Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporzadzenia... - OpenLEX

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporzadzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD))P9_TC1-COD(2020)0313Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 listopada 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… zmieniającego załącznik IIa do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 w odniesieniu do wydania generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.425.186

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 2021 r.

Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ***I

P9_TA(2020)0334

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporzadzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2021/C 425/29)

(Dz.U.UE C z dnia 20 października 2021 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0692),

- uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0345/2020),

- uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając przekazane pismem z dnia 18 listopada 2020 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając art. 59 i 163 Regulaminu,

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

P9_TC1-COD(2020)0313

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 listopada 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... zmieniającego załącznik IIa do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 w odniesieniu do wydania generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2020/2171.)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.