Rezolucja ustawodawcza w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych... - OpenLEX

Rezolucja ustawodawcza w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych środków podejmowanych w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy (COM(2011)0888 - C7-0508/2011 - 2011/0434(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.353E.211

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2013 r.

Określone środki podejmowane w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy ***I

P7_TA(2012)0332

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych środków podejmowanych w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy (COM(2011)0888 - C7-0508/2011 - 2011/0434(COD))

(2013/C 353 E/42)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2013 r.)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0888),
uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0508/2011),
uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego z dnia 23 maja 2012 r. 1 ,
uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 27 czerwca 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając art. 55 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Rozwoju (A7-0146/2012),
1.
przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;
2.
zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.
1 Dz.U. C 229 z 31.7.2012, s. 112.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.