Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.463.93

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Zautomatyzowana wymiana danych w Portugalii w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów *

P8_TA(2018)0031

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) (Konsultacja)

(2018/C 463/22)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając projekt Rady (13308/2017),
- uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0419/2017),
- uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 1 , w szczególności jej art. 33,
- uwzględniając art. 78c Regulaminu,
- uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0017/ 2018),
1. zatwierdza projekt Rady;
2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;
3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;
4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
1 Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.