Rezolucja w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2014-2017. - OpenLEX

Rezolucja w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2014-2017.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.183.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2014 r.

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie dnia 21 maja 2014 r., w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2014-2017

(2014/C 183/03)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2014 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH,

I.
WPROWADZENIE
1.
PRZYPOMINAJĄ o kompetencjach przyznanych Unii Europejskiej, zwłaszcza w art. 6 i 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; w artykułach tych stwierdza się, że sport jest dziedziną, w której działania na szczeblu UE powinny służyć wspieraniu, koordynowaniu i uzupełnianiu działań państw członkowskich.
2.
PRZYWOŁUJĄ rezolucję Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011-2014 1 .
3.
Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄ sprawozdanie Komisji w sprawie realizacji planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011-2014 2 .
4.
UZNAJĄ, że sport może się przyczynić do realizacji celów strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
5.
PRZYWOŁUJĄ rezolucję Rady z dnia 18 listopada 2010 r., w której Rada postanowiła regularnie zwoływać - zwykle przy okazji swoich posiedzeń - nieformalne spotkania głównych przedstawicieli organów publicznych UE i ruchu sportowego, by umożliwić im wymianę poglądów na zagadnienia dotyczące sportu w UE 3 .
6.
UZNAJĄ, że należy nadal rozwijać ramy europejskiej współpracy w dziedzinie sportu, ustanawiając drugi trzyletni plan prac UE w tej dziedzinie, wskazujący państwom członkowskim i Komisji stosowne działania.
7.
UZNAJĄ, że działania na szczeblu UE w dziedzinie sportu powinny koncentrować się na priorytetowych tematach, kluczowych zagadnieniach, wynikach prac oraz na metodach pracy i strukturach roboczych wymienionych w niniejszym planie prac i określonych w załączniku I.
8.
ODNOTOWUJĄ badanie Eurobarometru z 2013 r. na temat sportu i aktywności fizycznej oraz przyjmują do wiadomości znaczne różnice między państwami członkowskimi, w tym wyniki na temat wolontariatu i siedzącego trybu życia.
II.
DALSZE ROZWIJANIE EUROPEJSKIEGO WYMIARU SPORTU POPRZEZ USTANOWIENIE PLANU PRAC UE
9.
UWAŻAJĄ, że trzyletni plan prac UE w dziedzinie sportu powinien się opierać na następujących naczelnych zasadach:
sprzyjać temu, by państwa członkowskie i Komisja stosowały kooperacyjne, uzgodnione podejście zakładające wytworzenie w dłuższym okresie na szczeblu UE wartości dodanej w dziedzinie sportu,
odpowiadać na wyzwania transnarodowe, z zastosowaniem skoordynowanego podejścia UE,
uwzględniać szczególny charakter sportu,
realizować potrzebę uwzględniania sportu w innych politykach UE,
wypracowywać politykę sportową opartą na dowodach,
przyczyniać się do realizacji nadrzędnych priorytetów programu polityki gospodarczej i społecznej UE, zwłaszcza w ramach strategii "Europa 2020",
korzystać z osiągnięć pierwszego planu prac UE w dziedzinie sportu,
uzupełniać i wzmacniać wpływ działań podejmowanych w ramach programu Erasmus + w dziedzinie sportu.
10.
PODKREŚLAJĄ, że niniejszy plan prac UE powinien stanowić elastyczne ramy, które w stosownych przypadkach pozwalałyby reagować na rozwój wydarzeń w dziedzinie sportu.
11.
POSTANAWIAJĄ, że w okresie objętym niniejszym planem prac państwa członkowskie i Komisja powinny priorytetowo traktować tematy i kluczowe zagadnienia przedstawione poniżej. Każde z państw sprawujących prezydencję może je uzupełniać w świetle ewentualnych nowych wydarzeń:
1)
uczciwość w sporcie, zwłaszcza walka z dopingiem i z ustawianiem wyników zawodów sportowych oraz ochrona nieletnich, dobre zarządzanie i równość płci;
2)
gospodarczy wymiar sportu, w szczególności stabilne finansowanie sportu, dziedzictwo dużych imprez sportowych, gospodarcze korzyści wynikające ze sportu i innowacji;
3)
sport i społeczeństwo, w tym prozdrowotna aktywność fizyczna, wolontariat, zatrudnienie w sporcie, a także kształcenie i szkolenie w sporcie.
12.
UZGADNIAJĄ, że plan prac może zostać zmieniony przez Radę oraz przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w świetle uzyskanych rezultatów i rozwoju polityki na szczeblu UE.
III.
METODY PRACY I STRUKTURY ROBOCZE
13.
UZNAJĄ, że:

Istnieje potrzeba kontynuowania w kontekście unijnym współpracy w dziedzinie sportu ustanowionej w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, opartej na naczelnych zasadach wymienionych w części II niniejszego planu prac.

UE powinna również ściśle współpracować z ruchem sportowym i ze stosownymi właściwymi organizacjami szczebla krajowego, europejskiego i międzynarodowego, np. z Radą Europy i Światową Agencją Antydopingową, posługując się zwłaszcza usystematyzowanym dialogiem.

14.
ZGADZAJĄ SIĘ, że:

W celu kontynuowania osiągnięć pierwszego planu prac UE i wypracowania nowych wyników prac należy ustanowić różne struktury robocze i metody pracy zgodnie z priorytetowymi tematami i kluczowymi zagadnieniami określonymi powyżej w sekcji II.

W związku z tym utworzonych zostanie pięć grup eksperckich (ich członkowie zostaną wyznaczeni przez państwa członkowskie) zajmujących się następującymi zagadnieniami: ustawianie wyników zawodów sportowych, dobre zarządzanie, wymiar gospodarczy, prozdrowotna aktywność fizyczna i rozwój zasobów ludzkich w dziedzinie sportu. Zasady członkostwa w tych grupach i zasady ich funkcjonowania przedstawiono w załączniku II.

Innymi strukturami roboczymi i metodami pracy, poza pracą w ramach grup eksperckich, mogą być np. konferencje prezydencji, posiedzenia dyrektorów i ministrów ds. sportu, badania i konferencje Komisji, a także wykazy zobowiązań 4 .

W pierwszej połowie 2017 roku Rada oceni realizację niniejszego planu prac, opierając się na sprawozdaniu, które Komisja opracuje do listopada 2016 r.

IV.
DALSZE KROKI
15.
ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, BY:
współpracowały ze sobą i z Komisją, stosując metody pracy i struktury robocze określone w niniejszej rezolucji,
respektując zasadę pomocniczości oraz autonomię struktur zarządzania sportem, należycie uwzględniały niniejszy plan prac podczas opracowywania polityki krajowej,
regularnie informowały zainteresowane podmioty z sektora sportu o postępach w realizacji planu prac UE, a w stosownych przypadkach konsultowały się z tymi podmiotami, by w ten sposób nadać odpowiednią wagę prowadzonym działaniom i je wyeksponować.
16.
ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW SPRAWUJĄCYCH PREZYDENCJĘ W RADZIE, BY:
w ramach zespołu trzech prezydencji uwzględniały priorytetowe tematy niniejszego planu prac UE podczas opracowywania programu prezydencji, sporządzały sprawozdania z realizacji tego planu oraz wykorzystywały uzyskane już wcześniej rezultaty,
informowały państwa członkowskie na temat bieżących lub planowanych prac w ramach innych składów Rady, które to prace mają wpływ na sport,
pod koniec trzyletniego okresu, którego dotyczy niniejsza rezolucja, zaproponowały w razie potrzeby - na podstawie sprawozdania opracowanego przez Komisję - nowy plan prac na kolejny okres.
17.
ZWRACAJĄ SIĘ DO KOMISJI, BY:
współpracowała z państwami członkowskimi w zakresie realizacji niniejszego planu prac, zwłaszcza w zakresie wyników prac nakreślonych w załączniku I,
informowała państwa członkowskie o trwających lub planowanych inicjatywach w innych dziedzinach polityki UE mających wpływ na sport oraz o odnośnych wydarzeniach w Komisji,
wspierała państwa członkowskie i inne odpowiednie podmioty we współpracy w ramach nakreślonych w niniejszej rezolucji, zwłaszcza poprzez:
analizowanie możliwości zadbania o jak najszerszy udział państw członkowskich i ekspertów, a także zachęcanie do uczestnictwa w strukturach roboczych, o których mowa w załączniku I, przedstawicieli ruchu sportowego i inne podmioty, co ma zapewnić wysoki i spójny poziom reprezentatywności,
ustanawianie, w stosownych przypadkach, grup ekspertów mających odpowiednie doświadczenie, a także innych struktur wsparcia na rzecz wymiany poglądów i partnerskiego uczenia się oraz poszerzania wiedzy (np. badania),
ułatwiała usystematyzowany dialog na temat sportu, w tym organizowała co roku Forum Sportu UE, gromadząc wszystkie najważniejsze podmioty reprezentujące ruch sportowy różnego szczebla,
korzystała ze środków finansowych programu Erasmus + i innych stosownych programów UE w celu udzielenia wsparcia tematom priorytetowym i odpowiadającym im kluczowym zagadnieniom określonym w niniejszym planie prac,
przyjęła do listopada 2016 r. - na podstawie dobrowolnego wkładu państw członkowskich - sprawozdanie z realizacji i przydatności niniejszego planu prac. Sprawozdanie to posłuży za podstawę do ewentualnego przygotowania planu prac UE w pierwszej połowie 2017 r.,
w stosownych przypadkach publicznie udostępniła wyniki prac uzyskane w ramach struktur roboczych.
18.
ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, KOMISJI I PREZYDENCJI, BY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI I Z NALEŻYTYM POSZANOWANIEM ZASADY POMOCNICZOŚCI:
kontynuowały ścisłą współpracę zgodnie z załącznikami I i II do niniejszej rezolucji,
uwzględniały sport podczas formułowania, realizacji i oceny polityk i działań w innych obszarach, szczególnie dbając o wczesne i skuteczne włączanie go w proces opracowywania polityki,
działały na rzecz tego, by bardziej doceniono wkład sportu w realizację ogólnych celów strategii "Europa 2020" - gdyż sport może znacznie przyczynić się do inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do tworzenia nowych miejsc pracy, a także może pozytywnie wpływać na włączenie społeczne, kształcenie i szkolenie, zdrowie publiczne oraz aktywne starzenie się,
sprzyjały współpracy w dziedzinie sportu z państwami trzecimi, zwłaszcza z krajami kandydującymi i potencjalnymi krajami kandydującymi do UE, oraz z właściwymi organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się sportem, w tym z Radą Europy.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Kluczowe zagadnienia (ust. 11), oczekiwane wyniki prac i odpowiadające im struktury robocze

Kluczowe zagadnienieWyniki prac i terminStruktura robocza
Uczciwość w sporcie
Walka z dopingiem (1)- Zalecenia grupy eksperckiej dotyczące dopingu w sporcie rekreacyjnym i działań prewencyjnych w tej dziedzinie: wymiana najlepszych praktyk i wzajemne uczenie się (druga połowa 2015 r.)Dyrektorzy generalni ds. sportu
Ustawianie wyników zawodów sportowych- Wymiana najlepszych praktyk w zakresie zwalczania ustawiania wyników zawodów sportowych, w szczególności w odniesieniu do ewentualnego zalecenia Komisji w sprawie najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania ustawianiu wyników zawodów sportowych w kontekście zakładów wzajemnych i zwalczania tego zjawiska, a następnie sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji (pierwsza połowa 2016 r.)Grupa ekspercka ds. ustawiania wyników zawodów sportowych
Ochrona nieletnich- Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej dotyczących ochrony młodych sportowców i poszanowania praw dziecka w sporcie (pierwsza połowa 2016 r.)Grupa ekspercka ds. dobrego zarządzania
Dobre zarządzanie- Przygotowanie zasad przewodnich dotyczących demokracji, praw człowieka i praw pracowniczych, zwłaszcza w kontekście procedury przyznawania prawa do organizacji dużych imprez sportowych i ewentualnie wykaz zobowiązań (druga połowa 2015 r.)

- Promowanie istniejących zasad dobrego zarządzania i ewentualnie wykaz zobowiązań (pierwsza połowa 2016 r.)

Równość płci- Przygotowanie zaleceń lub wytycznych grupy eksperckiej dotyczących równości płci w sporcie i ewentualnie wykaz zobowiązań (druga połowa 2015 r.)
Gospodarczy wymiar sportu
Korzyści gospodarcze wynikające ze sportu- Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej w celu pomiaru korzyści gospodarczych wynikających w UE ze sportu w oparciu o trwające prace mające na celu propagowanie tworzenia rachunków satelitarnych sportu w państwach członkowskich (druga połowa 2015 r.)Grupa ekspercka ds. wymiaru gospodarczego
Dziedzictwo dużych imprez sportowych- Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej dotyczących dużych imprez sportowych, w szczególności w zakresie aspektów związanych z dziedzictwem takich imprez z naciskiem na społeczną, gospodarczą, i środowiskową zrównoważoność (druga połowa 2015 r.)
Stabilność finansowania sportu- Opracowanie praktycznych wskazówek na temat zachęcania do przejrzystego i długoterminowego inwestowania w sport, w tym w ramach unijnego finansowania, między innymi w oparciu o zalecenia z 2012 r. w sprawie stabilnego finansowania sportu, obejmującego pomoc państwa (pierwsza połowa 2016 r.)
Sport i społeczeństwo
Prozdrowotna aktywność fizyczna- Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej dotyczących wspierania wychowania fizycznego w szkołach, w tym w zakresie sprawności ruchowej we wczesnym dzieciństwie, i inicjowania cennych kontaktów z sektorem sportu, władzami lokalnymi oraz sektorem prywatnym (pierwsza połowa 2015 r.)

- Koordynowanie realizacji zalecenia Rady w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej (druga połowa 2016 r.)

Grupa ekspercka ds. prozdrowotnej aktywności fizycznej
Kształcenie, szkolenie,

zatrudnienie

i wolontariat

- Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej na temat zachęcania do wolontariatu w sporcie, w tym najlepszych praktyk w zakresie mechanizmów prawnych i fiskalnych (druga połowa 2015 lub druga połowa 2014 r.)

- Wymiana najlepszych praktyk i sprawozdanie ze stanu prac w zakresie włączenia kwalifikacji sportowych do krajowych ram kwalifikacji z odniesieniem do europejskich ram kwalifikacji (druga połowa 2016 r.)

- Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej dotyczących wkładu sportu w zwiększanie szans na zatrudnienie młodych ludzi, w tym młodych zawodowych sportowców, i tworzenia miejsc pracy w sporcie i na rynku pracy powiązanym ze sportem (druga połowa 2016 r.)

- Opracowanie praktycznych wskazówek na temat zgodności krajowych ram kwalifikacji z międzynarodowymi standardami kwalifikacyjnymi międzynarodowej federacji sportowej (druga połowa 2015 r.)

- Przygotowanie sprawozdania na temat stanu prac w zakresie realizacji wytycznych UE dotyczących dwutorowych karier sportowców (pierwsza połowa 2017 r.)

Grupa ekspercka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie
(1) Rada (Grupa Robocza ds. Sportu/Coreper) będzie nadal uzgadniać stanowiska państw członkowskich UE przed posiedzeniami Światowej Agencji Antydopingowej.

ZAŁĄCZNIK  II

Zasady członkostwa w pięciu grupach eksperckich utworzonych przez państwa członkowskie i Komisję w ramach drugiego planu prac UE w dziedzinie sportu na lata 2014-2017 oraz zasady funkcjonowania tych grup

Członkostwo
Państwa członkowskie uczestniczą w pracach grup na zasadzie dobrowolności; do grup tych można dołączyć w każdej chwili.
Państwa członkowskie zainteresowane uczestnictwem w pracach grup wyznaczą ekspertów na członków poszczególnych grup. Państwa członkowskie dopilnują, by wyznaczeni eksperci mieli odpowiednie doświadczenie w danej dziedzinie na szczeblu krajowym, i zapewnią skuteczny kontakt z właściwymi organami krajowymi. Wyznaczanie ekspertów będzie koordynować Komisja.
Każda grupa ekspercka może zaprosić do uczestnictwa w pracach grupy innych uczestników: ekspertów niezależnych, przedstawicieli ruchu sportowego oraz inne podmioty, a także przedstawicieli europejskich państw trzecich. Każda grupa ekspercka może zaproponować włączenie w skład grupy - na cały okres jej prac - innych uczestników, przy założeniu że grupa ekspercka jednomyślnie zatwierdzi członkostwo takich uczestników.

Procedury działania

Aby można było zrealizować niniejszy plan prac, na pierwszym posiedzeniu po jego przyjęciu każda grupa ekspercka wyznaczy przewodniczącego lub przewodniczących. Wybory przewodniczących przeprowadzone zostaną w otwarty i przejrzysty sposób; będzie je koordynować Komisja, zapewniająca obsługę sekretarską grup eksperckich.
Każda grupa ekspercka przygotuje harmonogram prac zgodny z niniejszym planem prac i będzie koncentrować się na generowaniu konkretnych i przydatnych wyników, zgodnie z załącznikiem I.
Państwa członkowskie będą miały możliwość udzielania grupom eksperckim wskazówek, by w ten sposób zagwarantować pożądane wyniki, dotrzymanie terminów oraz koordynację prac grup.
Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani w Radzie zdecydują, czy należy zaproponować grupom eksperckim nowe działania.
Komisja zapewni grupom dostęp do wiedzy fachowej oraz wsparcie logistyczne i obsługę sekretarską. Ponadto, w miarę możliwości, Komisja będzie wspierać te grupy innymi odpowiednimi sposobami (w tym poprzez badania istotne dla dziedzin ich pracy).
Grupy eksperckie zasadniczo będą się spotykać w Brukseli, ale na zasadzie wyjątku mogą także spotkać się poza Brukselą, jeśli stosowne zaproszenie wystosuje jedno z państw członkowskich.
Grupy eksperckie zasadniczo będą się spotykać dwa razy w roku, ale w razie potrzeby mogą przyjąć inny harmonogram.

Składanie sprawozdań i informowanie

Przewodniczący poszczególnych grup eksperckich będą składać Grupie Roboczej ds. Sportu sprawozdania z postępów prac w swoich grupach i przedstawiać ich wyniki.
Porządki obrad i protokoły posiedzeń wszystkich grup będą udostępniane wszystkim państwom członkowskim, niezależnie od stopnia ich zaangażowania w daną dziedzinę. Wyniki prac grup będą publikowane.
Wyniki prac grup eksperckich zostaną włączone do sprawozdania Komisji z realizacji planu prac.
1 Dz.U. C 162 z 1.6.2011, s. 1.
2 5842/14.
3 Dz.U. C 322 z 27.11.2010, s. 1.
4 Wykaz zobowiązań: instrument, w ramach którego głównie organizacje sportowe mogą dobrowolnie i publicznie podjąć zobowiązania w niektórych kwestiach np. w zakresie przestrzegania zasad dobrego zarządzania lub celów dotyczących równości płci (zob. załącznik I). W drugiej połowie 2014 r. Komisja przedłoży Grupie Roboczej Rady ds. Sportu wniosek w zakresie tworzenia i funkcjonowania wykazów zobowiązań.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.