Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.102

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (Wypłacalność II) ***I

P7_TA(2012)0267

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) w odniesieniu do terminu jej transpozycji i stosowania oraz daty uchylenia niektórych dyrektyw (COM(2012)0217 - C7-0125/2012 - 2012/0110(COD))

(2013/C 349 E/18)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0217),
uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 53 ust. 1 oraz ust. 62 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0125/2012),
uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 20 czerwca 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając art. 55 i art. 46 ust. 1 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0198/2012),
A. mając na uwadze, że ze względu na pilną potrzebę uzasadnione jest przeprowadzenie głosowania przed upływem ośmiotygodniowego terminu ustanowionego w art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;
1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;
3. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.