Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program "Kreatywna Europa" (2021-2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 (14146/1/2020 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.15.267

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.

Program "Kreatywna Europa" ***II

P9_TA(2021)0239

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program "Kreatywna Europa" (2021-2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 (14146/1/2020 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

(2022/C 15/43)

(Dz.U.UE C z dnia 12 stycznia 2022 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (14146/1/2020 - C9-0134/2021),

- uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2018 r. 1 ,

- uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 6 lutego 2019 r. 2 ,

- uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu 3  dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0366),

- uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

- uwzględniając art. 67 Regulaminu,

- uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Kultury i Edukacji (A9-0161/2021),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK

Oświadczenia Komisji

W kontekście motywu 23 i załącznika I pkt 1, specjalne działania lit. e) oraz art. 7 ust. 5 wyżej wymienionego rozporządzenia, zgodnie z ustaleniami współprawodawców w dniu 14 grudnia 2020 r., Komisja Europejska potwierdza swój zamiar ogłaszania zaproszeń do składania wniosków o wieloletnie dotacje na działalność, o które Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej i inne podmioty mogłyby się ubiegać i które zapewniłyby stabilność niezbędną do funkcjonowania tych podmiotów. Zaproszenia te będą uzależnione od przyjęcia programów prac, w których określone zostaną dokładne warunki, takie jak terminy zaproszeń lub przewidywany okres obowiązywania umów o udzielenie dotacji. Komisja potwierdza ponadto zamiar ogłoszenia pierwszego z takich zaproszeń w rocznym programie prac na 2021 r. Realizacja tego zamiaru uzależniona jest od przyjęcia wyżej wymienionego rozporządzenia i ostatecznego porozumienia w sprawie budżetu Unii na 2021 r.

Komisja ubolewa, że współprawodawcy podjęli decyzję o zachowaniu logo MEDIA. Jest to sprzeczne z podejściem horyzontalnym polegającym na rezygnacji z logo poszczególnych programów w ramach przyszłego budżetu długoterminowego. Komisja chciałaby sprawić, aby Europejczycy mogli identyfikować się z Unią jako całością dzięki wykorzystaniu jednolitego symbolu europejskiego w różnych programach. Symbol ten jest wspólny dla wszystkich instytucji UE i będzie ważnym elementem prostych, spójnych i wiążących wymogów w zakresie komunikacji i widoczności we wszystkich programach. W celu osiągnięcia ogólnego porozumienia w sprawie programu Komisja może zgodzić się na zachowanie logo MEDIA, pod warunkiem że jego wykorzystanie pozostanie ograniczone do przedmiotowego okresu programowania.

Komisja jest w dalszym ciągu przekonana, że kampanie informacyjne i zwiększające widoczność działań UE, skierowane do szerokiej grupy odbiorców, są skuteczniejsze bez stosowania logo poszczególnych programów. W razie potrzeby Komisja może wykazać to współprawodawcom na długo przed negocjacjami dotyczącymi kolejnego okresu programowania.

1 Dz.U. C 110 z 22.3.2019, s. 87.
2 Dz.U. C 168 z 16.5.2019, s. 37.
3 Dz.U. C 108 z 26.3.2021, s. 934.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.