Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu... - OpenLEX

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD))P9_TC1-COD(2020)0343Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/… upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału statutowego Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.445.222

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 października 2021 r.

Upoważnienie Komisji do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I

P9_TA(2020)0346

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2021/C 445/34)

(Dz.U.UE C z dnia 29 października 2021 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0774),

- uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0378/2020),

- uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

- uwzględniając art. 59 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0253/2020),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

P9_TC1-COD(2020)0343

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/^" upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału statutowego Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2021/8.)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.