Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia w sprawie zmiany list szczegółowych zobowiązań w ramach Układu ogólnego w sprawie handlu usługami w celu uwzględnienia załącznika 1 do deklaracji dotyczącej zakończenia negocjacji w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących usług z dnia 2 grudnia 2021 r. (09982/2022 - C9-0224/2022 - 2022/0174(NLE))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.161.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 maja 2023 r.

P9_TA(2022)0378
Zawarcie porozumienia w sprawie zmiany list szczegółowych zobowiązań w ramach Układu ogólnego w sprawie handlu usługami Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia w sprawie zmiany list szczegółowych zobowiązań w ramach Układu ogólnego w sprawie handlu usługami w celu uwzględnienia załącznika 1 do deklaracji dotyczącej zakończenia negocjacji w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących usług z dnia 2 grudnia 2021 r. (09982/2022 - C9-0224/2022 - 2022/0174(NLE)) (Zgoda)
(2023/C 161/05)

Parlament Europejski,

- uwzględniając projekt decyzji Rady (09982/2022),

- uwzględniając projekt porozumienia w sprawie zmiany list szczegółowych zobowiązań w ramach Układu ogólnego w sprawie handlu usługami w celu uwzględnienia załącznika 1 do deklaracji dotyczącej zakończenia negocjacji w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących usług z dnia 2 grudnia 2021 r. (09982/2022),

- uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207 ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) podpunkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0224/2022),

- uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

- uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0257/2022),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Światowej Organizacji Handlu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.