Rezolucja ustawodawcza w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie żywności... - OpenLEX

Rezolucja ustawodawcza w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (COM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.332E.183/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2013 r.

Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego ***I

P7_TA(2012)0255

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (COM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD))

(2013/C 332 E/36)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2013 r.)

(zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0353),
uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na podstawie których wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0169/2011),
uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną przez włoski Senat na podstawie Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zgodnie z którą przedmiotowy projekt aktu ustawodawczego jest niezgodny z zasadą pomocniczości,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 października 2011 r. 1 ,
uwzględniając art. 55 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jak również Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0059/2012),
1.
przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;
2.
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.
1 Dz.U. C 24 z 28.1.2012, s. 119.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.