Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych oraz zmieniającej decyzję 940/2014/UE (COM(2021)0095 - C9-0105/2021 - 2021/0051(CNS))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.15.238

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.

System podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych *
P9_TA(2021)0226
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych oraz zmieniającej decyzję 940/2014/UE (COM(2021)0095 - C9-0105/2021 - 2021/0051(CNS)) (Specjalna procedura ustawodawcza - konsultacja)
(2022/C 15/33)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2021)0095),

- uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0105/2021),

- uwzględniając art. 82 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A9-0138/2021),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie

znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.