Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (09764/2016- C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.224.204

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

Umowa między Unią Europejską a Tuvalu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych

P8_TA(2016)0462

*** Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (09764/2016- C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

(Zgoda)

(2018/C 224/42)

(Dz.U.UE C z dnia 27 czerwca 2018 r.)

Parlament Europejski,

-
uwzględniając projekt decyzji Rady (09764/2016),
-
uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (09760/2016),
-
uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 ust. 2 lit. a) i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0268/2016),
-
uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,
-
uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0333/2016),
1.
wyraża zgodę na zawarcie umowy;
2.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Tuvalu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.