Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.93.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/541
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do zatwierdzonych giełd i uznanych operatorów rynku w Singapurze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2349)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 2 kwietnia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 1 , w szczególności jego art. 28 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 określono systemy obrotu, w których kontrahenci finansowi określeni w art. 2 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 2  oraz kontrahenci niefinansowi spełniający warunki, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, mogą zawierać transakcje w zakresie instrumentów pochodnych należących do klasy tych instrumentów, co do których ogłoszono obowiązek obrotu. Systemy obrotu, w których takie transakcje mogą być zawierane, ograniczają się do rynków regulowanych, wielostronnych platform obrotu (MTF), zorganizowanych platform obrotu (OTF) oraz systemów obrotu państw trzecich uznanych przez Komisję jako podlegające równoważnym wymogom prawnym i skutecznemu nadzorowi w tym państwie trzecim. Dane państwo trzecie jest również zobowiązane do zapewnienia skutecznego równoważnego systemu uznawania systemów obrotu zatwierdzonych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 3 .

(2) Uwzględniając porozumienie osiągnięte przez strony szczytu G-20 w Pittsburghu dnia 25 września 2009 r. dotyczące przeniesienia obrotu zestandaryzowanymi kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym na giełdy lub elektroniczne platformy obrotu, należy ustanowić odpowiednią grupę uprawnionych systemów, w ramach których może odbywać się obrót zgodny z tym zobowiązaniem. W rozporządzeniu (UE) nr 600/2014 podkreślono ponadto potrzebę ustanowienia wspólnego zbioru przepisów dla wszystkich instytucji w zakresie określonych wymogów oraz przeciwdziałania potencjalnemu arbitrażowi regulacyjnemu. W związku z tym właściwe jest, by wyznaczając zestandaryzowane kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które będą podlegać obowiązkowi obrotu, Unia wspierała również stworzenie wystarczającej liczby uprawnionych systemów, tak by umożliwić wywiązywanie się z obowiązku obrotu, w tym w UE.

(3) Zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 systemy obrotu państw trzecich mogą zostać uznane za równoważne z systemami obrotu mającymi siedzibę w Unii, w przypadku gdy są one zobowiązane do spełniania prawnie wiążących wymogów, które są równoważne z wymogami wynikającymi z dyrektywy 2014/65/UE, rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 4 , oraz w przypadku gdy podlegają one skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów w tym państwie trzecim. Należy to interpretować w świetle celów tych trzech aktów prawnych, w szczególności w świetle ich wkładu w ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego, integralność rynku, ochronę inwestorów i - w ostatecznym rozrachunku i co ma nie mniejsze znaczenie - stabilność finansową.

(4) Z uwagi na wprowadzenie nowego systemu regulującego w stosunku do operatorów systemów obrotu instrumentami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym w Singapurze i uznającego najbardziej płynne instrumenty pochodne za podlegające krajowemu obowiązkowi obrotu, konieczne jest podjęcie kwestii potencjalnego ryzyka fragmentacji płynności poprzez zapewnienie, by platformy obrotu mające siedzibę w Singapurze były uznawane za kwalifikujące się do przestrzegania unijnego obowiązku obrotu. Platformy obrotu działające w Singapurze oferują znaczne wolumeny obrotu instrumentami pochodnymi, ważne jest zatem, by - ze względu na skuteczne zarządzanie ryzykiem - przedsiębiorstwa unijne miały dostęp do płynności pochodzącej od azjatyckich kontrahentów w Singapurze, zwłaszcza poza europejskimi godzinami handlu. Niniejsza decyzja opiera się na szczegółowej ocenie ram prawnych i nadzorczych regulujących platformy obrotu na podstawie ustawy o papierach wartościowych i transakcjach terminowych (Securities and Futures Act, SFA) w Singapurze i regulacji wykonawczych do tych ram.

(5) Celem oceny równoważności na podstawie art. 28 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 jest sprawdzenie, czy rozwiązania prawne i nadzorcze na mocy SFA i regulacji wykonawczych gwarantują, że platformy obrotu prowadzone przez zatwierdzone giełdy (approved exchanges, AE) lub uznanych operatorów rynku (recognised market operators, RMO) z siedzibą w Singapurze i zatwierdzone przez Urząd Monetarny Singapuru (Monetary Authority of Singapore, MAS) podlegają prawnie wiążącym wymogom, które są równoważne z wymogami dla unijnych systemów obrotu wynikającymi z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 i rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i opartymi na kryteriach określonych w art. 28 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 600/2014. Celem oceny równoważności jest również sprawdzenie, czy AE i RMO podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów w Singapurze.

(6) Prawnie wiążące wymogi dla AE i RMO zostały określone w części II SFA i wchodzą w zakres mandatu MAS w zakresie ustanowienia opartego na zasadach i neutralnego pod względem technologicznym systemu mającego zastosowanie do wszystkich AE i RMO. Akty i regulacje przyjęte w oparciu o wspomniane akty, takie jak regulacje w sprawie zorganizowanych rynków papierów wartościowych i transakcji terminowych (Securities and Futures (Organised Markets) Regulations, SFOMR) przyjęte przez MAS, mają moc prawną i wspólnie ustanawiają ramy prawne dla funkcjonowania AE i RMO w Singapurze. W sekcji 45 SFA upoważnia się MAS do wydawania wiążących instrukcji dla AE i RMO. Niezastosowanie się do tych instrukcji uznaje się za naruszenie odpowiednich przepisów SFA. W sekcji 321 SFA upoważnia się MAS do wydawania wytycznych ukierunkowanych na wspieranie realizacji celów regulacyjnych SFA lub w związku z funkcjonowaniem któregokolwiek z przepisów SFA. Wytyczne określają zasady lub normy dotyczące najlepszych praktyk, które regulują prowadzenie działalności przez AE i RMO, przykładowo wytyczne dotyczące regulacji rynków zorganizowanych (Guidelines on the Regulation of Organised Markets, SFA 02-G01). Każda strona, która w jakimkolwiek postępowaniu prowadzonym na gruncie prawa cywilnego lub karnego dąży do stwierdzenia istnienia lub nieistnienia zobowiązania, może powołać się na fakt niezastosowania się do wytycznych (sekcja 321(5) SFA). W sekcjach 15(1)(e) i 33(1)(e) SFA zawarty jest wymóg, aby AE i RMO przestrzegały zasad prowadzenia działalności i zasad dotyczących notowań, które zapewnią uczciwe, uporządkowane i przejrzyste funkcjonowania rynku. Zasady prowadzenia działalności i zasady dotyczące notowań, jak również wszelkie zmiany tych zasad, muszą zostać przedłożone MAS przed ich wdrożeniem. Zasady prowadzenia działalności i zasady dotyczące notowań mają dla AE i RMO oraz dla ich członków taki sam skutek jak wiążąca umowa, w związku z czym muszą one być stale przestrzegane.

(7) W art. 28 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 600/2014 określono cztery warunki, które muszą być spełnione, aby możliwe było uznanie, że ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego dotyczące systemów obrotu zatwierdzonych w tym państwie trzecim mają równoważny skutek.

(8) Zgodnie z pierwszym warunkiem systemy obrotu państw trzecich muszą podlegać zatwierdzeniu oraz skutecznemu bieżącemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów.

(9) Na podstawie SFA rynki są to platformy, które działają na zasadzie wielostronności lub na zasadzie "wielu do wielu" (ang. many-to-many). Podmiot prowadzący działalność na rynku Singapuru musi mieć status AE lub RMO. Przepisy prawne dotyczące AE i RMO zawarte są w części II SFA. Przedsiębiorstwa z Singapuru są regulowane jako AE lub RMO, natomiast przedsiębiorstwa zagraniczne są regulowane jako RMO. Wnioskodawca, który chce prowadzić działalność na rynku w Singapurze, musi uzyskać od MAS licencję zgodnie z sekcją 8 SFA na prowadzenie działalności jako AE albo jako RMO. W celu ustalenia, czy dany operator rynku powinien być regulowany jako AE czy jako RMO, MAS bierze pod uwagę znaczenie systemowe rynku zorganizowanego. Przedsiębiorstwa prowadzące rynki zorganizowane, które mają znaczenie systemowe, są regulowane jako AE. Wnioskodawca musi spełnić mające zastosowanie wymogi, w tym wymogi określone w sekcjach 15 i 33 SFA, zarówno w momencie początkowym, jak i na bieżąco. Zgodnie z częścią II sekcja 9 MAS przyznaje licencję, jeżeli stwierdzi, że wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi. MAS może odmówić zatwierdzenia wniosku, jeżeli nie wszystkie wymogi są przestrzegane. W sekcjach 15(1)(a) i 33(1)(a) SFA wprowadzono wymóg, by AE i RMO działały na uczciwym rynku zorganizowanym, który charakteryzuje się niedyskryminacyjnym dostępem do platform i informacji rynkowych. W sekcjach 15(1)(d) i 33(1)(d) SFA wprowadzono również wymóg gwarantowania przez AE i RMO, że dostęp do udziału w ich platformach podlega kryteriom, które są sprawiedliwe i obiektywne i mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku zorganizowanego, oraz gwarantowania przez nich ochrony interesów ogółu inwestorów. Regulacje nr 13 i 25 SFOMR wymagają od AE i RMO udostępniania na żądanie lub publikowania w sposób dostępny dla każdego inwestora lub potencjalnego inwestora informacji, w tym informacji na temat ich usług, produktów, opłat i ewentualnych ustaleń dotyczących rekompensat. AE i RMO podlegają wymogom organizacyjnym w odniesieniu do ładu korporacyjnego, polityki zapobiegania konfliktom interesów, zarządzania ryzykiem, uczciwego i prawidłowego obrotu, uzgodnień rozliczeniowych i rozrachunkowych, odporności systemu handlu i monitorowania zgodności.

(10) Zgodnie z częścią IX rozdział 3 SFA i na mocy kodeksu postępowania karnego MAS posiada uprawnienia dochodzeniowe, które obejmują uprawnienia do wymagania przedstawienia dowodów, do prowadzania przesłuchań i przyjmowania zeznań od podejrzanych i świadków, zatrzymywania podejrzanych oraz zajmowania mienia w określonych okolicznościach. MAS prowadzi nadzór nad AE i RMO w zakresie zarządzania ryzykiem, zarówno poprzez kontrole na miejscu, jak i kontrole poza siedzibą giełdy. W sekcji 45 SFA upoważnia się MAS do wydawania AE i RMO instrukcji dotyczących szczegółowych kwestii określonych w SFA w celu zapewnienia ochrony inwestorów, uczciwego, uporządkowanego i przejrzystego funkcjonowania rynków, integralności i stabilności rynków kapitałowych oraz zgodności z wszelkimi warunkami lub ograniczeniami nałożonymi przez MAS. MAS może nakładać grzywny i udzielać nagan w związku z naruszeniami przepisów SFA lub prawodawstwa wtórnego, w tym ogłoszeń i instrukcji. W sytuacjach określonych w sekcji 43(1) MAS może również odwołać ze stanowiska pracowników, jeżeli uzna, że leży to w interesie publicznym. MAS jest również uprawniony do cofnięcia licencji AE lub RMO na warunkach określonych w sekcji 14 SFA. Ponadto, zgodnie z sekcjami 15 i 33 SFA, zarówno AE, jak i RMO są zobowiązane do zapewnienia właściwych regulacji i nadzoru nad swoimi członkami. Poza tym AE są zobowiązane do powiadamiania MAS o wszelkich postępowaniach dyscyplinarnych podjętych wobec ich członka, zgodnie z sekcją 16(1)(f) SFA. W SFA przewidziano kary w przypadkach, gdy zasady prowadzenia działalności lub zasady dotyczące notowań są niezgodne z wymogami określonymi przez MAS. Ponadto zgodnie z sekcją 46AA SFA MAS posiada uprawnienia nadzwyczajne do nakładania na AE lub RMO wymogu podejmowania działań mających na celu utrzymywanie lub przywrócenie uczciwego, uporządkowanego i przejrzystego funkcjonowania rynku, jeżeli leży to w interesie publicznym lub jest to konieczne do ochrony inwestorów.

(11) Komisja może zatem stwierdzić, że rynki prowadzone przez AE i RMO podlegają zatwierdzeniu oraz skutecznemu bieżącemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów.

(12) Zgodnie z drugim warunkiem określonym w art. 28 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 600/2014 systemy obrotu państw trzecich muszą mieć jasne i przejrzyste reguły dotyczące dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu w taki sposób, że takie instrumenty finansowe mogą być przedmiotem obrotu w sposób sprawiedliwy, uporządkowany i efektywny i są swobodnie zbywalne.

(13) AE ustanawiają warunki dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu Aw zasadach dotyczących notowań, które określają klasy produktów, jakie mogą być przedmiotem obrotu na jej rynku, warunki notowania oraz zasady mające na celu zapewnienie, aby członkowie byli w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Zgodnie z sekcjami 29 i 41 SFA AE i RMO przed przystąpieniem do wprowadzenia produktu do obrotu muszą powiadomić o tym MAS. Poza tym AE i RMO są zobowiązane do poświadczenia MAS, że ustanowiły odpowiednie mechanizmy kontrolne i procedury zarządzania, aby odpowiednio reagować na kluczowe rodzaje ryzyka związanego z produktami, a mianowicie: (i) ryzyko zakłócenia obrotu, które może zostać spowodowane gwałtowną zmianą cen; (ii) ryzyko nabycia przez osoby znacznych ilości produktu, co ułatwi im czerpanie korzyści z manipulacji na rynku; (iii) ryzyko, że dzienne kursy rozliczeniowe i ostateczne kursy rozliczeniowe będą przedmiotem manipulacji; (iv) ryzyko, że ostateczny kurs rozliczeniowy produktu nie będzie zbliżona to ceny jego instrumentu bazowego; (v) ryzyko, że instrumenty bazowe fizycznie dostarczonych produktów nie będą dostarczane w sposób bezpieczny, wiarygodny i terminowy; oraz (vi) dotyczące produktu ryzyko prawne, operacyjne i ryzyko utraty reputacji. Zgodnie z sekcją 45 SFA MAS jest uprawniony do podejmowania działań, jeżeli AE i RMO nie ustanowią odpowiednich mechanizmów kontrolnych i procedur zarządzania, w tym do nakładania wymogu wyższego kapitału wymaganego przez organy nadzoru, zobowiązania do przeprowadzenia niezależnej kontroli konkretnych procesów i zakazania notowania nowych produktów. Zgodnie z sekcją 46 SFA MAS może wystosować pisemne powiadomienie do AE lub RMO w celu zakazania obrotu produktami, jeżeli MAS jest zdania, że należy chronić osoby, które kupują lub sprzedają takie instrumenty finansowe.

(14) W sekcjach 15 i 33 SFA zobowiązano odpowiednio AE i RMO do zapewnienia, że rynek, który prowadzą, jest uczciwy, uporządkowany i przejrzysty, niezależnie od zastosowanego protokołu wykonawczego. W sekcji 15(1)e SFA wprowadzono wymóg, zgodnie z którym zasady prowadzenia działalności przez AE muszą zapewniać uczciwe, uporządkowane i przejrzyste funkcjonowanie rynku. W wytycznych dotyczących regulacji rynków zorganizowanych oraz w monografii dotyczącej celów i zasad nadzoru nad sektorem finansowym w Singapurze (Monograph on Objectives and Principles of Financial Sector Oversight in Singapore), doprecyzowano, że przejrzysty rynek to rynek, na którym informacje przed- i potransakcyjne dotyczące obrotu są udostępniane publicznie na bieżąco i w czasie rzeczywistym. W odniesieniu do obrotu instrumentami pochodnymi MAS nie wymaga przeprowadzania transakcji w ramach konkretnego protokołu. W praktyce jednak duża część transakcji odbywa się za pośrednictwem systemu zapytań o kwotowanie (request for quote). Elektroniczne systemy transakcyjne oparte na arkuszu zleceń wymagają publikowania na bieżąco najlepszych ofert zakupu i sprzedaży, podczas gdy inne systemy obrotu (takie jak systemy zapytań o kwotowanie lub systemy głosowe (voice-based systems)) wymagają przekazywania kwalifikującym się uczestnikom rynku informacji na temat ceny i wolumenu, zanim transakcje stana się wykonalne. Ułatwiający obrót wielostronny brokerzy głosowi pośredniczący między kontrahentami podlegają systemowi MAS dotyczącemu licencji na prowadzenie rynku i są zobowiązani do zapewnienia przejrzystości przedtransakcyjnej na ich rynkach zorganizowanych. W związku z tym informacje przedtransakcyjne są udostępniane publicznie, aby umożliwić inwestorom uzyskanie informacji o transakcjach, które mogą zawierać, i ich cenach. Informacje potransakcyjne dotyczące przeprowadzonych transakcji muszą również zostać podane do wiadomości publicznej w celu odzwierciedlenia danych dotyczących produktu, jego ceny i wolumenu. Oczekuje się, że AE i RMO będą podawały do publicznej wiadomości wszystkie przedstawione kwotowania, jak tylko będą one mogły zostać ogłoszone, a także szczegóły transakcji, jak najszybciej po ogłoszeniu kwotowania.

(15) Komisja stwierdza zatem, że rynki prowadzone przez AE i RMO mają jasne i przejrzyste reguły dotyczące dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu w taki sposób, że takie instrumenty finansowe mogą być przedmiotem obrotu w sposób sprawiedliwy, uporządkowany i efektywny i są swobodnie zbywalne.

(16) Zgodnie z trzecim warunkiem określonym w art. 28 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 600/2014 emitenci instrumentów finansowych muszą podlegać okresowym i bieżącym wymogom informacyjnym zapewniającym wysoki stopień ochrony inwestorów.

(17) Emitenci pragnący uzyskać notowanie swoich papierów wartościowych lub dopuszczenie ich do obrotu na rynku muszą spełniać wymogi dotyczące notowania na giełdzie. Zgodnie z zasadą 703 podręcznika dotyczącego notowań (Listing Manual) emitent zobowiązany jest do ujawnienia wszelkich informacji, które są niezbędne do uniknięcia powstania fałszywego rynku papierów wartościowych emitenta lub mogłyby mieć istotny wpływ na cenę lub wartość jego papierów wartościowych. Ponadto zasady 707-711 podręcznika dotyczącego notowań w Singapurze określają wymogi dotyczące sprawozdań rocznych wydawanych przez notowanych emitentów. Emitenci kontraktów pochodnych, w przypadku których aktywem bazowym jest papier wartościowy, są zobowiązani do okresowego i bieżącego podawania informacji i podlegają wymogowi ujawniania informacji. W przypadku gdy taki kontrakt pochodny jest dopuszczony do obrotu na AE lub za pośrednictwem RMO, jego emitent podlega wymogom w zakresie sprawozdawczości określonym w zasadach notowania na danej giełdzie.

(18) Komisja może zatem stwierdzić, że emitenci kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu na AE lub za pośrednictwem RMO, podlegają okresowym i bieżącym wymogom informacyjnym zapewniającym wysoki stopień ochrony inwestorów.

(19) Zgodnie z czwartym warunkiem określonym w art. 28 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 600/2014 ramy państw trzecich muszą zapewniać przejrzystość i integralność rynku poprzez przepisy służące przeciwdziałaniu nadużyciom na rynku w postaci wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku.

(20) Zgodnie z częścią XII dział 1 SFA MAS ustanowił kompleksowe ramy regulacyjne w celu zapewnienia integralności rynku oraz zapobiegania wykorzystywaniu informacji poufnych i manipulacji na rynku w odniesieniu do papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w systemach zbiorowego inwestowania i instrumentów pochodnych. Ramy te zakazują praktyk, które mogłyby prowadzić do zakłócenia funkcjonowania rynków, takich jak fałszywe transakcje handlowe i zmowy rynkowe (sekcja 197), grupowanie aktywów (ang. bucketing) (sekcja 201 A), manipulacja cenami (sekcja 201B), stosowanie fałszywych lub wprowadzających w błąd urządzeń (sekcja 201) oraz rozpowszechnianie informacji o nielegalnych transakcjach (sekcja 202), a także upoważniają MAS do podejmowania działań w zakresie egzekwowania prawa przeciwko tym praktykom. W sekcjach 218(2) i 219(2) SFA zakazano również wykorzystywania informacji wewnętrznych i przekazywania informacji poufnych. Zgodnie z sekcjami 15 i 33 SFA AE i RMO są zobowiązane do utrzymania i egzekwowania zasad prowadzenia działalności w zakresie właściwej regulacji i nadzoru nad swoimi członkami. Aby zagwarantować, że obrót podlega bieżącemu i skutecznemu nadzorowi, AE są odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z wszystkimi mającymi zastosowanie wymogami regulacyjnymi. W związku z tym oczekuje się, że wprowadzą one systemy, procedury i mechanizmy kontroli w celu zapewnienia zgodności i zapobiegania wykroczeniom. MAS przeprowadza okresowe inspekcje wprowadzonych przez AE funkcji nadzoru i egzekwowania przepisów w celu zapewnienia ich przydatności i skuteczności w wykrywaniu nieprawidłowości w obrocie. Oczekuje się, że również RMO wprowadzą procedury i mechanizmy kontrolne w celu wykrywania potencjalnych przypadków wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku.

(21) Komisja stwierdza zatem, że ramy prawne mające zastosowanie do rynków prowadzonych przez AE i RMO w Singapurze zapewniają przejrzystość i integralność rynku poprzez przepisy służące przeciwdziałaniu nadużyciom na rynku w postaci wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku.

(22) W konsekwencji uznaje się, że ramy prawne i nadzorcze w Singapurze gwarantują, że AE i RMO spełniają prawnie wiążące wymogi, które są równoważne z wymogami dla unijnych systemów obrotu wynikającymi z dyrektywy 2014/65/UE, rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i rozporządzenia (UE) nr 600/2014, oraz podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów w Singapurze.

(23) Zgodnie z art. 28 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 600/2014 odpowiednie transakcje na instrumentach pochodnych mogą być zawierane w systemach obrotu państw trzecich, które to systemy są uznane za równoważne, pod warunkiem że to państwo trzecie zapewnia skuteczny równoważny system uznawania systemów obrotu zatwierdzonych na mocy dyrektywy 2014/65/UE do celów dopuszczania do obrotu instrumentów pochodnych lub prowadzenia obrotu instrumentami pochodnymi, co do których ogłoszono obowiązek obrotu w tym państwie trzecim na zasadzie braku wyłączności.

(24) W części VIC SFA upoważniono MAS do wprowadzenia obowiązku obrotu poprzez zobowiązanie, by określone kontrakty pochodne, które spełniają określone kryteria, były wprowadzane do obrotu na rynkach prowadzonych przez AE, RMO lub dowolną inną platformę określoną przez MAS. W części VIC sekcja 129J(1) w powiązaniu z sekcją 129N SFA uprawniono MAS do wyznaczenia w drodze regulacji wszystkich systemów obrotu, które kwalifikuję się do przestrzegania obowiązku obrotu i są regulowane przez krajowe właściwe organy w Unii.

(25) Wspólne stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych oraz wicepremiera Singapuru i przewodniczącego Urzędu Monetarnego Singapuru określa wspólne podejścia. Podczas gdy Komisja przeprowadzała ocenę ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do AE i RMO w celu przyjęcia niniejszej decyzji, MAS również oceniał, czy unijne systemy obrotu podlegają ramom regulacyjnym i nadzorczym, które są porównywalne z ramami prawnymi i nadzorczymi na podstawie ustawy SFA mającej zastosowanie do systemów obrotu w Singapurze. W następstwie tej oceny MAS zwalnia unijne systemy obrotu zgłoszone przez Komisję zgodnie z sekcją 7(6) SFA z obowiązku rejestracji jako RMO. MAS może przeprowadzać regularne przeglądy rozwiązań prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do unijnych systemów obrotu, będzie również powiadamiał służby Komisji z wyprzedzeniem o każdym takim przeglądzie oraz zapewniał możliwość zgłaszania uwag w przypadkach, w których przegląd doprowadziłby do jakichkolwiek zmian zakresu wyłączenia przyznanego zgodnie z sekcją 7(6) SFA. Niniejsza decyzja oraz akty prawne i regulacje przyjęte przez MAS w uzupełnieniu do tych aktów zostaną również uzupełniona przez ustalenia dotyczące współpracy w celu zapewnienia skutecznej wymiany informacji i koordynacji działań nadzorczych między MAS a właściwymi organami krajowymi odpowiedzialnymi za udzielanie zezwoleń dla uznanych systemów obrotu w UE i za nadzór nad nimi.

(26) W związku z tym Komisja stwierdza, że ramy prawne i nadzorcze Singapuru zapewniają skuteczny równoważny system uznawania systemów obrotu zatwierdzonych na mocy dyrektywy 2014/65/UE do celów dopuszczania do obrotu instrumentów pochodnych lub prowadzenia obrotu instrumentami pochodnymi, co do których ogłoszono obowiązek obrotu w Singapurze na zasadzie braku wyłączności.

(27) Niniejsza decyzja określa kwalifikowalność AE i RMO zatwierdzonych w Singapurze, tak aby umożliwić kontrahentom finansowym i niefinansowym mającym siedzibę w Unii przestrzeganie obowiązku obrotu podczas prowadzenia obrotu instrumentami pochodnymi w systemie obrotu państwa trzeciego. Niniejsza decyzja nie wpływa zatem na zdolność kontrahentów finansowych i niefinansowych mających siedzibę w Unii do obrotu instrumentami pochodnymi, które nie podlegają obowiązkowi obrotu w dowolnych systemach obrotu państwa trzeciego.

(28) Podstawę niniejszej decyzji stanowią prawnie wiążące wymogi mające zastosowanie do AE i RMO w Singapurze na dzień przyjęcia niniejszej decyzji. Komisja powinna w dalszym ciągu regularnie monitorować zmiany rozwiązań prawnych i nadzorczych dotyczących uznanych systemów obrotu, egzekwowanie takich rozwiązań przez organy tego państwa trzeciego, skuteczność współpracy nadzorczej, rozwój sytuacji na rynku oraz spełnianie warunków, na podstawie których przyjęto niniejszą decyzję.

(29) Co najmniej raz na trzy lata Komisja powinna dokonać przeglądu podstaw, w oparciu o które przyjęto niniejszą decyzję, w tym rozwiązań prawnych i nadzorczych obowiązujących w Singapurze w stosunku do rynków prowadzonych przez AE lub RMO zatwierdzonych w Singapurze. Te regularne przeglądy pozostają bez uszczerbku dla uprawnienia Komisji do przeprowadzenia szczegółowego przeglądu w dowolnym czasie, w przypadku gdy rozwój sytuacji spowoduje konieczność dokonania przez Komisję ponownej oceny uznania zawartego w niniejszej decyzji. Na podstawie ustaleń wynikających z regularnego lub szczegółowego przeglądu Komisja może podjąć decyzję o zmianie lub uchyleniu niniejszej decyzji w każdym momencie, w szczególności w przypadku gdy zmiany sytuacji wpływają na warunki, na podstawie których niniejsza decyzja została przyjęta.

(30) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do celów art. 28 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 600/2014 niniejszym uznaje się, że ramy prawne i nadzorcze Singapuru gwarantują, że zatwierdzone giełdy i uznani operatorzy rynku wymienieni w załączniku do niniejszej decyzji spełniają prawnie wiążące wymogi, które są równoważne z wymogami dla systemów obrotu, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 600/2014, wynikającymi z tego rozporządzenia, dyrektywy 2014/65/UE i rozporządzenia (UE) nr 596/2014, oraz podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów w Singapurze.

Artykuł  2

Nie później niż 3 lata po dacie wejścia w życie niniejszej decyzji, a następnie nie później niż co 3 lata po każdym poprzednim przeglądzie na mocy niniejszego artykułu, Komisja przeprowadza przegląd podstaw, w oparciu o które przyjęto uznanie w art. 1.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Zatwierdzone giełdy, które zostały zatwierdzone przez Urząd Monetarny Singapuru i uznane za równoważne z systemami obrotu zgodnie z definicją określoną w dyrektywie 2014/65/UE:
1) Asia Pacific Exchange Pte Ltd;
2) ICE Futures Singapore Pte Ltd;
3) Singapore Exchange Derivatives Trading Limited.

Uznani operatorzy rynku, którzy zostali zatwierdzeni przez Urząd Monetarny Singapuru i uznani za równoważnych z systemami obrotu zgodnie z definicją określoną w dyrektywie 2014/65/UE:

1) Cleartrade Exchange Pte Ltd;
2) Tradition Singapore Pte Ltd.
1 Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.