Rezolucja ustawodawcza w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę... - OpenLEX

Rezolucja ustawodawcza w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach żeglugowych (COM(2011)0439 - C7-0199/2011 - 2011/0190(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.353E.193/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2013 r.

Zawartość siarki w paliwach żeglugowych ***I

P7TA(2012)0315

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach żeglugowych (COM(2011)0439 - C7-0199/2011 - 2011/0190(COD))

(2013/C 353 E/33)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2013 r.)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

-
uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0439),
uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0199/2011),
uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 stycznia 2012 r. 1 ,
po konsultacji z Komitetem Regionów,
uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 31 maja 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając art. 55 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0038/2012),
1.
przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;
2.
zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.
1 Dz.U. C 68 z 6.3.2012, s. 70.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.