Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia... - OpenLEX

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD))P9_TC1-COD(2020)0155Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lutego 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/… zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w odniesieniu do jednolitego elektronicznego formatu raportowania rocznych raportów finansowych w celu wsparcia odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.465.186

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 listopada 2021 r.

Prospekt UE na rzecz odbudowy i ukierunkowane zmiany dotyczące pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 ***I

P9_TA(2021)0047

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2021/C 465/27)

(Dz.U.UE C z dnia 17 listopada 2021 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0281),

- uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0206/2020),

- uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 października 2020 r. 1 ,

- uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 16 grudnia 2020 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając art. 59 Regulaminu,

- uwzględniając opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0228/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

P9_TC1-COD(2020)0155

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lutego 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w odniesieniu do jednolitego elektronicznego formatu raportowania rocznych raportów finansowych w celu wsparcia odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2021/337.)

ZALACZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji

Komisja zwraca uwagę na fakt, że porozumienie polityczne w sprawie jej wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia w sprawie prospektu mającej na celu wprowadzenie prospektu UE na rzecz odbudowy, obejmuje zmianę w dyrektywie o przejrzystości polegającą na opóźnieniu stosowania wymogu przygotowywania raportów finansowych w europejskim jednolitym formacie elektronicznym. Opóźnienia tego nie przewidziano w pierwotnym wniosku Komisji. Według Komisji opóźnienie stosowania europejskiego jednolitego formatu elektronicznego jest niezgodne z unijnymi zasadami lepszego stanowienia prawa i z przysługującym Komisji prawem inicjatywy. Nie powinno ono zatem stanowić precedensu. Ponieważ opóźnienie stosowania europejskiego jednolitego formatu elektronicznego nie oznacza merytorycznej zmiany polityki i stanowi reakcję na trudne okoliczności, w jakich znalazły się przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19, Komisja nie sprzeciwi się jego przyjęciu.

1 Dz.U. C 10 z 11.1.2021, s. 30.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.