Rezolucja "Weźmy udział w wyborach i zagłosujmy za zjednoczoną Europą". - OpenLEX

Rezolucja "Weźmy udział w wyborach i zagłosujmy za zjednoczoną Europą".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.240.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lipca 2019 r.

Rezolucja "Weźmy udział w wyborach i zagłosujmy za zjednoczoną Europą"

(2019/C 240/01)

(Dz.U.UE C z dnia 16 lipca 2019 r.)

Na sesji plenarnej w dniach 15 i 16 maja 2019 r. (posiedzenie z dnia 15 maja) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 226 do 4 (12 osób wstrzymało się od głosu) przyjął następującą rezolucję:

Weźmy udział w wyborach i zagłosujmy za zjednoczoną Europą

W przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego i uwzględniając deklarację w sprawie przyszłości Europy, uzgodnioną przez szefów państw lub rządów UE27 w Sybinie (Rumunia) w dniu 9 maja 2019 r., Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wzywa obywateli UE do skorzystania z ich prawa do głosowania.

UE opiera się na wspólnych wartościach - demokracji, ochronie praw człowieka, wolności wypowiedzi, praworządności, tolerancji, sprawiedliwości, równości, solidarności i demokratycznym uczestnictwie. Musimy stale bronić tych wartości i je chronić, ponieważ umożliwiają one Europejczykom życie w otwartym społeczeństwie, w którym każdy obywatel jest szanowany, i w którym jednoczy nas nie tylko nasza tożsamość narodowa, ale również tożsamość europejska.

Dziś stoimy w obliczu wspólnych i złożonych wyzwań, takich jak:

-
zmiana klimatu,
-
nierówności społeczne, gospodarcze i terytorialne,
-
ubóstwo,
-
bezrobocie, zwłaszcza wśród młodzieży,
-
ograniczenie przestrzeni obywatelskiej,
-
migracja,
-
bezpieczeństwo i terroryzm,
-
korupcja.

Nacjonalizm nie jest odpowiedzią na te wyzwania.

Tylko dzięki zjednoczonej Europie możemy poczynić rzeczywiste postępy w tych kwestiach.

Opowiadamy się za Europą, która stawia potrzeby obywateli w centrum swoich polityk i działań oraz gwarantuje, że wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe będą rozwiązywane wspólnie w sposób zrównoważony. Stawiamy na Europę, która gwarantuje jakość życia i zatrudnienia, środowisko sprzyjające inwestycjom i przedsiębiorczości, a także większą spójność gospodarczą i społeczną.

Opowiadamy się również za Europą, która stwarza młodym ludziom możliwość wykorzystania ich potencjału i wspiera ich aktywny udział w europejskim procesie politycznym.

Jako przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego - wspólnie pracujemy na rzecz UE, która skuteczniej spełnia oczekiwania i zaspokaja potrzeby swoich obywateli.

Wzywamy obywateli w całej Europie do zagłosowania w zbliżających się wyborach europejskich. Wzywamy organizacje społeczeństwa obywatelskiego do przyłączenia się do naszych wysiłków, by zmobilizować pozytywne głosy na rzecz zjednoczonej Europy.

Bruksela, dnia 15 maja 2019 r.

Luca JAHIER
Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.