Dz.U.UE.C.2018.463.72

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii ***
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) (Zgoda)

(2018/C 463/15)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

P8_TA(2018)0021

Parlament Europejski,

- uwzględniając projekt decyzji Rady (11040/2017),
- uwzględniając decyzję Rady 2005/781/WE z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii 1 ,
- uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0320/2017),
- uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,
- uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0004/2018),
1. wyraża zgodę na przedłużenie umowy;
2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Federacyjnej Republiki Brazylii.
1 Dz.U. L 295 z 11.11.2005, s. 37.