2

Inne przepisy

Artykuł  57

Posiedzenia korespondentów

Na żądanie Państw Członkowskich lub w razie potrzeby Komisja odbywa okresowo spotkania z korespondentami w celu wspólnego przeanalizowania kwestii powstałych w związku ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia. Zainteresowane strony zapraszane są na te spotkania lub ich części, jeżeli wszystkie Państwa Członkowskie i Komisja uznają to za wskazane.

Artykuł  58 46

Zmiany w załącznikach

1. 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w celu zmiany następujących elementów:
a)
załączników IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI i VII - w celu uwzględnienia zmian uzgodnionych na podstawie konwencji bazylejskiej i decyzji OECD;
b)
załącznika V - w celu uwzględnienia uzgodnionych zmian w wykazie odpadów przyjętym zgodnie z art. 7 dyrektywy 2008/98/WE;
c)
załącznika VIII - w celu uwzględnienia decyzji podjętych na podstawie odpowiednich konwencji i umów międzynarodowych.
Artykuł  58a  47  

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. 
Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2. 
Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 58, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 17 lipca 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3. 
Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 58, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4. 
Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5. 
Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 58 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Artykuł  59 48

(skreślony)

Artykuł  59a 49

Procedura komitetowa

1. 
Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy art. 39 dyrektywy 2008/98/WE. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. 
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł  60

Przegląd

1. 
Komisja zobowiązana jest zakończyć przed dniem 15 lipca 2006 r. przegląd związku obowiązujących przepisów sektorowych w dziedzinie zdrowia zwierząt i ludzi, w tym dotyczących przemieszczania odpadów podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 z przepisami niniejszego rozporządzenia. W niezbędnych przypadkach przeglądowi towarzyszy przedstawienie odpowiednich propozycji mających na celu zapewnienie równoważnego poziomu procedur i systemu kontroli w zakresie przemieszczeń takich odpadów.
2. 
W terminie pięciu lat od dnia 12 lipca 2007 r. Komisja dokona przeglądu stosowania art. 12 ust. 1 lit. c), obejmującego jego wpływ na ochronę środowiska oraz funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W razie potrzeby przeglądowi towarzyszyć będzie przedstawienie odpowiednich propozycji zmiany tego przepisu.
2a.  50
 Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja, uwzględniając między innymi sprawozdania sporządzone zgodnie z art. 51, przeprowadzi przegląd niniejszego rozporządzenia i przedstawi sprawozdanie dotyczące jego wyników Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz z wnioskiem ustawodawczym, w stosownych przypadkach. W przeglądzie tym Komisja rozważy, w szczególności, skuteczność art. 50 ust. 2a w zwalczaniu nielegalnych przemieszczeń przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych, społecznych i gospodarczych.
Artykuł  61

Uchylenia

1. 
Niniejszym uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 259/93 oraz decyzję 94/774/WE ze skutkiem od dnia 12 lipca 2007 r.
2. 
Odesłania do uchylonego rozporządzenia (EWG) nr 259/93 uważa się za odesłania do niniejszego rozporządzenia.
3. 
Decyzja 1999/412/WE zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r.
Artykuł  62

Przepisy przejściowe

1. 
Przemieszczenia odpadów, które zostały zgłoszone i których przyjęcie zostało potwierdzone przez właściwy organ miejsca przeznaczenia przed dniem 12 lipca 2007 r., podlegają przepisom rozporządzenia (EWG) nr 259/93.
2. 
Wszelkie przemieszczenia, na które zainteresowane właściwe organy wyraziły zgodę zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 259/93, podlegają realizacji w terminie roku od dnia 12 lipca 2007 r.
3. 
Sprawozdania przekazywane zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 259/93 i art. 51 niniejszego rozporządzenia za rok 2007 będą oparte na kwestionariuszu zawartym w decyzji 1999/412/WE.
Artykuł  63

Przepisy przejściowe dotyczące niektórych Państw Członkowskich

1. 
Do dnia 31 grudnia 2010 r. wszelkie przemieszczenia na Łotwę wyszczególnionych w załącznikach III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczenia niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytułu II.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, właściwe organy sprzeciwiają się przemieszczeniom wyszczególnionych w załącznikach III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odstępstwa od określonych postanowień dyrektywy 96/61/WE, przez okres stosowania tymczasowego odstępstwa wobec instalacji przeznaczenia.

2.  51
 Do dnia 31 grudnia 2012 r. wszelkie przemieszczenia wyszczególnionych w załączniku III odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowane do Polski, podlegają procedurze uprzedniego, pisemnego zgłoszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytułu II.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2007 r. właściwe organy, w oparciu o podstawy określone w art. 11, mogą wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Polski w celu odzysku następujących rodzajów odpadów wyszczególnionych w załącznikach III i IV:

B2020 i GE020 (odpady szkła)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010 i GH013 (stałe odpady tworzyw sztucznych)

B3020 (odpady papieru)

B3140 (odpady opon pneumatycznych)

Y46

Y47

A1010 i A1030 (wyłącznie pozycje dotyczące arsenu i rtęci)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (ma zastosowanie wyłącznie wobec polichlorowanych naftalenów - PCN)

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

Z wyjątkiem odpadów szkła, papieru i opon, okres ten może zostać przedłużony zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 59a ust. 2 maksymalnie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2012 r. właściwe organy mogą zgłaszać sprzeciw w oparciu o podstawy sprzeciwu określone w art. 11 wobec przemieszczania do Polski:

a)
następujących rodzajów odpadów przeznaczonych do odzysku, wyszczególnionych w załączniku IV:

A2050

A3030

A3180, z wyjątkiem polichlorowanych naftalenów - PCN

A3190

A4110

A4120

RB020;

jak również

b)
odpadów przeznaczonych do odzysku, niewyszczególnionych w załącznikach.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, właściwe organy sprzeciwiają się przemieszczeniom wyszczególnionych w załącznikach III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odstępstwa od określonych postanowień dyrektywy 96/61/WE, przez okres stosowania tymczasowego odstępstwa wobec instalacji przeznaczenia.

3. 
Do dnia 31 grudnia 2011 r. wszelkie przemieszczenia na Słowację wyszczególnionych w załączniku III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczenia niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytułu II.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, właściwe organy sprzeciwiają się przemieszczeniom wyszczególnionych w załącznikach III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odstępstwa od określonych postanowień dyrektyw 94/67/WE 52  i 96/61/WE, dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów 53  oraz dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania, przez okres stosowania tymczasowego odstępstwa wobec instalacji przeznaczenia 54 .

4.  55
 Do dnia 31 grudnia 2014 r. wszystkie skierowane do Bułgarii przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku, które zostały wyszczególnione w załączniku, III podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytułu II.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2009 r. właściwe organy bułgarskie mogą w oparciu o podstawy określone w art. 11 wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Bułgarii w celu odzysku następujących rodzajów odpadów wyszczególnionych w załącznikach III i IV:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 i A1030 (wyłącznie pozycje dotyczące arsenu i rtęci)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (ma zastosowanie wyłącznie wobec polichlorowanych naftalenów - PCN)

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

Okres ten może zostać przedłużony nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie procedury regulacyjnej określonej w art. 59a ust. 2.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2009 r. właściwe organy bułgarskie mogą w oparciu o podstawy określone w art. 11 wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Bułgarii:

a)
w celu odzysku następujących rodzajów odpadów wyszczególnionych w załączniku IV:

A2050

A3030

A3180, z wyjątkiem polichlorowanych naftalenów - PCN

A3190

A4110

A4120

RB020;

jak również

b)
odpadów przeznaczonych do odzysku, niewyszczególnionych w załącznikach.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, właściwe organy bułgarskie sprzeciwiają się przemieszczeniom wyszczególnionych w załącznikach III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odstępstwa od określonych postanowień dyrektywy 96/61/WE lub dyrektywy 2001/80/WE, przez okres stosowania tymczasowego odstępstwa wobec instalacji przeznaczenia.

5.  56
 Do dnia 31 grudnia 2015 r. wszystkie skierowane do Rumunii przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku, które zostały wyszczególnione w załączniku III, podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytułu II.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2011 r. właściwe organy rumuńskie mogą w oparciu o podstawy określone w art. 11 wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Rumunii w celu odzysku następujących rodzajów odpadów wyszczególnionych w załącznikach III i IV:

B2070

B2100, z wyjątkiem odpadów tlenku glinowego B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 i A1030 (wyłącznie pozycje dotyczące arsenu i rtęci)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180 (ma zastosowanie wyłącznie wobec polichlorowanych naftalenów - PCN)

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150

Okres ten może zostać przedłużony nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r. na podstawie procedury regulacyjnej określonej w art. 59a ust. 2.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2011 r. właściwe organy rumuńskie mogą w oparciu o podstawy określone w art. 11 wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Rumunii:

a)
w celu odzysku następujących rodzajów odpadów wyszczególnionych w załączniku IV:

A2050

A3030

A3180, z wyjątkiem polichlorowanych naftalenów - PCN

A3190

A4110

A4120

RB020;

jak również

b)
odpadów przeznaczonych do odzysku, niewyszczególnionych w załącznikach.

Okres ten może zostać przedłużony nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r. na podstawie procedury regulacyjnej określonej w art. 59a ust. 2.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 właściwe organy rumuńskie sprzeciwiają się przemieszczeniom wyszczególnionych w załącznikach III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odstępstwa od określonych postanowień dyrektywy 96/61/WE, dyrektywy 2000/76/WE lub dyrektywy 2001/80/WE przez okres stosowania tymczasowego odstępstwa wobec instalacji przeznaczenia.

W przypadku gdy niniejszy artykuł zawiera odesłanie do przepisów tytułu II w związku z odpadami wyszczególnionymi w załączniku III, nie stosuje się przepisów art. 3 ust. 2, art. 4 akapit drugi pkt 5 oraz art. 6, 11, 22, 23, 24, 25 i 31.

Artykuł  64

Wejście w życie i obowiązywanie

1. 
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 12 lipca 2007 r.

2. 
Jeżeli data przystąpienia Bułgarii i Rumunii będzie późniejsza niż data wejścia w życie określona w ust. 1, przepisy art. 63 ust. 4 i 5 stosuje się, na zasadzie odstępstwa, od daty przystąpienia.
3. 
Za porozumieniem zainteresowanych Państw Członkowskich art. 26 ust. 4 może być stosowany przed dniem 12 lipca 2007 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu, dnia 14 czerwca 2006 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLESH. WINKLER
PrzewodniczącyPrzewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  IA  57

Dokument zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów

ZAŁĄCZNIK  IB  58

Dokument przesyłania dotyczący transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów

grafika

Wykaz skrótów i kodów stosowanych w dokumencie przesyłania

grafika

ZAŁĄCZNIK  IC  59

SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIA I PRZESYŁANIA

I. Wprowadzenie

1. W niniejszych instrukcjach podano konieczne wyjaśnienia dotyczące wypełniania dokumentów zgłoszenia i przesyłania. Obydwa rodzaje dokumentów są zgodne z konwencją bazylejską 60 , decyzją OECD 61  (odnoszącą się wyłącznie do przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku na obszarze OECD) oraz niniejszym rozporządzeniem, ponieważ uwzględniają wymagania szczegółowe określone w tych trzech aktach prawnych. Rozbudowany zakres tych dokumentów ma na celu uwzględnienie wymagań określonych we wszystkich trzech aktach prawnych, jednak nie wszystkie pola dokumentu stosują się jednocześnie do tych trzech aktów i dlatego też w poszczególnych przypadkach wypełnianie wszystkich pól może nie być konieczne. Wszelkie wymagania szczegółowe odnoszące się wyłącznie do jednego systemu kontroli zostały oznaczone za pomocą przypisów. Możliwe są również przypadki, w których w krajowych instrumentach legislacyjnych dotyczących wykonania przepisów powyższych aktów prawnych zastosowano terminologię różniącą się od terminologii przyjętej w konwencji bazylejskiej i decyzji OECD. Na przykład w niniejszym rozporządzeniu zamiast terminu "przesyłanie" (ang. movement), stosuje się pojęcie "przemieszczanie" (ang. shipment), a w tytułach dokumentów zgłoszenia i przesyłania konsekwentnie odzwierciedlono te różnice przy użyciu terminu "przesyłanie/przemieszczanie".

2. W obydwu dokumentach stosuje się zarówno termin "unieszkodliwianie", jak i "odzysk", ponieważ zostały one odmiennie zdefiniowane w trzech wspomnianych aktach prawnych. W rozporządzeniu Wspólnoty Europejskiej oraz w decyzji OECD stosuje się termin "unieszkodliwianie" na określenie operacji usuwania odpadów wyszczególnionych w aneksie IV.A do konwencji bazylejskiej oraz w dodatku 5.A do decyzji OECD, natomiast terminem "odzysk" określa się operacje odzysku i regeneracji odpadów wyszczególnione w aneksie IV.B do konwencji bazylejskiej oraz w dodatku 5.B do decyzji OECD. W samej konwencji bazylejskiej jednak termin "usuwanie odpadów" oznacza zarówno operacje unieszkodliwiania, jak też odzysku.

3. Właściwe organy wysyłki zobowiązane są do dostarczenia i wystawienia dokumentów zgłoszenia i przesyłania (w wersji papierowej i elektronicznej). Wykonując ten obowiązek stosują one system numeracji pozwalający na śledzenie przemieszczania się poszczególnych przesyłek odpadów. W systemie tym właściwa numeracja dokumentu powinna być poprzedzona kodem kraju wysyłki zgodnym z listą kodów państw określoną w normie ISO 3166. W państwach członkowskich UE po dwucyfrowym kodzie kraju musi następować spacja. Po tym może następować opcjonalny kod składający się z maksymalnie czterech znaków, określony przez właściwy organ wysyłki, a następnie spacja. System numeracji musi kończyć się sześciocyfrowym numerem. Przykładowo, jeśli kod kraju to XY, a sześciocyfrowy numer to 123456, numerem zgłoszenia będzie XY 123456, o ile nie określono opcjonalnego kodu. Jeśli opcjonalny kod został określony, np. jako 12, numerem zgłoszenia będzie XY 12 123456. Jeżeli dokument zgłoszenia lub przesyłania przekazywany jest drogą elektroniczną i nie określono kodu opcjonalnego, zamiast tego kodu należy wpisać "0000" (np. XY 0000 123456); jeżeli natomiast określony kod opcjonalny ma mniej niż cztery cyfry, np. 12, numerem zgłoszenia jest XY 0012 123456.

4. Poszczególne kraje mogą wyrazić wolę wydawania dokumentów papierowych w formacie zgodnym ze standardami krajowymi (zazwyczaj A4 wg ISO, zalecany przez ONZ). Niemniej jednak, w celu ułatwienia obrotu międzynarodowego oraz uwzględnienia różnic pomiędzy formatem A4 wg ISO a formatem dokumentów papierowych stosowanym w Ameryce Północnej, rozmiary ramek w formularzach nie powinny przekraczać 183 × 262 mm, a marginesy powinny być wyrównane do górnej i lewej krawędzi strony. Dokument zgłoszenia (pola 1-21, w tym przypisy) powinien mieścić się na jednej stronie, a wykaz skrótów i kodów stosowanych w dokumencie zgłoszenia na stronie drugiej. W odniesieniu do dokumentu przesyłania, pola 1-19, w tym przypisy, powinny mieścić się na jednej stronie, a pola 20-22 oraz wykaz skrótów i kodów stosowanych w dokumencie przesyłania na stronie drugiej.

II. Cel dokumentów zgłoszenia i przesyłania

5. Dokument zgłoszenia ma zapewnić zainteresowanym właściwym organom informacje konieczne do przeprowadzenia oceny, czy przemieszczanie odpadów, którego dotyczy wniosek, może zostać zatwierdzone. Zawiera on także pola, w których właściwe organy potwierdzają odbiór zgłoszenia jak też, w stosownych przypadkach, wyrażają pisemną zgodę na przeprowadzenie przemieszczenia, którego dotyczy wniosek.

6. Dokument przesyłania ma z założenia towarzyszyć przesyłce odpadów na każdym etapie przewozu, od momentu opuszczenia obiektu wytwórcy odpadów do chwili przybycia do obiektu unieszkodliwiania lub odzysku w innym kraju. Wszystkie osoby nadzorujące przemieszczanie (przewoźnicy i ewentualnie odbiorcy) 62  zobowiązane są do podpisania dokumentu przesyłania zarówno w momencie dostarczenia, jak też odbioru danych odpadów. Dokument przesyłania zawiera również pola do rejestracji odpraw celnych przesyłki w urzędach celnych wszystkich krajów, których dotyczy dana przesyłka (wymagania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem). Wreszcie, dokument ten wykorzystywany jest przez odpowiednie instalacje unieszkodliwiania lub odzysku do poświadczenia odbioru odpadów oraz zakończenia operacji odzysku lub unieszkodliwiania.

III. Wymagania ogólne

7. Planowane przemieszczenie podlegające procedurze wcześniejszego pisemnego zgłoszenia i wydania zgody może zostać przeprowadzone wyłącznie po skompletowaniu dokumentów zgłoszenia i przesyłania na mocy niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem art. 16 lit. a) i b), oraz w okresie ważności pisemnej lub milczącej zgody zainteresowanych właściwych organów.

8. Drukowane kopie dokumentów należy wypełniać w całości pismem maszynowym lub wielkimi literami, trwałym tuszem lub atramentem. Podpisy należy zawsze składać trwałym tuszem lub atramentem, a imię i nazwisko upoważ-nionego przedstawiciela wpisywać drukowanymi literami obok podpisu. W przypadku drobnych błędów, na przykład użycia nieprawidłowego kodu odpadów, dopuszcza się wprowadzanie korekt podlegających zatwierdzeniu właści-wych organów. Wprowadzone korekty muszą być wyraźnie oznakowane i podpisane lub potwierdzone pieczęcią oraz oznaczone datą wprowadzenia zmian. Wprowadzenie większych zmian lub korekt wymaga użycia nowego formularza.

9. Formularze zaprojektowano również w sposób pozwalający na ich łatwe wypełnienie w formacie elektronicznym. W przypadku stosowania takiego formatu należy podjąć stosowne środki zabezpieczające, zapobiegające niewłaściwemu wykorzystaniu formularzy. Wszelkie zmiany wprowadzane do wypełnionego formularza, podlegające zatwierdzeniu właściwych organów, powinny być wyraźnie oznakowane. W przypadku korzystania z formularzy elektronicznych przesyłanych pocztą elektroniczną konieczne jest stosowanie podpisu cyfrowego.

10. W celu ułatwienia tłumaczenia, określone pola dokumentów wymagają podania kodów, a nie tekstu. Niemniej jednak w przypadku gdy wpisanie tekstu jest konieczne, pola należy wypełniać w języku akceptowanym przez właściwe organy kraju przeznaczenia oraz, w stosownych sytuacjach, przez inne zainteresowane organy.

11. Daty należy wpisywać w formacie sześciocyfrowym. Na przykład data 29 stycznia 2006 r. wprowadzana jest jako 29.01.06 (dzień.miesiąc.rok).

12. W przypadku gdy konieczne jest dołączenie do dokumentów załączników zawierających informacje dodatkowe, każdy załącznik powinien być oznaczony numerem referencyjnym dokumentu, do którego został załączony, oraz symbolem pola, do którego się odnosi.

IV. Szczegółowe instrukcje wypełniania dokumentu zgłoszenia

13. Zgłaszający 63  zobowiązany jest do wypełnienia pól 1-18 (za wyjątkiem numeru zgłoszenia w polu nr 3) w momencie dokonywania zgłoszenia. W niektórych krajach trzecich niebędących państwami członkowskimi OECD pola te mogą być wypełniane przez właściwe organy wysyłki. W przypadku gdy zgłaszający nie jest jednocześnie pierwotnym wytwórcą odpadów, wytwórca pierwotny lub jedna z osób wskazanych w art. 2 ust. 15 lit. a) ppkt (ii) lub (iii) zobowiązany(-a) jest, o ile to możliwe, do złożenia podpisu również w polu nr 17, tak jak określono w art. 4 ust. 1 akapit drugi oraz w załączniku II część 1 pkt 26.

14. Pola nr 1 (zob. załącznik II część 1 pkt 2 i 4) oraz nr 2 (zob. załącznik II część 1 pkt 6): Należy wpisać wymagane informacje (podać numer rejestracji (tylko o ile dotyczy), adres (w tym kraj) oraz numery telefonu i faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy kraju); osoba wyznaczona do kontaktów powinna być odpowiedzialna za przemieszczenie, w tym jeżeli podczas przemieszczania dojdzie do zdarzeń). W niektórych krajach trzecich zamiast tego mogą być podawane informacje o właściwym organie wysyłki. Zgodnie z art. 2 ust. 15 niniejszego rozporządzenia w charakterze zgłaszającego może występować sprzedawca lub pośrednik. W takim przypadku należy przedstawić kopię umowy lub dokument poświadczający zawarcie umowy (lub oświadczenie o istnieniu takiej umowy) pomiędzy wytwórcą pierwotnym, wytwórcą pośrednim lub jednostką gromadzącą a sprzedawcą lub pośrednikiem, w formie załącznika do dokumentu (por. załącznik II część 1 pkt 23). Podane numery telefonu i faksu oraz adresy poczty elektronicznej powinny ułatwiać skontaktowanie się ze wszystkimi osobami w dowolnym momencie w sprawach związanych ze zdarzeniami, do których dochodzi podczas przemieszczania.

15. Odbiorcą określonym w polu nr 10 będzie zazwyczaj zakład unieszkodliwiania lub odzysku. Niemniej jednak w określonych przypadkach odbiorcą może być inna osoba, na przykład sprzedawca lub pośrednik 64 , lub osoba prawna, a w polu nr 10 podany zostanie adres siedziby głównej lub adres korespondencyjny zakładu unieszkodliwiania lub odzyskiwania odbierającego przesyłkę. W charakterze odbiorcy występować może sprzedawca, pośrednik lub osoba prawna, o ile podmiot taki jest objęty jurysdykcją kraju przeznaczenia oraz jest posiadaczem lub sprawuje innego rodzaju kontrolę prawną nad odpadami w momencie przybycia przesyłki do kraju przeznaczenia. W takich przypadkach informacje dotyczące sprzedawcy, pośrednika lub osoby prawnej należy podać w polu nr 2.

16. Pole nr 3 (zob. załącznik II część 1 pkt 1, 5, 11 i 19): W momencie wystawienia dokumentu zgłoszenia, właściwe organy, zgodnie z przyjętym własnym systemem numeracji, nadają numer identyfikacyjny podawany w tym polu (zob. ust. 3 powyżej). W lit. A "przemieszczenie jednorazowe" odnosi się do zgłoszenia pojedynczego, a "przemieszczenie wielokrotne" do zgłoszenia ogólnego. W lit. B należy podać rodzaj operacji, do jakiej przeznaczone są przemieszczane odpady. W lit. C uprzednie upoważnienie odnosi się do art. 14 niniejszego rozporządzenia.

17. Pola nr 4 (zob. załącznik II część 1 pkt 1), nr 5 (zob. załącznik II część 1 pkt 17) oraz nr 6 (zob. załącznik II część 1 pkt 12): W przypadku jednorazowych lub wielokrotnych przemieszczeń w polu nr 4 należy podać liczbę wysyłek, a w polu nr 6 planowaną datę pojedynczego przemieszczenia lub, w przypadku przemieszczeń wielokrotnych, planowane daty pierwszej i ostatniej wysyłki. W polu nr 5 należy podać szacunkową masę minimalną i maksymalną odpadów w tonach (1 tona = 1 megagram (Mg) lub 1.000 kg). W niektórych krajach trzecich możliwe jest również podawanie ilości odpadów w metrach sześciennych (1 metr sześcienny = 1.000 litrów) lub innych jednostkach systemu metrycznego, takich jak kilogramy lub litry. W przypadku stosowania innych jednostek systemu metrycznego jednostkę miary można wyraźnie oznaczyć, a jednostkę podaną w dokumencie wykreślić. Łączna ilość przemieszczanych odpadów nie może przekroczyć ilości maksymalnej zadeklarowanej w polu nr 5. Planowany czas przeznaczony na przemieszczanie, określony w polu nr 6, nie może przekraczać jednego roku, za wyjątkiem przemieszczeń wielokrotnych do instalacji odzyskiwania, które uzyskały wstępne zezwolenie zgodnie z art. 14 niniejszego rozporządzenia (zob. pkt 16), dla których czas przeznaczony na przemieszczanie nie może przekroczyć trzech lat. Wszystkie przemieszczenia muszą odbyć się w okresie ważności pisemnej lub milczącej zgody wszystkich zainteresowanych właściwych organów wydanej przez właściwe organy zgodnie z art. 9 ust. 6 niniejszego rozporządzenia. W przypadku przemieszczeń wielokrotnych niektóre kraje trzecie mogą, na mocy konwencji bazylejskiej, wymagać podania przewidywanych dat lub przewidywanej częstotliwości przemieszczeń oraz szacunkowej ilości odpadów dotyczącej każdego przemieszczania w polach nr 5 i 6 lub w oddzielnym załączniku. W przypadku gdy właściwe organy wydają pisemną zgodę na przemieszczanie, a okres ważności tej zgody określony w polu nr 20 różni się od okresu wskazanego w polu nr 6, decyzja właściwych organów ma charakter nadrzędny nad informacjami podanymi w polu nr 6.

18. Pole nr 7 (zob. załącznik II część 1 pkt 18): Należy podać rodzaje opakowań przy użyciu kodów wyszczególnionych w wykazie skrótów i kodów załączonym do dokumentu zgłoszenia. W przypadku gdy wymagane jest przestrzeganie specjalnych środków ostrożności, takich jak środki określone w instrukcjach postępowania dla pracowników wytwórcy odpadów, zasady BHP, w tym informacje dotyczące postępowania w przypadku uwolnienia do otoczenia oraz pisemne instrukcje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych, należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę oraz dołączyć stosowne informacje w formie załącznika.

19. Pole nr 8 (zob. załącznik II część 1 pkt 7 i 13): Należy wpisać wymagane informacje (podać numer rejestracji (tylko o ile dotyczy), adres (w tym kraj) oraz numery telefonu i faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy kraju); osoba wyznaczona do kontaktów powinna być odpowiedzialna za przemieszczenie). W przypadku gdy w przemieszczanie zaangażowany jest więcej niż jeden przewoźnik, do dokumentu zgłoszenia należy załączyć pełny wykaz przewoźników wraz z wymaganymi informacjami o każdym z nich. W przypadku gdy transport odpadów organizowany jest przez agencję spedycyjną, należy dołączyć szczegółowe informacje o tej firmie oraz odpowiednie informacje o wszystkich przewoźnikach, w formie załącznika. Należy przedstawić dokumenty poświadczające rejestrację przewoźnika(-ów) uprawniającą do przewozu odpadów (np. oświadczenie o zarejestrowaniu) w formie załącznika (por. załącznik II część 1 pkt 15). Należy wskazać środki transportu przy użyciu skrótów wyszczególnionych w wykazie skrótów i kodów załączonym do dokumentu zgłoszenia.

20. Pole nr 9 (zob. załącznik II część 1 pkt 3 i 16): Należy podać informacje o wytwórcy odpadów 65 . W stosownych przypadkach należy podać numer rejestracji wytwórcy. Jeśli zgłaszający jest jednocześnie wytwórcą odpadów, należy wpisać "Tak jak w polu nr 1". Jeśli odpady zostały wytworzone przez więcej niż jednego wytwórcę, należy wpisać "Zob. wykaz w załączniku" oraz załączyć wykaz z wyszczególnieniem wymaganych informacji o każdym wytwórcy. W przypadku gdy tożsamość wytwórcy nie jest znana, należy podać imię i nazwisko lub nazwę osoby posiadającej lub kontrolującej odpady (posiadacza). Należy również podać informacje dotyczące procesu, w którym odpady są wytwarzane oraz miejsce ich wytwarzania.

21. Pole nr 10 (zob. załącznik II część 1 pkt 5): Należy podać wymagane informacje (wpisać miejsce przeznaczenia odpadów przez zaznaczenie zakładu unieszkodliwiania lub zakładu odzyskiwania, numer rejestracji (o ile dotyczy) oraz rzeczywiste miejsce przeprowadzania unieszkodliwiania lub odzysku, jeśli jest ono inne niż adres zakładu). Jeśli zakład unieszkodliwiania lub odzysku jest jednocześnie odbiorcą, należy wpisać "Tak jak w polu nr 2". Jeśli operacja unieszkodliwiania lub odzysku oznaczona jest symbolem D13-D15 lub R12, lub R13 (zgodnie z załącznikami IIA lub IIB do dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów), obiekt przeprowadzający operację oraz miejsce przeprowadzenia operacji należy wskazać w polu nr 10. W takim przypadku odpowiednie informacje o innym obiekcie lub innych obiektach, w których będą lub mogą być prowadzone wszelkie przyszłe operacje oznaczone symbolami R12/R13 lub D13-D15 oraz D1-D12 lub R1-R11, należy przedstawić w formie załącznika. Jeśli zakład unieszkodliwiania lub odzysku został ujęty w kategorii 5 zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, należy przedstawić dokumenty poświadczające posiadanie ważnego pozwolenia (np. oświadczenie o istnieniu takiego pozwolenia) wystawionego zgodnie z przepisami art. 4 i 5 tej dyrektywy, w formie załącznika, jeżeli obiekt ten mieści się na terenie Wspólnoty Europejskiej.

22. Pole nr 11 (zob. załącznik II część 1 pkt 5, 19 i 20): Należy wskazać rodzaj operacji odzysku lub unieszkodliwiania przy użyciu kodów R lub kodów D z załącznika IIA lub IIB do dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów (zob. również wykaz skrótów i kodów załączony do dokumentu zgłoszenia) 66 . Jeśli operacja unieszkodliwiania lub odzysku oznaczona jest symbolem D13-D15 lub R12, lub R13, w załączniku należy podać odpowiednie informacje o przyszłych operacjach (wszelkich operacjach R12/R13 lub D13-D15 oraz D1-D12 lub R1-R11). Należy również wskazać planowaną technologię operacji. W przypadku gdy odpady przeznaczone są do odzysku, w załączniku należy podać planowaną metodę unieszkodliwiania frakcji niepodlegających odzyskowi po zakończeniu operacji odzysku, ilość odzyskanego materiału w stosunku do odpadów, których odzysk nie jest możliwy, szacunkową wartość odzyskanego materiału oraz koszt odzysku i koszt unieszkodliwienia frakcji niepodlegających odzyskowi. Ponadto w przypadku wwozu na terytorium Wspólnoty odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania należy wskazać istnienie wcześniejszego należycie uzasadnionego wniosku złożonego przez kraj wysyłki zgodnie z art. 41 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, w punkcie zatytułowanym "przyczyna wywozu", oraz przedstawić taki wniosek w formie załącznika. Określone kraje trzecie, niebędące państwami członkowskimi OECD, również mogą, na mocy konwencji bazylejskiej, wymagać przedstawienia przyczyny wywozu.

23. Pole nr 12 (zob. załącznik II część 1 pkt 16): Należy podać powszechnie stosowaną nazwę lub nazwy materiału lub nazwę lub nazwy handlowe jego głównych komponentów (w kategoriach ilości i/lub stwarzanego zagrożenia) oraz ich stężenia względem siebie (wyrażone procentowo), o ile są znane. W przypadku mieszanek odpadów należy podać powyższe informacje dotyczące różnych frakcji oraz wskazać, które frakcje przeznaczone są do odzysku. Zgodnie z załącznikiem II część 3 pkt 7 niniejszego rozporządzenia wymagane może być przedstawienie analizy chemicznej składu odpadów. W stosownych przypadkach dalsze informacje należy przedstawić w formie załącznika.

24. Pole nr 13 (zob. załącznik II część 1 pkt 16): Należy wskazać właściwości fizyczne odpadów w normalnych przedziałach temperatury i ciśnienia.

25. Pole nr 14 (zob. załącznik II część 1 pkt 16): Należy podać kod identyfikacyjny rodzaju odpadów zgodnie z załącznikami III, IIIA, IIIB, IV lub IVA do niniejszego rozporządzenia. Należy podać kod odpadów zgodnie z systemem przyjętym w konwencji bazylejskiej (w ppkt (i) w polu nr 14) oraz, w stosownych przypadkach, zgodnie z systemami przyjętymi w decyzji OECD (w ppkt (ii)) oraz innymi przyjętymi systemami klasyfikacji (w ppkt (iii)-(xii)). Zgodnie z art. 4 pkt 6 akapit drugi niniejszego rozporządzenia należy podać wyłącznie jeden kod odpadów (zgodnie z załącznikami III, IIIA, IIIB, IV lub IVA do niniejszego rozporządzenia), za wyjątkiem następujących dwóch przypadków: w przypadku odpadów niesklasyfikowanych w pojedynczej kategorii w jednym z załączników III, IIIB, IV lub IVA należy wskazać wyłącznie jeden rodzaj odpadów. W przypadku mieszanek odpadów niesklasyfikowanych w pojedynczej kategorii w jednym z załączników III, IIIB, IV lub IVA, o ile nie zostały one wyszczególnione w załączniku IIIA, należy podać kod każdej frakcji odpadów w kolejności ich znaczenia (w razie konieczności w formie załącznika).

a) Podpunkt (i): Należy stosować kody zgodnie z aneksem VIII do konwencji bazylejskiej dla odpadów podlegających procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody (zob. załącznik IV część I do niniejszego rozporządzenia); należy stosować kody zgodnie z aneksem IX do konwencji bazylejskiej dla odpadów zazwyczaj niepodlegających procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, które jednak, z pewnych przyczyn, takich jak skażenie substancjami niebezpiecznymi (por. załącznik III pkt 1 do niniejszego rozporządzenia) lub różnice klasyfikacyjne, zgodnie z art. 63 niniejszego rozporządzenia lub z przepisami krajowymi 67 , podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody (zob. załącznik III część I do niniejszego rozporządzenia). Aneksy VIII i IX do konwencji bazylejskiej można znaleźć w załączniku V do niniejszego rozporządzenia, w tekście samej konwencji oraz w informatorze dostępnym w Sekretariacie Konwencji Bazylejskiej. Jeśli odpady nie zostały ujęte w aneksie VIII lub IX do konwencji bazylejskiej, należy wpisać "nieujęte".

b) Podpunkt (ii): Państwa członkowskie OECD powinny stosować kody OECD dla odpadów ujętych w załącznikach III i IV części II do niniejszego rozporządzenia, tzn. dla odpadów, dla których nie przewidziano równoważnej kategorii w aneksach do konwencji bazylejskiej lub które na mocy niniejszego rozporządzenia podlegają kontroli innej niż przewiduje Konwencja bazylejska. Jeśli odpady nie zostały ujęte w załączniku III i IV części II do niniejszego rozporządzenia, należy wpisać "nieujęte".

c) Podpunkt (iii): Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny stosować kody określone w wykazie odpadów Wspólnoty Europejskiej (zob. decyzja Komisji 2000/532/WE, z późniejszymi zmianami) 68 .

d) Podpunkty (iv) i (v): W stosownych przypadkach należy stosować krajowe kody identyfikacyjne inne niż określone w wykazie odpadów WE, używane w kraju wysyłki oraz, jeśli są znane, w kraju przeznaczenia.

e) Podpunkt (vi): O ile jest to przydatne lub wymagane przez właściwe organy, należy w tym miejscu podać wszelkie inne kody lub dodatkowe informacje ułatwiające identyfikację odpadów.

Kody takie mogą zostać ujęte w załącznikach IIIA, IIIB, IV (EU48) lub IVA do niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku przed kodami należy podać numer załącznika. Jeżeli chodzi o załącznik IIIA, należy stosować odpowiedni/ odpowiednie kod/kody określony/określone w załączniku IIIA, wymienione w odpowiedniej kolejności. Niektóre kody konwencji bazylejskiej, takie jak B1100 i B3020, są ograniczone do konkretnych strumieni odpadów, zgodnie z załącznikiem IIIA.

f) Podpunkt (vii): Należy podać odpowiedni kod Y lub kody Y zgodnie z "kategoriami odpadów podlegających kontroli" (zob. aneks I do konwencji bazylejskiej oraz dodatek 1 do decyzji OECD) lub zgodnie z "kategoriami odpadów wymagających specjalnej uwagi" określonymi w aneksie II do konwencji bazylejskiej (zob. załącznik IV część I do niniejszego rozporządzenia lub dodatek 2 do informatora dotyczącego konwencji bazylejskiej), o ile taki(-e) istnieje(-ą). Na mocy niniejszego rozporządzenia oraz decyzji OECD stosowanie kodów Y nie jest wymagane, za wyjątkiem przypadków, w których przesyłka odpadów podlega jednej z dwóch "kategorii odpadów wymagających specjalnej uwagi" zgodnie z konwencją bazylejską (kategorie Y46 i Y47 lub odpady ujęte w aneksie II), dla których należy wskazać kod Y zgodnie z konwencją. Niemniej jednak konieczne jest wskazanie kodu Y lub kodów Y w przypadku odpadów określonych jako niebezpieczne zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) konwencji bazylejskiej, w celu spełnienia wymogów sprawozdawczości w niej określonych.

g) Podpunkt (viii): W stosownych przypadkach należy podać odpowiedni kod H lub kody H, tzn. kody wskazujące właściwości niebezpieczne wykazywane przez odpady (zob. wykaz skrótów i kodów załączony do dokumentu zgłoszenia). W przypadku gdy odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych zgodnie z konwencją bazylejską, a mimo to są niebezpieczne zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE, należy podać kod HP lub kody HP zgodnie z załącznikiem III oraz wstawić litery "EU" po kodzie HP (np. HP14 EU).

h) Podpunkt (ix): W stosownych przypadkach należy podać w tym miejscu klasę lub klasy ONZ wskazujące właściwości niebezpieczne odpadów zgodnie z klasyfikacją ONZ (zob. wykaz skrótów i kodów załączony do dokumentu zgłoszenia) oraz podlegające obowiązkowi zachowania zgodności z międzynarodowymi zasadami transportu towarów niebezpiecznych (zobacz Zalecenia ONZ dotyczące transportu towarów niebezpiecznych. Przepisy modelowe (Pomarańczowa księga), najnowsze wydanie) 69 .

i) Podpunkty (x) i (xi): W stosownych przypadkach należy podać w tym miejscu odpowiedni numer lub numery ONZ oraz nazwę lub nazwy wysyłkowe ONZ. Stosowane są one w celu identyfikacji odpadów zgodnie z systemem klasyfikacyjnym ONZ oraz podlegają obowiązkowi zachowania zgodności z międzynarodowymi zasadami transportu towarów niebezpiecznych (zob. Zalecenia ONZ dotyczące transportu towarów niebezpiecznych. Przepisy modelowe (Pomarańczowa księga), najnowsze wydanie).

j) Podpunkt (xii): W stosownych przypadkach należy podać w tym miejscu kod lub kody celne umożliwiające urzędom celnym identyfikację odpadów (zob. wykaz kodów i towarów w "Zharmonizowanym systemie oznaczania i kodowania towarów" opracowanym przez Światową Organizację Celną).

26. Pole nr 15 (zob. załącznik II część 1 pkt 8-10, 14): W wersie a) pola nr 15 należy podać nazwy państw 70  wysyłki, państw tranzytowych i przeznaczenia lub kody każdego z tych krajów przy użyciu oznaczeń według normy ISO 3166 71 . W wersie b) należy w stosownych przypadkach podać numer kodu odpowiednich właściwych organów dla każdego kraju, a w wersie c) należy wstawić nazwę przejścia granicznego lub portu oraz, w stosownych przypadkach, numer kodu urzędu celnego odpowiadającego punktowi wjazdu lub wyjazdu do/z danego kraju. Dla krajów tranzytu należy podać w wersie c) informacje o punktach wjazdu i wyjazdu. Jeśli podczas przemieszczania przekracza się granice więcej niż trzech państw tranzytowych, odpowiednie informacje należy przedstawić w formie załącznika. Należy przedstawić planowane trasy przewozu pomiędzy punktami wyjazdu i wjazdu, jak i możliwe warianty, także na wypadek nieprzewidzianych okoliczności, w formie załącznika.

27. Pole nr 16 (zob. załącznik II część 1 pkt 14): Należy podać wymagane informacje w przypadku przemieszczeń obejmujących wjazd do, przejazd przez lub opuszczenie Unii Europejskiej.

28. Pole nr 17 (zob. załącznik II część 1 pkt 21-22 i 24-26): Wszystkie kopie dokumentu zgłoszenia muszą być podpisane i opatrzone datą przez zgłaszającego (lub sprzedawcę lub pośrednika występującego w charakterze zgłaszającego) przed przesłaniem ich do właściwych organów zainteresowanych krajów. W niektórych krajach trzecich dokument mogą podpisać i opatrzyć datą właściwe organy wysyłki. W przypadku gdy zgłaszający nie jest jednocześnie pierwotnym wytwórcą odpadów, wytwórca pierwotny, nowy wytwórca lub podmiot zbierający zobowiązany jest, o ile to możliwe, do złożenia podpisu i opatrzenia dokumentu datą; należy zauważyć, że procedura ta może być niewykonalna w przypadkach, w których istnieje kilku wytwórców (możliwe jest określenie definicji wykonalności tej procedury w ustawodawstwie krajowym). Ponadto w przypadku gdy tożsamość wytwórcy nie jest znana, dokument powinien być podpisany i opatrzony datą przez osobę posiadającą lub kontrolującą odpady (posiadacz). Oświadczenie to powinno jednocześnie potwierdzać istnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody (w stosunku do osób trzecich). Niektóre kraje trzecie mogą wymagać potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia lub innych gwarancji finansowych oraz załączenia stosownych umów do dokumentu zgłoszenia.

29. Pole nr 18: Należy podać liczbę załączników zawierających informacje dodatkowe dostarczonych z dokumentem zgłoszenia 72 . Każdy załącznik musi zawierać odniesienie do numeru dokumentu zgłoszenia, do którego został załączony, podanego w narożniku pola nr 3.

30. Pole nr 19: Zgodnie z konwencją bazylejską potwierdzenie takie wystawiają właściwe organy kraju lub krajów przeznaczenia (w stosownych przypadkach) oraz tranzytu. Zgodnie z decyzją OECD potwierdzenie takie wystawiają właściwe organy kraju przeznaczenia. Niektóre kraje trzecie mogą, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, wymagać wystawienia potwierdzenia również przez właściwe organy wysyłki.

31. Pola nr 20 i 21: Pole nr 20 wypełniają właściwe organy któregokolwiek zainteresowanego kraju wydające pisemną zgodę. Konwencja bazylejska (za wyjątkiem przypadków, w którym poszczególne kraje podejmują decyzję o odstąpieniu od wymogu pisemnej zgody w odniesieniu do tranzytu oraz informują o niej pozostałe Strony zgodnie z art. 6 ust. 4 konwencji bazylejskiej) oraz określone kraje zawsze wymagają pisemnej zgody (zgodnie z art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia właściwe organy tranzytu mogą udzielić zgody milczącej), natomiast pisemna zgoda nie jest wymagana na mocy decyzji OECD. Należy podać nazwę kraju (lub jego kod przy użyciu oznaczeń z normy ISO 3166). W przypadku gdy przesyłka podlega warunkom szczególnym, stosowne właściwe organy powinny zaznaczyć ten fakt w odpowiedniej rubryce oraz określić te warunki w polu nr 21 lub w oddzielnym załączniku do dokumentu zgłoszenia.

V. Szczegółowe instrukcje wypełniania dokumentu przesyłania

32. W momencie zgłoszenia zgłaszający zobowiązany jest do wypełnienia pól nr 3, 4 oraz 9-14. Po otrzymaniu zgody wydanej przez właściwe organy wysyłki, przeznaczenia i tranzytu lub, w przypadku właściwych organów tranzytu, jeśli można założyć ich milczącą zgodę, oraz przed rozpoczęciem właściwego przemieszczania zgłaszający zobowiązany jest do wypełnienia pól nr 2, 5-8 (za wyjątkiem rubryk dotyczących środków transportu, daty przekazania oraz podpisu), 15 oraz, w stosownych przypadkach, pola nr 16. W niektórych krajach trzecich niebędących państwami członkowskimi OECD zamiast zgłaszającego pola te mogą być wypełniane przez właściwe organy wysyłki. W momencie przejęcia przesyłki przewoźnik lub jego przedstawiciel zobowiązany jest do wprowadzenia informacji dotyczących środków transportu, podania daty przekazania oraz złożenia podpisu, w polach 8a)-8c) oraz, w stosownych przypadkach, w polu nr 16. Odbiorca zobowiązany jest do wypełnienia pola nr 17 w przypadku, gdy nie jest on jednocześnie jednostką unieszkodliwiania lub odzyskiwania, i jeżeli przejmuje odpowiedzialność za przemieszczanie odpadów po ich dotarciu do kraju przeznaczenia oraz, w stosownych przypadkach, pola nr 16.

33. Pole nr 1: Właściwe organy wysyłki wpisują numer zgłoszenia (identyczny z numerem podanym w polu nr 3 w dokumencie zgłoszenia).

34. Pole nr 2 (zob. załącznik II część 2 pkt 1): W przypadku zgłoszenia ogólnego dotyczącego przemieszczania wielokrotnego należy podać kolejny numer przemieszczenia oraz łączną liczbę planowanych przemieszczeń wskazaną w polu nr 4 dokumentu zgłoszenia (na przykład wpisać "4/11" dla czwartego przemieszczania z łącznej liczby jedenastu przemieszczeń planowanych w ramach odpowiadającego im zgłoszenia ogólnego). W przypadku zgłoszenia pojedynczego przemieszczania należy wpisać "1/1".

35. Pola nr 3 i 4: Należy podać takie same informacje o zgłaszającym 73  oraz odbiorcy, jak informacje wprowadzone w polach nr 1 i 2 dokumentu zgłoszenia.

36. Pole nr 5 (zob. załącznik II część 2 pkt 6): Należy podać rzeczywistą masę odpadów w tonach (1 tona = 1 megagram (Mg) lub 1.000 kg). W niektórych krajach trzecich możliwe jest podawanie ilości odpadów w metrach sześciennych (1 metr sześcienny = 1.000 litrów) lub w innych jednostkach metrycznych. W przypadku stosowania innych jednostek metrycznych jednostkę miary można wyraźnie oznaczyć, a jednostkę w formularzu można wykreślić. O ile to możliwe, należy załączyć kopie dowodów ważenia na wagach pomostowych.

37. Pole nr 6 (zob. załącznik II część 2 pkt 2): Należy podać rzeczywistą datę rozpoczęcia przemieszczania (zob. również instrukcje dotyczące pola nr 6 dokumentu zgłoszenia).

38. Pole nr 7 (zob. załącznik II część 2 pkt 7 i 8): Należy podać rodzaje opakowań przy użyciu kodów wyszczególnionych w wykazie skrótów i kodów załączonym do dokumentu przesyłania. W przypadku gdy wymagane jest przestrzeganie specjalnych środków ostrożności, takich jak te zalecane w instrukcjach postępowania dla pracowników wytwórcy odpadów, zasadach BHP, w tym informacjach dotyczących postępowania w przypadku uwolnienia do otoczenia, oraz kartach procedur awaryjnych podczas transportu, należy zaznaczyć odpowiednie rubryki oraz dołączyć stosowne informacje w formie załącznika. Należy ponadto podać liczbę opakowań składających się na przesyłkę.

39. Pola nr 8a), b) i c) (zob. załącznik II część 2 pkt 3 i 4): Należy wpisać wymagane informacje (podać numer rejestracji (tylko o ile dotyczy), adres (w tym kraj) oraz numery telefonu i faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy kraju)). W przypadku gdy w przemieszczanie zaangażowanych jest więcej niż trzech przewoźników, do dokumentu przesyłania należy załączyć stosowne informacje o każdym z nich. W momencie przekazania przesyłki przewoźnik lub jego przedstawiciel zobowiązany jest do wprowadzenia informacji dotyczących środków transportu, podania daty przekazania oraz złożenia podpisu. Kopię podpisanego dokumentu przesyłania zachowuje zgłaszający. Podczas każdego kolejnego przekazania przesyłki każdy kolejny przewoźnik lub jego przedstawiciel w momencie przejęcia przesyłki zobowiązany jest do spełnienia powyższego wymogu i złożenia podpisu. Kopię podpisanego dokumentu przesyłania zachowuje poprzedni przewoźnik.

40. Pole nr 9: Podać takie same informacje jak w polu nr 9 dokumentu zgłoszenia.

41. Pola nr 10 i 11: Podać takie same informacje jak w polach nr 10 i 11 dokumentu zgłoszenia. Jeśli jednostka unieszkodliwiania lub odzyskiwania jest jednocześnie odbiorcą, w polu nr 10 należy wpisać: "Tak jak w polu nr 4". Jeśli operacja unieszkodliwiania lub odzyskiwania oznaczona jest symbolem D13-D15 lub R12, lub R13 (zgodnie załącznikami IIA lub IIB do dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów), wystarczą informacje o obiekcie przeprowadzającym operację wskazane w polu nr 10. W dokumencie przesyłania nie trzeba podawać żadnych dalszych informacji o kolejnych obiektach przeprowadzających operacje R12/R13 lub D13-D15 oraz kolejnych obiektach przeprowadzających operacje D1-D12 lub R1-R11.

42. Pola nr 12, 13 i 14: Wprowadzić takie same informacje jak w polach nr 12, 13 i 14 dokumentu zgłoszenia.

43. Pole nr 15 (zob. załącznik II część 2 pkt 9): W momencie przesyłania zgłaszający (lub sprzedawca lub pośrednik występujący w charakterze zgłaszającego) podpisuje i datuje dokument przesyłania. W niektórych krajach trzecich dokument przesyłania podpisać i datować mogą właściwe organy wysyłki lub wytwórca odpadów zgodnie z konwencją bazylejską. Zgodnie z art. 16 lit. c) niniejszego rozporządzenia należy załączyć kopie dokumentu zgłoszenia zawierające pisemną zgodę, w tym wszystkich ewentualnych jej warunków, wydaną przez właściwe organy rozpatrujące dokument przesyłania. Niektóre kraje trzecie mogą wymagać załączenia oryginałów tych dokumentów.

44. Pole nr 16 (zob. załącznik II część 2 pkt 5): Pole to mogą wypełniać wszelkie osoby zaangażowane w przemieszczanie (zgłaszający lub właściwe organy wysyłki, w stosownych przypadkach, odbiorca, wszelkie właściwe organy, przewoźnik) w określonych przypadkach, w których ustawodawstwo krajowe nakłada obowiązek podania dokładniejszych informacji na temat poszczególnych pozycji (na przykład informacji o porcie, w którym następuje przeładunek intermodalny (na inne środki transportu), liczbie kontenerów oraz ich numerach identyfikacyjnych lub dodatkowych poświadczeń lub pieczęci wskazujących na zgodę właściwych organów na przemieszczanie). W polu nr 16 lub w formie oddzielnego załącznika należy podać informacje dotyczące trasy (punkty wyjazdu z i wjazdu do każdego kraju przewozu, w tym urzędy celne wprowadzenia lub wyprowadzenia lub wywozu ze Wspólnoty) oraz drogi (droga między punktami wyjazdu i wjazdu), w tym możliwych wariantów, także w razie nieprzewidzianych okoliczności.

45. Pole nr 17: Pole to wypełnia odbiorca w przypadku, gdy nie jest on jednocześnie jednostką unieszkodliwiania lub odzysku (por. pkt 15 powyżej) i jeśli przejmuje on nadzór nad odpadami po ich dotarciu do kraju przeznaczenia.

46. Pole nr 18: Pole to wypełnia upoważniony przedstawiciel instalacji unieszkodliwiania lub odzysku w momencie odbioru przesyłki odpadów. Należy odpowiednio zaznaczyć w rubryce właściwy rodzaj obiektu. Informacje dotyczące wprowadzania danych o otrzymanych ilościach odpadów znajdują się w instrukcjach szczegółowych dotyczących pola nr 5 (pkt 36). Podpisaną kopię dokumentu przesyłania otrzymuje ostatni przewoźnik przesyłki. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn przesyłka nie zostaje przyjęta, przedstawiciel instalacji unieszkodliwiania lub odzysku zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym właściwych organów. Zgodnie z art. 16 lit. d) lub, w stosownych przypadkach, art. 15 lit. c) niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z decyzją OECD podpisane kopie dokumentu przesyłania muszą zostać przesłane w terminie trzech dni do zgłaszającego oraz właściwych organów w zainteresowanych krajach (za wyjątkiem takich krajów tranzytowych OECD, które wcześniej poinformowały Sekretariat OECD o odstąpieniu od wymogu otrzymywania takich kopii dokumentu przesyłania). Instalacja unieszkodliwiania lub odzysku zatrzymuje oryginał dokumentu przesyłania.

47. Odbiór przesyłki odpadów musi być poświadczany przez wszystkie obiekty przeprowadzające wszelkie operacje unieszkodliwiania lub odzysku, w tym wszelkie operacje D13-D15 lub R12, lub R13. Niemniej jednak obiekt przeprowadzający wszelkie operacje D13-D15 lub R12/R13 lub operacje D1-D12 lub R1-11 w terminie następującym po przeprowadzeniu operacji D13-D15 lub R12, lub R13 w tym samym kraju nie jest zobowiązany do poświadczania odbioru przesyłki od poprzedniego obiektu przeprowadzającego operacje D13-D15 lub R12, lub R13. Tym samym w takim przypadku nie ma obowiązku poświadczania odbioru przesyłki w polu nr 18. Należy również wskazać rodzaj operacji unieszkodliwiania lub odzysku przy użyciu kodów D i R zawartych w załącznikach IIA i IIB do dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów oraz przybliżoną datę ukończenia operacji unieszkodliwiania lub odzysku odpadów.

48. Pole nr 19: Pole to wypełnia jednostka unieszkodliwiania lub odzysku w celu poświadczenia ukończenia operacji unieszkodliwiania lub odzysku odpadów. Zgodnie z art. 16 lit. e) lub, w stosownych przypadkach, art. 15 lit. d) niniejszego rozporządzenia oraz na mocy decyzji OECD podpisane kopie dokumentu przesyłania z wypełnionym polem nr 19 powinny zostać przesłane zgłaszającemu oraz właściwym organom wysyłki, tranzytu (niewymagane w decyzji OECD) oraz przeznaczenia w możliwie najwcześniejszym terminie, jednak nie później niż 30 dni od ukończenia operacji odzysku lub unieszkodliwiania oraz przed upływem jednego roku kalendarzowego od daty odbioru odpadów. Niektóre kraje trzecie niebędące państwami członkowskimi OECD mogą, zgodnie z konwencją bazylejską, wymagać przesłania podpisanych kopii dokumentu przesyłania z wypełnionym polem nr 19 do zgłaszającego oraz właściwych organów wysyłki. W przypadku operacji unieszkodliwiania lub odzysku oznaczonych symbolem D13-D15 lub R12, lub R13 wystarczą informacje o obiekcie przeprowadzającym operację wskazane w polu nr 10, a w dokumencie przesyłania nie trzeba podawać żadnych dalszych informacji o kolejnych obiektach przeprowadzających operacje R12/R13 lub D13-D15 oraz kolejnych obiektach przeprowadzających operacje D1-D12 lub R1-R11.

49. Obiekty przeprowadzające wszelkie operacje unieszkodliwiania lub odzysku, w tym wszelkie operacje D13-D15 lub R12, lub R13, muszą poświadczyć przetwarzanie lub odzysk odpadów. Dlatego też obiekt przeprowadzający wszelkie operacje D13-D15 lub R12/R13 lub operacje D1-D12 lub R1-R11 w terminie następującym po przeprowadzeniu operacji D13-D15 lub R12, lub R13 w tym samym kraju nie powinien wypełniać pola nr 19 w celu poświadczenia odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, ponieważ pole to będzie już wypełnione przez obiekt, który przeprowadził wcześniejszą operację D13-D15 lub R12, lub R13. Sposób poświadczania unieszkodliwienia lub odzysku odpadów w takich szczególnych przypadkach musi zostać określony indywidualnie przez poszczególne kraje.

50. Pola nr 20, 21 i 22: Pola te wypełniane są w celach kontrolnych przez urzędy celne na granicach Wspólnoty.

ZAŁĄCZNIK  II 

INFORMACJE I DOKUMENTACJA ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM

Część 1. INFORMACJE, KTÓRE POWINNY BYĆ ZAWARTE W DOKUMENCIE ZGŁOSZENIA LUB DO NIEGO ZAŁĄCZONE:

1. Numer seryjny lub inny zaakceptowany identyfikator dokumentu zgłoszenia oraz planowana łączna liczba przemieszczeń.

2. Nazwa zgłaszającego, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail, numer rejestracji oraz osoba wyznaczona do kontaktów.

3. Jeśli zgłaszający nie jest wytwórcą: nazwa wytwórcy, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail oraz osoba wyznaczona do kontaktów.

4. Nazwa sprzedawcy(-ów) lub pośrednika(-ów), adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail oraz osoba wyznaczona do kontaktów, jeśli zgłaszający upoważnił sprzedawcę lub pośrednika zgodnie z art. 2 pkt 15.

5. Nazwa instalacji unieszkodliwiania lub instalacji odzysku, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail, numer rejestracji oraz osoba wyznaczona do kontaktów, stosowane technologie oraz ewentualny status instalacji, dla której wydano wstępne zezwolenie zgodnie z art. 14.

Jeśli odpady przeznaczone są do przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania, należy wskazać podobne informacje dotyczące wszystkich instalacji, w których przewiduje się przeprowadzenie kolejnych procesów przejściowego i ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania.

Jeśli instalacja odzysku lub instalacja unieszkodliwiania jest wymieniona w załączniku I, kategoria 5 do dyrektywy 96/61/WE, należy przedstawić dowód ważności pozwolenia (np. oświadczenie potwierdzające jego istnienie) wydanego zgodnie z art. 4 i 5 tej dyrektywy.

6. Nazwa odbiorcy, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail, numer rejestracji oraz osoba wyznaczona do kontaktów.

7. Nazwa planowanego przewoźnika i jego przedstawicieli, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail, numer rejestracji oraz osoba wyznaczona do kontaktów.

8. Państwo wysyłki i odpowiedni właściwy organ.

9. Państwo tranzytu i odpowiednie właściwe organy.

10. Państwo przeznaczenia i odpowiedni właściwy organ.

11. Zgłoszenie jednorazowe lub zgłoszenie ogólne. W przypadku zgłoszenia ogólnego należy podać okres ważności.

12. Planowana data rozpoczęcia przemieszczenia lub przemieszczeń.

13. Przewidywane środki transportu.

14. Planowana trasa (punkt wyjazdu i wjazdu do i z każdego zainteresowanego państwa, w tym urzędy celne wprowadzenia lub wyprowadzenia lub wywozu ze Wspólnoty) i planowana droga (droga pomiędzy punktami wyjazdu i wjazdu), jak i możliwe warianty, także w razie nieprzewidzianych okoliczności.

15. Dowód, że przewoźnik jest zarejestrowany w zakresie przesyłania odpadów (np. oświadczenie o dokonaniu takiej rejestracji).

16. Określenie rodzaju odpadów z odpowiedniego wykazu, źródło, opis, skład i wszelkie właściwości odpadów niebezpiecznych. W przypadku odpadów pochodzących z różnych źródeł, także szczegółowy spis odpadów.

17. Szacowane ilości maksymalne i minimalne.

18. Przewidywane rodzaje opakowania.

19. Specyfikacja procesów odzysku lub unieszkodliwiania określona w załączniku IIA i IIB do dyrektywy 2006/12/WE.

20. Jeśli odpady są przeznaczone do odzysku:

a) planowana metoda unieszkodliwiania części nieodzyskiwalnej po dokonaniu odzysku;

b) ilość odzyskanego materiału w stosunku do nieodzyskiwalnych odpadów;

c) wartość szacunkowa odzyskanego materiału;

d) koszt odzysku i koszt unieszkodliwiania części nieodzyskiwalnej.

21. Dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody w stosunku do osób trzecich (np. oświadczenie o istnieniu takiego ubezpieczenia).

22. Dowód zawarcia umowy (lub oświadczenie o istnieniu takiej umowy) pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą, w sprawie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, która została zawarta i obowiązuje w momencie zgłoszenia, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5.

23. Kopia umowy lub dowód zawarcia umowy (lub oświadczenie o istnieniu takiej umowy) pomiędzy wytwórcą, nowym wytwórcą lub podmiotem zbierającym odpady oraz sprzedawcą lub pośrednikiem, jeśli sprzedawca lub pośrednik jest zgłaszającym.

24. Dowód ustanowienia gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia (lub za zgodą właściwego organu oświadczenie o istnieniu takiego dokumentu), które obowiązują w momencie zgłoszenia lub jeżeli wyrazi na to zgodę właściwy organ zatwierdzający gwarancję finansową lub równoważne ubezpieczenie - najpóźniej w momencie rozpoczęcia przemieszczenia, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 5 i art. 6.

25. Oświadczenie zgłaszającego, że informacje te są wyczerpujące i poprawne, zgodnie z jego najlepszą wiedzą.

26. Jeśli zgłaszający nie jest wytwórcą zgodnie z art. 2 pkt 15 lit. a) ppkt i), zgłaszający zapewnia, by również wytwórca lub jedna z osób wymienionych w art. 2 pkt 15 lit. a) ppkt ii) lub iii), w miarę możliwości, złożyli swój podpis na dokumencie zgłoszenia, zamieszczonym w załączniku IA.

Część 2. INFORMACJE, KTÓRE POWINNY BYĆ ZAWARTE W DOKUMENCIE PRZESYŁANIA LUB DO NIEGO ZAŁĄCZONE:

Należy zawrzeć wszystkie informacje wymienione w części 1, zaktualizowane zgodnie z poniższymi punktami oraz innymi określonymi informacjami dodatkowymi:

1. Numer seryjny i łączna liczba przemieszczeń.

2. Data rozpoczęcia przemieszczenia.

3. Środki transportu.

4. Nazwa przewoźnika, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail.

5. Trasa (punkt wyjazdu i wjazdu do każdego zainteresowanego państwa, w tym urzędy celne wprowadzenia lub wyprowadzenia lub wywozu ze Wspólnoty) i droga (droga pomiędzy punktami wyjazdu i wjazdu), w tym możliwe warianty, także w razie nieprzewidzianych okoliczności.

6. Ilości.

7. Rodzaje opakowania.

8. Wszelkie szczególne środki ostrożności, jakie ma podjąć przewoźnik.

9. Oświadczenie zgłaszającego, że zostały uzyskane wszystkie niezbędne zgody odpowiednich organów zainteresowanych państw. Takie oświadczenie musi być opatrzone podpisem zgłaszającego.

10. Odpowiednie podpisy dla każdego przekazania władania.

Część 3. Dodatkowe informacje i dokumentacja, jakich mogą wymagać właściwe organy:

1. Rodzaj i okres ważności zezwolenia, na podstawie którego działa dana instalacja odzysku lub unieszkodliwiania.

2. Kopia pozwolenia wydanego zgodnie z art. 4 i 5 dyrektywy 96/61/WE.

3. Informacje dotyczące środków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu.

4. Odległości przewozowe pomiędzy zgłaszającym a instalacją, w tym możliwe warianty tras, także w razie nieprzewidzianych okoliczności, a w razie transportu kombinowanego, miejsce gdzie nastąpi przekazanie.

5. Informacja o kosztach transportu od zgłaszającego do instalacji.

6. Kopia rejestracji przewoźnika w zakresie transportu odpadów.

7. Analiza chemiczna składu odpadów.

8. Opis procesu wytwarzania odpadów.

9. Opis procesu przetwarzania odpadów w instalacji przyjmującej odpady.

10. Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie lub kopie tych dokumentów.

11. Informacje dotyczące obliczenia gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia przewidziane w art. 4 akapit drugi pkt 5 i art. 6.

12. Kopia umów określonych w części 1 pkt 22 i 23.

13. Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim.

14. Wszelkie inne informacje, które mogą być istotne dla oceny zgłoszenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z przepisami krajowymi.

ZAŁĄCZNIK  III  74

WYKAZ ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH OGÓLNEMU WYMOGOWI W ZAKRESIE INFORMOWANIA OKREŚLONEMU W ART. 18 "ZIELONY" WYKAZ ODPADÓW)

Niezależnie od tego, czy odpady są wymienione w niniejszym wykazie, nie mogą podlegać ogólnemu wymogowi dołączenia określonych informacji, jeśli są zanieczyszczone innymi substancjami w zakresie, który:
a)
każde odniesienie do wykazu A zawarte w aneksie IX do konwencji bazylejskiej jest rozumiane jako odniesienie do załącznika IV do niniejszego rozporządzenia;
b)
uniemożliwia odzysk odpadów w sposób racjonalny ekologicznie.

Część  I

Następujące rodzaje odpadów podlegają ogólnemu wymogowi określonemu w art. 18:

Odpady wymienione w aneksie IX do Konwencji bazylejskiej 75 .

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)
każde odniesienie do wykazu A znajdujące się w aneksie IX do konwencji bazylejskiej należy rozumieć jako odniesienie do załącznika IV do niniejszego rozporządzenia;
b)
w kodzie B1020 konwencji bazylejskiej termin "w postaci ostatecznej luzem" obejmuje wszelki złom metalowy w postaci nierozproszonej 76  tam wymieniony;
c)
kod B1030 konwencji bazylejskiej otrzymuje brzmienie: "Pozostałości zawierające metale ognioodporne";
d)
część kodu B1100 konwencji bazylejskiej odnosząca się do "żużli z produkcji miedzi" itp. nie ma zastosowania, natomiast ma zastosowanie kod (OECD) GB040 w części II;
e)
kod B1110 konwencji bazylejskiej nie ma zastosowania, natomiast mają zastosowanie kody (OECD) GC010 i GC020 w części II;
f)
kod B2050 konwencji bazylejskiej nie ma zastosowania, natomiast ma zastosowanie kod (OECD) GG040 w części II;
g)
w odniesieniu do odpadów przemieszczanych w obrębie Unii kod B3011 konwencji bazylejskiej nie ma zastosowania, natomiast ma zastosowanie następujący kod:

EU3011 Odpady tworzyw sztucznych (zob. odpowiednia kategoria AC300 w załączniku IV część II i odpowiednia kategoria EU48 w załączniku IV część I):

odpady tworzyw sztucznych wymienione poniżej, pod warunkiem że są one prawie wolne od zanieczyszczeń i innych rodzajów odpadów( * ):

odpady tworzyw sztucznych składające się niemal wyłącznie( ** ) z jednego niechlorowcowanego polimeru, w tym, ale nie wyłącznie, z następujących polimerów:
polietylen (PE)
polipropylen (PP)
polistyren (PS)
akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS)
politereftalan etylenu (PET)
poliwęglany (PC)
polietery
odpady tworzyw sztucznych składające się niemal wyłącznie( ** ) z jednej żywicy utwardzonej lub produktu kondensacji, w tym, ale nie wyłącznie, z następujących żywic:
żywice mocznikowo-formaldehydowe
żywice fenolowo-formaldehydowe
żywice melaminowo-formaldehydowe
żywice epoksydowe
żywice alkidowe
odpady tworzyw sztucznych składające się niemal wyłącznie( ** ) z jednego z następujących fluorowanych polimerów( *** ):
perfluoroetylen/propylen (FEP)
alkany perfluoroalkoksylowe:
tetrafluoroetylen/perfluoroalkilowinyloeter (PFA)
tetrafluoroetylen/perfluorometylowinyloeter (MFA)
polifluorek winylu (PVF)
polifluorek winylidenu (PVDF)
politetrafluoroetylen (PTFE)
polichlorek winylu (PVC).

Część  II

Następujące rodzaje odpadów podlegają ogólnemu wymogowi w zakresie informowania określonemu w art. 18:

Odpady metalonośne powstające przy stapianiu, wytopie i uszlachetnianiu metali

GB040 7112 Żużle z metali szlachetnych i produkcji miedzi do dalszego uszlachetniania

262030

262090

Pozostałe odpady zawierające metale

GC010 Odpady zespołów elektrycznych składające się wyłącznie z metali lub stopów

GC020 Złom elektroniczny (np. płytki obwodów drukowanych, podzespoły elektroniczne, kable itd.) i odzyskane podzespoły elektroniczne, odpowiednie do odzysku metali pospolitych i metali szlachetnych

GC030 ex 890800 Statki i inne konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania, prawidłowo opróżnione z jakiegokolwiek ładunku i pozostałych materiałów wynikających z funkcjonowania statku, zaliczanych jako niebezpieczna substancja lub odpad

GC050 Zużyte katalizatory fluidalnego krakowania katalitycznego (np. tlenek glinu, zeolity)

Odpady szkła w postaci nierozproszonej

GE020 ex 7001 Odpady włókna szklanego

ex 701939

Odpady ceramiczne w postaci nierozproszonej

GF010 Odpady ceramiki wypalanej po formowaniu, w tym naczynia ceramiczne (nieużywane lub używane)

Pozostałe odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

GG030 ex 2621 Popiół denny i ciekły żużel z elektrowni opalanych węglem

GG040 ex 2621 Popiół lotny z elektrowni opalanych węglem

Odpady powstające w procesach garbowania i wyprawiania oraz przy wykorzystaniu skóry

GN010 ex 050200 Odpady szczeciny świń, wieprzów lub knurów lub sierści borsuka i innego włosia do produkcji szczotek

GN020 ex 050300 Odpady końskiego włosia, nawet w postaci warstwy na nośniku lub bez nośnika

GN030 ex 050590 Skóry i inne części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane

ZAŁĄCZNIK  IIIA  77

MIESZANINY DWÓCH LUB WIĘCEJ RODZAJÓW ODPADÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU III I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ŻADNEJ KATEGORII ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2

1.
Niezależnie od tego, czy mieszaniny są wymienione w niniejszym wykazie, nie mogą podlegać ogólnym wymogom dotyczącym informacji określonym w art. 18, jeśli są zanieczyszczone innymi substancjami w zakresie, który:
a)
wystarczająco zwiększa ryzyko związane z odpadami, by uznać je za odpowiednie do poddania procedurze pisemnego zgłoszenia i zgody, wziąwszy pod uwagę właściwości odpadów niebezpiecznych wymienionych w załączniku III do dyrektywy 91/689/EWG; lub
b)
uniemożliwia odzysk odpadów w sposób racjonalny ekologicznie.
2.
Następujące mieszaniny odpadów włącza się do niniejszego załącznika:
a)
mieszaniny odpadów objętych kodami B1010 i B1050 konwencji bazylejskiej;
b)
mieszaniny odpadów objętych kodami B1010 i B1070 konwencji bazylejskiej;
c)
mieszaniny odpadów objętych kodami B3040 i B3080 konwencji bazylejskiej;
d)
mieszaniny odpadów objętych kodem (OECD) GB040 i kodem B1100 konwencji bazylejskiej, ograniczone do: lutu twardego cynku, zawierających cynk odpadów przy wzbogacaniu, szumowin aluminiowych (lub piany) z wyłączeniem zgarów słonych oraz odpadów okładzin i materiałów ogniotrwałych, w tym tygli, używanych przy wytopie miedzi;
e)
mieszaniny odpadów objętych kodem (OECD) GB040, kodem B1070 konwencji bazylejskiej i kodem B1100 konwencji bazylejskiej, ograniczone do odpadów okładzin i materiałów ogniotrwałych, w tym tygli, używanych przy wytopie miedzi.

Zapisy, o których mowa w lit. d) i e), nie mają zastosowania do wywozu do państw, których nie obowiązuje decyzja OECD.

3.
Następujące mieszaniny odpadów objętych poszczególnymi tiret lub subtiret pojedynczego kodu włącza się do niniejszego załącznika:
a)
mieszaniny odpadów objętych kodem B1010 konwencji bazylejskiej;
b)
mieszaniny odpadów objętych kodem B2010 konwencji bazylejskiej;
c)
mieszaniny odpadów objętych kodem B2030 konwencji bazylejskiej;
d)
(skreślona).
e)
(skreślona).
f)
(skreślona).
g)
mieszaniny odpadów objętych kodem B3020 konwencji bazylejskiej, ograniczone do niebielonego papieru lub kartonu, papieru lub kartonu falistego, innego papieru lub kartonu, wykonanego głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwionego w masie, papieru lub kartonu, wykonanego głównie ze ścieru drzewnego (np.: gazety, czasopisma i podobne druki);
h)
mieszaniny odpadów objętych kodem B3030 konwencji bazylejskiej;
i)
mieszaniny odpadów objętych kodem B3040 konwencji bazylejskiej;
j)
mieszaniny odpadów objętych kodem B3050 konwencji bazylejskiej.
4.
Następujące mieszaniny odpadów objętych poszczególnymi tiret lub subtiret pojedynczego kodu włącza się do niniejszego załącznika wyłącznie do celów przemieszczania w obrębie Unii:
a)
mieszaniny odpadów objętych kodem EU3011 i wymienionych w tiret odnoszącym się do niechlorowcowa- nych polimerów;
b)
mieszaniny odpadów objętych kodem EU3011 i wymienionych w tiret odnoszącym się do żywic utwardzonych lub produktów kondensacji;
c)
mieszaniny odpadów objętych kodem EU3011 i wymienionych w pozycji alkany perfluoroalkoksylowe.

ZAŁĄCZNIK  IIIB  78

DODATKOWE ODPADY Z WYKAZU ZIELONEGO, OCZEKUJĄCE NA WŁĄCZENIE DO ODPOWIEDNIEGO ANEKSU DO KONWENCJI BAZYLEJSKIEJ LUB DECYZJI OECD, O KTÓRYCH MOWA W ART. 58 UST. 1 LIT. B)

1.
Niezależnie od tego, czy odpady są wymienione w niniejszym wykazie, nie mogą podlegać ogólnym obowiązkom w zakresie informowania, ustanowionym w art. 18, jeśli są zanieczyszczone innymi substancjami w zakresie, który:
a)
wystarczająco zwiększa ryzyko związane z odpadami, by uznać je za odpowiednie do poddania procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, wziąwszy pod uwagę właściwości odpadów niebezpiecznych wymienione w załączniku III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 79 ; lub
b)
uniemożliwia odzysk odpadów w sposób racjonalny ekologicznie.
2.
Następujące odpady włącza się do niniejszego załącznika:

BEU01 (skreślony)

BEU02 (skreślony)

BEU03 (skreślony)

BEU04 Opakowanie kompozytowe składające się głównie z papieru i pewnej ilości tworzywa sztucznego, niezawierające pozostałości i nieobjęte pozycją B3020 konwencji bazylejskiej

BEU05 Czyste, ulegające biodegradacji odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, ogrodów, parków i cmentarzy

3.
Przemieszczanie odpadów wymienionych w niniejszym załączniku nie narusza przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE 80 , w tym środków przyjętych na podstawie jej art. 16 ust. 3.

ZAŁĄCZNIK  IV  81

WYKAZ ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH PROCEDURZE UPRZEDNIEGO PISEMNEGO ZGŁOSZENIA I ZGODY ("BURSZTYNOWY" WYKAZ ODPADÓW)

Część  I

Następujące rodzaje odpadów będą podlegały procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody:

Odpady wymienione w aneksach II i VIII do konwencji bazylejskiej( 82 ).

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)
każde odniesienie do wykazu B zawarte w aneksie VIII do konwencji bazylejskiej jest rozumiane jako odniesienie do załącznika III do niniejszego rozporządzenia;
b)
w przypadku kodu A1010 z Konwencji bazylejskiej, zwrot "z wyłączeniem odpadów wymienionych szczególnie w wykazie B (aneks IX)" stanowi odniesienie zarówno do kodu B1020 z Konwencji bazylejskiej, jak i uwagi w B1020 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, część I b);
c)
kody A1180 i A2060 Konwencji bazylejskiej nie mają zastosowania, natomiast w odpowiednich przypadkach mają zastosowanie kody OECD GC010, GC020 i GG040 w załączniku III, część II;
d)
kod A4050 z Konwencji bazylejskiej zawiera w sobie zużyte wykładziny wanien z wytopu aluminium, z uwagi na to, że zawierają nieorganiczne cyjanki Y33. Jeśli cyjanki zostaną zniszczone, zużyte wykładziny wanien zostają przeniesione do kodu AB120 w części II, z uwagi na zawartość Y32, nieorganicznych związków fluoru z wyłączeniem fluorku wapnia;
e)
kod A3210 konwencji bazylejskiej nie ma zastosowania, natomiast ma zastosowanie kod AC300 w części II;
f)
w odniesieniu do odpadów przemieszczanych w obrębie Unii kod Y48 konwencji bazylejskiej nie ma zastosowania, natomiast ma zastosowanie następujący kod:

EU48: Odpady tworzyw sztucznych nieobjęte kodem AC300 w części II lub kodem UE3011 w części I załącznika III, jak również mieszaniny odpadów tworzyw sztucznych nieobjęte pkt 4 załącznika IIIA.

Część  II

Następujące rodzaje odpadów także będą podlegały procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody:

Odpady metalonośne

AA010 261900 Kożuch żużlowy, zgorzeliny i inne odpady z hutnictwa żelaza i stali 83

AA060 262050 Popioły wanadowe i ich pozostałości 84

AA190 810420

Odpady i złom magnezu o właściwościach palnych, samozapalnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

ex 810430

Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

AB030 Odpady z układów bez zawartości cyjanku, które powstają z obróbki powierzchniowej metali

AB070 Piaski stosowane w procesach odlewniczych

AB120 ex 281290 ex 3824 Nieorganiczne związki halogenków, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

AB130 Zużyty żwir z oczyszczarki pneumatycznej

AB150 ex 382490 Nierafinowany siarczyn wapnia i siarczan wapnia wytwarzany z odsiarczania gazów odlotowych (FGD)

Odpady zawierające głównie związki organiczne, które mogą zawierać metale i substancje nieorganiczne

AC060 ex 381900 Płyny hydrauliczne

AC070 ex 381900 Płyny hamulcowe

AC080 ex 382000 Płyny zapobiegające zamrażaniu

AC150 Chlorofluorowęglowodory

AC160 Halony

AC170 ex 440310 Przerobiony korek i odpady drewna

AC250 Środki powierzchniowo czynne

AC260 ex 3101 Płynny obornik świński; kał

AC270 Osad kanalizacyjny

Odpady, które mogą zawierać albo składniki nieorganiczne albo składniki organiczne

AC300 Odpady tworzyw sztucznych, w tym mieszaniny takich odpadów, zawierające składniki wymienione w załączniku I lub zanieczyszczone takimi składnikami, w zakresie, w jakim wykazują one właściwości z załącznika III (zob. odpowiednia kategoria EU3011 w części I załącznika III oraz odpowiednia kategoria EU48 w części I).

AD090 ex 382490 Odpady z produkcji, formowania i użycia chemikaliów fotograficznych i reprograficznych oraz materiałów, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

AD100 Odpady z układów bez zawartości cyjanku, które powstają z obróbki powierzchniowej tworzyw sztucznych

AD120 ex 391400 Żywice jonowymienne

ex 3915

AD150 Naturalnie powstałe substancje organiczne używane do filtrowania (jako filtry biologiczne)

Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

RB020 ex 6815 Włókna na bazie ceramicznej o właściwościach fizyko-chemicznych podobnych do azbestu

ZAŁĄCZNIK  IVA 

ODPADY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU III, LECZ PODLEGAJĄCE PROCEDURZE UPRZEDNIEGO PISEMNEGO ZGŁOSZENIA I ZGODY (ART. 3 UST. 3)

ZAŁĄCZNIK  V  85

ODPADY PODLEGAJĄCE ZAKAZOWI WYWOZU ZGODNIE Z ART. 36

Uwagi wprowadzające
1.
Niniejszy załącznik stosuje się bez uszczerbku dla dyrektywy 91/689/EWG oraz dyrektywy 2006/12/WE.
2.
Niniejszy załącznik składa się z trzech części, jednak części 2 i 3 stosuje się jedynie wówczas, gdy nie ma zastosowania część 1. W związku z tym w celu stwierdzenia, czy określony rodzaj odpadów wymieniony jest w niniejszym załączniku, należy w pierwszej kolejności stwierdzić, czy dany rodzaj odpadów jest wymieniony w części 1 niniejszego załącznika, a jeśli nie jest, czy jest wymieniony w części 2, a jeśli nie jest, czy jest wymieniony w części 3.

Część 1 jest podzielona na dwie podsekcje: wykaz A wyszczególnia rodzaje odpadów zakwalifikowanych jako niebezpieczne zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji bazylejskiej, a zatem objęte zakazem wywozu, natomiast wykaz B wyszczególnia rodzaje odpadów nieobjęte art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji bazylejskiej, a zatem nieobjęte zakazem wywozu.

W związku z tym, jeśli dany rodzaj odpadów jest wymieniony w części 1, najpierw należy sprawdzić, czy jest on wyszczególniony w wykazie A lub w wykazie B. Jedynie wówczas, gdy dany rodzaj odpadów nie jest wyszczególniony ani w wykazie A, ani w wykazie B części 1, należy sprawdzić, czy jest on wyszczególniony wśród odpadów niebezpiecznych w części 2 (np. rodzaje odpadów oznaczone gwiazdką) lub w części 3 i, jeśli zachodzi taki przypadek, dany rodzaj odpadów jest wówczas objęty zakazem wywozu.

3.
Rodzaje odpadów wyszczególnione w wykazie B w części 1 lub wyszczególnione wśród odpadów, innych niż niebezpieczne w części 2 (np. rodzaje odpadów nieoznaczone gwiazdką), podlegają zakazowi wywozu, jeśli są zanieczyszczone innymi substancjami, w zakresie, który:
a)
na tyle zwiększa ryzyko związane z odpadami, że czyni je odpowiednimi do poddania procedurze kontrolnej uprzedniego pisemnego złoszenia i zgody, przy uwzględnieniu właściwości odpadów niebezpiecznych wymienionych w załączniku III do dyrektywy 91/689/EWG; lub
b)
uniemożliwia odzysk odpadów w sposób racjonalny ekologicznie.

Część 1 86  

Wykaz A (aneks VIII do Konwencji bazylejskiej)

A1 ODPADY METALI I METALONOŚNE

A1010 Odpady metali i odpady składające się ze stopów jakichkolwiek poniższych metali:

- antymon

- arsen

- beryl

- kadm

- ołów

- rtęć

- selen

- tellur

- tal

z wyłączeniem odpadów wyraźnie wymienionych w wykazie B.

A1020 Odpady zawierające jako składniki lub zanieczyszczenia, z wyłączeniem odpadów metali w postaci masywnej, którąkolwiek z poniższych substancji:

- antymon, związki antymonu

- beryl, związki berylu

- kadm, związki kadmu

- ołów, związki ołowiu

- selen, związki selenu

- tellur, związki telluru

A1030 Odpady zawierające jako składniki lub zanieczyszczenia, którąkolwiek z poniższych substancji:

- arsen, związki arsenu

- rtęć, związki rtęci

- tal, związki talu

A1040 Odpady zawierające jako składniki, którąkolwiek z poniższych substancji:

- karbonylki metali

- związki chromu sześciowartościowego

A1050 Szlamy galwaniczne

A1060 Odpady cieczy klarowanej z trawienia metali

A1070 Ługowane pozostałości z przetwarzania cynku, pył i szlamy, takie jak jarosyt, hematyt itp.

A1080 Odpady pozostałości cynku nieumieszczone w wykazie B, zawierające ołów i kadm w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości z załącznika III

A1090 Popioły ze spalania izolowanych drutów miedzianych

A1100 Pyły i pozostałości z systemów oczyszczania gazów z pieców do wytopu miedzi

A1110 Zużyte roztwory elektrolityczne z rafinacji elektrolitycznej miedzi i elektrolitycznego otrzymywania miedzi

A1120 Odpady szlamów, z wyłączeniem szlamów anodowych, z systemów oczyszczania elektrolitycznego w rafinacji elektrolitycznej miedzi i elektrolitycznym otrzymywaniu miedzi

A1130 Zużyte roztwory trawiące zawierające rozpuszczoną miedź

A1140 Odpady katalizatorów chlorku miedziowego i cyjanku miedziowego

A1150 Popiół metali szlachetnych ze spalania płytek obwodów drukowanych, nieujęty w wykazie B 87

A1160 Odpady akumulatorów kwasowych, całych albo kruszonych

A1170 Niesortowane odpady akumulatorów, z wyłączeniem mieszanki akumulatorów jedynie z wykazu B. Odpady akumulatorów niewymienione w wykazie B, zawierające składniki z załącznika I w zakresie, który czyni je odpadami niebezpiecznymi

A1180 Odpady lub złom zespołów elektrycznych i elektronicznych 88 , zawierające komponenty, takie jak akumulatory i inne baterie z wykazu A, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkło aktywowane oraz kondensatory PCB lub zanieczyszczone przez związki z załącznika I (np. kadm, rtęć, ołów, polichlorowany bifenyl), w takim zakresie, że posiadają właściwości zawarte w załączniku III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B1110) 89

A1190 Odpadowe kable pokryte lub izolowane plastikiem zawierającym lub zanieczyszczonym smołą węglową, polichlorowanymi bifenylami 90 , ołowiem, kadmem, innymi związkami organohalogenowymi lub innymi składnikami wyszczególnionymi w załączniku I w takim stopniu, że wykazują one właściwości określone w załączniku III

A2 ODPADY ZAWIERAJĄCE GŁÓWNIE ZWIĄZKI NIEORGANICZNE, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ METALE I SUBSTANCJE ORGANICZNE

A2010 Odpady szkła z lamp katodowych i innego szkła aktywowanego

A2020 Odpady nieorganicznych związków fluoru w postaci ciekłej lub zawiesin, lecz z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A2030 Odpady katalizatorów, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A2040 Odpady gipsowe powstające w przemysłowych procesach chemicznych, jeśli zawierają składniki z załącznika I w zakresie wykazującym właściwości odpadów niebezpiecznych z załącznika III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2080)

A2050 Odpady azbestowe (pyły i włókna)

A2060 Popiół lotny z elektrowni opalanych węglem zawierający substancje z załącznika I, w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości z załącznika III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2050)

A3 ODPADY ZAWIERAJĄCE GŁÓWNIE ZWIĄZKI ORGANICZNE, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ METALE I SUBSTANCJE NIEORGANICZNE

A3010 Odpady z produkcji lub przetwarzania koksu naftowego i bitumenu

A3020 Odpady olejów mineralnych nienadające się do pierwotnie zamierzonego użytku

A3030 Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone osadami ołowiowanych związków przeciwstukowych

A3040 Odpady cieczy termicznych (wymienniki ciepła)

A3050 Odpady z produkcji, formowania i użycia żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów/spoiw z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B4020)

A3060 Odpady nitrocelulozy

A3070 Odpady fenoli, związków fenolu, w tym chlorofenolu w postaci ciekłej lub zawiesin

A3080 Odpady eterów, bez wymienionych w wykazie B

A3090 Odpady pyłu, popiołu, szlamów i mączki skórzanej, jeśli zawierają związki chromu sześciowartościowego lub biocydy (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B3100)

A3100 Odpady okrawków lub inne odpady skóry lub składników skóry nieodpowiednie do wytwarzania artykułów skórzanych, zawierające związki chromu sześciowartościowego lub biocydy (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B3090)

A3110 Odpady z wyprawiania skór, zawierające związki chromu sześciowartościowego lub biocydy lub substancje zakaźne (patrz: odpowiednia w wykazie B, B3110)

A3120 Frakcja miękkich odpadów z rozdrabiania

A3130 Odpady związków organicznych zawierających fosfor

A3140 Odpady niechlorowcowanych rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A3150 Odpady chlorowcowanych rozpuszczalników organicznych

A3160 Odpady chlorowcowanych lub niechlorowcowanych pozostałości destylacji suchej powstających w procesach odzyskiwania rozpuszczalników organicznych

A3170 Odpady z produkcji alifatycznych węglowodorów chlorowcoorganicznych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilu i epichlorohydryna)

A3180 Odpady, substancje i artykuły zawierające, składające się z lub zanieczyszczone polichlorowanym bifenylem (PCB), polichlorowanym trifenylem (PCT), polichlorowanym naftalenem (PCN) lub polibromowanym bifenylem (PBB), lub jakimikolwiek innymi polibromowanymi pochodnymi tych związków, przy poziomie stężenia wynoszącym 50 mg/kg lub większym 91

A3190 Odpady w postaci pozostałości smołowych (wyłączając cementy asfaltowe) powstających podczas rafinacji, destylacji i innych procesów pirolitycznych substancji organicznych

A3200 Substancje bitumiczne (odpady asfaltu) z budowy i utrzymania dróg, zawierajace smołę (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2130)

A3210 Odpady tworzyw sztucznych, w tym mieszaniny takich odpadów, zawierające składniki wymienione w załączniku I lub zanieczyszczone takimi składnikami, w zakresie, w jakim wykazują one właściwości z załącznika III (zob. odpowiednia kategoria B3011 w wykazie B niniejszej części oraz Y48 w części 3 wykaz A)

A4 ODPADY, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ ALBO SKŁADNIKI NIEORGANICZNE ALBO SKŁADNIKI ORGANICZNE

A4010 Odpady z produkcji, sporządzania i stosowania artykułów farmaceutycznych, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A4020 Odpady kliniczne i pokrewne; odpady z praktyk medycznej, pielęgniarskiej, dentystycznej, weterynaryjnej i podobnych oraz odpady wytwarzane w szpitalach i innych placówkach w trakcie badań, leczenia pacjentów lub w trakcie realizacji projektów badawczych

A4030 Odpady z produkcji, formowania i użycia biocydów i fitofarmaceutyków, w tym odpady pestycydów i herbicydów, nieobjęte specyfikacją, przeterminowane 92  lub nienadające się do pierwotnie zamierzonego użytku

A4040 Odpady z produkcji, formowania i użycia chemikaliów do zabezpieczania drewna 93

A4050 Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone jakąkolwiek z następujących substancji:

- cyjanki nieorganiczne, z wyjątkiem pozostałości zawierających metale szlachetne w postaci stałej ze śladową ilością cyjanków nieorganicznych

- cyjanki organiczne

A4060 Odpady wodno-olejowe, mieszaniny węglowodorów z wodą, emulsje

A4070 Odpady z produkcji, formowania i użycia tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów, pokostu, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B4010)

A4080 Odpady o charakterze wybuchowym (z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B)

A4090 Odpady roztworów kwaśnych lub zasadowych, inne niż wymienione w odnośnej kategorii w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2120)

A4100 Odpady z urządzeń sterujących zanieczyszczeniami przemysłowymi służących do oczyszczania gazów odlotowych, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A4110 Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone jakąkolwiek z następujących substancji:

- związek z grupy polichlorowanego dibenzofuranu

- związek z grupy polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny

A4120 Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone nadtlenkami

A4130 Opakowania i pojemniki na odpady zawierające substancje z załącznika I w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości odpadów niebezpiecznych z załącznika III

A4140 Odpady składające się z lub zawierające nienormatywne lub przeterminowane 94  substancje chemiczne odpowiadające kategoriom z załącznika I i wykazujące właściwości odpadów niebezpiecznych z załącznika III

A4150 Odpady substancji chemicznych powstające w wyniku prac naukowo-badawczych lub działalności dydaktycznej, które są niezidentyfikowane lub nowe i których oddziaływanie na zdrowie człowieka lub środowisko jest nieznane

A4160 Zużyty węgiel aktywny nieujęty w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2060)

Wykaz B (aneks IX do Konwencji bazylejskiej)

B1 ODPADY METALI I METALONOŚNE

B1010 Odpady metali i stopów metali w postaci metalicznej, nierozproszonej:

- metale szlachetne (złoto, srebro, grupa platynowców oprócz rtęci)

- złom żelaza i stali

- złom miedziany

- złom niklu

- złom aluminium

- złom cynku

- złom cyny

- złom wolframu

- złom molibdenu

- złom tantalu

- złom magnezu

- złom kobaltu

- złom bizmutu

- złom tytanu

- złom cyrkonu

- złom manganu

- złom germanu

- złom wanadu

- złom hafnu, indu, niobu, renu i galu

- złom toru

- złom pierwiastków ziem rzadkich

- złom chromu

B1020 Czysty, niezanieczyszczony złom metali, łącznie ze stopami metali, w ostatecznej postaci luzem (arkusze, płyty, belki, pręty itp.):

- złom antymonu

- złom berylu

- złom kadmu

- złom ołowiu (z wyłączeniem akumulatorów kwasowych)

- złom selenu

- złom telluru

B1030 Metale ognioodporne zawierające pozostałości

B1031 Odpady metali i stopów metali: molibdenu, wolframu, tytanu, tantalu, niobu i renu w postaci metalicznej rozproszonej (proszek metalowy), z wyłączeniem takich odpadów, jak wymienione w wykazie A kategoria A1050, szlamy galwaniczne

B1040 Złom zespołów z wytwarzania energii elektrycznej niezanieczyszczone olejem smarowym, PCB lub PCT w zakresie, jaki czyni je odpadami niebezpiecznymi

B1050 Pomieszane metale nieżelazne, złom ciężkiej frakcji, niezawierające materiałów z załącznika I, w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości z załącznika III 95

B1060 Odpady selenu i telluru w postaci metalicznej wolnej, w tym proszek

B1070 Odpady miedzi i stopów miedzi w postaci rozproszonej, chyba że zawierają składniki z załącznika I w zakresie wykazującym właściwości z załącznika III

B1080 Popiół cynkowy i jego pozostałości, w tym pozostałości stopów cynku w postaci rozproszonej, chyba że zawierają składniki z załącznika I w zakresie wykazującym właściwości z załącznika III 96

B1090 Odpady baterii spełniające parametry specyfikacji, z wyłączeniem baterii zawierających ołów, kadm lub rtęć

B1100 Odpady metalonośne powstające przy stapianiu, wytopie i uszlachetnianiu metali:

- lut twardego cynku

- zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu:

- kożuch żużlowy wierzchni z cynkowania kęsisk płaskich (>90 % Zn)

- kożuch żużlowy denny z cynkowania kęsisk płaskich (>92 % Zn)

- kożuch żużlowy z odlewów ciśnieniowych cynku (>85 % Zn)

- kożuch żużlowy z cynkowania ogniowego kęsisk płaskich (>92 % Zn)

- szumowiny cynkowe

- szumowiny aluminiowe (lub piana), z wyłączeniem zgarów słonych

- żużle z miedzi przetwarzane do dalszego przetwarzania lub uszlachetniania, niezawierające arsenu, ołowiu lub kadmu w zakresie wykazującym właściwości odpadów niebezpiecznych z załącznika III

- odpady okładzin i materiałów ogniotrwałych, w tym tygle używane przy wytopie metali

- żużle z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania

- żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5 %

B1110 Zespoły elektryczne i elektroniczne:

- zespoły elektryczne składające się wyłącznie z metali lub stopów

- odpady lub złom zespołów elektrycznych i elektronicznych 97  (w tym płytki obwodów drukowanych) niezawierające komponentów, takich jak akumulatory czy inne baterie z wykazu A, mercury-switches, szkło z lamp katodowych i inne szkło aktywowane oraz kondensatory PCB lub niezanieczyszczone przez związki z załącznika I (np. kadm, rtęć, ołów, polichlorowany bifenyl) lub z których zostały one usunięte w takim zakresie, że nie posiadają właściwości zawartych w załączniku III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A1180)

- zespoły elektryczne i elektroniczne (w tym płytki obwodów drukowanych, podzespoły elektroniczne i druty) przeznaczone do bezpośredniego ponownego wykorzystania 98 , ale nie do powtórnego przetwarzania lub ostatecznego unieszkodliwiania 99

B1115 Odpadowe kable metalowe pokryte lub izolowane plastikiem, nieuwzględnione w wykazie A pozycji A1190, z wyjątkiem kabli przeznaczonych do procesów określonych w załączniku IVA lub wszelkich innych procesów unieszkodliwiania z wykorzystaniem, na dowolnym etapie, niekontrolowanych procesów termicznych, takich jak otwarte spalanie

B1120 Zużyte katalizatory, z wyłączeniem cieczy stosowanych jako katalizatory, zawierających którąkolwiek substancję:

-metale przejściowe, z wyłączeniem odpadówskandtytan
katalizatorów (zużyte katalizatory, cieczewanadchrom
stosowane jako katalizatory lub innemanganżelazo
katalizatory) z wykazu Akobaltnikiel
miedźcynk
itrcyrkon
niobmolibden
hafntantal
wolframren
-lantanowce (metale ziem rzadkich)lantancer
prazeodymneodym
samareurop
gadolinterb
dysprozholm
erbtul
iterblutet

B1130 Oczyszczone zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

B1140 Pozostałości zawierające metale szlachetne w postaci stałej, zawierające ślady nieorganicznych cyjanków

B1150 Odpady metali szlachetnych i stopów (złoto, srebro, grupa platynowców oprócz rtęci) w postaci rozproszonej, niepłynnej, odpowiednio opakowane i z odpowiednią etykietą

B1160 Popiół metali szlachetnych ze spalania płytek obwodów drukowanych (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A1150)

B1170 Popiół metali szlachetnych ze spalania filmów fotograficznych

B1180 Odpady filmów fotograficznych zawierające halogenki srebra i srebro metaliczne

B1190 Odpady papieru fotograficznego zawierającego halogenki srebra i srebro metaliczne

B1200 Granulowany żużel powstający przy produkcji żelaza i stali

B1210 Żużel powstający przy produkcji żelaza i stali, w tym żużel jako źródło TiO2 i wanadu

B1220 Żużel z produkcji cynku, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20 %), przetwarzany zgodnie z normami przemysłowymi (np.: DIN 4301), głównie do celów konstrukcyjnych

B1230 Zgary walcownicze powstające przy produkcji żelaza i stali

B1240 Zgorzelina tlenku miedzi

B1250 Odpady pojazdów mechanicznych wycofanych z eksploatacji, niezawierające ani cieczy ani związków niebezpiecznych

B2 ODPADY ZAWIERAJĄCE GŁÓWNIE ZWIĄZKI NIEORGANICZNE, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ METALE I SUBSTANCJE ORGANICZNE

B2010 Odpady z górnictwa w postaci nierozproszonej:

- odpady naturalnego grafitu

- odpady łupków, zarówno z grubsza okrawanych, jak i ciętych piłą lub w inny sposób

- odpady miki

- odpady leucytu, nefelinu i sjenitu nefelinowego

- odpady skalenia

- odpady fluorytu

- odpady krzemionki w postaci stałej, z wyłączeniem odpadów używanych w odlewnictwie

B2020 Odpady szkła w postaci nierozproszonej

- stłuczka i inne szklane odpady i złom szklany, poza szkłem z lamp katodowych i inne szkła aktywowane

B2030 Odpady ceramiczne w postaci nierozproszonej

- odpady i pozostałości spieków ceramiczno-metalowych

- włókna na bazie ceramicznej, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

B2040 Pozostałe odpady zawierające głównie związki nieorganiczne:

- częściowo rafinowany siarczan wapnia wytwarzany z odsiarczania gazów odlotowych (FGD)

- gipsowe odpady płyt ściennych i okładzin tynkowych powstające przy burzeniu budynków

- żużel z produkcji miedzi, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20 %), przetwarzany zgodnie z normami przemysłowymi (np.: DIN 4301 i DIN 8201) głównie do celów konstrukcyjnych i jako materiał ścierny

- siarka w postaci stałej - kamień wapienny z produkcji cyjanamidu wapniowego (posiadający pH poniżej 9)

- chlorki sodu, potasu i wapnia

- karborund (węglik silikonu)

- kruszywo betonowe

- lit - tantal i lit - niob zawierające złom szklany

B2050 Popiół lotny z elektrowni opalanych węglem, nieujęty w wykazie A (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A2060)

B2060 Zużyty węgiel aktywny niezawierający żadnego ze związków z załącznika I w zakresie wykazującym właściwości odpadów z załącznika III, na przykład węgiel pochodzący z uzdatniania wody pitnej i z produkcji spożywczej i produkcji witamin (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4160)

B2070 Zawiesina fluorku wapnia

B2080 Odpady gipsowe powstające w przemysłowych procesach chemicznych, nieujęte w wykazie A (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A2040)

B2090 Odpady resztek anod z produkcji stali lub aluminium, wytworzonych z koksu naftowego lub bitumenu i oczyszczonych do zwykłych wymogów przemysłowych (z wyłączeniem resztek anod z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych i przemysłu metalurgicznego)

B2100 Odpady wodzianów glinu i odpady tlenku glinu oraz pozostałości z produkcji tlenku glinu, z wyłączeniem takich substancji stosowanych do procesów oczyszczania gazów, flokulacji i filtracji

B2110 Pozostałości boksytów ("muł czerwony") (pH utrzymane poniżej 11,5)

B2120 Odpady roztworów kwaśnych lub zasadowych o pH większym niż 2 i mniejszym niż 11,5, które nie są żrące lub w inny sposób niebezpieczne (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4090)

B2130 Substancje bitumiczne (odpady asfaltu) z budowy i utrzymania dróg, niezawierające smoły 100  (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3200)

B3 ODPADY ZAWIERAJĄCE GŁÓWNIE ZWIĄZKI ORGANICZNE, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ METALE I SUBSTANCJE NIEORGANICZNE

B3010 (skreślony).

B3011 Odpady tworzyw sztucznych (zob. odpowiednia kategoria A3210 w wykazie A niniejszej części oraz Y48 w części 3 wykaz A)

odpady tworzyw sztucznych wymienione poniżej, pod warunkiem że są one przeznaczone do recyklingu( * ) w sposób racjonalny ekologicznie i prawie wolne od zanieczyszczeń i innych rodzajów odpadów( ** ):
odpady tworzyw sztucznych składające się niemal wyłącznie( *** ) z jednego niechlorowco- wanego polimeru, w tym, ale nie wyłącznie, z następujących polimerów:
polietylen (PE)
polipropylen (PP)
polistyren (PS)
akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS)
politereftalan etylenu (PET)
poliwęglany (PC)
polietery
odpady tworzyw sztucznych składające się niemal wyłącznie( *** ) z jednej żywicy utwardzonej lub produktu kondensacji, w tym, ale nie wyłącznie, z następujących żywic:
żywice mocznikowo-formaldehydowe
żywice fenolowo-formaldehydowe
żywice melaminowo-formaldehydowe
żywice epoksydowe
żywice alkidowe
odpady tworzyw sztucznych składające się niemal wyłącznie( *** ) z jednego z następujących fluorowanych polimerów( **** ):
perfluoroetylen/propylen (FEP)
alkany perfluoroalkoksylowe:
tetrafluoroetylen/perfluoroalkilowinyloeter (PFA)
tetrafluoroetylen/perfluorometylowinyloeter (MFA)
polifluorek winylu (PVF)
polifluorek winylidenu (PVDF)
mieszaniny odpadów tworzyw sztucznych, składające się z polietylenu (PE), polipropylenu (PP) i/lub politereftalanu etylenu (PET), pod warunkiem że są one przeznaczone do oddzielnego recyklingu( ***** ) każdego materiału w sposób racjonalny ekologicznie, i prawie wolne od zanieczyszczeń i innych rodzajów odpadów( ** )

B3020 Odpady papieru, kartonu i wyrobów papierniczych Następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z odpadami niebezpiecznymi:

odpady i makulatura z papieru lub kartonu:

- niebielony papier lub karton, papier lub karton falisty

- inny papier lub karton, wykonany głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwiony w masie

- papier lub karton, wykonany głównie ze ścieru drzewnego (np.: gazety, czasopisma i podobne druki)

- inne, w tym, ale nie wyłącznie

1) laminowany karton;

2) niesortowana makulatura

B3026 Następujące odpady ze wstępnego przetwarzania kompozytowych opakowań płynów, niezawierające materiałów objętych załącznikiem I w stężeniach wystarczających, aby wykazywały cechy charakterystyczne dla załącznika III:

- niedająca się wydzielić frakcja tworzywa sztucznego

- niedająca się wydzielić frakcja tworzywa sztucznego i aluminium

B3027 Odpady składające się z laminowanych etykiet samoprzylepnych, zawierające surowce wykorzystywane w produkcji etykiet

B3030 Odpady tekstylne Następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z innymi odpadami i są przygotowane do specyfikacji:

- odpady jedwabiu (w tym kokony nienadające się do motania, odpady przędzy i rozwłóknione szmaty)

- niezgrzeblone lub czesane

- pozostałe

- odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, w tym odpady przędzy, z wyłączeniem rozwłóknionych szmat

- wyczeski wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

- inne odpady wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

- odpady grubej sierści zwierzęcej

- odpady bawełny (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty)

- odpady przędzy (w tym odpady nici)

- szmaty rozwłóknione

- pozostałe

- odpady i pakuły lniane

- odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i szmaty rozwłóknione) konopi siewnych (Cannabis sativa L.)

- odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) juty i innych tekstylnych włókien łykowych (wyłączając len, konopie siewne i ramię)

- odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) sizalu i innych tekstylnych włókien rodzaju agawy

- pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) orzecha kokosowego

- pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) abaki (konopi manilskich lub Musa textilis Nee)

- pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) ramii i innych tekstylnych włókien roślinnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

- odpady (w tym wyczeski, odpady przędzy i szmaty rozwłóknione) włókien sztucznych:

- włókien syntetycznych

- włókien sztucznych

- znoszone ubrania i inne znoszone wyroby włókiennicze

- zużyte szmaty, odpady szpagatu, lin i sznurów, zużyte wyroby ze szpagatu, lin i sznurów z tekstyliów

- segregowane

- pozostałe

B3035 Odpady włókienniczych pokryć podłogowych, dywanów

B3040 Odpady gumy

Następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z innymi odpadami:

- odpady i kawałki gumy twardej (np. ebonitu)

- pozostałe odpady gumy (z wyłączeniem odpadów gdzie indziej wyszczególnionych)

B3050 Odpady nieprzerobionego korka i drewna:

- kawałki i odpady drewna, luzem i w klocach, brykiety, granulki lub podobne formy

- odpady korka: korek kruszony, granulowany lub mielony

B3060 Odpady z przemysłu rolno-spożywczego, pod warunkiem że nie są skażone:

- osad drożdżowy winiarski

- suszone i sterylizowane odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne lub w postaci granulek i innej, z rodzaju używanego do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

- degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych lub wosków zwierzęcych lub roślinnych

- odpady kości i rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przetworzone (lecz nie cięte według kształtu), poddane traktowaniu kwasem lub odżelatynizowane

- odpady ryb

- kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao

- pozostałe odpady z przemysłu rolno-spożywczego, z wyłączeniem produktów ubocznych, które spełniają krajowe i międzynarodowe wymogi i normy dotyczące spożycia przez ludzi lub zwierzęta

B3065 Odpady tłuszczów i olejów jadalnych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (np. oleje do smażenia), pod warunkiem że nie wykazują właściwości z załącznika III

B3070 Następujące odpady:

- odpady ludzkich włosów

- odpady słomy

- dezaktywowane grzybnie grzybów z produkcji penicyliny używane jako pasza dla zwierząt

B3080 Odpady, okrawki i pozostałości gumy

B3090 Okrawki lub inne odpady skóry lub składników skóry nieodpowiednie do wytwarzania artykułów skórzanych, z wyłączeniem odpadów po wyprawianiu skóry, niezawierające związków chromu sześciowartościowego lub biocydów (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3100)

B3100 Pył, popiół, szlamy i mączki skórzane, niezawierające związków chromu sześciowartościowego lub biocydów (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3090)

B3110 Odpady z wyprawiania skór, niezawierające związków chromu sześciowartościowego lub biocydów lub substancji zakaźnych (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3110)

B3120 Odpady, w skład których wchodzą barwniki spożywcze

B3130 Odpady eterów polimerycznych i odpady, inne niż niebezpieczne eterów monomerycznych niezdolne do tworzenia nadtlenków

B3140 Odpady opon pneumatyzcnych, z wyłączeniem przeznaczonych do procesów z załącznika IVA

B4 ODPADY, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ ALBO SKŁADNIKI NIEORGANICZNE, ALBO SKŁADNIKI ORGANICZNE

B4010 Odpady, w których skład wchodzą głównie farby emulsyjne lub lateksowe, tusze i utwardzone pokosty niezawierające rozpuszczalników organicznych, metali ciężkich lub biocydów, w zakresie czyniącym z nich odpady niebezpieczne (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4070)

B4020 Odpady z produkcji, formowania i użycia żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów/spoiw, niewymienionych w wykazie A, niezawierających rozpuszczalników i innych zanieczyszczeń w zakresie niewykazującym właściwości z załącznika III, np. na bazie wody lub klejów na bazie kazeiny, skrobi, dekstryny, eterów celulozy, polialkoholi winylowych (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3050)

B4030 Zużyte jednorazowe aparaty fotograficzne z bateriami, nieujęte w wykazie A

Część  2

Odpady wymienione w załączniku do decyzji 2000/532/WE 101

01 ODPADY POWSTAJĄCE PRZY POSZUKIWANIU, WYDOBYCIU, WZBOGACANIU ORAZ PRZERÓBCE FIZYCZNEJ I CHEMICZNEJ MINERAŁÓW

01 01 odpady z wydobywania minerałów

01 01 01 odpady z wydobywania rud metali

01 01 02 odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 03 odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 04* kwasotwórcze odpady powstałe z przeróbki rud siarczkowych

01 03 05* inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne

01 03 06 odpady poprzeróbcze inne niż wymienione w 01 03 04 i 01 03 05

01 03 07* inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 08 odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

01 03 09 czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż odpady wymienione w 01 03 10

01 03 10* czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje niebezpieczne inny niż odpady wymienione w 01 03 07

01 03 99 inne niewymienione odpady

01 04 odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 07* odpady zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 08 odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 09 odpadowe piaski i iły

01 04 10 odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 11 odpady powstające przy przeróbce soli potasowej i kamiennej inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 12 odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13 odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 99 inne niewymienione odpady

01 05 płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

01 05 04 płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

01 05 05* płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

01 05 06* płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

01 05 07 zawierające baryt płuczki wiertnicze i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08 zawierające chlorki płuczki wiertnicze i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99 inne niewymienione odpady

02 ODPADY Z ROLNICTWA, OGRODNICTWA, AKWAKULTURY, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBOŁÓWSTWA ORAZ PRZYGOTOWANIA I PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

02 01 odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, akwakultury, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 01 osady z mycia i czyszczenia

02 01 02 odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 03 odpadowa tkanka roślinna

02 01 04 odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 06 odchody zwierzęce, gnojówka i obornik (łącznie z odpadami słomy), ścieki, zbierane i oczyszczane osobno poza miejscem wytwarzania

02 01 07 odpady z gospodarki leśnej

02 01 08* odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne

02 01 09 odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

02 01 10 odpady metalowe

02 01 99 inne niewymienione odpady

02 02 odpady z przygotowania i przetwórstwa mięsa, ryb i innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

02 02 01 osady z mycia i czyszczenia

02 02 02 odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania

02 02 04 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 99 inne niewymienione odpady

02 03 odpady z przygotowania i przetwórstwa owoców, warzyw, zbóż, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty i tytoniu, produkcji konserw; produkcji drożdży i ekstraktu drożdżowego, produkcji i fermentacji melasy

02 03 01 szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 02 odpady konserwantów

02 03 03 odpady poekstrakcyjne

02 03 04 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania

02 03 05 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 99 inne niewymienione odpady

02 04 odpady z przemysłu cukrowniczego

02 04 01 osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02 nienormatywny węglan wapnia

02 04 03 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 99 inne niewymienione odpady

02 05 odpady z przemysłu mleczarskiego

02 05 01 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania

02 05 02 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 99 inne niewymienione odpady

02 06 odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 01 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania

02 06 02 odpady konserwantów

02 06 03 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 99 inne niewymienione odpady

02 07 odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

02 07 01 odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02 odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03 odpady z procesów chemicznych

02 07 04 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania

02 07 05 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 99 inne niewymienione odpady

03 ODPADY Z PRZETWÓRSTWA DREWNA ORAZ Z PRODUKCJI PŁYT I MEBLI, MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU I TEKTURY

03 01 odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 01 odpady kory i korka

03 01 04* trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 99 inne niewymienione odpady

03 02 odpady powstające przy konserwacji drewna

03 02 01* środki do konserwacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

03 02 02* środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

03 02 03* metaloorganiczne środki do konserwacji drewna

03 02 04* nieorganiczne środki do konserwacji drewna

03 02 05* inne środki do konserwacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 02 99 środki do konserwacji drewna niewymienione gdzie indziej

03 03 odpady z produkcji i z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 01 odpady z kory i drewna

03 03 02 szlamy ługu zielonego (z odzyskiwania ługu warzelnego)

03 03 05 szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 07 mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08 odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 09 odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

03 03 10 odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 11 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

03 03 99 inne niewymienione odpady

04 ODPADY Z PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO, FUTRZARSKIEGO I WŁÓKIENNICZEGO 04 01 odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

04 01 01 odpady z mizdrowania i dwoin wapniowych

04 01 02 odpady z wapnienia

04 01 03* odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej

04 01 04 brzeczka garbująca zawierająca chrom

04 01 05 brzeczka garbująca niezawierająca chromu

04 01 06 osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 07 osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 08 odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

04 01 09 odpady z polerowania i wykańczania

04 01 99 inne niewymienione odpady

04 02 odpady z przemysłu włókienniczego

04 02 09 odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10 substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 14* odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

04 02 15 odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 16* barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

04 02 17 barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

04 02 19* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

04 02 20 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

04 02 21 odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22 odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 99 inne niewymienione odpady

05 ODPADY Z PRZERÓBKI ROPY NAFTOWEJ, OCZYSZCZANIA GAZU ZIEMNEGO ORAZ PIROLITYCZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA

05 01 odpady z rafinacji ropy naftowej

05 01 02* osady z odsalania

05 01 03* osady z dna zbiorników

05 01 04* kwaśne szlamy z procesów alkilowania

05 01 05* wycieki ropy naftowej

05 01 06* zaolejone szlamy z konserwacji instalacji lub urządzeń

05 01 07* kwaśne smoły

05 01 08* inne smoły

05 01 09* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

05 01 10 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

05 01 11* odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

05 01 12* kwasy zawierające ropę naftową

05 01 13 osady z uzdatniania wody kotłowej

05 01 14 odpady z kolumn chłodniczych

05 01 15* zużyte materiały filtracyjne

05 01 16 odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

05 01 17 bitum

05 01 99 inne niewymienione odpady

05 06 odpady z pirolitycznej przeróbki węgla

05 06 01* kwaśne smoły

05 06 03* inne smoły

05 06 04 odpady z kolumn chłodniczych

05 06 99 inne niewymienione odpady

05 07 odpady z oczyszczania i przesyłu gazu ziemnego

05 07 01* odpady zawierające rtęć

05 07 02 odpady zawierające siarkę

05 07 99 inne niewymienione odpady

06 ODPADY Z PROCESÓW CHEMII NIEORGANICZNEJ

06 01 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów

06 01 01* kwas siarkowy i siarkawy

06 01 02* kwas chlorowodorowy

06 01 03* kwas fluorowodorowy

06 01 04* kwas fosforowy i fosforawy

06 01 05* kwas azotowy i azotawy

06 01 06* inne kwasy

06 01 99 inne niewymienione odpady

06 02 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków

06 02 01* wodorotlenek wapniowy

06 02 03* wodorotlenek amonowy

06 02 04* wodorotlenek sodowy i potasowy

06 02 05* inne zasady

06 02 99 inne niewymienione odpady

06 03 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

06 03 11* sole stałe i roztwory zawierające cyjanki

06 03 13* sole stałe i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14 sole stałe i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15* tlenki metali zawierające metale ciężkie

06 03 16 tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

06 03 99 inne niewymienione odpady

06 04 odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03

06 04 03* odpady zawierające arsen

06 04 04* odpady zawierające rtęć

06 04 05* odpady zawierające inne metale ciężkie

06 04 99 inne niewymienione odpady

06 05 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

06 05 02* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

06 05 03 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

06 06 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków zawierających siarkę, chemicznej przeróbki siarki oraz procesów odsiarczania

06 06 02* odpady zawierające niebezpieczne siarczki

06 06 03 odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

06 06 99 inne niewymienione odpady

06 07 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru

06 07 01* odpady zawierające azbest z elektrolizy

06 07 02* węgiel aktywny z produkcji chloru

06 07 03* osady siarczanu baru zawierające rtęć

06 07 04* roztwory i kwasy, np. kwas siarkowy kontaktowy

06 07 99 inne niewymienione odpady

06 08 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu i pochodnych krzemu

06 08 02* odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany

06 08 99 inne niewymienione odpady

06 09 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków fosforu i chemicznej przeróbki związków fosforu

06 09 02 żużel fosforowy

06 09 03* poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające substancje niebezpieczne lub zanieczyszczone takimi substancjami

06 09 04 poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03

06 09 99 inne niewymienione odpady

06 10 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków azotu i chemicznej przeróbki związków azotu oraz produkcji nawozów

06 10 02* odpady zawierające substancje niebezpieczne

06 10 99 inne niewymienione odpady

06 11 odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

06 11 01 poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

06 11 99 inne niewymienione odpady

06 13 odpady z innych procesów chemii nieorganicznej niewymienione gdzie indziej

06 13 01* nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

06 13 02* zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

06 13 03 czysta sadza

06 13 04* odpady z przetwarzania azbestu

06 13 05* sadza

06 13 99 inne niewymienione odpady

07 ODPADY Z PROCESÓW CHEMII ORGANICZNEJ

07 01 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych organicznych substancji chemicznych

07 01 01* wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 01 03* rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 01 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 01 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 01 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 01 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 01 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 01 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 01 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

07 01 99 inne niewymienione odpady

07 02 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 01* wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 02 03* rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 02 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 02 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 02 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 02 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 02 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 02 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 02 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

07 02 13 odpady tworzyw sztucznych

07 02 14* odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne

07 02 15 odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 16* odpady zawierające niebezpieczne silikony

07 02 17 odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 99 inne niewymienione odpady

07 03 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników i pigmentów (z wyłączeniem 06 11)

07 03 01* wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 03 03* rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 03 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 03 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 03 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 03 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 03 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 03 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 03 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

07 03 99 inne niewymienione odpady

07 04 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

07 04 01* wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 04 03* rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 04 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 04 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 04 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 04 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 04 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 04 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

07 04 13* odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 04 99 inne niewymienione odpady

07 05 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania środków farmaceutycznych

07 05 01* wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 05 03* rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 05 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 05 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 05 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 05 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 05 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 05 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

07 05 13* odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 14 odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

07 05 99 inne niewymienione odpady

07 06 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 01* wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 06 03* rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 06 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 06 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 06 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

07 06 99 inne niewymienione odpady

07 07 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych wysoko oczyszczonych chemikaliów i produktów chemicznych

07 07 01* wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 07 03* rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 07 04* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 07 07* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 07 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 07 09* zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 07 10* inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 07 11* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 07 12 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

07 07 99 inne niewymienione odpady

08 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA POWŁOK OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I FARB DRUKARSKICH

08 01 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i lakierów

08 01 11* odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 12 odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 13* szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 14 szlamy z usuwania farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 15* szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 16 szlamy wodne zawierające farby lub lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 17* odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 18 odpady z usuwania farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 19* zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 20 zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery inne niż wymienione w 08 01 19

08 01 21* zmywacz farb lub lakierów

08 01 99 inne niewymienione odpady

08 02 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)

08 02 01 odpady proszków powlekających

08 02 02 szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 03 zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 99 inne niewymienione odpady

08 03 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

08 03 07 szlamy wodne zawierające farby drukarskie

08 03 08 odpady płynne zawierające farby drukarskie

08 03 12* odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 13 odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

08 03 14* szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 15 szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

08 03 16* zużyte roztwory trawiące

08 03 17* odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

08 03 18 odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 19* zdyspergowany olej

08 03 99 inne niewymienione odpady

08 04 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (również środków impregnacji wodoszczelnej)

08 04 09* odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 10 odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 11* osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 12 szlamy z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

08 04 13* uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 14 uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 13

08 04 15* uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 16 uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 15

08 04 17* olej żywiczny

08 04 99 inne niewymienione odpady

08 05 odpady inne niż wymienione w 08

08 05 01* odpady izocyjanianów

09 ODPADY Z PRZEMYSŁU FOTOGRAFICZNEGO 09 01 odpady z przemysłu fotograficznego

09 01 01* wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 02* wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

09 01 03* roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

09 01 04* roztwory utrwalaczy

09 01 05* roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

09 01 06* odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków fotograficznych zawierające srebro

09 01 07 błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08 błony i papier fotograficzny niezawierające srebra ani związków srebra

09 01 10 aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 11* aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

09 01 12 aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

09 01 13* uwodnione odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

09 01 99 inne niewymienione odpady

10 ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH

10 01 odpady z elektrowni i innych obiektów energetycznego spalania (z wyłączeniem 19)

10 01 01 popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 02 popioły lotne z węgla

10 01 03 popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce

10 01 04* popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

10 01 05 stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 07 produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

10 01 09* kwas siarkowy

10 01 13* popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

10 01 14* popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów z procesów współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 15 popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów z procesów współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 16* popioły lotne z procesów współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 17 popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 18* odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 01 19 odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 01 21 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

10 01 22* uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

10 01 23 uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

10 01 24 piaski ze złóż fluidalnych

10 01 25 odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 26 odpady z uzdatniania wody chłodzącej

10 01 99 inne niewymienione odpady

10 02 odpady z hutnictwa żelaza i stali

10 02 01 odpady z przerabiania żużli

10 02 02 nieprzerobione żużle

10 02 07* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 08 odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

10 02 10 zgorzelina walcownicza

10 02 11* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 02 12 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

10 02 13* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 14 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

10 02 15 inne szlamy i osady pofiltracyjne

10 02 99 inne niewymienione odpady

10 03 odpady z hutnictwa aluminium

10 03 02 odpadowe anody

10 03 04* żużle z produkcji pierwotnej

10 03 05 odpady tlenku glinu

10 03 08* słone żużle z produkcji wtórnej

10 03 09* czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

10 03 15* zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 03 16 zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

10 03 17* odpady z produkcji anod zawierające smołę

10 03 18 odpady z produkcji anod zawierające węgiel inne niż wymienione w 10 03 17

10 03 19* pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 20 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

10 03 21* inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 22 inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

10 03 23* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 24 odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

10 03 25* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 26 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

10 03 27* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 03 28 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

10 03 29* odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 30 odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

10 03 99 inne niewymienione odpady

10 04 odpady z hutnictwa ołowiu

10 04 01* żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 02* kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 03* arsenian wapniowy

10 04 04* pyły z gazów odlotowych

10 04 05* inne cząstki i pyły

10 04 06* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 07* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 09* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 04 10 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

10 04 99 inne niewymienione odpady

10 05 odpady z hutnictwa cynku

10 05 01 żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 05 03* pyły z gazów odlotowych

10 05 04 inne cząstki i pyły

10 05 05* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 06* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 08* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 05 09 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

10 05 10* kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w ilościach niebezpiecznych

10 05 11 kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 99 inne niewymienione odpady

10 06 odpady z hutnictwa miedzi

10 06 01 żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 02 kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 03* pyły z gazów odlotowych

10 06 04 inne cząstki i pyły

10 06 06* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 07* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 09* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 06 10 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

10 06 99 inne niewymienione odpady

10 07 odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny

10 07 01 żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 02 kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 03 odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 04 inne cząstki i pyły

10 07 05 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 07* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 07 08 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

10 07 99 inne niewymienione odpady

10 08 odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych

10 08 04 cząstki i pyły

10 08 08* słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 08 09 inne żużle

10 08 10* kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w ilościach niebezpiecznych

10 08 11 kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 12* odpady z produkcji anod zawierające smołę

10 08 13 odpady z produkcji anod zawierające węgiel inne niż wymienione w 10 08 12

10 08 14 odpadowe anody

10 08 15* pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 16 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

10 08 17* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 18 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

10 08 19* odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 08 20 odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

10 08 99 inne niewymienione odpady

10 09 odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 03 żużle odlewnicze

10 09 05* rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 07* rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 09 09* pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 09 10 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 11* inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 09 12 inne cząstki stałe, inne niż wymienione w 10 09 11

10 09 13* odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 09 14 odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

10 09 15* odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów zawierające substancje niebezpieczne

10 09 16 odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

10 09 99 inne niewymienione odpady

10 10 odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych

10 10 03 żużle odlewnicze

10 10 05* rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 07* rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

10 10 09* pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 10 10 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

10 10 11* inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 10 12 inne cząstki stałe, inne niż wymienione w 10 10 11

10 10 13* odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 10 14 odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

10 10 15* odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów zawierające substancje niebezpieczne

10 10 16 odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

10 10 99 inne niewymienione odpady

10 11 odpady z hutnictwa szkła i produktów szklanych

10 11 03 odpady materiałów z włókna szklanego

10 11 05 cząstki i pyły

10 11 09* odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

10 11 10 odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej inne niż wymienione w 10 11 09

10 11 11* szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)

10 11 12 szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

10 11 13* szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

10 11 14 szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

10 11 15* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 16 odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

10 11 17* szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 18 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

10 11 19* odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 11 20 odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

10 11 99 inne niewymienione odpady

10 12 odpady z produkcji wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i wyrobów budowlanych

10 12 01 odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03 cząstki i pyły

10 12 05 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 12 06 zużyte formy

10 12 08 wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i wyroby budowlane (po przeróbce termicznej)

10 12 09* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 12 10 odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

10 12 11* odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

10 12 12 odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 13 szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 12 99 inne niewymienione odpady

10 13 odpady z produkcji cementu, wapna i gipsu oraz artykułów i produktów z nich wykonanych

10 13 01 odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 04 odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 06 cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07 szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 13 09* odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

10 13 10 odpady z produkcji elementów cementowo- azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

10 13 11 odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 13 13 odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

10 13 14 odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 99 inne niewymienione odpady

10 14 odpady z krematoriów

10 14 01* odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć

11 ODPADY Z OBRÓBKI I POWLEKANIA POWIERZCHNI METALI I INNYCH MATERIAŁÓW ORAZ Z PROCESÓW HYDROMETALURGII METALI NIEŻELAZNYCH

11 01 odpady z obróbki chemicznej i powlekania powierzchni metali i innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania oraz alkalicznego odtłuszczania, anodowania)

11 01 05* kwasy trawiące

11 01 06* kwasy niewymienione gdzie indziej

11 01 07* alkalia trawiące

11 01 08* szlamy z fosforanowania

11 01 09* szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 10 szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

11 01 11* wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 12 wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

11 01 13* odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

11 01 14 odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

11 01 15* odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

11 01 16* nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

11 01 98* inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 01 99 inne niewymienione odpady

11 02 odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 02 02* szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

11 02 03 odpady z produkcji anod dla wodnych procesów elektrolizy

11 02 05* odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

11 02 06 odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

11 02 07* inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 02 99 inne niewymienione odpady

11 03 szlamy i odpady stałe z procesów hartowania

11 03 01* odpady zawierające cyjanki

11 03 02* inne odpady

11 05 odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania

11 05 01 cynk twardy

11 05 02 popiół cynkowy

11 05 03* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

11 05 04* zużyty topnik

11 05 99 inne niewymienione odpady

12 ODPADY Z KSZTAŁTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ I MECHANICZNEJ POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

12 01 odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki fizycznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych

12 01 01 odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03 odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04 cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05 odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 06* odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 07* odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 08* odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09* odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

12 01 10* syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 12* zużyte woski i tłuszcze

12 01 13 odpady spawalnicze

12 01 14* szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

12 01 15 szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

12 01 16* odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 17 odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 18* szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i docierania)

12 01 19* oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

12 01 20* zużyte formy i materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 21 zużyte formy i materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99 inne niewymienione odpady

12 03 odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)

12 03 01* wodne ciecze myjące

12 03 02* odpady z odtłuszczania parą

13 OLEJE ODPADOWE I ODPADY POCHODZĄCE Z PALIW PŁYNNYCH (Z WYŁĄCZENIEM OLEJÓW JADALNYCH ORAZ GRUP 05, 12 I 19)

13 01 odpadowe oleje hydrauliczne

13 01 01* oleje hydrauliczne zawierające PCB

13 01 04* emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 05* emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 09* mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 10* mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11* syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12* oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13* inne oleje hydrauliczne

13 02 odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 04* mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05* mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06* syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07* oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03 odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 01* oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory lub nośniki ciepła zawierające PCB

13 03 06* mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne, inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 07* mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 03 08* syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 09* oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, łatwo ulegające biodegradacji

13 03 10* inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 04 oleje zęzowe

13 04 01* oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

13 04 02* oleje zęzowe z nabrzeży portowych

13 04 03* oleje zęzowe z innej żeglugi

13 05 odpady z odwadniania olejów w separatorach

13 05 01* odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02* szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03* szlamy z kolektorów

13 05 06* olej z odwadniania olejów w separatorach

13 05 07* zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08* mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 07 odpady z paliw płynnych

13 07 01* olej opałowy i olej napędowy

13 07 02* benzyna

13 07 03* inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

13 08 inne niewymienione oleje odpadowe

13 08 01* szlamy lub emulsje z odsalania

13 08 02* inne emulsje

13 08 99* inne niewymienione odpady

14 ODPADY Z ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, CHŁODZIW I PROPELENTÓW (Z WYŁĄCZENIEM GRUP 07 I 08)

14 06 odpadowe rozpuszczalniki organiczne, chłodziwa i propelenty z pian i aerozoli

14 06 01* freony, HCFC, HFC

14 06 02* inne rozpuszczalniki chlorowcowane i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 03* inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 04* szlamy lub odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcowane

14 06 05* szlamy lub odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

15 01 odpady opakowaniowe (włączając w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe)

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 opakowania z drewna

15 01 04 opakowania z metali

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 opakowania szklane

15 01 09 opakowania z tekstyliów

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami

15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe gdzie indziej niewymienione), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE

16 01 zużyte pojazdy z różnych środków transportu (włączając maszyny pozadrogowe) odpady z demontażu zużytych pojazdów oraz przeglądów i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem 13, 14, 16 06 i 16 08)

16 01 03 zużyte opony

16 01 04* zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

16 01 06 zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

16 01 07* filtry olejowe

16 01 08* elementy zawierające rtęć

16 01 09* elementy zawierające PCB

16 01 10* elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

16 01 11* okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 01 12 okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 13* płyny hamulcowe

16 01 14* płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne

16 01 15 płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 16 zbiorniki na gaz skroplony

16 01 17 metale żelazne

16 01 18 metale nieżelazne

16 01 19 tworzywa sztuczne

16 01 20 szkło

16 01 21* niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22 inne niewymienione elementy

16 01 99 inne niewymienione odpady

16 02 odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 09* transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10* zużyte urządzenia zawierające PCB lub nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11* zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12* zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy( 102 ), inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

16 02 16 elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 partie produktów nieodpowiadających wymaganiom i produkty nieprzydatne do użytku

16 03 03* odpady nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04 odpady nieorganiczne inne niż wymienione w 16 03 03

16 03 05* odpady organiczne zawierające substancje niebezpieczne

16 03 06 odpady organiczne inne niż wymienione w 16 03 05

16 03 07* rtęć metaliczna

16 04 odpady materiałów wybuchowych

16 04 01* odpadowa amunicja

16 04 02* odpadowe wyroby pirotechniczne

16 04 03* inne materiały wybuchowe

16 05 gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia

16 05 04* gazy w pojemnikach ciśnieniowych (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

16 05 05 gazy w pojemnikach ciśnieniowych inne niż wymienione w 16 05 04

16 05 06* chemikalia laboratoryjne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych

16 05 07* zużyte chemikalia nieorganiczne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

16 05 08* zużyte chemikalia organiczne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

16 05 09 zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

16 06 baterie i akumulatory

16 06 01* baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* baterie zawierające rtęć

16 06 04 baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 inne baterie i akumulatory

16 06 06* selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07 odpady z czyszczenia cystern transportowych i zbiorników magazynowych oraz beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)

16 07 08* odpady zawierające ropę naftową

16 07 09* odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 07 99 inne niewymienione odpady

16 08 zużyte katalizatory

16 08 01 zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 02* zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

16 08 03 zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione gdzie indziej

16 08 04 zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 05* zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

16 08 06* zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

16 08 07* zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 09 substancje utleniające

16 09 01* nadmanganiany, np. nadmanganian potasowy

16 09 02* chromiany, np. chromian potasowy, dwuchromian potasowy lub sodowy

16 09 03* nadtlenki, np. nadtlenek wodoru

16 09 04* substancje utleniające niewymienione gdzie indziej

16 10 uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do przetwarzania poza miejscami ich powstawania

16 10 01* uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

16 10 02 uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 03* uwodnione koncentraty zawierające substancje niebezpieczne

16 10 04 uwodnione koncentraty inne niż wymienione w 16 10 03

16 11 odpadowe okładziny i materiały ogniotrwałe

16 11 01* węglopochodne okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 02 węglopochodne okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

16 11 03* inne okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 04 okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

16 11 05* okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 06 okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

17 ODPADY Z BUDOWY I ROZBIÓRKI (WŁĄCZNIE Z WYDOBYTĄ ZIEMIĄ Z MIEJSC SKAŻONYCH) 17 01 beton, cegły, płyty, ceramika

17 01 01 beton

17 01 02 cegły

17 01 03 płytki i materiały ceramiczne

17 01 06* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 drewno, szkło i tworzywa sztuczne

17 02 01 drewno

17 02 02 szkło

17 02 03 tworzywa sztuczne

17 02 04* odpady szkła, tworzyw sztucznych i drewna zawierające substancje niebezpieczne lub zanieczyszczone takimi substancjami

17 03 mieszanki bitumiczne, smoła węglowa i produkty smołowe

17 03 01* mieszanki bitumiczne zawierające smołę węglową

17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 03* smoła węglowa i produkty smołowe

17 04 metale (włączając w to ich stopy)

17 04 01 miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 aluminium

17 04 03 ołów

17 04 04 cynk

17 04 05 żelazo i stal

17 04 06 cyna

17 04 07 mieszaniny metali

17 04 09* odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* kable zawierające ropę naftową, smołę węglową i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 gleba i ziemia (włącznie z glebą i ziemią wydobytą z miejsc skażonych), kamienie i urobek z pogłębiania

17 05 03* gleba i ziemia oraz kamienie zawierające substancje niebezpieczne

17 05 04 gleba i ziemia oraz kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05* urobek z pogłębiania zawierający substancje niebezpieczne lub zanieczyszczony takimi substancjami

17 05 06 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07* tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 materiały izolacyjne i materiały budowlane zawierające azbest

17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03* inne materiały izolacyjne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05* materiały budowlane zawierające azbest

17 08 gipsowe materiały budowlane

17 08 01* materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 inne odpady z budowy i rozbiórki

17 09 01* odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające rtęć

17 09 02* odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* inne odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

18 ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI BADAŃ (Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW KUCHENNYCH I RESTAURACYJNYCH NIEZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ LUB WETERYNARYJNĄ)

18 01 odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01 narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02 części ciała i narządy, w tym pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom

18 01 04 odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie nie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 06* chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

18 01 07 chemikalia inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10* odpady amalgamatu dentystycznego

18 02 odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01 narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02* odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom

18 02 03 odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie nie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom

18 02 05* chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

18 02 06 chemikalia inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08 leki inne niż wymienione w 18 02 07

19 ODPADY Z URZĄDZEŃ DO GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ Z POZAZAKŁADOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I INSTALACJI UZDATNIANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ORAZ WODY DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

19 01 odpady z termicznego przekształcania odpadów

19 01 02 złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 05* osad pofiltracyjny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 06* uwodnione odpady ciekłe z oczyszczania gazów odlotowych i inne uwodnione odpady ciekłe

19 01 07* odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 10* zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 11* popioły i żużle paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12 popioły i żużle paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13* popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 14 popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 15* pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 16 pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 17* odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 18 odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19 piaski ze złóż fluidalnych

19 01 99 inne niewymienione odpady

19 02 odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów przemysłowych (np. usuwania chromu, usuwania cyjanków, neutralizacji)

19 02 03 wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

19 02 04* wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

19 02 05* szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 02 06 szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

19 02 07* oleje i koncentraty z separacji

19 02 08* ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 09* stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 10 odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 i 19 02 09

19 02 11* inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

19 02 99 inne niewymienione odpady

19 03 odpady stabilizowane/zestalone

19 03 04* odpady oznaczone jako niebezpieczne, częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w pkt 19 03 08

19 03 05 odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06* odpady oznaczone jako niebezpieczne, zestalone

19 03 07 odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

19 03 08* częściowo stabilizowana rtęć

19 04 odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania

19 04 01 odpady zeszklone

19 04 02* popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 04 03* niezeszklona faza stała

19 04 04 ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

19 05 odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych

19 05 01 nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02 nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom

19 05 99 inne niewymienione odpady

19 06 odpady z beztlenowego rozkładu odpadów

19 06 03 ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 04 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 05 ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 99 inne niewymienione odpady

19 07 odcieki ze składowisk

19 07 02* odcieki ze składowisk zawierające substancje niebezpieczne

19 07 03 odcieki ze składowisk inne niż wymienione w 19 07 02

19 08 odpady z oczyszczalni ścieków niewymienione gdzie indziej

19 08 01 skratki

19 08 02 zawartość piaskowników

19 08 05 komunalne osady ściekowe

19 08 06* nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 08 07* roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 08 08* odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

19 08 09 tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

19 08 10* tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

19 08 11* szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 12 szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 13* szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 14 szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 08 99 inne niewymienione odpady

19 09 odpady z uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub wody przeznaczonej do celów przemysłowych

19 09 01 odpady stałe z wstępnej filtracji i skratki

19 09 02 osady z klarowania wody

19 09 03 osady z dekarbonizacji wody

19 09 04 zużyty węgiel aktywny

19 09 05 nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06 roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99 inne niewymienione odpady

19 10 odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale

19 10 01 odpady żelaza i stali

19 10 02 odpady metali nieżelaznych

19 10 03* lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

19 10 04 lekka frakcja i pyły, inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 05* inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

19 10 06 frakcje inne niż wymienione w 19 10 05

19 11 odpady z regeneracji olejów

19 11 01* zużyte materiały filtracyjne

19 11 02* kwaśne smoły

19 11 03* uwodnione odpady ciekłe

19 11 04* alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

19 11 05* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

19 11 06 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

19 11 07* odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 11 99 inne niewymienione odpady

19 12 odpady z mechanicznej przeróbki odpadów (np. z sortowania, zgniatania, zagęszczania, granulowania) niewymienione w innych grupach

19 12 01 papier i tektura

19 12 02 metale żelazne

19 12 03 metale nieżelazne

19 12 04 tworzywa sztuczne i guma

19 12 05 szkło

19 12 06* drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07 drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08 wyroby włókiennicze

19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11* inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 13 odpady z oczyszczania gleby i ziemi oraz wód podziemnych

19 13 01* odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 02 odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 13 03* szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 04 szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

19 13 05* szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 06 szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

19 13 07* uwodnione odpady ciekłe i uwodnione koncentraty z oczyszczania wód podziemnych, zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08 uwodnione odpady ciekłe i uwodnione koncentraty z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

20 ODPADY KOMUNALNE (ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ PODOBNE ODPADY HANDLOWE, PRZEMYSŁOWE I INSTYTUCJONALNE) ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE

20 01 frakcje gromadzone selektywnie (z wyjątkiem 15 01)

20 01 01 papier i tektura

20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 odzież

20 01 11 wyroby włókiennicze

20 01 13* rozpuszczalniki

20 01 14* kwasy

20 01 15* alkalia

20 01 17* odczynniki fotograficzne

20 01 19* pestycydy

20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* zużyte urządzenia zawierające freony

20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* farby, farby drukarskie, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 farby, farby drukarskie, kleje i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 103

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 tworzywa sztuczne

20 01 40 metale

20 01 41 odpady z czyszczenia kominów

20 01 99 inne frakcje gdzie indziej niewymienione

20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 gleba i kamienie

20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 inne odpady komunalne

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 odpady z targowisk

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 odpady wielkogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Część  3

Wykaz A (aneks II do konwencji bazylejskiej)

Y46 Odpady z gospodarstwa domowego( * )

Y47 Pozostałości ze spopielania odpadów z gospodarstwa domowego

Y48 Odpady tworzyw sztucznych, w tym mieszaniny takich odpadów, z wyjątkiem następujących odpadów:

odpady tworzyw sztucznych, które stanowią odpady niebezpieczne (zob. załącznik V wykaz A część 1 kod A3210)
odpady tworzyw sztucznych wymienione poniżej, pod warunkiem że są one przeznaczone do recyklingu( ** ) w sposób racjonalny ekologicznie i prawie wolne od zanieczyszczeń i innych rodzajów odpadów( *** ):
odpady tworzyw sztucznych składające się niemal wyłącznie( **** ) z jednego niechlorowcowanego polimeru, w tym, ale nie wyłącznie, z następujących polimerów:
polietylen (PE)
polipropylen (PP)
polistyren (PS)
akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS)
politereftalan etylenu (PET)
poliwęglany (PC)
polietery
odpady tworzyw sztucznych składające się niemal wyłącznie( **** ) z jednej żywicy utwardzonej lub produktu kondensacji, w tym, ale nie wyłącznie, z następujących żywic:
żywice mocznikowo-formaldehydowe
żywice fenolowo-formaldehydowe
żywice melaminowo-formaldehydowe
żywice epoksydowe
żywice alkidowe
odpady tworzyw sztucznych składające się niemal wyłącznie( **** ) z jednego z następujących fluorowanych polimerów( ***** ):
perfluoroetylen/propylen (FEP)
alkany perfluoroalkoksylowe:
tetrafluoroetylen/perfluoroalkilowinyloeter (PFA)
tetrafluoroetylen/perfluorometylowinyloeter (MFA)
polifluorek winylu (PVF)
polifluorek winylidenu (PVDF)
mieszaniny odpadów tworzyw sztucznych, składające się z polietylenu (PE), polipropylenu (PP) i/lub poli- tereftalanu etylenu (PET), pod warunkiem że są one przeznaczone do oddzielnego recyklingu( ***** *) każdego materiału w sposób racjonalny ekologicznie i prawie wolne od zanieczyszczeń i innych rodzajów odpadów( *** )

Wykaz B (Odpady z części II dodatku 4 do decyzji OECD) 104

Odpady metalonośne

AA010 261900 Kożuch żużlowy, zgorzeliny i inne odpady z hutnictwa żelaza i stali(5)

AA060 262050 Popioły wanadowe i ich pozostałości 105

AA190 810420 Odpady i złom magnezu o właściwościach palnych, samozapalnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

ex 810430

Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

AB030 Odpady z układów bez zawartości cyjanku, które powstają z obróbki powierzchniowej metali

AB070 Piaski stosowane w procesach odlewniczych

AB120 ex 281290 Nieorganiczne związki halogenków, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej

ex 3824

AB150 ex 382490 Nierafinowany siarczyn wapnia i siarczan wapnia wytwarzany z odsiarczania gazów odlotowych (FGD)

Odpady zawierające głównie związki organiczne, które mogą zawierać metale i substancje nieorganiczne

AC 060 ex 381900 Płyny hydrauliczne

AC 070 ex 381900 Płyny hamulcowe

AC 080 ex 382000 Płyny zapobiegające zamrażaniu

AC 150 Chlorofluorowęglowodory

AC 160 Halony

AC 170 ex 440310 Przerobiony korek i odpady drewna

Odpady, które mogą zawierać albo składniki nieorganiczne albo składniki organiczne

AD 090 ex 382490 Odpady z produkcji, formowania i użycia chemikaliów fotograficznych i reprograficznych oraz materiałów, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej

AD 100 Odpady z układów bez zawartości cyjanku, które powstają z obróbki powierzchniowej tworzyw sztucznych

AD 120 ex 391400 Żywice jonowymienne

ex 3915

AD 150 Naturalnie powstałe substancje organiczne używane do filtrowania (jako filtry biologiczne)

Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

RB 020 ex 6815 Włókna na bazie ceramicznej o właściwościach fizyko-chemicznych podobnych do azbestu

- Odpady nie będą mieszane.

- Uwzględnić należy problemy wynikające z praktyk spalania otwartego.

ZAŁĄCZNIK  VI  106

FORMULARZ DLA INSTALACJI POSIADAJĄCEJ WSTĘPNE ZEZWOLENIE (ART. 14)

ZAŁĄCZNIK  VII  107

IINFORMACJA DOŁĄCZONA DO PRZEMIESZCZANYCH ODPADÓW ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 I 4

ZAŁĄCZNIK  VIII  108

WYTYCZNE DOTYCZĄCE RACJONALNEGO EKOLOGICZNIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI (ART. 49)

I.
Wytyczne przyjęte w konwencji bazylejskiej:
1.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami biomedycznymi i z działalności służb medycznych (Y1; Y3)( 109 )
2.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami z akumulatorów kwasowo-ołowiowych1
3.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki w zakresie pełnego lub częściowego demontażu statków1
4.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznego dla środowiska recyklingu/odzysku metali bądź ich związków (R4)( 110 )
5.
Ogólne wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z trwałych zanieczyszczeń organicznych, zawierają takie zanieczyszczenia lub są nimi zanieczyszczone( 111 )
6.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z dichlorodifeny- lotrichloroetanu (DDT), zawierają go lub są nim zanieczyszczone( 112 )
7.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z heksabromocy- klododekanu (HBCD), zawierają go lub są nim zanieczyszczone( 113 )
8.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z kwasu perfluo- rooktanosulfonowego (PFOS), jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego (PFOSF), zawierają je lub są nimi zanieczyszczone5
9.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z pentachlorofe- nolu oraz jego soli i estrów (PCP), zawierają je lub są nimi zanieczyszczone( 114 )
10.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z pestycydów: aldryny, alfa heksachlorocykloheksanu, beta heksachlorocykloheksanu, chlordanu, chlordekonu, dieldryny, endryny, heptachloru, heksachlorobenzenu, heksachlorobutadienu, lindanu, mireksu, pentachlorobenzenu, pentachlorofenolu i jego soli, kwasu perfluorooktanosulfonowego, technicznej postaci endosulfanu i powiązanych z nim izomerów lub toksafenu lub heksachlorobenzenu pod postacią chemikaliów przemysłowych (pestycydy TZO), zawierają je lub są nimi zanieczyszczone6
11.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z polichlorowanych bifenyli, polichlorowanych trifenyli, polichlorowanych naftalenów lub polibromowanych bifenyli, w tym heksa- bromobifenylu (PCB, PCT, PCN lub PBB, w tym HBB), zawierają je lub są nimi zanieczyszczone6
12.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z eteru heksabro- modifenylu i eteru heptabromodifenylu, lub eteru tetrabromodifenylu i eteru pentabromodifenylu lub eteru dekabro- modifenylu (POP-BDE), zawierają je lub są nimi zanieczyszczone3
13.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które zawierają nieumyślnie wyprodukowane polichlorowane dibenzo-p-dioksyny, polichlorowane dibenzofurany, heksachlorobenzen, polichlorowane bifenyle, pentachlorobenzen, polichlorowane naftaleny lub heksachlorobutadien lub są nimi zanieczyszczone3
14.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z heksachlorobu- tadienu, zawierają go lub są nim zanieczyszczone3
15.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z krótkołańcu- chowych parafin chlorowanych, zawierają je lub są nimi zanieczyszczone3
16.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki używanymi oponami pneumatycznymi i odpadami opon pneumatycznych( 115 )
17.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, które składają się z rtęci lub związków rtęci, zawierają je lub są nimi zanieczyszczone5
18.
Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznego dla środowiska przetwarzania odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych7
19.
Wytyczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki używanym i zużytym sprzętem komputerowym6
20.
Wytyczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki używanymi i zużytymi telefonami komórkowymi7
21.
Ramy bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi odpadami( 116 )
22.
Podręczniki praktyczne do celów promowania bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami( 117 )
II.
Wytyczne przyjęte przez OECD:

Wytyczne techniczne w sprawie bezpiecznej dla środowiska gospodarki szczególnymi strumieniami odpadów: używane i złomowane komputery osobiste( 118 )

III.
Wytyczne przyjęte przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO):

Wytyczne dotyczące recyklingu statków( 119 )

IV.
Wytyczne przyjęte przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP):

Bezpieczeństwo i zdrowie w razie katastrofy statku: wytyczne dla państw azjatyckich oraz Turcji( 120 )

ZAŁĄCZNIK  IX  121

DODATKOWY KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDAŃ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZGODNIE Z ART. 51 UST. 2

1 Dz.U. C 108 z 30.4.2004, str. 58.
2 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2003 r. (Dz.U. C 87 E z 7.4.2004, str. 281), wspólne stanowisko Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. (Dz.U. C 206 E z 23.8.2005, str. 1), stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r.
3 Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2557/2001 (Dz.U. L 349 z 31.12.2001, str. 1).
4 Dz.U. L 310 z 3.12.1994, str. 70.
5 Dz.U. L 156 z 23.6.1999, str. 37.
6 Dz.U. L 39 z 16.2.1993, str. 1.
7 Dz.U. L 39 z 16.2.1993, str. 3.
8 Dz.U. L 272 z 4.10.1997, str. 45.
9 Dz.U. L 22 z 24.1.1997, str. 14.
10 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10).
11 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 9.
12 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 1). jest to możliwe w sytuacjach kryzysów, przywracania pokoju, utrzymywania pokoju lub podczas wojny.
13 Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1.
14 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
15 Dz.U. L 35 z 12.2.1992, str. 24.
16 Art. 1 ust. 3 lit. h) dodana przez art. 36 dyrektywy nr 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz.U.UE.L.09.140.114) z dniem 25 czerwca 2009 r.
17 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114.
18 Art. 1 ust. 3 lit. i dodana przez art. 27 rozporządzenia nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.330.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2018 r.
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE (Dz.U. L 330 z 10.12.2013, s. 1).
20 Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 94/31/WE (Dz.U. L 168 z 2.7.1994, str. 28).
21 Art. 2 pkt 7a dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
23 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).
24 Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 215/2006 (Dz.U. L 38 z 9.2.2006, str. 11).
25 Art. 2 pkt 35a dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
26 Art. 11 ust. 3 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.87.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 2009 r.
27 Art. 12:

- zmieniony przez art. 1 decyzji Komisji nr 2010/438/UE z dnia 10 sierpnia 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.210.35) wprowadzającej odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 stycznia 2010 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji Komisji nr 2011/854/UE z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.336.74) wprowadzającej odstępstwo od jego stosowania z dniem notyfikacji.

28 Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.
29 Art. 26 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
30 Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12).
31 Dz.U. L 226 z 6.9.2000, str. 3. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Rady 2001/573/WE (Dz.U. L 203 z 28.7.2001, str. 18).
32 Art. 43 ust. 1 lit. e) zmieniona przez sprostowanie z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.334.46).
33 Art. 50 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
34 Art. 50 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
35 Art. 50 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
36 Art. 50 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
37 Art. 50 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
38 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).
39 Art. 50 ust. 4b dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
40 Art. 50 ust. 4c dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
41 Art. 50 ust. 4d dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
42 Art. 50 ust. 4e dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
43 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
44 Art. 50 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. f rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
45 Art. 51 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
46 Art. 58:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.87.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

47 Art. 58a dodany przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
48 Art. 59 skreślony przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
49 Art. 59a:

- dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.87.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

50 Art. 60 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
51 Art. 63 ust. 2 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.87.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 2009 r.
52 Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 34.
53 Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 91.
54 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, str. 1. Dyrektywa zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.
55 Art. 63 ust. 4 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.87.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 2009 r.
56 Art. 63 ust. 5 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.87.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 2009 r.
57 Załącznik IA zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.309.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2007 r.
58 Załącznik IB zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.309.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2007 r.
59 Załącznik IC:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 669/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.188.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2008 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia Komisji nr 255/2013 z dnia 20 marca 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.79.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2015/2002 z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.294.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2174/2020 z dnia 19 października 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.433.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2021 r.

60 Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z dnia 22 marca 1989 r. Zob. www.basel.int
61 Decyzja Rady OECD C(2001) 107 wersja ostateczna dotycząca zmiany decyzji C(92) 39 wersja ostateczna w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku i regeneracji; decyzja C(2001) 107 stanowi skonsolidowany tekst dokumentów przyjętych przez Radę w dniu 14 czerwca 2001 r. oraz w dniu 28 lutego 2002 r. (z późniejszymi zmianami). Zob. http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html
62 Poza Wspólnotą Europejską zamiast terminu "odbiorca" można używać terminu "importer".
63 Poza Wspólnotą Europejską zamiast terminu "zgłaszający" można używać terminu "eksporter".
64 W niektórych krajach trzecich będących państwami członkowskimi OECD możliwe jest stosowanie terminu "jednostka (przedsiębiorca) prowadząca obrót" zgodnie z terminologią decyzji OECD.
65 Poza terytorium Wspólnoty Europejskiej możliwe jest stosowanie terminu "producent" (ang. generator) zamiast "wytwórca" (ang. producer).
66 W dokumentach Wspólnoty Europejskiej definicja operacji R1 w wykazie skrótów różni się od definicji używanej w konwencji bazylejskiej i decyzji OECD, dlatego też podano obydwa jej brzmienia. Istnieją ponadto inne różnice w terminologii stosowanej w dokumentach Wspólnoty Europejskiej, konwencji bazylejskiej i decyzji OECD, które nie zostały uwzględnione w wykazie skrótów.
67 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6).
70 W konwencji bazylejskiej używa się terminu "państwo".
71 Poza terytorium Wspólnoty Europejskiej możliwe jest stosowanie terminów "wywóz" i "przywóz" zamiast "wysyłka" i "przeznaczenie".
72 Zob. pola nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 lub 21 oraz w przypadku, gdy podanie informacji dodatkowych jest wymagane przez właściwe organy, zob. punkty w załączniku II części 3 niniejszego rozporządzenia, nieuwzględnione w żadnym z pól dokumentu.
73 W niektórych krajach trzecich zamiast tego mogą być podawane informacje o właściwym organie wysyłki.
74 Załącznik III:

- zmieniony przez przez sprostowanie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.277.61).

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 413/2010 z dnia 12 maja 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.119.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2010 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2174/2020 z dnia 19 października 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.433.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2021 r.

75 Aneks IX do Konwencji bazylejskiej jest zawarty w niniejszym rozporządzeniu w załączniku V, część 1, wykaz B.
76 "Nierozproszony" nie obejmuje odpadów w postaci proszków, osadów, pyłów lub elementów stałych zawierających niebezpieczne odpady płynne.
* W odniesieniu do »prawie wolnych od zanieczyszczeń i innych rodzajów odpadów« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
** W odniesieniu do »prawie wyłącznie« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
** W odniesieniu do »prawie wyłącznie« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
** W odniesieniu do »prawie wyłącznie« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
*** Odpady pokonsumenckie są wyłączone.
77 Załącznik IIIA:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 308/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.97.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 664/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.182.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 664/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.182.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2174/2020 z dnia 19 października 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.433.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2021 r.

78 Załącznik:IIIB:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 135/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.46.30) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2012 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1234/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.332.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2014 r.

79 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
80 Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.
81 Załącznik IV:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 413/2010 z dnia 12 maja 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.119.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2010 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2174/2020 z dnia 19 października 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.433.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2021 r.

82 Aneks VIII do konwencji bazylejskiej jest zawarty w niniejszym rozporządzeniu w załączniku V część 1 wykaz A. Aneks II do konwencji bazylejskiej jest zawarty w niniejszym rozporządzeniu w załączniku V część 3 wykaz A.
83 Niniejszy wykaz zawiera odpady w postaci popiołów, pozostałości, żużli, kożuchów żużlowych, zgarów, zgorzelin, pyłów, proszków, mułów i spieków, chyba że materiał jest wyraźnie wymieniony gdzie indziej.
84 Niniejszy wykaz zawiera odpady w postaci popiołów, pozostałości, żużli, kożuchów żużlowych, zgarów, zgorzelin, pyłów, proszków, mułów i spieków, chyba że materiał jest wyraźnie wymieniony gdzie indziej.
85 Załącznik V:

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.334.46).

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.277.61).

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 413/2010 z dnia 12 maja 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.119.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2010 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1234/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.332.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2015/2002 z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.294.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2174/2020 z dnia 19 października 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.433.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2021 r.

86 Odniesienia do załączników I, III i IV zawarte w wykazach A i B dotyczą aneksów do Konwencji bazylejskiej.
87 Należy zauważyć, że odpowiadający kod w wykazie B (B1160) nie określa wyłączeń.
88 Kod ten nie obejmuje złomu zespołów z wytwarzania energii elektrycznej.
89 PCB mają poziom stężenia 50 mg/kg lub więcej.
90 Stężenie polichlorowanych bifenyli wynosi co najmniej 50 mg/kg.
91 Poziom stężenia 50 mg/kg jest rozpatrywany jako międzynarodowy praktyczny poziom stężenia dla wszystkich odpadów. Jednakże wiele państw ustanowiło niższe poziomy stężenia (np. 20 mg/kg) dla określonych odpadów.
92 "Przeterminowany" oznacza niezużyty w okresie zalecanym przez producenta.
93 Kod ten nie obejmuje drewna zabezpieczonego środkami chemicznymi.
94 "Przeterminowany" oznacza niezużyty w okresie zalecanym przez producenta.
95 Należy zwrócić uwagę, że mimo początkowo niskiego poziomu zanieczyszczenia substancjami z załącznika I, po dalszym przetwarzaniu, w tym po recyklingu, poziom stężenia substancji wyszczególnionych w załączniku I może ulec w oddzielnych frakcjach znacznemu podniesieniu.
96 Status popiołu cynkowego jest obecnie rozpatrywany, a Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) zaleca, aby nie kwalifikować popiołu cynkowego jako towaru niebezpiecznego.
97 Kod ten nie obejmuje złomu zespołów z wytwarzania energii elektrycznej.
98 Ponowne wykorzystanie może obejmować naprawę, odnowienie lub unowocześnienie, jednak nie całkowitą przebudowę.
99 W niektórych krajach materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania nie są uznawane za odpady.
100 Poziom stężenia Benzol[a]pyrene nie może wynosić lub przekraczać 50 mg/kg.
* Recykling/odzysk substancji organicznych nieużywanych jako rozpuszczalniki (R3 w aneksie IV sekcja B) lub, w razie potrzeby, czasowe składowanie ograniczone do jednego przypadku, pod warunkiem że po nim następuje operacja R3 i że zostało to potwierdzone odpowiednią dokumentacją umowną lub urzędową.
** W odniesieniu do »prawie wolnych od zanieczyszczeń i innych rodzajów odpadów« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
*** W odniesieniu do »prawie wyłącznie« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
*** W odniesieniu do »prawie wyłącznie« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
*** W odniesieniu do »prawie wyłącznie« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
**** Odpady pokonsumenckie są wyłączone.
***** Recykling/odzysk substancji organicznych nieużywanych jako rozpuszczalniki (R3 w aneksie IV sekcja B) po uprzednim sortowaniu oraz, w razie potrzeby, czasowe składowanie ograniczone do jednego przypadku, pod warunkiem że po nim następuje operacja R3 i że zostało to potwierdzone odpowiednią dokumentacją umowną lub urzędową.
** W odniesieniu do »prawie wolnych od zanieczyszczeń i innych rodzajów odpadów« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
101 Odpady oznaczone gwiazdką uznaje się za odpady niebezpieczne zgodnie z dyrektywą2008/98/WE. Przy identyfikacji odpadów w poniższym wykazie zastosowanie mają sekcje »Definicje«, »Ocena i klasyfikacja« i »Wykaz odpadów« w załącznikudo decyzji 2000/532/WE.
102 Niebezpieczne składniki wyposażenia elektrycznego i elektronicznego mogą obejmować akumulatory i baterie wymienione w grupie 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne; przełączniki rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkła aktywowane itd.
103 Niebezpieczne składniki wyposażenia elektrycznego i elektronicznego mogą obejmować akumulatory i baterie wymienione w grupie 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne; przełączniki rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkła aktywowane itd.
* Chyba że odpowiednio sklasyfikowane pod jednym kodem w załączniku III.
** Recykling/odzysk substancji organicznych nieużywanych jako rozpuszczalniki (R3 w aneksie IV sekcja B) lub, w razie potrzeby, czasowe składowanie ograniczone do jednego przypadku, pod warunkiem że po nim następuje operacja R3 i że zostało to potwierdzone odpowiednią dokumentacją umowną lub urzędową.
*** W odniesieniu do »prawie wolnych od zanieczyszczeń i innych rodzajów odpadów« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
**** W odniesieniu do »prawie wyłącznie« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
**** W odniesieniu do »prawie wyłącznie« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
**** W odniesieniu do »prawie wyłącznie« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
***** Odpady pokonsumenckie są wyłączone.
******) Recykling/odzysk substancji organicznych nieużywanych jako rozpuszczalniki (R3 w aneksie IV sekcja B) po uprzednim sortowaniu oraz, w razie potrzeby, czasowe składowanie ograniczone do jednego przypadku, pod warunkiem że po nim następuje operacja R3 i że zostało to potwierdzone odpowiednią dokumentacją umowną lub urzędową.
*** W odniesieniu do »prawie wolnych od zanieczyszczeń i innych rodzajów odpadów« punkt odniesienia stanowić mogą specyfikacje międzynarodowe i krajowe.
104 Odpady oznaczone AB130, AC250, AC260 i AC270 zostały wykreślone, gdyż zostały uznane, zgodnie z procedurą określoną w art. 18 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9, uchylona dyrektywą 2008/98/WE), za inne niż odpady niebezpieczne i w związku z tym nie podlegają zakazowi wywozu na podstawie art. 36 niniejszego rozporządzenia. Kod odpadów AC300 został usunięty, ponieważ przedmiotowe odpady są objęte kodem A3210 w części 1 wykaz A.
105 Niniejszy wykaz zawiera odpady w postaci popiołów, pozostałości, żużli, kożuchów żużlowych, szumowin, zgarów, pyłów, proszków, osadów i makuchów, chyba że materiał jest wyraźnie wymieniony gdzie indziej.
106 Załącznik VI zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 308/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.97.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 2009 r.
107 Załącznik VII:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.309.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia Komisji nr 255/2013 z dnia 20 marca 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.79.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2174/2020 z dnia 19 października 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.433.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

108 Załącznik VIII:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.309.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia Komisji nr 255/2013 z dnia 20 marca 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.79.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1234/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.332.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2174/2020 z dnia 19 października 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.433.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.

109 Przyjęte na 6. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, grudzień 2002 r.
110 Przyjęte na 7. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, październik 2004 r.
111 Przyjęte na 14. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, maj 2019 r.
112 Przyjęte na 8. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, grudzień 2006 r.
113 Przyjęte na 12. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, maj 2015 r.
114 Przyjęte na 13. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, maj 2017 r.
115 Przyjęte na 10. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, październik 2013 r.
116 Przyjęte na 11. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, październik 2013 r.
117 Przyjęte na 13. i 14. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, maj 2017 r. i maj 2019 r.
118 Przyjęte przez Komitet OECD ds. Polityki Ochrony Środowiska w lutym 2003 r. (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).
119 Rezolucja A 962 przyjęta przez Zgromadzenie IMO podczas 23. sesji zwyczajnej, w dniach 24 listopada-5 grudnia 2003 r.
120 Zatwierdzone do publikacji przez Radę Administracyjną MOP na 289. sesji, w dniach 11-26 marca 2004 r.
121 Załącznik IX zmieniony przez art. 1 pkt 10 i 11 rozporządzenia nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.189.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.