Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.206.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2005 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 5 sierpnia 2005 r.
dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Zasobów Pelagicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

(2005/606/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 9 sierpnia 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2004/585/WE z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiającą Regionalne Komitety Doradcze w ramach wspólnej polityki rybołówstwa(1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

uwzględniając zalecenie złożone dnia 19 maja 2005 r. przez Niderlandy w imieniu Danii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Niderlandów, Polski, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa(2) i decyzja 2004/585/WE stanowią ramy dla utworzenia i działalności Regionalnych Komitetów Doradczych.

(2) Artykuł 2 decyzji 2004/585/WE ustanawia Regionalny Komitet Doradczy obejmujący zasoby pelagiczne (błękitek, makrela, ostrobok, śledź) na wszystkich obszarach Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES)(3) z wyłączeniem Morza Bałtyckiego.

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 2004/585/WE, przedstawiciele sektora rybołówstwa i pozostałych grup interesów przedłożyły Danii, Niemcom, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Niderlandom, Polsce, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonemu Królestwu wniosek dotyczący działalności tego Regionalnego Komitetu Doradczego.

(4) Zgodnie z wymogami art. 3 ust. 2 decyzji 2004/585/WE zainteresowane Państwa Członkowskie zdecydowały, czy wniosek dotyczący Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Zasobów Pelagicznych jest zgodny z przepisami ustanowionymi w tej decyzji. Dnia 19 maja 2005 r. zainteresowane Państwa Członkowskie przekazały Komisji zalecenie dotyczące tego Regionalnego Komitetu Doradczego.

(5) Komisja oceniła złożony przez zainteresowane strony wniosek oraz zalecenie w świetle decyzji 2004/585/WE oraz celów i zasad Wspólnej Polityki Rybołówstwa i uznaje, że Regionalny Komitet Doradczy Morza Północnego może rozpocząć działalność,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Regionalny Komitet Doradczy ds. Zasobów Pelagicznych, ustanowiony na mocy art. 2 ust. 1 lit. f) decyzji 2004/585/WE, rozpoczyna działalność począwszy od dnia 16 sierpnia 2005 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 3.8.2004, str. 17.

(2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(3) Zgodnie z definicjami w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3880/91 (Dz.U. L 365 z 31.12.1991, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.