Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów (COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.385.176

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 września 2021 r.

Wtorek, 15 września 2020 r.

P9_TA(2020)0210

Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów * Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów (COM(2020)0240 -C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza - konsultacja)

(2021/C 385/24)

(Dz.U.UE C z dnia 22 września 2021 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2020)0240),

- uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0190/2020),

- uwzględniając art. 82 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A9-0140/2020),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie

znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.