Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program Kreatywna Europa (2014-2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.162.145

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 maja 2019 r.

Program "Kreatywna Europa"(2014-2020) ***I

P8_TA(2018)0085

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program Kreatywna Europa (2014-2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2019/C 162/27)

(Dz.U.UE C z dnia 10 maja 2019 r.)

Parlament Europejski,

-
uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0385),
-
uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 167 ust. 5 tiret pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0236/2017),
-
uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
-
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 października 2017 r. 1 ,
-
po konsultacji z Komitetem Regionów,
-
uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 31 stycznia 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
-
uwzględniając art. 59 Regulaminu,
-
uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A8-0369/2017),
1.
przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
2.
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.