Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.164.51

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/707
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2019

(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 3267)

(Dz.U.UE L z dnia 27 maja 2020 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 51,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja, w oparciu o roczne sprawozdania finansowe przekazane przez państwa członkowskie wraz z informacjami wymaganymi do rozliczenia rachunków i opinią z audytu co do kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków oraz sprawozdaniami jednostek certyfikujących, musi rozliczyć rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 7 tego rozporządzenia, przed dniem 31 maja roku następującego po danym roku budżetowym.

(2) Zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 rolniczy rok budżetowy rozpoczyna się w dniu 16 października roku "N-1" i kończy się w dniu 15 października roku "N". Przy rozliczaniu rachunków za rok budżetowy 2019, w celu ujednolicenia okresu referencyjnego dla wydatków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) z okresem referencyjnym dla wydatków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), należy wziąć pod uwagę wydatki poniesione przez państwa członkowskie pomiędzy dniem 16 paź dziernika 2018 r. a dniem 15 października 2019 r., zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 2 .

(3) Art. 33 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 przewiduje, że kwoty, które mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego, zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia rachunków określoną w art. 33 ust. 1 tego rozporządzenia, ustala się poprzez potrącanie płatności pośrednich w danym roku budżetowym z wydatków uznanych dla tego samego roku budżetowego zgodnie z art. 33 ust. 1. Komisja potrąca tę kwotę od następnej płatności pośredniej, bądź ją do niej dodaje.

(4) Komisja sprawdziła informacje przekazane przez państwa członkowskie oraz powiadomiła je o wynikach swej weryfikacji oraz o niezbędnych poprawkach.

(5) W przypadku wszystkich agencji płatniczych roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych.

(6) Zgodnie z art. 83 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 3  bieg terminu płatności okresowych, np. terminu określonego w art. 36 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, może zostać wstrzymany na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, aby można było przeprowadzić dodatkowe weryfikacje po otrzymaniu informacji, że płatności te są związane z nieprawidłowością mającą poważne konsekwencje finansowe. Przy podejmowaniu niniejszej decyzji Komisja musi uwzględnić kwoty, w odniesieniu do których wstrzymano bieg terminu, aby uniknąć jakichkolwiek niewłaściwych lub nieterminowych płatności.

(7) Na podstawie art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 50 % konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości ponosi państwo członkowskie, którego to dotyczy, jeżeli odzyskanie nie nastąpiło w terminie czterech lat od daty wniosku o odzyskanie, lub w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy nie- odzyskana kwota jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi. Art. 54 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ujmowania w rocznych sprawozdaniach finansowych przekazywanych Komisji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014, poświadczonej tabeli z kwotami obciążającymi je w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego państw członkowskich w odniesieniu do kwot, które mają być odzyskane, określono w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 908/2014. W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 zawarto wzór tabeli, którą muszą stosować państwa członkowskie przy dostarczaniu informacji o kwotach, które mają być odzyskane. Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż, odpowiednio, cztery lata lub osiem lat.

(8) Na podstawie art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 państwa członkowskie mogą w należycie uzasadnionych przypadkach zdecydować o zaprzestaniu odzyskiwania. Taka decyzja może zostać podjęta jedynie w przypadku, gdy łączna kwota poniesionych i prawdopodobnych kosztów odzyskiwania przewyższa kwotę do odzyskania lub gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli decyzję podjęto w terminie czterech lat od daty wniosku o odzyskanie kwot, bądź w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, 100 % konsekwencji finansowych nieodzys- kania powinno zostać pokryte z budżetu Unii. Kwoty, w odniesieniu do których konkretne państwo członkowskie podjęło decyzję o zaprzestaniu odzyskiwania, oraz powody tej decyzji należy zawrzeć w rocznym podsumowaniu, o którym mowa w art. 54 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w związku z jego art. 102 ust. 1 akapit pierwszy lit. c) ppkt (iv). Kwotami takimi nie należy zatem obciążać państw członkowskich, których to dotyczy, i zostają one w związku z powyższym pokryte z budżetu Unii.

(9) W niniejszej decyzji należy również uwzględnić kwoty, którymi nadal należy obciążyć państwa członkowskie w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2007-2013 EFRROW.

(10) Zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonała już zmniejszenia lub zawieszenia szeregu płatności pośrednich za rok budżetowy 2019 z powodu wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii. W niniejszej decyzji Komisja powinna uwzględnić takie kwoty zmniejszone lub zawieszone na podstawie art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, aby uniknąć jakichkolwiek niewłaściwych lub nieterminowych płatności lub zwracania kwot, które mogą być później przedmiotem korekty finansowej.

(11) Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 niniejsza decyzja nie powinna naruszać decyzji, które Komisja może podjąć w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zostają rozliczone rachunki agencji płatniczych państw członkowskich dotyczące wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odniesieniu do roku budżetowego 2019 i związane z okresem programowania 2014-2020.

Kwoty, które mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego na podstawie niniejszej decyzji, określono w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Kwoty, którymi mają być obciążone państwa członkowskie, wynikające z zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2014-2020 oraz okresu programowania 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), określono w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja nie narusza przepisów przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, które Komisja może przyjąć zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Janusz WOJCIECHOWSKI
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Rozliczone wydatki EFRROW w rozbiciu na poszczególne programy rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do roku budżetowego 2019

Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie lub płatne na ich rzecz w rozbiciu na poszczególne programy

Zatwierdzone programy, w ramach których zadeklarowano wydatki z EFRROW na lata 2014-2020

(w EUR)
PCCCIPłatności 2019KorektyOgółemKwoty, które nie mogą zostać ponownie wykorzystaneZatwierdzona kwota rozliczona za RB 2019Płatności pośrednie zwrócone państwu członkowskiemu za rok budżetowyKwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego
iiiiii = i + iiivv = iii - ivvivii = v - vi
AT2014AT06RDNP001530 792 506,55-1 750 000,00529 042 506,550,00529 042 506,55529 042 468,8437,71
BE2014BE06RDRP00140 746 272,700,0040 746 272,700,0040 746 272,7040 746 257,3415,36
BE2014BE06RDRP00238 145 525,080,0038 145 525,080,0038 145 525,0838 150 952,57-5 427,49
BG2014BG06RDNP001309 155 718,570,00309 155 718,570,00309 155 718,57309 390 025,15-234 306,58
CY2014CY06RDNP00120 952 617,160,0020 952 617,160,0020 952 617,1620 952 823,78-206,62
CZ2014CZ06RDNP001394 916 055,66-30 606,96394 885 448,700,00394 885 448,70394 887 013,68-1 564,98
DE2014DE06RDRN001635 763,530,00635 763,530,00635 763,53635 763,520,01
DE2014DE06RDRP00392 445 964,030,0092 445 964,030,0092 445 964,0392 445 964,030,00
DE2014DE06RDRP004203 932 538,550,00203 932 538,550,00203 932 538,55203 932 538,550,00
DE2014DE06RDRP007125 628 955,070,00125 628 955,070,00125 628 955,07125 629 013,11-58,04
DE2014DE06RDRP01045 991 706,720,0045 991 706,720,0045 991 706,7245 991 706,720,00
DE2014DE06RDRP011121 234 745,100,00121 234 745,100,00121 234 745,10121 234 745,100,00
DE2014DE06RDRP012167 830 523,600,00167 830 523,600,00167 830 523,60167 830 523,600,00
DE2014DE06RDRP01596 267 544,040,0096 267 544,040,0096 267 544,0496 272 860,63-5 316,59
DE2014DE06RDRP01733 430 513,480,0033 430 513,480,0033 430 513,4833 412 863,4417 650,04
DE2014DE06RDRP0185 791 469,500,005 791 469,500,005 791 469,505 791 493,78-24,28
DE2014DE06RDRP019122 306 493,200,00122 306 493,200,00122 306 493,20122 128 048,05178 445,15
DE2014DE06RDRP020103 115 968,770,00103 115 968,770,00103 115 968,77103 115 968,770,00
DE2014DE06RDRP02157 657 958,770,0057 657 958,770,0057 657 958,7757 657 963,58-4,81
DE2014DE06RDRP02397 975 590,760,0097 975 590,760,0097 975 590,7697 975 991,68-400,92
DK2014DK06RDNP001102 515 908,970,00102 515 908,970,00102 515 908,97103 179 982,71-664 073,74
EE2014EE06RDNP001124 908 706,880,00124 908 706,880,00124 908 706,88124 908 873,33-166,45
ES2014ES06RDNP00129 449 836,800,0029 449 836,800,0029 449 836,8029 655 521,64-205 684,84
ES2014ES06RDRP001228 811 824,210,00228 811 824,210,00228 811 824,21228 811 743,8580,36
ES2014ES06RDRP00271 111 392,830,0071 111 392,830,0071 111 392,8371 114 011,38-2 618,55
ES2014ES06RDRP00339 056 304,850,0039 056 304,850,0039 056 304,8539 078 684,82-22 379,97
ES2014ES06RDRP00410 313 552,620,0010 313 552,620,0010 313 552,6210 313 552,570,05
ES2014ES06RDRP00517 178 960,970,0017 178 960,970,0017 178 960,9717 176 788,802 172,17
ES2014ES06RDRP00616 854 477,890,0016 854 477,890,0016 854 477,8916 861 128,20-6 650,31
ES2014ES06RDRP007201 930 621,930,00201 930 621,930,00201 930 621,93201 925 849,084 772,85
ES2014ES06RDRP008110 685 061,080,00110 685 061,080,00110 685 061,08110 681 479,843 581,24
ES2014ES06RDRP00952 412 273,990,0052 412 273,990,0052 412 273,9952 412 272,411,58
ES2014ES06RDRP010106 110 727,350,00106 110 727,350,00106 110 727,35106 110 692,6734,68
ES2014ES06RDRP011158 306 738,830,00158 306 738,830,00158 306 738,83158 306 715,1623,67
ES2014ES06RDRP01215 570 984,880,0015 570 984,880,0015 570 984,8815 582 265,80-11 280,92
ES2014ES06RDRP01337 493 230,660,0037 493 230,660,0037 493 230,6637 493 228,182,48
ES2014ES06RDRP01414 512 960,710,0014 512 960,710,0014 512 960,7114 512 961,16-0,45
ES2014ES06RDRP01511 885 175,230,0011 885 175,230,0011 885 175,2311 885 175,62-0,39
ES2014ES06RDRP0169 176 482,970,009 176 482,970,009 176 482,979 176 481,491,48
ES2014ES06RDRP01734 529 635,620,0034 529 635,620,0034 529 635,6234 529 634,051,57
FI2014FI06RDRP001348 845 468,910,00348 845 468,910,00348 845 468,91348 845 692,60-223,69
FI2014FI06RDRP0022 329 802,720,002 329 802,720,002 329 802,722 329 802,720,00
FR2014FR06RDNP001134 030 995,750,00134 030 995,750,00134 030 995,75134 030 995,750,00
FR2014FR06RDRN0011 987 774,190,001 987 774,190,001 987 774,191 987 774,190,00
FR2014FR06RDRP00116 284 029,390,0016 284 029,390,0016 284 029,3916 284 029,380,01
FR2014FR06RDRP00215 534 431,990,0015 534 431,990,0015 534 431,9915 534 431,990,00
FR2014FR06RDRP00314 076 246,640,0014 076 246,640,0014 076 246,6414 076 246,66-0,02
FR2014FR06RDRP00447 430 878,100,0047 430 878,100,0047 430 878,1047 430 878,11-0,01
FR2014FR06RDRP0068 082 394,980,008 082 394,980,008 082 394,988 082 394,980,00
FR2014FR06RDRP01110 765 010,940,0010 765 010,940,0010 765 010,9410 765 010,940,00
FR2014FR06RDRP02134 446 704,780,0034 446 704,780,0034 446 704,7834 446 704,760,02
FR2014FR06RDRP02220 848 487,690,0020 848 487,690,0020 848 487,6920 848 487,71-0,02
FR2014FR06RDRP02319 565 763,420,0019 565 763,420,0019 565 763,4219 565 763,420,00
FR2014FR06RDRP02463 071 142,270,0063 071 142,270,0063 071 142,2763 071 142,270,00
FR2014FR06RDRP02567 198 978,180,0067 198 978,180,0067 198 978,1867 198 978,160,02
FR2014FR06RDRP02698 729 352,490,0098 729 352,490,0098 729 352,4998 729 352,50-0,01
FR2014FR06RDRP03114 847 305,690,0014 847 305,690,0014 847 305,6914 847 305,690,00
FR2014FR06RDRP04160 104 185,780,0060 104 185,780,0060 104 185,7860 104 185,780,00
FR2014FR06RDRP04221 336 395,630,0021 336 395,630,0021 336 395,6321 336 395,66-0,03
FR2014FR06RDRP04371 282 388,550,0071 282 388,550,0071 282 388,5571 282 388,540,01
FR2014FR06RDRP05296 072 089,580,0096 072 089,580,0096 072 089,5896 072 089,59-0,01
FR2014FR06RDRP05380 968 640,160,0080 968 640,160,0080 968 640,1680 968 640,160,00
FR2014FR06RDRP05489 636 130,450,0089 636 130,450,0089 636 130,4589 636 130,430,02
FR2014FR06RDRP072105 488 799,090,00105 488 799,090,00105 488 799,09105 493 314,64-4 515,55
FR2014FR06RDRP073250 890 968,380,00250 890 968,380,00250 890 968,38250 890 968,40-0,02
FR2014FR06RDRP07499 985 617,490,0099 985 617,490,0099 985 617,4999 985 617,490,00
FR2014FR06RDRP082200 618 567,070,00200 618 567,070,00200 618 567,07200 618 567,08-0,01
FR2014FR06RDRP083199 936 626,100,00199 936 626,100,00199 936 626,10199 936 626,12-0,02
FR2014FR06RDRP091101 631 768,730,00101 631 768,730,00101 631 768,73101 631 768,720,01
FR2014FR06RDRP09397 294 348,970,0097 294 348,970,0097 294 348,9797 294 348,960,01
FR2014FR06RDRP09418 669 034,430,0018 669 034,430,0018 669 034,4318 669 043,82-9,39
UK2014UK06RDRP001501 228 862,630,00501 228 862,630,00501 228 862,63501 770 201,89-541 339,26
UK2014UK06RDRP00222 164 493,790,0022 164 493,790,0022 164 493,7922 164 474,2819,51
UK2014UK06RDRP003158 970 631,550,00158 970 631,550,00158 970 631,55159 458 333,74-487 702,19
UK2014UK06RDRP00492 557 109,510,0092 557 109,510,0092 557 109,5192 557 110,53-1,02
EL2014GR06RDNP001411 413 602,160,00411 413 602,160,00411 413 602,16411 413 601,440,72
HR2014HR06RDNP001299 671 237,410,00299 671 237,410,00299 671 237,41299 685 519,51-14 282,10
HU2014HU06RDNP001511 369 560,770,00511 369 560,770,00511 369 560,77511 369 578,23-17,46
IE2014IE06RDNP001324 050 714,300,00324 050 714,300,00324 050 714,30324 050 714,300,00
IT2014IT06RDNP001193 548 961,440,00193 548 961,440,00193 548 961,44193 555 347,19-6 385,75
IT2014IT06RDRN00113 648 458,430,0013 648 458,430,0013 648 458,4313 648 458,430,00
IT2014IT06RDRP00129 975 815,540,0029 975 815,540,0029 975 815,5429 975 335,13480,41
IT2014IT06RDRP00218 327 612,700,0018 327 612,700,0018 327 612,7018 327 612,620,08
IT2014IT06RDRP00392 926 497,410,0092 926 497,410,0092 926 497,4192 926 499,55-2,14
IT2014IT06RDRP00427 070 038,880,0027 070 038,880,0027 070 038,8827 070 039,14-0,26
IT2014IT06RDRP00552 348 695,410,0052 348 695,410,0052 348 695,4152 349 943,22-1 247,81
IT2014IT06RDRP00621 573 069,550,0021 573 069,550,0021 573 069,5521 573 069,530,02
IT2014IT06RDRP00773 972 599,260,0073 972 599,260,0073 972 599,2673 972 033,95565,31
IT2014IT06RDRP00832 850 280,820,0032 850 280,820,0032 850 280,8232 850 280,640,18
IT2014IT06RDRP00997 615 781,350,0097 615 781,350,0097 615 781,3597 615 780,700,65
IT2014IT06RDRP01057 267 283,320,0057 267 283,320,0057 267 283,3257 267 282,121,20
IT2014IT06RDRP01119 783 912,660,0019 783 912,660,0019 783 912,6619 783 912,76-0,10
IT2014IT06RDRP01251 539 682,950,0051 539 682,950,0051 539 682,9551 539 700,05-17,10
IT2014IT06RDRP0139 172 806,590,009 172 806,590,009 172 806,599 172 806,290,30
IT2014IT06RDRP01470 456 765,030,0070 456 765,030,0070 456 765,0370 456 763,631,40
IT2014IT06RDRP01521 485 143,220,0021 485 143,220,0021 485 143,2221 485 143,100,12
IT2014IT06RDRP01686 806 537,560,0086 806 537,560,0086 806 537,5686 801 624,874 912,69
IT2014IT06RDRP01742 424 028,340,0042 424 028,340,0042 424 028,3442 424 027,001,34
IT2014IT06RDRP018102 145 788,690,00102 145 788,690,00102 145 788,69102 169 711,01-23 922,32
IT2014IT06RDRP019158 788 358,360,00158 788 358,360,00158 788 358,36158 784 946,223 412,14
IT2014IT06RDRP02070 009 609,580,0070 009 609,580,0070 009 609,5870 016 377,42-6 767,84
IT2014IT06RDRP021105 317 165,480,00105 317 165,480,00105 317 165,48105 336 976,13-19 810,65
LT2014LT06RDNP001181 392 756,61-48 911,41181 343 845,200,00181 343 845,20181 345 149,19-1 303,99
LU2014LU06RDNP00114 534 680,310,0014 534 680,310,0014 534 680,3114 484 491,1450 189,17
LV2014LV06RDNP001206 454 657,710,00206 454 657,710,00206 454 657,71206 475 667,04-21 009,33
MT2014MT06RDNP00119 429 832,310,0019 429 832,310,0019 429 832,3119 429 922,12-89,81
NL2014NL06RDNP00190 801 416,570,0090 801 416,570,0090 801 416,5790 815 520,63-14 104,06
PL2014PL06RDNP0011 092 290 840,090,001 092 290 840,090,001 092 290 840,091 092 290 030,37809,72
PT2014PT06RDRP00139 437 443,200,0039 437 443,200,0039 437 443,2039 437 437,815,39
PT2014PT06RDRP002452 107 823,650,00452 107 823,650,00452 107 823,65452 047 544,9260 278,73
PT2014PT06RDRP00331 558 368,340,0031 558 368,340,0031 558 368,3431 558 362,995,35
RO2014RO06RDNP001968 522 495,89-1 348 671,14967 173 824,750,00967 173 824,75967 195 086,21-21 261,46
SE2014SE06RDNP001226 275 603,920,00226 275 603,920,00226 275 603,92226 319 797,01-44 193,09
SI2014SI06RDNP001120 004 332,060,00120 004 332,060,00120 004 332,06119 962 009,2942 322,77
SK2014SK06RDNP001209 359 906,440,00209 359 906,440,00209 359 906,44209 359 977,67-71,23

ZAŁĄCZNIK  II

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych

Rok budżetowy 2019 - EFRROW

Korekty zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013

Korekty dotyczące okresu programowania 2014-2020Korekty dotyczące okresu programowania 2007-2013
Państwo

członkowskie

WalutaW walucie krajowejW EURW walucie krajowej(w EUR)
ATEUR----
BEEUR---163,63
BGBGN--1 811 463,11-
CYEUR----
CZCZK--1 449 992,55-
DEEUR-225,19-304 625,59
DKDKK--958 077,48-
EEEUR-589,99-293 834,35
ESEUR---233 018,22
FIEUR-7 891,54-24 085,04
FREUR-3 370,85-119 838,03
UKGBP1 344,21-264 556,48-
ELEUR---903 687,85
HRHRK----
HUHUF--351 338 867,00-
IEEUR-14 159,77-69 568,41
ITEUR---869 742,86
LTEUR---34 243,02
LUEUR----
LVEUR---62 324,86
MTEUR---8 724,71
NLEUR---1 448,25
PLPLN--3 461 599,55-
PTEUR-100 951,54-813 504,70
RORON--1 018 809,34-
SESEK12 641,23-472 649,18-
SIEUR---25 639,94
SKEUR---123 568,95
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.