Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.105/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym ***I

P7_TA(2012)0271

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 (COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD))

(2013/C 349 E/21)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0451),
uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0205/2011),
uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 grudnia 2011 r. 1 ,
uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 5 października 2011 r. 2 ,
po konsultacji z Komitetem Regionów,
uwzględniając art. 55 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0195/2012),
1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.
1 Dz.U. C 43 z 15.2.2012, s. 79.
2 Dz.U. C 37 z 10.2.2012, s. 6.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.