Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.189.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 czerwca 2017 r.

Rezolucja Rady w sprawie usystematyzowanego dialogu i kształtowania dialogu z młodzieżą w przyszłości w kontekście polityk europejskiej współpracy na rzecz młodzieży po roku 2018

(2017/C 189/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 czerwca 2017 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYPOMINAJĄC, ŻE:

1. Rezolucja Rady w sprawie zachęcania młodych ludzi do politycznego angażowania się w demokratyczne życie Europy 1  stwierdzała, że ogólnym tematycznym priorytetem europejskiej współpracy w zakresie usystematyzowanego dialogu na rzecz młodzieży w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. będzie "Umożliwienie wszystkim młodym ludziom aktywności w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej Europie" i że temat ten będzie wspólnym wątkiem zapewniającym ciągłość i spójność prac trzech prezydencji: niderlandzkiej, słowackiej i maltańskiej, zgodnie z planem prac UE na rzecz młodzieży na lata 2016-2018.

UZNAJĄC, ŻE:

2. Usystematyzowany dialog to proces partycypacyjny, a wyniki jego piątego cyklu roboczego opierają się na rezultatach krajowych konsultacji przeprowadzonych w trakcie prezydencji niderlandzkiej, słowackiej i maltańskiej oraz na wynikach konferencji UE na temat młodzieży zorganizowanych w Amsterdamie w kwietniu 2016 r., w Koszycach w październiku 2016 r. i na Malcie w marcu 2017 r.
3. Prezydencja niderlandzka skupiła się na zgłębianiu wyzwań i problemów, przed którymi stają dziś młodzi ludzie w Europie. Podczas konferencji na temat młodzieży w Amsterdamie (kwiecień 2016) powstały pytania mające ukierunkować konsultacje z młodzieżą, a o przeprowadzenie tych konsultacji i o informacje zwrotne zostały poproszone krajowe grupy robocze na szczeblu państw członkowskich.
4. Podczas konferencji na temat młodzieży w Koszycach (październik 2016) rozpatrzone i przedyskutowane zostały rezultaty konsultacji z młodzieżą i jej przedstawicielami i wraz z przedstawicielami państw członkowskich opracowane zostały wspólne zalecenia z usystematyzowanego dialogu na temat młodzieży; w listopadzie 2016 r. - razem z sytuacją młodych ludzi w Europie - przedyskutowała je Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu. O wynikach tych dyskusji poinformowano przewodniczącego Rady Europejskiej.
5. Podczas konferencji na temat młodzieży na Malcie (marzec 2017) kontynuowana była dyskusja nad wspólnymi zaleceniami: ustalono priorytety i opracowano działania mające służyć ich realizacji.

PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI:

6. Wspólne zalecenia i proponowane działania w ramach usystematyzowanego dialogu na temat młodzieży pt. "Umożliwienie wszystkim młodym ludziom aktywności w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej Europie", które koncentrują się na następujących tematach: dostęp do dobrych jakościowo i ważnych informacji; budowanie odporności i pewności siebie; poza strachem i nietolerancją; ku systemowi edukacji pozwalającemu młodym ludziom realizować swój potencjał; sprzyjanie aktywności społecznej młodych ludzi; odbudowa wiary młodych ludzi w projekt europejski; programy mobilności dla wszystkich; a także znaczenie pracy z młodzieżą i organizacji młodzieżowych dla wszystkich, które to tematy wymieniono w załączniku.

ZWRACA SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI, BY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI I Z NALEŻYTYM POSZANOWANIEM ZASADY POMOCNICZOŚCI:

7. Formułując i realizując przyszłe polityki młodzieżowe, w stosownym przypadku miały na względzie wspólne zalecenia i proponowane działania w ramach usystematyzowanego dialogu na temat młodzieży.
8. Dokonały przeglądu usystematyzowanego dialogu i jego celów z myślą o europejskiej współpracy na rzecz młodzieży na okres po roku 2018 i zastanowiły się nad skutecznymi, nowatorskimi sposobami promowania użytecznego i konstruktywnego dialogu i kontaktu z młodymi ludźmi z różnych środowisk, organizacjami młodzieżowymi, naukowcami prowadzącymi badania nad młodzieżą oraz decydentami, w tym z zainteresowanymi stronami z innych stosownych sektorów.

ZWRACA SIĘ DO KOMISJI, BY:

9. Na podstawie dowodów, oceny i konsultacji zaproponowała w ramach europejskiej współpracy na rzecz młodzieży na okres po roku 2018 odnowiony usystematyzowany dialog.

PONADTO POSTANAWIA, ŻE:

10. Ponieważ odnowione ramy europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010-2018) wygasają w 2018 r., ogólnym priorytetem usystematyzowanego dialogu z młodzieżą i organizacjami młodzieżowymi w następnym cyklu roboczym (1 lipca 2017 r. - 31 grudnia 2018 r.) powinny być przede wszystkim kolejne ramy tej współpracy. Szósty cykl usystematyzowanego dialogu będzie zatytułowany: "Młodzież w Europie: co dalej?".
11. Zadaniem kolejnych trzech prezydencji: estońskiej, bułgarskiej i austriackiej, na szósty cykl roboczy usystematyzowanego dialogu będzie ocenić usystematyzowany dialog, dokonać jego przeglądu i go odnowić, tak by go ulepszyć i wypromować.

ZAŁĄCZNIK

Wspólne zalecenia w ramach usystematyzowanego dialogu na temat młodzieży

Umożliwienie wszystkim młodym ludziom aktywności w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej Europie

Dostęp do dobrych jakościowo i ważnych informacji

1. Instytucje i państwa członkowskie UE powinny opracować lub dalej realizować oparte na dowodach politykę i praktyki służące stałemu zwiększaniu wśród młodych ludzi umiejętności krytycznego oceniania i przetwarzania informacji - zarówno poprzez edukację formalną, jak i pozaformalną.
2. Instytucje i państwa członkowskie UE we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego powinny wspierać prowadzone przez młodzież media - przejrzyste, niezależne i różnorodne - gdyż pomaga to zwiększać wśród młodych ludzi umiejętność korzystania z mediów oraz umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia. Komisja Kultury i Edukacji w Parlamencie Europejskim oraz Komisja Europejska są proszone o uwzględnienie tej kwestii podczas przeglądu programu Erasmus+, Europa dla obywateli, Kreatywna Europa oraz wszelkich innych stosownych programów.

Młodzi ludzie pod presją: budowanie odporności i pewności siebie

1. Ponieważ w kontekście edukacyjnym coraz częściej oczekuje się zachowań rywalizacyjnych, właściwe organy krajowe muszą dbać o to, by młodzi ludzie mieli wystarczająco dużo czasu i przestrzeni na działania, które pomagają im budować odporność, samoświadomość i pewność siebie.
2. Właściwe organy krajowe powinny wdrażać edukację poświęconą dobrostanowi i zdrowiu psychicznemu, zarówno poprzez system edukacji formalnej, jak i w kontekście pozaformalnym. Celem jest walczyć ze stygmatyzacją poprzez działania uświadamiające oraz pozwolić młodym ludziom uczyć się, jak zachować zdrowie psychiczne i jak komunikować się z rówieśnikami w tej sprawie.

Poza strachem i nietolerancją - doświadczyć różnorodności

1. Władze europejskie i krajowe powinny zwiększyć finansowanie i wsparcie instytucjonalne na rzecz ustanawiania lokalnych programów i wymian na szczeblu krajowym, aby umożliwić wszystkim młodym ludziom bezpośredni kontakt z osobami z różnych środowisk i realiów społecznych w celu zwiększania kompetencji międzykulturowych, walki z dyskryminacją, propagowania empatii i solidarności oraz doświadczania korzyści z różnorodności.
2. Aby wszyscy młodzi ludzie mogli żyć w różnorodnej Europie, właściwe władze unijne i krajowe muszą opracować lub wspierać programy szkoleń i rozwoju skierowane do nauczycieli i społeczności szkolnych, tak by stworzyć bezpieczne i inkluzywne otoczenie, w którym młodzi ludzie mogliby rozwijać kompetencje pozwalające przezwyciężać strach i dyskryminację.

Ku systemowi edukacji pozwalającemu młodym ludziom realizować swój potencjał

1. Zwracamy się do wszystkich państw członkowskich o wolę zapewnienia poradnictwa i doradztwa, które dadzą wszystkim młodym ludziom umiejętność rozwoju i znajdowania swojej drogi w życiu na wszystkich etapach edukacji.
2. Edukacja nie daje młodym ludziom niezbędnych praktycznych umiejętności mających znaczenie w nowoczesnym społeczeństwie. Apelujemy do wszystkich państw członkowskich, by zachęcały do uwzględniania w edukacji praktycznych umiejętności życiowych, tak by młodzi ludzie mogli być aktywnymi uczestnikami różnorodnych społeczeństw i miejsc pracy.

Sprzyjanie aktywności społecznej młodych ludzi, zwłaszcza grup szczególnie wrażliwych

1. Instytucje edukacyjne i lokalne zainteresowane strony powinny we współpracy z młodymi ludźmi oferować dopasowane wsparcie i dostępne usługi oraz tworzyć przestrzenie użytecznej interakcji, tak by wszyscy młodzi ludzie mogli odkrywać i akceptować własną tożsamość i wartość. To podstawa do budowania wzajemnego zaufania między młodymi ludźmi z różnych środowisk.
2. Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny dopilnować - udostępniając taką możliwość - by każda młoda osoba, niezależnie od swojej sytuacji osobistej i społecznej, mogła swobodnie angażować się w wolontariat. Należy dbać o zaangażowanie, np. w działalność organizacji młodzieżowych, tak by dać młodym ludziom poczucie przynależności i sprawczości jako obywatelom.

Odbudowa wiary młodych ludzi w projekt europejski

1. Komisja Europejska i Europejskie Forum Młodzieży powinny wspólnie przeanalizować i zrozumieć, jak młodzi ludzie uzyskują dostęp do informacji z UE i o UE, oraz opracować strategię komunikacyjną, by informować młodych Europejczyków o UE i o tym, jak pozytywnie wpływać na unijny projekt.
2. Aby zmniejszyć dystans pomiędzy młodymi ludźmi a UE i jej polityką, we wszystkich państwach członkowskich należy w związku z inicjatywami europejskimi organizować krajowe lub regionalne unijne festiwale młodzieży. Festiwale te, łączące działania społeczne, polityczne i kulturalne, powinny gromadzić młodych ludzi z różnych środowisk. Wydarzenia te sprzyjałyby - w lekkiej formie - uczeniu się i debatom o UE i jej możliwościach oraz kształtowałyby jej polityki.

Program mobilności: zatrudnienie i edukacja dla wszystkich

1. Państwa członkowskie i Komisja Europejska powinny dołożyć starań, by usunąć obecne przeszkody w dostępie młodych ludzi do mobilności. Dostęp do programów mobilności powinien być prostszy i lepiej dopasowany do zróżnicowanych potrzeb młodych ludzi. Należy zapewnić informacje i doradztwo, aby rozpowszechniać wiedzę o możliwościach mobilności.
2. Państwa członkowskie UE powinny stworzyć ramy prawne uznawania i walidowania kompetencji nabytych poprzez programy mobilności na szczeblu krajowym i europejskim. Nie tylko dałoby to równy dostęp do różnorodnych możliwości uczenia się, lecz także pozwoliłoby walidować nabyte umiejętności i przyczyniłoby się do włączenia społecznego młodych ludzi.

Znaczenie pracy z młodzieżą i organizacji młodzieżowych dla wszystkich

1. Państwa członkowskie i Komisja Europejska powinny propagować i wspierać miejsca w przestrzeni wirtualnej i fizycznej służące do profesjonalnej pracy z młodzieżą, po to by odpowiedzieć na potrzeby i zainteresowania wszystkich młodych ludzi.
2. Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny przyznać dostateczną ilość środków operacyjnych, tak by organizacje pracujące z młodzieżą i organizacje młodzieżowe mogły realizować trwałą pracę z młodzieżą - dostępną, istotną i użyteczną dla wszystkich młodych ludzi.
1 Dz.U. C 417 z 15.12.2015, s. 10.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.