Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego "Erasmus"+: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (14148/1/2020 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.15.255

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.

Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***II

P9_TA(2021)0235

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego "Erasmus"+: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (14148/1/2020 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

(2022/C 15/41)

(Dz.U.UE C z dnia 12 stycznia 2022 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (14148/1/2020 - C9-0135/2021),

- uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r. 1 ,

- uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 6 lutego 2019 r. 2 ,

- uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu 3  dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0367),

- uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

- uwzględniając art. 67 Regulaminu,

- uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Kultury i Edukacji (A9-0159/2021),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

3. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji, wraz z odnoszącym się do tego aktu oświadczeniem Komisji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie szczególnych przydziałów dla platform centrów doskonałości zawodowej

Bez uszczerbku dla uprawnień władzy ustawodawczej i budżetowej, Komisja zobowiązuje się do przydzielenia orientacyjnej kwoty 400 mln EUR w cenach bieżących na wsparcie platform centrów doskonałości zawodowej w całym okresie trwania programu, pod warunkiem że ocena śródokresowa programu potwierdzi pozytywną ocenę wyników działania.
1 Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 194.
2 Dz.U. C 168 z 16.5.2019, s. 49.
3 Dz.U. C 108 z 26.3.2021, s. 965.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.