Rozporządzenie 1012/2009 ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2010 EFGR

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.280.44

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1012/2009
z dnia 26 października 2009 r.
ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2010 EFGR

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(1), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich(2) przewiduje, że koszty finansowe związane z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów są obliczane zgodnie z warunkami rozliczeń określonymi w załączniku IV do wymienionego rozporządzenia, na podstawie jednolitej stopy procentowej ustalonej dla całej Wspólnoty,

(2) Wymieniona stopa procentowa jednolita dla Wspólnoty stanowi średnią terminowych kwartalnych i rocznych stóp EURIBOR, odnotowanych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie informacji przez państwa członkowskie, przewidziane w pkt I.1 akapit pierwszy załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, obliczanych odpowiednio w wysokości jednej trzeciej i dwóch trzecich. Przedmiotową stopę procentową należy ustalić na początku każdego roku budżetowego Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).

(3) Jednakże jeśli zgłoszona przez dane państwo członkowskie stopa procentowa jest niższa od jednolitej stopy procentowej ustalonej dla całej Wspólnoty, dla tego państwa członkowskiego ustala się specjalną stopę procentową zgodnie z załącznikiem IV pkt I.2 akapit drugi do rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

(4) Ponadto, zgodnie z załącznikiem IV pkt I.2 akapit trzeci do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, w razie braku przesłania zgłoszenia przez państwo członkowskie we właściwej formie i w terminie określonym w wymienionym załączniku IV pkt I.2 akapit pierwszy uznaje się, że przedmiotowe państwo członkowskie nie ponosiło żadnych kosztów z tytułu odsetek. W przypadku gdy państwo członkowskie zgłosi, że nie ponosiło żadnych kosztów z tytułu odsetek, ponieważ w okresie referencyjnym nie składowało produktów rolnych w magazynach państwowych, w odniesieniu do tego państwa członkowskiego stosuje się jednolitą stopę procentową ustaloną przez Komisję. Dania, Łotwa, Luksemburg, Malta, Portugalia i Rumunia zgłosiły, że nie ponosiły żadnych kosztów z tytułu odsetek, ponieważ w okresie referencyjnym nie składowały produktów rolnych w magazynach państwowych.

(5) W świetle informacji przekazanych Komisji przez państwa członkowskie należy ustalić stopy procentowe stosowane dla roku budżetowego 2010 EFRG, mając na uwadze powyższe elementy.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W odniesieniu do kosztów finansowych związanych z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów w ramach skupu interwencyjnego, poniesionych w czasie roku budżetowego 2010 Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), stopy procentowe, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) wymienionego rozporządzenia, ustala się następująco:

a) 0,0 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej na Cyprze i w Estonii;

b) 0,5 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Niemczech i w Finlandii;

c) 0,6 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Irlandii, we Włoszech i w Szwecji;

d) 1,0 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Austrii;

e) 1,1 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Belgii;

f) 1,5 % dla stopy procentowej jednolitej dla Wspólnoty stosowanej w pozostałych państwach członkowskich.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 35.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.