Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.215

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I

P7_TA(2012)0279

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

(2013/C 349 E/24)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0537),
uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0295/2010),
uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione - na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności - przez litewski Sejm, Izbę Deputowanych Luksemburga oraz polski Sejm i Senat, w których to opiniach uznano, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 lutego 2011 r. 1 ,
uwzględniając art. 55 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0161/2011),
1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.
1 Dz.U. C 107 z 6.4.2011, s. 30.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.