Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.140.15

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 lutego 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/926
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2016

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3583)

(Dz.U.UE L z dnia 31 maja 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 51,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja, w oparciu o roczne sprawozdania finansowe przekazane przez państwa członkowskie wraz z informacjami wymaganymi do rozliczenia rachunków i opinią z audytu co do kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków oraz sprawozdaniami jednostek certyfikujących, musi rozliczyć rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 7 wymienionego rozporządzenia.

(2) Zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 rolniczy rok budżetowy rozpoczyna się w dniu 16 października roku "N - 1" i kończy się w dniu 15 października roku "N". Przy rozliczaniu rachunków za rok budżetowy 2016, w celu ujednolicenia okresu referencyjnego dla wydatków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) z okresem referencyjnym dla wydatków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), należy wziąć pod uwagę wydatki poniesione przez państwa członkowskie pomiędzy dniem 16 października 2015 r. a dniem 15 października 2016 r., zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 2 .

(3) Artykuł 33 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 przewiduje, że kwoty, które podlegają zwrotowi od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego, zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia rachunków określoną w art. 33 ust. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia, ustala się poprzez potrącanie płatności pośrednich w danym roku budżetowym z wydatków uznanych dla tego samego roku budżetowego zgodnie z art. 33 ust. 1. Komisja potrąca tę kwotę od następnej płatności pośredniej, bądź ją do niej dodaje.

(4) Komisja sprawdziła informacje przekazane przez państwa członkowskie oraz powiadomiła je przed dniem 30 kwietnia 2017 r. o wynikach swej weryfikacji oraz o niezbędnych poprawkach.

(5) W przypadku niektórych agencji płatniczych roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych.

(6) Informacje przekazane przez niektóre inne agencje płatnicze wymagają przeprowadzenia dodatkowego postępowania, a ich rachunki nie mogą zostać rozliczone niniejszą decyzją.

(7) Zgodnie z art. 83 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 3  bieg terminu płatności okresowych, np. terminu określonego w art. 36 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, może zostać wstrzymany na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, aby można było przeprowadzić dodatkowe weryfikacje po otrzymaniu informacji, że płatności te są związane z nieprawidłowością mającą poważne konsekwencje finansowe. Przy podejmowaniu niniejszej decyzji Komisja musi uwzględnić kwoty, w odniesieniu do których wstrzymano bieg terminu, aby uniknąć jakichkolwiek niewłaściwych lub nieterminowych płatności.

(8) Art. 54 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ujmowania w rocznych sprawozdaniach finansowych przekazywanych Komisji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014, poświadczonej tabeli z kwotami obciążającymi je w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego państw członkowskich w odniesieniu do kwot, które mają być odzyskane, są określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 908/2014. W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 zawarto wzór tabeli, którą muszą stosować państwa członkowskie przy dostarczaniu informacji o kwotach, które mają być odzyskane. Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż, odpowiednio, cztery lata lub osiem lat.

(9) Na podstawie art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 państwa członkowskie mogą, z należycie uzasadnionych powodów, zdecydować o zaprzestaniu odzyskiwania. Taka decyzja może zostać podjęta jedynie w przypadku, gdy łączna kwota poniesionych i prawdopodobnych kosztów odzyskiwania przewyższa kwotę do odzyskania lub gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli decyzję podjęto w terminie czterech lat od daty wniosku o odzyskanie kwot, bądź w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, 100 % konsekwencji finansowych nieodzyskania powinno zostać pokryte z budżetu Unii. Kwoty, w odniesieniu do których konkretne państwo członkowskie podjęło decyzję o zaprzestaniu odzyskiwania, oraz powody tej decyzji należy zawrzeć w rocznym podsumowaniu, o którym mowa w art. 54 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w związku z jego art. 102 ust. 1 lit. c) ppkt (iv). Kwotami takimi nie należy zatem obciążać państw członkowskich, których to dotyczy, i zostają one w związku z powyższym pokryte z budżetu Unii.

(10) Art. 36 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 stanowi, że płatności pośrednie są dokonywane bez przekraczania całkowitej zaprogramowanej kwoty wkładu EFRROW. Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 jeżeli deklaracje wydatków ogółem przekraczają zaprogramowaną całość wkładu na rzecz programu rozwoju obszarów wiejskich, kwotę do wypłacenia ogranicza się do wysokości kwoty zaprogramowanej, bez uszczerbku dla pułapu przewidzianego w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Kwota ograniczona pułapem będzie zwrócona w późniejszym okresie przez Komisję w następstwie przyjęcia zmienionego planu finansowania lub na koniec okresu programowania.

(11) Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 niniejsza decyzja nie narusza decyzji, które Komisja może następnie podjąć w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zostają rozliczone rachunki agencji płatniczych państw członkowskich, z wyjątkiem agencji płatniczych określonych w art. 2, dotyczące wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odniesieniu do roku budżetowego 2016 i związane z okresem programowania 2014-2020.

Kwoty, które podlegają zwrotowi od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego na podstawie niniejszej decyzji, określono w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

W odniesieniu do roku budżetowego 2016 rachunki określonych w załączniku II agencji płatniczych państw członkowskich, dotyczące wydatków na programy rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i związane z okresem programowania 2014-2020, nie wchodzą w zakres niniejszej decyzji i będą przedmiotem przyszłej decyzji w sprawie rozliczenia rachunków.

Artykuł  3  4

Kwoty, którymi mają być obciążone państwa członkowskie, wynikające z zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), określono w załączniku III do niniejszej decyzji.

Kwoty, którymi mają być obciążone państwa członkowskie, wynikające z zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, określono w załączniku IV do niniejszej decyzji.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, które Komisja może podjąć zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Phil HOGAN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

ROZLICZONE WYDATKI EFRROW W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W ODNIESIENIU DO ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie lub płatne na ich rzecz w rozbiciu na poszczególne programy

Zatwierdzone programy, w ramach których zadeklarowano wydatki z EFRROW na lata 2014-2020

(w EUR)
P. cz.CCIWydatki 2016 r.KorektyOgółemKwoty, które nie mogą zostać ponownie wykorzystaneZatwierdzona kwota

rozliczona za RB

2016

Płatności pośrednie

zwrócone państwu

członkowskiemu za

rok budżetowy

Kwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego
iiiiii = i + iiivv = iii - ivvivii = v - vi
AT2014AT06RDNP001394 613 682,010,00394 613 682,010,00394 613 682,01394 627 586,29- 13 904,28
BE2014BE06RDRP00111 217 225,240,0011 217 225,240,0011 217 225,2411 217 202,4722,77
BE2014BE06RDRP00223 512 531,260,0023 512 531,260,0023 512 531,2623 421 235,1191 296,15
CY2014CY06RDNP0017 177 698,670,007 177 698,670,007 177 698,677 177 698,670,00
CZ2014CZ06RDNP001203 695 541,970,00203 695 541,970,00203 695 541,97203 749 714,20- 54 172,23
DE2014DE06RDRN001729 267,400,00729 267,400,00729 267,40729 267,400,00
DE2014DE06RDRP00362 322 120,750,0062 322 120,750,0062 322 120,7562 322 145,57- 24,82
DE2014DE06RDRP004172 856 431,530,00172 856 431,530,00172 856 431,53172 856 431,530,00
DE2014DE06RDRP00757 190 495,800,0057 190 495,800,0057 190 495,8057 190 535,13- 39,33
DE2014DE06RDRP01024 377 087,840,0024 377 087,840,0024 377 087,8424 377 092,28- 4,44
DE2014DE06RDRP01132 907 654,460,0032 907 654,460,0032 907 654,4632 907 654,460,00
DE2014DE06RDRP01276 820 996,400,0076 820 996,400,0076 820 996,4076 820 996,400,00
DE2014DE06RDRP01525 364 258,930,0025 364 258,930,0025 364 258,9325 364 402,89- 143,96
DE2014DE06RDRP01715 188 966,330,0015 188 966,330,0015 188 966,3315 188 966,330,00
DE2014DE06RDRP0181 122 058,900,001 122 058,900,001 122 058,901 122 059,13- 0,23
DE2014DE06RDRP01946 901 778,470,0046 901 778,470,0046 901 778,4746 901 778,470,00
DE2014DE06RDRP02022 191 251,750,0022 191 251,750,0022 191 251,7522 191 251,750,00
DE2014DE06RDRP02133 053 627,560,0033 053 627,560,0033 053 627,5633 053 642,15- 14,59
DE2014DE06RDRP02359 151 936,460,0059 151 936,460,0059 151 936,4659 152 385,47- 449,01
EE2014EE06RDNP00183 763 325,160,0083 763 325,160,0083 763 325,1683 762 942,48382,68
ES2014ES06RDNP0011 679 171,190,001 679 171,190,001 679 171,191 679 171,170,02
ES2014ES06RDRP0015 496 839,180,005 496 839,180,005 496 839,185 496 838,240,94
ES2014ES06RDRP00237 077 404,250,0037 077 404,250,0037 077 404,2537 092 637,71- 15 233,46
ES2014ES06RDRP00320 156 350,320,0020 156 350,320,0020 156 350,3220 156 569,08- 218,76
ES2014ES06RDRP00611 977 164,850,0011 977 164,850,0011 977 164,8511 977 164,670,18
ES2014ES06RDRP00763 042 503,150,0063 042 503,150,0063 042 503,1563 042 487,4915,66
ES2014ES06RDRP008104 694 374,060,00104 694 374,060,00104 694 374,06104 694 339,5934,47
ES2014ES06RDRP00918 159 285,510,0018 159 285,510,0018 159 285,5118 159 284,730,78
ES2014ES06RDRP01069 712 131,940,0069 712 131,940,0069 712 131,9469 712 103,7328,21
ES2014ES06RDRP0118 968 366,630,008 968 366,630,008 968 366,638 968 361,165,47
ES2014ES06RDRP013600 105,240,00600 105,240,00600 105,24600 105,240,00
ES2014ES06RDRP01410 158 590,260,0010 158 590,260,0010 158 590,2610 158 590,34- 0,08
ES2014ES06RDRP0151 396 864,030,001 396 864,030,001 396 864,031 396 863,960,07
ES2014ES06RDRP01610 831 079,130,0010 831 079,130,0010 831 079,1310 831 075,793,34
ES2014ES06RDRP017572 742,760,00572 742,760,00572 742,76572 742,78- 0,02
FI2014FI06RDRP001276 722 315,790,00276 722 315,790,00276 722 315,79276 723 200,40- 884,61
FI2014FI06RDRP0022 429 758,600,002 429 758,600,002 429 758,602 429 700,3358,27
FR2014FR06RDRP0012 988 759,400,002 988 759,400,002 988 759,402 957 165,4131 593,99
FR2014FR06RDRP0024 496 477,920,004 496 477,920,004 496 477,923 149 987,001 346 490,92
FR2014FR06RDRP003160 522,500,00160 522,500,00160 522,50160 522,500,00
FR2014FR06RDRP0041 961 758,500,001 961 758,500,001 961 758,501 961 758,500,00
FR2014FR06RDRP006742 077,630,00742 077,630,00742 077,63742 077,630,00
FR2014FR06RDRP011748 211,600,00748 211,600,00748 211,60748 211,600,00
FR2014FR06RDRP0213 257 086,650,003 257 086,650,003 257 086,653 257 086,640,01
FR2014FR06RDRP0225 007 595,090,005 007 595,090,005 007 595,095 007 595,10- 0,01
FR2014FR06RDRP0232 965 676,210,002 965 676,210,002 965 676,212 965 676,210,00
FR2014FR06RDRP0243 141 568,370,003 141 568,370,003 141 568,373 141 568,350,02
FR2014FR06RDRP0254 704 210,630,004 704 210,630,004 704 210,634 704 210,620,01
FR2014FR06RDRP0266 069 326,250,006 069 326,250,006 069 326,256 069 326,240,01
FR2014FR06RDRP0311 959 740,540,001 959 740,540,001 959 740,541 959 740,520,02
FR2014FR06RDRP04116 176 639,000,0016 176 639,000,0016 176 639,0016 176 639,000,00
FR2014FR06RDRP0421 782 803,980,001 782 803,980,001 782 803,981 782 804,00- 0,02
FR2014FR06RDRP0434 152 955,010,004 152 955,010,004 152 955,014 152 955,000,01
FR2014FR06RDRP05210 028 763,060,0010 028 763,060,0010 028 763,0610 028 763,060,00
FR2014FR06RDRP05310 108 941,190,0010 108 941,190,0010 108 941,1910 108 941,170,02
FR2014FR06RDRP0543 949 152,670,003 949 152,670,003 949 152,673 949 152,670,00
FR2014FR06RDRP07216 954 868,480,0016 954 868,480,0016 954 868,4816 809 433,20145 435,28
FR2014FR06RDRP07311 637 963,980,0011 637 963,980,0011 637 963,9811 637 964,00- 0,02
FR2014FR06RDRP07459 381 844,550,0059 381 844,550,0059 381 844,5559 381 844,540,01
FR2014FR06RDRP08211 369 813,190,0011 369 813,190,0011 369 813,1911 515 248,44- 145 435,25
FR2014FR06RDRP08310 010 501,310,0010 010 501,310,0010 010 501,3110 010 501,32- 0,01
FR2014FR06RDRP0918 143 765,760,008 143 765,760,008 143 765,768 143 765,750,01
FR2014FR06RDRP0937 126 189,160,007 126 189,160,007 126 189,167 126 189,130,03
GR2014GR06RDNP001230 990 348,260,00230 990 348,260,00230 990 348,26227 838 948,923 151 399,34
HR2014HR06RDNP001130 642 964,350,00130 642 964,350,00130 642 964,35130 639 186,683 777,67
IE2014IE06RDNP001203 978 965,760,00203 978 965,760,00203 978 965,76203 874 746,85104 218,91
IT2014IT06RDRP00223 598 305,440,0023 598 305,440,0023 598 305,4423 598 305,61- 0,17
IT2014IT06RDRP00318 415 132,140,0018 415 132,140,0018 415 132,1418 415 131,300,84
IT2014IT06RDRP00715 958 139,980,0015 958 139,980,0015 958 139,9815 958 139,980,00
IT2014IT06RDRP0095 113 543,780,005 113 543,780,005 113 543,785 113 544,07- 0,29
IT2014IT06RDRP01015 473 747,310,0015 473 747,310,0015 473 747,3115 473 744,143,17
IT2014IT06RDRP0116 334 019,370,006 334 019,370,006 334 019,376 334 019,370,00
IT2014IT06RDRP01444 056 725,370,0044 056 725,370,0044 056 725,3744 056 724,920,45
LT2014LT06RDNP001172 813 966,780,00172 813 966,780,00172 813 966,78172 814 543,54- 576,76
LU2014LU06RDNP0016 945 887,800,006 945 887,800,006 945 887,806 894 391,9051 495,90
LV2014LV06RDNP001106 305 810,490,00106 305 810,490,00106 305 810,49106 305 810,490,00
NL2014NL06RDNP00133 528 096,930,0033 528 096,930,0033 528 096,9333 522 811,535 285,40
PL2014PL06RDNP001454 725 264,810,00454 725 264,810,00454 725 264,81454 725 811,72- 546,91
PT2014PT06RDRP00133 792 756,650,0033 792 756,650,0033 792 756,6533 792 752,983,67
PT2014PT06RDRP002459 290 424,100,00459 290 424,100,00459 290 424,10459 412 567,54- 122 143,44
PT2014PT06RDRP0038 011 226,050,008 011 226,050,008 011 226,058 035 597,87- 24 371,82
RO2014RO06RDNP001556 145 121,60- 5 775 525,93550 369 595,670,00550 369 595,67550 349 470,6320 125,04
SE2014SE06RDNP001190 974 384,340,00190 974 384,340,00190 974 384,34190 974 572,33- 187,99
SI2014SI06RDNP00176 080 128,110,0076 080 128,110,0076 080 128,1176 097 194,09- 17 065,98
UK2014UK06RDRP001513 071 267,070,00513 071 267,070,00513 071 267,07517 978 181,25- 4 906 914,18
UK2014UK06RDRP00228 130 955,880,0028 130 955,880,0028 130 955,8828 141 699,67- 10 743,79
UK2014UK06RDRP00326 493 385,20- 3 253,2126 490 131,990,0026 490 131,9926 179 831,75310 300,24
UK2014UK06RDRP00441 128 704,540,0041 128 704,540,0041 128 704,5441 128 712,45- 7,91

ZAŁĄCZNIK  II

ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH ROK BUDŻETOWY 2016 - EFRROW

Wykaz agencji płatniczych i programów, których rachunki zostały wyłączone i które podlegają kolejnej decyzji w sprawie rozliczenia rachunków
Państwo członkowskieAgencja płatniczaProgram
BułgariaPaństwowy Fundusz Rolnictwa2014BG06RDNP001
DaniaDuńska Agencja ds. Rolnictwa i Rybołówstwa2014DK06RDNP001
FrancjaOffice du Développement Agricole et Rural de Corse2014FR06RDRP094
WęgryAgencja ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich2014HU06RDNP001
2014IT06RDRP001
2014IT06RDRP004
2014IT06RDRP005
2014IT06RDRP006
2014IT06RDRP008
2014IT06RDRP012
2014IT06RDRP013
WłochyAgenzia per le Erogazioni in Agricoltura2014IT06RDRP015
2014IT06RDRP016
2014IT06RDRP017
2014IT06RDRP019
2014IT06RDRP020
2014IT06RDRP021
2014IT06RDRN001
2014IT06RDNP001
Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura2014IT06RDRP018
MaltaAgencja Płatnicza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich2014MT06RDNP001
SłowacjaRolnicza Agencja Płatnicza2014SK06RDNP001

ZAŁĄCZNIK  III

ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH

ROK BUDŻETOWY 2016 - EFRROW

Korekty zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (*)
Państwo członkowskieWalutaW walucie krajowejW EUR
ATEUR--
BEEUR--
BGBGN--
CYEUR--
CZCZK--
DEEUR--
DKDKK--
EEEUR--
ESEUR--
FIEUR--
FREUR--
GBGBP--
GREUR--
HRHRK--
HUHUF--
IEEUR--
ITEUR--
LTEUR--
LUEUR--
LVEUR--
MTEUR--
NLEUR--
PLPLN--
PTEUR--
RORON--
SESEK--
SIEUR--
SKEUR--
(*) W niniejszej decyzji uwzględniono tylko korekty odnoszące się do okresu programowania 2014-2020.

ZAŁĄCZNIK  IV  5

ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH

ROK BUDŻETOWY 2016 - EFRROW

Korekty zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) 1306/2013 (1)

Państwo członkowskieWalutaW walucie krajowejEUR
ATEUR--
BEEUR--
BG (2)BGN--
CYEUR--
CZCZK36 969,05-
DEEUR-41 455,51
DK (2)DKK-
EEEUR-233 063,44
ESEUR-260 699,62
FIEUR-4 602,87
FR (2)EUR-601 073,78
UKGBP9 169,51-
ELEUR-34 706,51
HRHRK--
HU (2)HUF--
IEEUR-179 494,91
IT (2)EUR67 180,48
LTEUR--
LUEUR--
LVEUR-475,29
MT (2)EUR--
NLEUR--
PLPLN1 563 681,2-
PTEUR-22 273,99
RORON125 075,98-
SESEK378 568,89-
SIEUR-497,82
SK (2)EUR--
(1) W niniejszym załączniku uwzględniono tylko korekty odnoszące się do okresu programowania 2007-2013

(2) W odniesieniu do agencji płatniczych, w przypadku których rachunki zostały wyłączone, zmniejszenie określone w art. 54 ust. 2 należy stosować po przekazaniu rachunków do rozliczenia.

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).
4 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (UE) 2018/301 z dnia 26 lutego 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.56.62) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
5 Załącznik IV dodany przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (UE) 2018/301 z dnia 26 lutego 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.56.62) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.