Rozporządzenie 101/2005 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw - OpenLEX

Rozporządzenie 101/2005 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.20.1

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 101/2005
z dnia 21 stycznia 2005 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich(1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00052113,5
204 89,1
212169,4
248157,0
624239,8
999153,8
0707 00 05052145,9
220229,0
999187,5
0709 90 70052189,2
204164,0
999176,6
0805 10 20052 67,4
204 47,0
212 54,4
220 40,1
448 34,2
999 48,6
0805 20 10204 63,4
999 63,4
0805 20 30, 0805 20 50, 052 65,6
0805 20 70, 0805 20 90204 78,6
400 77,9
464142,4
624 78,5
999 88,6
0805 50 10052 43,9
999 43,9
0808 10 80400 99,3
404 84,8
720 55,1
999 79,7
0808 20 50388115,4
400 87,7
720 59,5
999 87,5
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003

(Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod "999" odpowiada "innym

pochodzeniom".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.