Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.316.217

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 sierpnia 2016 r.

Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne ***I

P8_TA(2015)0047

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2016/C 316/31)

(Dz.U.UE C z dnia 30 sierpnia 2016 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0462),
- uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0209/2013),
- uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 października 2013 r. 1 ,
- uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 30 stycznia 2014 r. 2 ,
- uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 10 grudnia 2014 r. do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- uwzględniając art. 59 i art. 61 ust. 2 Regulaminu,
- uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Budżetowej (A7-0211/2014),
- uwzględniając poprawki przyjęte przez komisję na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. 3 ,
- uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 18 września 2014 r. dotyczącą spraw w toku pozostałych po siódmej kadencji parlamentarnej,
- uwzględniając sprawozdanie uzupełniające Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0021/2015),
1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.
1 Dz.U. C 67 z 6.3.2014, s.71.
2 Dz.U. C 126 z 26.4.2014, s. 8.
3 Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA(2014)0448.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.