Rozporządzenie 1011/2011 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w... - OpenLEX

Rozporządzenie 1011/2011 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.269.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1011/2011
z dnia 13 października 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 9 maja 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 442/2011 2 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

(2) W dniu 2 września 2011 r. 3 Rada zmieniła rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w celu poszerzenia zakresu środków wobec Syrii, między innymi o rozbudowanie kryteriów umieszczania w wykazach oraz zakaz zakupu, przywozu lub transportu ropy naftowej z Syrii. W dniu 23 września 2011 r. 4 Rada ponownie zmieniła rozporządzenie (UE) nr 442/2011, poszerzając zakres środków wobec Syrii poprzez wprowadzenie zakazu inwestycji w sektorze ropy naftowej, dodanie kolejnych wpisów oraz wprowadzenie zakazu przekazywania banknotów i bilonu w walucie syryjskiej Centralnemu Bankowi Syrii.

(3) Decyzja Rady 2011/684/WPZiB 5 zmieniająca decyzję 2011/273/WPZiB przewiduje wprowadzenie dodatkowego środka, tj. włączenie do wykazu dodatkowego podmiotu, wraz z odstępstwem umożliwiającym tymczasowe wykorzystywanie zamrożonych środków finansowych, które podmiot ten później otrzyma w związku z finansowaniem wymiany handlowej z osobami i podmiotami nieznajdującymi się w wykazie.

(4) Środki te wchodzą w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(5) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 442/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 6 lit. a) słowa "w załączniku II" zastępuje się słowami "w załącznikach II i IIa";
2)
w art. 7 lit. a) i c), art. 9 i art. 14 ust. 1 słowa "w załączniku II" zastępuje się słowami "w załączniku II lub załączniku IIa";
3)
art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Załączniki II oraz IIa obejmują:

a) w załączniku II znajduje się wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, które zgodnie z art. 4 ust. 1 decyzji 2011/273/WPZiB zostały przez Radę wskazane jako osoby lub podmioty odpowiedzialne za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, osoby i podmioty czerpiące korzyści z reżimu lub wspierające go oraz osoby fizyczne lub prawne i podmioty z nimi powiązane i do których nie ma zastosowania art. 9a.

b) w załączniku IIa znajduje się wykaz podmiotów, które zgodnie z art. 4 ust. 1 decyzji 2011/273/WPZiB zostały przez Radę wskazane jako podmioty powiązane z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii lub z osobami i podmiotami czerpiącymi korzyści z reżimu lub wspierającymi go i do których ma zastosowanie art. 9a.";

4)
art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wykazy w załącznikach II i IIa poddawane są regularnemu przeglądowi, co najmniej raz na 12 miesięcy.";

5)
dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 9a

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 podmiot wskazany w załączniku IIa może, przez okres dwóch miesięcy od daty jego wyznaczenia, dokonywać płatności z zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, które podmiot ten otrzymał po dacie jego wyznaczenia, pod warunkiem że:

a) płatność ta jest należna na mocy umowy handlowej; oraz

b) właściwy organ odpowiedniego państwa członkowskiego ustalił, że danej płatności nie otrzyma - bezpośrednio lub pośrednio - osoba lub podmiot wymienione w załączniku II lub załączniku IIa.".

Artykuł  2

Załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 442/2011 zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Tekst zamieszczony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik IIa do rozporządzenia (UE) nr 442/2011.

Artykuł  4

Tekst zamieszczony w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 442/2011 zostaje niniejszym zastąpiony załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 października 2011 r.

W imieniu Rady
M. DOWGIELEWICZ
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

 "ZAŁĄCZNIK IIa

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 i 5 Podmioty
NazwaDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
1.Commercial Bank of Syria- Oddział w Damaszku, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

- Oddział w Aleppo, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; wszystkie biura na całym świecie [NPWMD]

Strona internetowa: http://cbs-bank.sy/En-index.php

tel: +963 11 2218890

faks: +963 11 2216975

zarząd: dir.cbs@mail.sy

Bank państwowy udzielający wsparcia finansowego reżimowi.13.10.2011"

ZAŁĄCZNIK  II

 W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 442/2011 wpisy dotyczące Emada GHRAIWATIEGO, Tarifa AKHRASA oraz Issama ANBOUBY zastępuje się wpisami w brzmieniu:

"Imię i nazwiskoDane identyfikacyjne (data urodzenia, miejsce urodzenia itp.)PowodyData umieszczenia w wykazie
Emad GHRAIWATIdata ur.: marzec 1959 r.;

miejsce ur.: Damaszek, Syria

Prezes Izby Przemysłowej w Damaszku (Zuhair Ghraiwati Sons). Wspiera gospodarczo reżim syryjski.2.9.2011
Tarif AKHRASdata ur.: 1949 r.;

miejsce ur.: Homs, Syria

Założyciel Akhras Group (surowce, handel, przetwórstwo i logistyka), Homs. Wspiera gospodarczo reżim syryjski.2.9.2011
Issam ANBOUBAdata ur.: 1949 r.;

miejsce ur.: Lattakia, Syria

Prezes Issam Anbouba Est. (branża rolna). Wspiera gospodarczo reżim syryjski.2.9.2011"

ZAŁĄCZNIK  III

 "ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz produktów ropopochodnych
Kod HSOpis
2709 00Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe.
2710Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gdzie te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe (z zastrzeżeniem, że w Syrii zakup kerozyny/paliwa lotniczego opatrzonego kodem HS 2710 19 21 nie podlega zakazowi w zakresie, w jakim jest ono przeznaczone i wykorzystywane wyłącznie do kontynuacji lotu samolotu, do którego zostało załadowane).
2712Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gaz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, barwione lub nie.
2713Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych.
2714Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltydy i skały asfaltowe.
2715 00 00Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)."
* Nin. rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy ono Tarifa Akhrasa, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie T-579/11 (Dz.U.UE.C.2015.107.23).
1 Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 11.
2 Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 1.
3 Rozporządzenie Rady (UE) nr 878/2011 (Dz.U. L 228 z 3.9.2011, s. 1).
4 Rozporządzenie Rady (UE) nr 950/2011 (Dz.U. L 247 z 24.9.2011, s. 3).
5 Zob. s. 33 niniejszego Dziennika Urzędowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.