Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.104.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" i celu "Europejska współpraca terytorialna", a także rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów oraz kwotami, które mają zostać przeniesione z alokacji Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych dla każdego państwa członkowskiego do instrumentu "Łącząc Europę" oraz na pomoc najbardziej potrzebującym na okres 2014-2020

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2082)

(2014/190/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 8 kwietnia 2014 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 1 , w szczególności jego art. 91 ust. 2, art. 92 ust. 6 i 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu stworzenia odpowiednich ram finansowych dla funduszy, zgodnie z art. 91 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, konieczne jest określenie rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ogólnych przyznanych w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" i celu "Europejska współpraca terytorialna", a także rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, o której mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 2 .

(2) Zgodnie z art. 91 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w niniejszej decyzji należy określić wykaz regionów kwalifikujących się do uzyskania finansowania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

(3) Konieczne jest określenie rocznego podziału między państwa członkowskie szczególnych zasobów przydzielonych w zależności od kategorii regionów, jak określono w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia", w tym dodatkowego przydziału na rzecz Cypru na lata 2014 i 2015, zgodnie z art. 92 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia.

(4) Konieczne jest określenie rocznego podziału między państwa członkowskie szczególnych zasobów na Fundusz Spójności, pomniejszonych o kwoty, które mają być przeniesione przez państwa członkowskie do instrumentu "Łącząc Europę" zgodnie z art. 92 ust. 6 wyżej wymienionego rozporządzenia.

(5) Konieczne jest określenie rocznego podziału szczególnych zasobów na rzecz najbardziej oddalonych regionów Francji, Hiszpanii i Portugalii, oraz regionów Finlandii i Szwecji spełniających kryteria określone w art. 2 protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia z 1994 r.

(6) Konieczne jest określenie rocznego podziału szczególnych zasobów przydzielonych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

(7) Konieczne jest określenie kwot, które mają zostać przeniesione z alokacji Funduszu Spójności dla każdego państwa członkowskiego do instrumentu "Łącząc Europę" ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 3 .

(8) Konieczne jest określenie kwot, które mają zostać przeniesione z płatności dokonywanych w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" na pomoc najbardziej potrzebującym. Podstawą tego przeniesienia jest przydział dla Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 4 .

(9) Konieczne jest określenie rocznego podziału szczególnych zasobów na działania innowacyjne zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

(10) Konieczne jest określenie rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ogólnych w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" oraz zasobów szczególnych dla jego trzech elementów zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 5 .

(11) W celu zachowania przejrzystości, ogólne podziały zasobów należy podać w cenach z 2011 r.

(12) Ze względów związanych z planowaniem przez państwa członkowskie szczególne roczne podziały zasobów należy podać w cenach bieżących w celu odzwierciedlenia indeksacji w wysokości 2 % rocznie zgodnie z art. 91 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, a także w celu określenia zasobów faktycznie dostępnych po odliczeniu wsparcia na rzecz instrumentu "Łącząc Europę", pomocy najbardziej potrzebującym, pomocy technicznej z inicjatywy Komisji oraz środków na działania innowacyjne zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I określa się roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia".

Artykuł  2

W załączniku II określa się roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna".

Artykuł  3

W załączniku III określa się roczny podział między państwa członkowskie szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Artykuł  4

W załączniku IV określa się regiony kwalifikujące się do finansowania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Artykuł  5

W załączniku V określa się roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych dla regionów słabiej rozwiniętych w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" i dostępnych na programowanie.

Artykuł  6

W załączniku VI określa się roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych dla regionów przejściowych w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" i dostępnych na programowanie.

Artykuł  7

W załączniku VII określa się roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych dla regionów lepiej rozwiniętych w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" i dostępnych na programowanie.

Artykuł  8

W załączniku VIII określa się roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" i dostępnych na programowanie.

Artykuł  9

W załączniku IX określa się roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na dodatkowe środki dla regionów najbardziej oddalonych oraz regionów na poziomie NUTS 2 spełniających kryteria określone w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu o przystąpieniu z 1994 r. w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" i dostępnych na programowanie.

Artykuł  10

W załączniku X określa się roczny podział między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i dostępnych na programowanie.

Artykuł  11

W załączniku XI określa się roczny podział kwot, które mają zostać przeniesione z alokacji Funduszu Spójności dla każdego państwa członkowskiego do instrumentu "Łącząc Europę".

Artykuł  12

W załączniku XII określa się roczny podział kwot, które mają zostać przeniesione z ogólnej alokacji dla każdego państwa członkowskiego na pomoc najbardziej potrzebującym w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia".

Artykuł  13

W załączniku XIII określa się roczny podział zasobów na działania innowacyjne zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Artykuł  14

W załączniku XIV określa się roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na element współpracy transgranicznej celu "Europejska współpraca terytorialna" i dostępnych na programowanie.

Artykuł  15

W załączniku XV określa się roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na element współpracy transnarodowej celu "Europejska współpraca terytorialna" i dostępnych na programowanie.

Artykuł  16

W załączniku XVI określa się roczny podział zasobów ogólnych przydzielonych na element współpracy międzyregionalnej celu "Europejska współpraca terytorialna" i dostępnych na programowanie.

Artykuł  17

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 kwietnia 2014 r.
W imieniu Komisji
Johannes HAHN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  6

ZASOBY OGÓLNE W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA" W ROZBICIU NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

(EUR, ceny z 2011 r.)
2014201520162017201820192020Razem
BE260 135 172260 140 314260 144 748262 509 573262 512 794262 515 853262 518 4571 830 476 911
BG579 165 6691 266 488 6501 010 256 0341 003 519 8701 021 838 0981 038 192 4121 052 480 9526 971 941 685
CZ103 451 4225 540 414 8552 959 904 2732 861 077 3492 861 102 1322 861 120 6982 861 146 33720 048 217 066
DK41 885 45342 432 35046 934 47560 625 05760 625 44060 625 80560 626 116373 754 696
DE2 325 644 2282 325 690 2132 325 729 8572 325 760 0262 325 788 8312 325 816 1652 325 839 45616 280 268 776
EE431 673 650447 362 108475 334 242465 459 465475 656 812485 612 912495 306 4903 276 405 679
IE123 514 163123 516 606123 518 710124 306 212124 307 742124 309 193124 310 430867 783 056
EL1 987 036 9352 011 148 2932 036 722 4542 234 587 2902 234 606 6832 234 622 5142 234 641 10714 973 365 276
ES1 569 539 1375 380 102 3893 493 778 6803 953 099 7983 953 143 0643 953 184 1253 953 219 11126 256 066 304
FR1 895 389 5341 895 427 0101 895 459 3141 895 483 9011 895 507 3751 895 529 6491 895 548 62813 268 345 411
HR945 314 5441 080 891 1221 146 956 7121 127 613 1801 150 764 6771 174 649 7431 198 787 3167 824 977 294
IT1 667 175 5156 345 622 8544 029 667 9354 384 163 7814 384 213 6864 384 261 0444 384 301 39429 579 406 209
CY184 221 308172 550 00373 787 81570 458 68368 942 18467 425 50065 529 889702 915 382
LV539 401 940558 152 423595 401 855592 067 645604 649 672617 204 766629 723 6634 136 601 964
LT830 493 172857 296 604911 468 202903 739 689919 677 236935 043 867949 806 3996 307 525 169
LU5 515 6925 515 8015 515 8955 515 9665 516 0355 516 0995 516 15538 611 643
HU2 668 901 0502 901 316 9202 924 373 6142 864 474 3072 883 024 2812 908 892 9672 942 281 32420 093 264 463
MT93 531 83094 199 38197 732 28595 155 90195 156 69895 157 28195 158 122666 091 498
NL129 104 439129 106 992129 109 193130 388 219130 389 817130 391 334130 392 627908 882 621
AT126 297 049126 299 545126 301 698126 303 336126 304 901126 306 384126 307 650884 120 563
PL9 196 089 9799 600 920 16610 314 898 37510 318 540 56810 582 213 98010 830 637 72711 062 457 60671 905 758 401
PT2 750 538 4662 759 342 0432 805 800 2322 771 959 0452 771 988 3682 772 013 9242 772 040 19219 403 682 270
RO855 377 4484 594 775 9653 070 585 2543 081 045 8413 164 213 7953 237 589 9823 300 540 01921 304 128 304
SI396 738 180399 483 437414 011 184415 487 300415 490 727415 493 271415 496 8452 872 200 944
SK1 666 868 2271 728 300 9221 842 947 6631 822 528 9961 869 149 0761 918 943 8061 927 453 12312 776 191 813
FI168 203 748168 207 073168 209 940169 457 922169 460 006169 461 981169 463 6681 182 464 338
SE216 791 160221 024 565218 934 694214 521 734214 524 446214 527 020214 529 2111 514 852 830
UK485 459 4912 227 999 1951 365 392 4141 377 907 1011 377 924 0131 377 940 0601 377 953 7349 590 576 008
Innowacyjne działania miejskie47 142 85747 142 85747 142 85747 142 85747 142 85747 142 85747 142 858330 000 000
Pomoc techniczna (*)158 413 447146 518 123175 743 841150 282 750151 915 384153 544 718154 850 5551 091 268 818
EU2832 449 014 90553 457 388 77945 091 764 44545 855 183 36246 347 750 81046 823 673 65747 235 369 434317 260 145 392
(*) Pomoc techniczna obejmuje transfery zgodnie z art. 25 ust. 1 RWP.

ZAŁĄCZNIK  II  7

ZASOBY OGÓLNE W RAMACH CELU "EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA" W ROZBICIU NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

(EUR, ceny z 2011 r.)
2014201520162017201820192020Razem
BE2 735 09226 986 91424 653 31043 916 58643 916 58643 916 58643 916 586230 041 660
BG2 805 24114 151 17415 514 51529 337 46527 637 03927 637 03927 637 038144 719 511
CZ3 491 83134 868 07731 818 75156 680 86656 680 86656 680 86656 680 866296 902 123
DK9 341 05515 870 76116 204 16020 500 10020 500 23520 500 36220 500 470123 417 143
DE21 292 48987 955 43990 434 007161 096 131161 096 131161 096 131161 096 131844 066 459
EE1 366 6624 437 8535 190 5979 696 9289 246 3579 246 3579 246 35848 431 112
IE4 859 01214 261 91315 809 61028 162 71328 162 71328 162 71328 162 713147 581 387
EL023 400 94821 698 58941 259 50138 653 14738 653 14638 653 147202 318 478
ES10 222 03157 072 56160 231 448112 474 799107 294 294107 294 294107 294 295561 883 722
FR7 495 462117 787 530104 447 886186 597 329186 059 990186 059 990186 059 990974 508 177
HR213 73314 165 44613 686 14126 393 92024 380 03924 380 03924 380 038127 599 356
IT3 759 395118 923 362106 488 607195 021 942189 695 266189 695 266189 695 265993 279 103
CY03 575 8643 066 6045 572 8545 462 7445 462 7445 462 74228 603 552
LV768 4148 602 4858 768 17216 768 87815 619 32815 619 32815 619 32881 765 933
LT647 5269 894 55910 653 40421 179 82218 977 61818 977 61818 977 61799 308 164
LU02 274 6131 890 1173 366 9903 366 9913 366 9903 366 99117 632 692
HU774 39137 481 26433 891 15062 818 68660 372 56760 372 56860 372 569316 083 195
MT01 871 6401 593 3392 882 3642 838 3212 838 3202 838 32114 862 305
NL10 991 55933 152 85636 503 26565 025 70565 025 70565 025 70565 025 705340 750 500
AT2 953 65326 110 18324 102 83942 935 99642 935 99542 935 99642 935 996224 910 658
PL10 924 03062 038 30865 621 912122 877 873116 896 690116 896 689116 896 690612 152 192
PT3 284 75811 235 74512 040 77721 481 77421 449 03721 449 03721 449 037112 390 165
RO7 278 68738 147 67142 405 95481 066 01875 540 55375 540 55475 540 553395 519 990
SI167 5716 925 0885 891 00410 494 04010 494 04010 494 04010 494 04054 959 823
SK2 987 23021 977 01720 924 14437 537 83737 273 57437 273 57437 273 573195 246 949
FI4 737 08610 795 67215 114 61229 567 31126 924 66726 924 66726 924 666140 988 681
SE13 535 33624 901 39332 061 64657 509 95057 113 55257 113 55257 113 552299 348 981
UK11 427 00286 378 75481 086 733144 445 208144 445 209144 445 208144 445 209756 673 323
Współpraca międzyregionalna5 406 82852 688 22048 186 71285 838 20785 838 20785 838 20785 838 208449 634 589
Pomoc techniczna1 579 8282 261 5323 166 2865 640 3185 640 3185 640 3185 640 31829 568 918
EU28145 045 902970 194 842953 146 2911 728 148 1111 689 537 7791 689 537 9041 689 538 0128 865 148 841

ZAŁĄCZNIK  III  8

INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH - SZCZEGÓLNA ALOKACJA

(EUR, ceny z 2011 r.)
2014201520162017201820192020Ogółem
BE22 464 89617 179 03807 569 5465 194 7873 395 2851 664 35657 467 908
BG29 216 62222 342 1230000051 558 745
CZ012 564 2830000012 564 283
DK00000000
DE00000000
EE00000000
IE36 075 81527 587 3880000063 663 203
EL90 800 18469 435 434029 193 45120 034 72113 094 5896 418 916228 977 295
ES499 481 827381 956 6890154 715 855106 177 54869 397 09034 018 1811 245 747 190
FR164 197 762125 562 994059 683 86340 959 51326 770 92413 123 002430 298 058
HR35 033 82126 790 569012 993 2088 916 9075 828 0442 856 88492 419 433
IT300 437 373229 746 2260126 913 69287 097 63256 926 55727 905 173829 026 653
CY6 126 2074 684 74702 428 8571 666 8631 089 453534 04616 530 173
LV15 358 07511 744 4100000027 102 485
LT16 825 55312 866 6000000029 692 153
LU00000000
HU26 345 50920 146 5660000046 492 075
MT00000000
NL00000000
AT00000000
PL133 639 212102 194 69206 060 3534 159 0662 718 3441 332 522250 104 189
PT85 111 91365 085 581023 156 67815 891 83810 386 8225 091 580204 724 412
RO56 112 81542 909 800016 695 44711 457 6597 488 6663 670 915138 335 302
SI4 876 5373 729 117000008 605 654
SK38 209 19029 218 79304 574 7413 139 5292 051 9791 005 87378 200 105
FI00000000
SE23 379 70317 878 5970000041 258 300
UK24 516 103166 367 41400000190 883 517
UE 281 608 209 1171 389 991 0610443 985 691304 696 063199 147 75397 621 4484 043 651 133

ZAŁĄCZNIK  IV  9

INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH WYKAZ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ REGIONÓW

WYKAZ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ REGIONÓW NA PODSTWIE DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY NA 2012 R.

BE10 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE32 Prov. Hainaut

BE33 Prov. Liège

BG31 Severozapaden

BG32 Severen tsentralen

BG33 Severoiztochen

BG34 Yugoiztochen

BG42 Yuzhen tsentralen

CZ04 Severozápad

IE01 Border, Midland i Western

IE02 Southern i Eastern

EL11 Anatoliki Makedonia, Thraki

EL12 Kentriki Makedonia

EL13 Dytiki Makedonia

EL14 Thessalia

EL21 Ipeiros

EL23 Dytiki Ellada

EL24 Sterea Ellada

EL25 Peloponnisos

EL30 Attiki

EL41 Voreio Aigaio

EL42 Notio Aigaio

EL43 Kriti

ES11 Galicia

ES12 Principado de Asturias

ES13 Cantabria

ES21 País Vasco

ES22 Comunidad Foral de Navarra

ES23 La Rioja

ES24 Aragón

ES30 Comunidad de Madrid

ES41 Castilla y León

ES42 Castilla-La Mancha

ES43 Extremadura

ES51 Cataluña

ES52 Comunidad Valenciana

ES53 Illes Balears

ES61 Andalucía

ES62 Región de Murcia

ES63 Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64 Ciudad Autónoma de Melilla

ES70 Canarias

FR61 Aquitaine

FR21 Champagne-Ardenne

FR22 Picardie

FR23 Haute-Normandie

FR24 Centre

FR30 Nord-Pas-de-Calais

FR72 Auvergne

FR81 Languedoc-Roussillon

FR91 Guadeloupe

FR92 Martinique

FR93 Guyane

FR94 Réunion

FR Mayotte

HR03 Jadranska Hrvatska

HR04 Kontinentalna Hrvatska

ITC1 Piemonte

ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3 Liguria

ITC4 Lombardia

ITF1 Abruzzo

ITF2 Molise

ITF3 Campania

ITF4 Puglia

ITF5 Basilicata

ITF6 Calabria

ITG1 Sicilia

ITG2 Sardegna

ITH5 Emilia-Romagna

ITH4 Friuli-Venezia Giulia

ITI1 Toscana

ITI2 Umbria

ITI3 Marche

ITI4 Lazio

CY00 Kýpros

LV00 Latvija

LT00 Lietuva

HU23 Dél-Dunántúl

HU31 Észak-Magyarország

HU32 Észak-Alföld

HU33 Dél-Alföld

PL11 Łódzkie

PL21 Małopolskie

PL31 Lubelskie

PL32 Podkarpackie

PL33 Świętokrzyskie

PL42 Zachodniopomorskie

PL43 Lubuskie

PL51 Dolnośląskie

PL61 Kujawsko-Pomorskie

PL62 Warmińsko-Mazurskie

PT11 Norte

PT15 Algarve

PT16 Centro (PT)

PT17 Lisboa

PT18 Alentejo

PT20 Região Autónoma dos Açores

PT30 Região Autónoma da Madeira

RO12 Centru

RO22 Sud-Est

RO31 Sud-Muntenia

SI01 Vzhodna Slovenija

SK02 Západné Slovensko

SK03 Stredné Slovensko

SK04 Východné Slovensko

SE22 Sydsverige

SE31 Norra Mellansverige

SE32 Mellersta Norrland

UKC1 Tees Valley i Durham

UKD7 Merseyside

UKG3 West Midlands

UKI1 Inner London

UKM3 South Western Scotland

WYKAZ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ REGIONÓW NA PODSTWIE DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY NA 2016 R.

BE10 - Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE32 - Prov. Hainaut

BE34 - Prov. Luxembourg (BE)

BE35 - Prov. Namur

EL51 - Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 - Kentriki Makedonia

EL53 - Dytiki Makedonia

EL54 - Ipeiros

EL61 - Thessalia

EL62 - Ionia Nisia

EL63 - Dytiki Ellada

EL64 - Sterea Ellada

EL65 - Peloponnisos

EL30 - Attiki

EL41 - Voreio Aigaio

EL42 - Notio Aigaio

EL43 - Kriti

ES11 - Galicia

ES12 - Principado de Asturias

ES13 - Cantabria

ES21 - País Vasco

ES22 - Comunidad Foral de Navarra

ES23 - La Rioja

ES24 - Aragón

ES30 - Comunidad de Madrid

ES41 - Castilla y León

ES42 - Castilla-la Mancha

ES43 - Extremadura

ES51 - Cataluña

ES52 - Comunidad Valenciana

ES53 - Illes Balears

ES61 - Andalucía

ES62 - Región de Murcia

ES63 - Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 - Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 - Canarias (ES)

FR21 - Champagne-Ardenne

FR22 - Picardie

FR23 - Haute-Normandie

FR24 - Centre (FR)

FR26 - Bourgogne

FR30 - Nord-Pas-de-Calais

FR42 - Alsace

FR81 - Languedoc-Roussillon

FRA1 - Guadeloupe

FRA2 - Martinique

FRA3 - Guyane

FRA4 - La Réunion

FRA5 - Mayotte

HR03 - Jadranska Hrvatska

HR04 - Kontinentalna Hrvatska

ITC1 - Piemonte

ITC2 - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3 - Liguria

ITC4 - Lombardia

ITF1 - Abruzzo

ITF2 - Molise

ITF3 - Campania

ITF4 - Puglia

ITF5 - Basilicata

ITF6 - Calabria

ITG1 - Sicilia

ITG2 - Sardegna

ITH4 - Friuli-Venezia Giulia

ITI1 - Toscana

ITI2 - Umbria

ITI3 - Marche

ITI4 - Lazio

CY00 - Kypros

PL32 - Podkarpackie

PT11 - Norte

PT16 - Centro (PT)

PT17 - Área Metropolitana de Lisboa

PT18 - Alentejo

PT20 - Região Autónoma dos Açores (PT)

PT30 - Região Autónoma da Madeira (PT)

RO22 - Sud-Est

RO31 - Sud-Muntenia

RO41 - Sud-Vest Oltenia

SK04 - Východné Slovensko

ZAŁĄCZNIK  V  10

REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE

(EUR, ceny bieżące)
2014201520162017201820192020Razem
BE00000000
BG423 753 581874 889 053701 031 972730 183 864758 809 778786 756 984813 870 1565 089 295 388
CZ04 027 742 2762 074 542 4172 116 060 7582 158 408 7462 201 602 8352 245 657 41514 824 014 447
DK00000000
DE00000000
EE307 309 007322 408 574336 661 411345 490 927360 206 362375 184 571390 407 1352 437 667 987
IE00000000
EL909 471 035930 727 958929 535 0001 108 664 9761 132 169 3671 154 915 8381 180 244 8797 345 729 053
ES54 371 079500 017 977285 545 634319 216 082325 604 160332 119 881338 765 4412 155 640 254
FR461 932 262471 180 560480 612 672490 231 521500 042 578510 049 647520 256 0373 434 305 277
HR670 382 372775 939 696809 636 630842 012 299876 574 176912 755 989950 231 4995 837 532 661
IT666 758 2795 365 168 9423 106 826 2913 495 598 4793 565 551 3453 636 901 9563 709 674 39823 546 479 690
CY00000000
LV378 783 956396 914 108416 196 653433 973 068452 283 532471 132 651490 523 9123 039 807 880
LT582 500 351608 972 357636 611 771661 702 936687 136 966712 879 268738 892 2224 628 695 871
LU00000000
HU1 896 587 9642 108 249 3412 085 760 3942 136 002 3922 192 924 5512 256 984 8652 328 707 66915 005 217 176
MT00000000
NL00000000
AT00000000
PL6 024 257 4456 384 360 4076 759 920 3577 102 194 1537 444 979 8497 786 815 7248 126 165 77349 628 693 708
PT2 238 473 4452 283 288 5042 328 994 3542 375 605 3582 423 147 7672 471 640 0532 521 098 34516 642 247 826
RO681 255 0372 936 948 3391 998 264 7542 102 046 8942 199 624 6632 295 769 9702 393 170 31614 607 079 973
SI169 479 826172 872 874176 333 368188 610 472192 384 976196 234 896200 161 5251 296 077 937
SK1 141 906 8621 198 827 0271 256 504 0731 296 677 6431 357 224 3141 422 080 6531 457 095 9109 130 316 482
FI00000000
SE00000000
UK269 798 028446 063 474368 713 961377 627 431385 184 697392 893 012400 754 8502 641 035 453
EU2816 877 020 52929 804 571 46724 751 691 71226 121 899 25327 012 257 82727 916 718 79328 805 677 482181 289 837 063

ZAŁĄCZNIK  VI  11

REGIONY W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

(EUR, ceny bieżące)
2014201520162017201820192020Razem
BE139 843 427142 643 221145 498 658148 410 629151 380 786154 410 285157 500 1251 039 687 131
BG00000000
CZ00000000
DK9 604 0189 882 42210 804 40813 832 94414 109 71014 392 00814 679 93887 305 448
DE1 314 315 4351 340 628 3671 367 464 3451 394 831 8021 422 746 1361 451 218 1881 480 257 4399 771 461 712
EE00000000
IE00000000
EL353 410 233364 853 538362 313 592447 619 659455 327 176465 338 438473 253 2072 922 115 843
ES593 746 2353 046 946 6241 875 188 4412 283 534 0682 329 229 4262 375 837 9002 423 375 41814 927 858 112
FR572 094 366583 548 204595 229 675607 142 425619 293 217631 686 770644 327 1874 253 321 844
HR00000000
IT70 953 093295 934 908188 970 662230 278 365234 886 419239 586 556244 380 3791 504 990 382
CY00000000
LV00000000
LT00000000
LU00000000
HU00000000
MT65 940 97067 261 13168 607 53269 980 59871 381 10172 809 58574 266 528490 247 445
NL00000000
AT9 725 2169 919 91910 118 49310 320 99910 527 55310 738 23110 953 10872 303 519
PL00000000
PT43 658 77244 532 83845 424 27446 333 36647 260 62748 206 41149 171 036324 587 324
RO00000000
SI00000000
SK00000000
FI00000000
SE00000000
UK95 016 348594 816 628355 307 540374 958 114382 461 753390 115 477397 921 5772 590 597 437
EU283 268 308 1136 500 967 8005 024 927 6205 627 242 9695 738 603 9045 854 339 8495 970 085 94237 984 476 197

ZAŁĄCZNIK  VII  12

REGIONY LEPIEJ ROZWINIĘTE

(EUR, ceny bieżące)
2014201520162017201820192020Razem
BE126 249 347128 776 975131 354 837136 643 113139 377 731142 166 986145 011 804949 580 793
BG00000000
CZ0148 534 65076 504 75478 035 86379 597 56781 190 47482 815 114546 678 422
DK34 312 69235 504 60240 461 06653 875 65854 953 50456 052 89857 174 238332 334 658
DE1 143 027 4721 165 911 1741 189 249 7561 213 050 5571 237 326 9591 262 088 3941 287 343 1108 497 997 422
EE00000000
IE128 001 120130 563 786133 177 385136 727 788139 464 101142 255 083145 101 661955 290 924
EL321 718 722332 754 240345 532 277367 327 441374 609 684381 115 281387 917 2992 510 974 944
ES941 438 5832 067 516 1451 549 803 1121 699 267 0641 733 272 8001 767 957 9971 803 334 31411 562 590 015
FR850 348 096867 372 818884 735 876902 442 710920 503 358938 924 843957 713 2706 322 040 971
HR00000000
IT940 989 1241 115 272 5141 059 105 5701 115 343 6301 137 664 4451 160 431 2281 183 651 5817 712 458 092
CY129 299 822130 248 05231 040 48334 392 38135 080 63635 782 64336 498 639432 342 656
LV00000000
LT00000000
LU5 320 8295 427 3645 536 0155 646 8155 759 8305 875 1025 992 67139 558 626
HU62 362 88763 613 98564 890 34466 190 56667 517 78068 872 54170 255 336463 703 439
MT00000000
NL136 474 196139 206 443141 993 002146 273 253149 200 554152 186 343155 231 6151 020 565 406
AT121 868 086124 307 950126 796 311129 333 944131 922 288134 562 344137 254 990906 045 913
PL504 545 294515 958 359527 632 348539 308 411551 177 491563 236 684575 482 1783 777 340 765
PT166 452 008169 784 435173 183 108176 649 083180 184 317183 790 182187 467 8831 237 511 016
RO67 415 298137 770 869121 391 612129 215 801139 922 353147 861 056149 459 655893 036 644
SI113 965 963116 247 604118 574 596121 261 256123 688 023126 163 276128 687 839848 588 557
SK41 262 98143 143 51245 049 77246 933 53448 943 72151 089 98252 315 318328 738 820
FI134 387 672137 078 197139 822 197144 023 506146 905 819149 845 718152 844 1851 004 907 294
SE201 163 376209 768 456211 655 946210 918 972215 140 093219 445 549223 836 7651 491 929 157
UK149 826 6511 370 234 763782 928 073798 596 590814 578 755830 880 021847 506 1955 594 551 048
EU286 320 430 2199 154 996 8937 900 418 4408 251 457 9368 426 791 8098 601 774 6258 772 895 66057 428 765 582

ZAŁĄCZNIK  VIII  13

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

(EUR, ceny bieżące)
2014201520162017201820192020Razem
BE00000000
BG141 914 934438 239 123314 223 331327 476 772339 922 930352 709 644363 820 4102 278 307 144
CZ01 691 733 250876 417 385867 512 052884 660 544903 810 913919 811 9516 143 946 095
DK00000000
DE00000000
EE133 273 475140 305 354146 966 434150 619 857156 921 496163 630 547169 817 5141 061 534 677
IE00000000
EL430 757 665444 530 393448 671 883471 072 832480 389 519490 754 009499 491 4523 265 667 753
ES00000000
FR00000000
HR293 229 673339 412 563355 227 649357 736 948372 354 413388 369 497403 424 9012 509 755 644
IT00000000
CY57 156 76448 473 08439 315 08738 682 26637 966 55337 262 43836 012 833294 869 025
LV167 454 594175 995 293185 012 112193 047 173200 965 711209 486 800217 453 0121 349 414 695
LT256 626 748269 141 984282 127 550293 504 407304 502 755316 195 728326 818 4542 048 917 626
LU00000000
HU761 296 791836 749 026837 669 772859 444 254882 480 075910 148 899937 638 1956 025 427 012
MT29 073 58129 780 21930 489 73231 150 42831 766 41732 452 43833 029 294217 742 109
NL00000000
AT00000000
PL2 821 981 2722 992 646 5393 169 935 1363 327 311 7733 479 057 7823 636 923 0623 780 133 47823 207 989 042
PT382 108 422391 395 624400 720 618409 404 001417 499 836426 516 083434 097 5802 861 742 164
RO01 710 039 331949 836 093999 902 5701 046 786 0401 093 828 5581 134 604 3856 934 996 977
SI119 552 544122 458 287125 375 853132 624 045135 247 665138 161 073140 627 428914 046 895
SK514 950 725542 350 982570 045 939596 338 413623 327 518653 372 363667 865 4874 168 251 427
FI00000000
SE00000000
UK00000000
EU286 109 377 18810 173 251 0528 732 034 5749 055 827 7919 393 849 2549 753 622 05210 064 646 37463 282 608 285

ZAŁĄCZNIK  IX  14

REGIONY NAJBARDZIEJ ODDALONE ORAZ SŁABO ZALUDNIONE REGIONY PÓŁNOCNE

(EUR, ceny bieżące)
2014201520162017201820192020Razem
BE00000000
BG00000000
CZ00000000
DK00000000
DE00000000
EE00000000
IE00000000
EL00000000
ES0131 542 48067 752 70869 108 65870 491 70571 902 38473 341 166484 139 101
FR59 632 62160 826 47662 044 06463 285 76664 552 28165 844 10067 161 654443 346 962
HR00000000
IT00000000
CY00000000
LV00000000
LT00000000
LU00000000
HU00000000
MT00000000
NL00000000
AT00000000
PL00000000
PT15 559 84515 871 35516 189 05816 513 05416 843 52417 180 59617 524 383115 681 815
RO00000000
SI00000000
SK00000000
FI41 068 81941 891 02342 729 57243 584 72944 456 97545 346 64646 254 043305 331 807
SE27 832 20228 389 40728 957 68929 537 22630 128 34330 731 27231 346 211206 922 350
UK00000000
EU28144 093 487278 520 741217 673 091222 029 433226 472 828231 004 998235 627 4571 555 422 035

ZAŁĄCZNIK  X  15

INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH - SZCZEGÓLNA ALOKACJA

(EUR, ceny bieżące)
2014201520162017201820192020Ogółem
BE23 839 92718 595 14308 524 5385 967 1773 978 1181 989 05962 893 962
BG31 004 91324 183 8320000055 188 745
CZ013 599 9840000013 599 984
DK00000000
DE00000000
EE00000000
IE38 283 94329 861 4760000068 145 419
EL96 357 88275 159 147032 876 56723 013 59715 342 3987 671 199250 420 790
ES530 054 111413 442 2040174 235 182121 964 62781 309 75140 654 8751 361 660 750
FR174 247 979135 913 423067 213 72447 049 60631 366 40415 683 202471 474 338
HR37 178 17128 998 973014 632 46210 242 7236 828 4823 414 241101 295 052
IT318 826 544248 684 7040142 925 430100 047 80166 698 53433 349 267910 532 280
CY6 501 1805 070 92102 735 2881 914 7021 276 468638 23418 136 793
LV16 298 11212 712 5270000029 010 639
LT17 855 41113 927 2220000031 782 633
LU00000000
HU27 958 06521 807 2910000049 765 356
MT00000000
NL00000000
AT00000000
PL141 819 001110 618 82106 824 9424 777 4603 184 9731 592 486268 817 683
PT90 321 44370 450 726026 078 18118 254 72712 169 8186 084 909223 359 804
RO59 547 36846 446 947018 801 78513 161 2498 774 1664 387 083151 118 598
SI5 175 0204 036 516000009 211 536
SK40 547 89831 627 36105 151 9013 606 3312 404 2211 202 11184 539 823
FI00000000
SE24 810 72819 352 3680000044 163 096
UK26 016 685180 081 43900000206 098 124
UE 281 706 644 3811 504 571 0250500 000 000350 000 000233 333 333116 666 6664 411 215 405

ZAŁĄCZNIK  XI

KWOTY PRZENIESIONE Z ALOKACJI FUNDUSZU SPÓJNOŚCI DO INSTRUMENTU "ŁĄCZĄC EUROPĘ"

EUR, ceny z 2011 r.
2014201520162017201820192020Ogółem
BG32 791 21640 028 81477 375 64951 015 11651 992 77852 336 24053 709 790359 249 603
CZ100 483 893116 312 965214 868 820139 488 935139 665 187138 417 148140 159 665989 396 613
EE15 485 08918 868 11436 279 75523 909 43824 448 04324 721 54925 517 719169 229 707
EL52 181 03060 401 027111 580 83272 436 24972 527 77771 879 67372 784 558513 791 146
HR32 622 22845 818 87587 244 08157 611 01958 838 01859 492 50561 449 030403 075 756
CY8 017 3476 937 5439 562 8515 068 7324 848 4544 580 4714 353 77743 369 175
LV19 450 89023 654 43045 650 28930 073 35130 738 63131 084 35432 101 980212 753 925
LT29 944 88136 234 60269 517 60845 722 82046 575 09946 918 18348 247 294323 160 487
HU93 609 146109 882 364205 817 862133 886 285134 979 393135 050 948138 420 904951 646 902
MT3 495 7404 046 4187 475 0834 852 6884 858 8204 815 4024 876 02234 420 173
PL324 426 623401 138 681783 018 706518 336 602532 137 916539 658 846558 050 5303 656 767 904
PT45 943 82653 181 28698 243 56363 777 93663 858 52363 287 88864 084 611452 377 633
RO93 792 333118 302 338234 355 026155 767 218160 110 747162 305 951167 498 4711 092 132 084
SI14 374 71916 639 14630 738 05019 954 58419 979 79819 801 25920 050 535141 538 091
SK59 681 03972 853 397140 771 82592 899 02795 340 81696 949 58398 595 114657 090 801
Ogółem926 300 0001 124 300 0002 152 500 0001 414 800 0001 440 900 0001 451 300 0001 489 900 00010 000 000 000

KWOTY PRZENIESIONE Z ALOKACJI FUNDUSZU SPÓJNOŚCI DO INSTRUMENTU "ŁĄCZĄC EUROPĘ"

EUR, ceny bieżące
2014201520162017201820192020Ogółem
BG34 798 30143 328 47685 428 96957 451 30659 723 35961 320 24764 188 171406 238 829
CZ106 634 311125 900 894237 232 539157 087 197160 431 399162 177 750167 503 7741 116 967 864
EE16 432 90020 423 45340 055 78126 925 91128 083 11728 965 23530 496 036191 382 433
EL55 374 92665 380 014123 194 25581 574 98183 311 61884 218 49386 984 284580 038 571
HR34 618 96949 595 82496 324 51564 879 36567 586 38869 704 95273 437 279456 147 292
CY8 508 0737 509 42010 558 1605 708 2155 569 3505 366 7525 203 16748 423 137
LV20 641 44025 604 31650 401 60833 867 47835 309 02536 420 27538 364 838240 608 980
LT31 777 74739 221 49976 753 05651 491 32253 500 14954 972 12957 659 983365 375 885
HU99 338 775118 940 205227 239 550150 777 703155 048 894158 233 710165 425 7941 075 004 631
MT3 709 7074 379 9738 253 0965 464 9155 581 2575 642 0115 827 29838 858 257
PL344 284 128434 205 409864 515 922583 731 202611 259 197632 296 349666 922 0414 137 214 248
PT48 755 95657 565 134108 468 83271 824 31573 353 37074 151 84876 587 042510 706 497
RO99 533 174128 054 255258 746 885175 419 187183 916 920190 167 290200 176 1781 236 013 889
SI15 254 56718 010 74733 937 29122 472 10322 950 50823 200 33123 962 245159 787 792
SK63 333 99678 858 860155 423 470104 619 393109 516 629113 591 888117 830 288743 174 524
Ogółem982 996 9701 216 978 4792 376 533 9291 593 294 5931 655 141 1801 700 429 2601 780 568 41811 305 942 829

ZAŁĄCZNIK  XII

KWOTY PRZENIESIONE Z CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA" NA POMOC NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

EUR, ceny z 2011 r.
2014201520162017201820192020Ogółem
BE9 390 0089 390 0089 390 0089 390 0089 390 0089 390 0089 390 00765 730 055
BG13 332 37713 332 37713 332 37713 332 37713 332 37713 332 37713 332 37993 326 641
CZ2 967 5292 967 5292 967 5292 967 5292 967 5292 967 5292 967 52820 772 702
DK501 756501 756501 756501 756501 756501 756501 7563 512 292
DE10 035 12310 035 12310 035 12310 035 12310 035 12310 035 12310 035 12370 245 861
EE1 017 8481 017 8481 017 8481 017 8481 017 8481 017 8481 017 8467 124 934
IE2 895 8492 895 8492 895 8492 895 8492 895 8492 895 8492 895 85120 270 945
EL35 739 37435 739 37435 739 37435 739 37435 739 37435 739 37435 739 372250 175 616
ES71 665 11471 665 11471 665 11471 665 11471 665 11471 665 11471 665 112501 655 796
FR63 507 99363 507 99363 507 99263 507 99263 507 99263 507 99263 507 992444 555 946
HR4 659 1644 659 1644 659 1644 659 1644 659 1644 659 1644 659 16532 614 149
IT85 298 54585 298 54585 298 54585 298 54585 298 54585 298 54585 298 545597 089 815
CY501 756501 756501 756501 756501 756501 756501 7563 512 292
LV5 218 2645 218 2645 218 2645 218 2645 218 2645 218 2645 218 26436 527 848
LT9 820 0849 820 0849 820 0859 820 0849 820 0849 820 0849 820 08568 740 590
LU501 756501 756501 756501 756501 756501 756501 7563 512 292
HU11 941 79611 941 79611 941 79611 941 79611 941 79611 941 79611 941 79683 592 572
MT501 756501 756501 756501 756501 756501 756501 7563 512 292
NL501 756501 756501 756501 756501 756501 756501 7563 512 292
AT2 293 7422 293 7422 293 7422 293 7432 293 7422 293 7422 293 74316 056 196
PL60 210 73860 210 73860 210 73860 210 73860 210 73860 210 73860 210 738421 475 166
PT22 507 34722 507 34722 507 34722 507 34722 507 34822 507 34822 507 348157 551 432
RO56 096 33756 096 33756 096 33756 096 33756 096 33756 096 33756 096 337392 674 359
SI2 609 1322 609 1322 609 1322 609 1322 609 1322 609 1322 609 13218 263 924
SK7 010 2507 010 2507 010 2507 010 2507 010 2507 010 2507 010 25249 071 752
FI2 867 1782 867 1782 867 1782 867 1782 867 1782 867 1782 867 17720 070 245
SE1 003 5121 003 5121 003 5121 003 5121 003 5121 003 5121 003 5127 024 584
UK501 756501 756501 756501 756501 756501 756501 7563 512 292
Ogółem485 097 840485 097 840485 097 840485 097 840485 097 840485 097 840485 097 8403 395 684 880

KWOTY PRZENIESIONE Z CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA" NA POMOC NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

EUR, ceny bieżące
2014201520162017201820192020Ogółem
BE9 964 75210 164 04710 367 32810 574 67410 786 16811 001 89111 221 92874 080 788
BG14 148 42514 431 39414 720 02215 014 42215 314 71015 621 00415 933 427105 183 404
CZ3 149 1663 212 1493 276 3923 341 9193 408 7583 476 9333 546 47023 411 787
DK532 467543 117553 979565 059576 360587 887599 6453 958 514
DE10 649 35310 862 34011 079 58711 301 17811 527 20211 757 74611 992 90179 170 307
EE1 080 1481 101 7521 123 7871 146 2621 169 1881 192 5711 216 4208 030 128
IE3 073 0983 134 5603 197 2513 261 1973 326 4203 392 9493 460 81022 846 285
EL37 926 90938 685 44839 459 15640 248 33941 053 30741 874 37342 711 858281 959 390
ES76 051 59377 572 62479 124 07680 706 55882 320 69083 967 10385 646 443565 389 087
FR67 395 19068 743 09470 117 95571 520 31472 950 72174 409 73475 897 930501 034 938
HR4 944 3425 043 2295 144 0935 246 9755 351 9155 458 9535 568 13336 757 640
IT90 519 49892 329 88994 176 48696 060 01697 981 21699 940 840101 939 657672 947 602
CY532 467543 117553 979565 059576 360587 887599 6453 958 514
LV5 537 6645 648 4175 761 3855 876 6135 994 1456 114 0286 236 30841 168 560
LT10 421 15210 629 57510 842 16711 059 00911 280 18911 505 79411 735 91077 473 796
LU532 467543 117553 979565 059576 360587 887599 6453 958 514
HU12 672 72912 926 18413 184 70813 448 40213 717 36913 991 71814 271 55294 212 662
MT532 467543 117553 979565 059576 360587 887599 6453 958 514
NL532 467543 117553 979565 059576 360587 887599 6453 958 514
AT2 434 1372 482 8202 532 4772 583 1272 634 7892 687 4842 741 23518 096 069
PL63 896 11765 174 04066 477 52067 807 07069 163 21270 546 47671 957 405475 021 840
PT23 884 97724 362 67724 849 93025 346 92925 853 86826 370 94626 898 365177 567 692
RO59 529 88160 720 47961 934 88963 173 58664 437 05865 725 79967 040 316442 562 008
SI2 768 8322 824 2092 880 6922 938 3062 997 0733 057 0143 118 15520 584 281
SK7 439 3347 588 1207 739 8837 894 6818 052 5748 213 6258 377 90055 306 117
FI3 042 6723 103 5253 165 5963 228 9083 293 4863 359 3563 426 54222 620 085
SE1 064 9351 086 2341 107 9591 130 1171 152 7201 175 7741 199 2907 917 029
UK532 467543 117553 979565 059576 360587 887599 6453 958 514
Ogółem514 789 706525 085 508535 587 213546 298 956557 224 938568 369 433579 736 8253 827 092 579

ZAŁĄCZNIK  XIII

INNOWACYJNE DZIAŁANIA MIEJSKIE

EUR, ceny bieżące
2014201520162017201820192020Ogółem
EU2850 028 37751 028 94552 049 52353 090 51454 152 32455 235 37156 340 079371 925 133

ZAŁĄCZNIK  XIV  16

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA

(EUR, ceny bieżące)
2014201520162017201820192020Razem
BE2 902 50124 227 34022 994 75941 781 34242 616 96843 469 30844 338 693222 330 911
BG2 976 94412 055 52014 364 32528 014 84726 621 88927 154 32727 697 414138 885 266
CZ2 439 12734 551 81431 352 84756 967 93858 107 29659 269 44260 454 832303 143 296
DK8 308 36512 259 94013 578 72617 512 61217 862 98318 220 35618 584 862106 327 844
DE14 442 88865 129 60567 444 196122 545 704124 996 616127 496 550130 046 479652 102 038
EE1 175 8274 402 8885 158 4909 880 3629 560 4049 751 6129 946 64649 876 229
IE5 007 62113 358 26215 566 59628 284 41128 850 09929 427 10130 015 644150 509 734
EL018 744 76218 375 52136 323 39434 055 97934 737 09935 431 838177 668 593
ES10 847 70142 320 32850 009 11796 700 35692 683 59194 537 26396 428 008483 526 364
FR5 947 54089 873 54181 729 096149 106 412151 471 308154 500 734157 590 749790 219 380
HR013 327 96613 218 81826 286 47024 498 88524 988 86225 488 635127 809 636
IT0102 059 36391 588 048172 413 641169 743 238173 138 103176 600 863885 543 256
CY03 349 6552 944 2095 473 6105 456 6005 565 7315 677 04628 466 851
LV421 3258 736 1368 858 96017 391 25716 418 61016 746 98317 081 92385 655 194
LT09 706 84210 329 37621 248 45519 143 78319 526 66019 917 19199 872 307
LU01 891 3841 603 1012 912 8232 971 0803 030 5013 091 11115 500 000
HU036 338 42933 134 64862 960 18661 409 56762 637 75963 890 514320 371 103
MT01 818 6371 583 4832 926 7792 934 7222 993 4163 053 28515 310 322
NL11 664 33026 123 74932 028 48858 195 57559 359 48760 546 67761 757 611309 675 917
AT1 916 94825 162 28322 951 87041 703 41042 537 47943 388 22844 255 994221 916 212
PL4 960 08857 467 79358 621 861113 251 360108 645 886110 818 803113 035 177566 800 968
PT3 485 8117 140 6599 038 05116 458 95116 750 52517 085 53717 427 24787 386 781
RO7 724 20132 089 62039 019 60477 120 95972 316 35573 762 68375 237 937377 271 359
SI06 652 9785 638 94510 245 92710 450 84610 659 86210 873 05754 521 615
SK2 727 47321 509 09620 794 71638 081 47738 539 55039 310 34240 096 547201 059 201
FI3 109 7068 886 02412 689 80726 033 35023 518 45023 988 81924 468 596122 694 752
SE11 414 36020 805 65527 687 46750 754 37351 314 12452 340 40753 387 217267 703 603
UK10 842 10763 874 34263 328 303115 067 149117 368 492119 715 862122 110 179612 306 434
EU28112 314 863763 864 611775 633 4281 445 643 1301 430 204 8121 458 809 0271 487 985 2957 474 455 166

ZAŁĄCZNIK  XV  17

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - WSPÓŁPRACA TRANSNARODOWA

(EUR, ceny bieżące)
2014201520162017201820192020Razem
BE04 984 1644 224 4877 675 8677 829 3857 985 9728 145 69240 845 567
BG03 262 1672 764 9535 023 9035 124 3825 226 8695 331 40626 733 680
CZ1 266 4323 190 5143 777 6256 863 9237 001 2027 141 2267 284 05036 524 972
DK1 604 4374 919 0834 311 9765 573 8305 685 3435 799 0865 915 09833 808 853
DE8 152 87230 076 19132 402 25558 874 70560 052 20161 253 24362 478 310313 289 777
EE274 486400 787572 3491 039 9541 060 7541 081 9691 103 6075 533 906
IE148 8022 079 2921 888 4913 431 3783 500 0063 570 0063 641 40518 259 380
EL06 585 1765 581 47510 141 50510 344 33610 551 22210 762 25053 965 964
ES019 456 84716 491 26829 964 53630 563 82731 175 10331 798 606159 450 187
FR2 006 70437 623 46933 589 80961 032 48762 253 13663 498 19964 768 162324 771 966
HR226 8152 005 1691 891 7883 437 3713 506 1163 576 2403 647 76818 291 267
IT3 989 50026 667 10925 983 98047 212 74148 156 99649 120 13550 102 539251 233 000
CY0520 976441 569802 329818 376834 744851 4384 269 432
LV394 122575 471821 8101 493 2231 523 0881 553 5491 584 6207 945 883
LT687 1601 003 3461 432 8422 603 4652 655 5352 708 6452 762 81913 853 812
LU0570 731483 741878 955896 534914 465932 7554 677 181
HU821 7904 232 4974 283 9207 783 8587 939 5368 098 3278 260 29341 420 221
MT0207 286175 692319 231325 616332 128338 7711 698 724
NL09 761 9698 274 06715 033 93015 334 60815 641 30015 954 12680 000 000
AT1 217 4923 100 2193 659 6126 649 4956 782 4846 918 1347 056 49635 383 932
PL6 632 5809 684 46613 830 03225 129 08425 631 66626 144 30026 667 188133 719 316
PT05 021 2734 255 9407 733 0167 887 6768 045 4298 206 33741 149 671
RO09 202 6467 799 99514 172 54514 455 99614 745 11515 040 01775 416 314
SI177 828842 960865 2001 572 0661 603 5081 635 5781 668 2928 365 432
SK442 5992 279 5342 307 2304 192 2254 276 0704 361 5904 448 82322 308 071
FI1 917 3282 799 5583 997 9467 264 2447 409 5297 557 7207 708 87338 655 198
SE2 949 4476 148 4147 711 18114 011 17114 291 39514 577 22214 868 76574 557 595
UK1 284 31929 624 79926 198 00347 601 61648 553 65049 524 72250 515 217253 302 326
EU2834 194 713226 826 113220 019 236397 512 653405 462 951413 572 238421 843 7232 119 431 627

ZAŁĄCZNIK  XVI  18

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

(EUR, ceny bieżące)
2014201520162017201820192020Razem
EU285 737 76957 031 42453 202 02496 667 76398 601 118100 573 140102 584 604514 397 842
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument "Łącząc Europę", zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259).
6 Załącznik I zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (UE) 2016/1941 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.299.61) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2016 r.
7 Załącznik II zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (UE) 2016/1941 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.299.61) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2016 r.
8 Załącznik III:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (UE) 2016/1941 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.299.61) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2016 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (UE) 2017/2440 z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.344.41) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (UE) 2018/1849 z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.300.7) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

9 Załącznik IV zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (UE) 2017/2440 z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.344.41) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
10 Załącznik V zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (UE) 2016/1941 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.299.61) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2016 r.
11 Załącznik VI zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (UE) 2016/1941 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.299.61) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2016 r.
12 Załącznik VII zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (UE) 2016/1941 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.299.61) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2016 r.
13 Załącznik VIII zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (UE) 2016/1941 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.299.61) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2016 r.
14 Załącznik IX zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (UE) 2016/1941 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.299.61) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2016 r.
15 Załącznik X:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (UE) 2016/1941 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.299.61) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2016 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (UE) 2017/2440 z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.344.41) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (UE) 2018/1849 z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.300.7) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

16 Załącznik XIV zmieniony przez art. 1 pkt 3 decyzji nr (UE) 2016/1941 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.299.61) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2016 r.
17 Załącznik XV zmieniony przez art. 1 pkt 3 decyzji nr (UE) 2016/1941 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.299.61) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2016 r.
18 Załącznik XVI zmieniony przez art. 1 pkt 3 decyzji nr (UE) 2016/1941 z dnia 3 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.299.61) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2016 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.