Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.257E.95

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 września 2013 r.

Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***II

P7_TA(2012)0105

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD))

(2013/C 257 E/18)

(Dz.U.UE C z dnia 6 września 2013 r.)

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (18144/1/2011- C7-0070/2012),
uwzględniając uwagi do projektu aktu ustawodawczego przekazane przez parlament Portugalii,
uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu 1 dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0509),
uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając art. 72 Regulaminu,
uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego (A7-0078/2012),
1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;
2. stwierdza, że akt ustawodawczy zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu ustawodawczego, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu ustawodawczego, po sprawdzeniu, czy wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;
5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.
1 Teksty przyjęte w dniu 13.9.2011 r., P7_TA(2011)0345.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.