Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.456.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży:
Strategia Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019-2027

(2018/C 456/01)

(Dz.U.UE C z dnia 18 grudnia 2018 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANI W RADZIE,

WYRAŻAJĄC UZNANIE dla współpracy w zakresie unijnej polityki młodzieżowej do roku 2019 r. UE prowadzi od 2002 r. 1  specjalną współpracę w zakresie unijnej polityki młodzieżowej, opartą na zasadach aktywnego uczestnictwa i równego dostępu do możliwości, w synergii z innymi politykami ukierunkowanymi na młodzież, takimi jak polityka dotycząca kształcenia i szkolenia oraz polityka zatrudnienia. Współpraca ta zaowocowała zmianami w polityce i w przepisach państw członkowskich oraz przyczyniła się do budowania zdolności organizacji młodzieżowych.

PRZYPOMINAJĄC, że ponieważ celem niniejszej rezolucji jest ustanowienie strategii UE na rzecz młodzieży, która to strategia będzie w stanie odpowiedzieć na wyzwania stojące przed młodymi osobami w całej Europie, zapewnić wspólną i spójną reakcję UE na te wyzwania oraz uzupełnić wysiłki i inicjatywy podejmowane w tym względzie przez państwa członkowskie, taki cel może zostać lepiej osiągnięty na poziomie UE niż przez pojedyncze państwa członkowskie. W związku z tym Rada może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, by osiągnąć taki cel. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza rezolucja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

UZNAJĄ, że

1. Młodzież odgrywa szczególną rolę w społeczeństwie i stoi przed szczególnymi wyzwaniami

Osoby młode chcą mieć kontrolę nad swoim życiem, angażować się i wspierać innych. W procesie przejmowania kontroli występuje kilka typowych etapów pośrednich dotyczących życia osobistego i otoczenia: przejście z edukacji do zatrudnienia, podjęcie samodzielnego życia, wejście w związek czy założenie rodziny. Wiele z tych osób odczuwa niepewność co do swojej przyszłości w związku globalizacją i zmianą klimatu, postępem technologicznym, trendami demograficznymi i społeczno-gospodarczymi, populizmem, dyskryminacją, wykluczeniem społecznym i fałszywymi informacjami, których wpływ na miejsca pracy, umiejętności czy sposób funkcjonowania naszej demokracji nie jest jeszcze znany.

Szczególną uwagę należy zwrócić na młodzież zagrożoną marginalizacją, która ma podłoże w potencjalnych przyczynach dyskryminacji, takich jak pochodzenie etniczne, płeć, orientacja seksualna, niepełnosprawność, religia, przekonania lub poglądy polityczne.

Wykluczenie społecznoekonomiczne oraz wykluczenie z procesów demokratycznych idą ze sobą w parze 2 . Młodzież znajdująca się w niekorzystnej sytuacji to zazwyczaj mniej aktywni obywatele, którzy mają mniejsze zaufanie do instytucji. Europa nie może pozwolić sobie na marnowanie talentów, wykluczenie społeczne czy malejące zaangażowanie wśród młodzieży. Osoby młode powinny nie tylko być architektami swojego życia, lecz także przyczyniać się do pozytywnych zmian w społeczeństwie. Aby młode osoby mogły w pełni zyskać na działaniach UE, działania te muszą odzwierciedlać ich aspiracje, kreatywność i talenty oraz odpowiadać na ich potrzeby. Z kolei młodzież wzbogaca ambicje UE: z unijnego sprawozdania na temat młodzieży 3  wynika, że dzisiejsze pokolenie jest najlepiej wykształcone w historii i wyjątkowo biegłe w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych.

rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich w sprawie ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (27 czerwca 2002 r.).

2. Potrzebna jest strategia Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019-2027

Opierając się na doświadczeniach i decyzjach w zakresie współpracy na rzecz młodzieży w ostatnich latach 4 , strategia Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 ma za cel zajęcie się obecnymi i przyszłymi wyzwaniami stojącymi przed młodymi osobami w całej Europie. Strategia UE na rzecz młodzieży to ramy obejmujące cele, zasady, priorytety, kluczowe dziedziny i środki współpracy w zakresie polityki młodzieżowej skierowane do wszystkich właściwych interesariuszy, z odpowiednim uwzględnieniem ich odnośnych kompetencji oraz zasady pomocniczości.

Właściwymi interesariuszami są m.in. państwa członkowskie UE, odpowiednie instytucje Unii Europejskiej i inne organizacje międzynarodowe, takie jak Rada Europy, organy lokalne i regionalne, rady młodzieżowe, organizacje młodzieżowe, organizacje pracujące z młodymi osobami, osoby pracujące z młodzieżą, naukowcy prowadzący badania nad młodzieżą oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego, a także struktury programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz programów następczych.

Poprzez angażowanie wszystkich młodych osób i wzmacnianie ich pozycji polityka młodzieżowa może przyczynić się do pomyślnej realizacji wizji kontynentu, gdzie młodzież może wykorzystywać możliwości i identyfikować się z wartościami europejskimi.

3. Europejskie cele młodzieżowe stanowią wizję Europy

W toku szóstego cyklu usystematyzowanego dialogu zatytułowanego "Młodzież w Europie: co dalej?" decydenci, młodzież i badacze wspólnie w drodze ogólnounijnych konsultacji zebrali zagadnienia mające znaczenie dla młodych osób i podzielili je na 11 obszarów. Owocem tego partycypacyjnego procesu, w który zaangażowano młodzież z całej Europy, jest 11 europejskich celów młodzieżowych. Odzwierciedlają one opinie europejskiej młodzieży i przedstawiają wizję osób aktywnych w usystematyzowanym dialogu.

Świadczą o gotowości wielu młodych Europejczyków do udziału w definiowaniu kierunku, w którym powinna zmierzać europejska współpraca na rzecz młodzieży. Strategia UE na rzecz młodzieży powinna przyczyniać się do realizacji tej wizji, sformułowanej przez młodzież, poprzez mobilizowanie instrumentów polityki na szczeblu UE, a także działań wszystkich interesariuszy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Europejskie cele młodzieżowe zostają w całości przedstawione w załączniku 3, w formie nieedytowanej, jako wyraz opinii uczestników konsultacji, tak by służyły - z należytym poszanowaniem zasady pomocniczości, kompetencji krajowych i wolności zrzeszania się - jako źródło inspiracji i wskazówek dla UE, państw członkowskich oraz właściwych interesariuszy i organów.

Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄ

Komunikat Komisji z dnia 22 maja 2018 r. pt. "Angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji osób młodych: nowa strategia UE na rzecz młodzieży" 5 .

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM UZGADNIAJĄ:

1. Cele ogólne

Unijna współpraca na rzecz młodzieży w maksymalnym stopniu wykorzystuje potencjał polityki młodzieżowej. Sprzyja uczestnictwu młodzieży w życiu demokratycznym zgodnie z art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wspiera również zaangażowanie społeczne i obywatelskie młodzieży i ma za cel zapewnić, by wszystkie młode osoby dysponowały niezbędnymi środkami umożliwiającymi udział w życiu społecznym.

W nadchodzących latach strategia ma na celu:

- umożliwienie osobom młodym bycia architektami własnego życia, wspieranie ich rozwoju osobistego i kształtującej się autonomii, budowanie ich odporności i wyposażanie ich w umiejętności życiowe, aby radziły sobie ze zmianami na świecie,
- zachęcanie młodych osób do bycia aktywnymi obywatelami, orędownikami solidarności i pozytywnych zmian, inspirowanymi wartościami UE i tożsamością europejską, oraz odpowiednie wyposażanie ich w tym celu,
- udoskonalenie decyzji politycznych pod względem ich wpływu na młodzież we wszystkich sektorach, zwłaszcza w sektorze zatrudnienia, edukacji, zdrowia i w sektorze społecznym,
- przyczynianie się do eliminacji ubóstwa i wszelkich form dyskryminacji osób młodych oraz propagowanie włączenia społecznego młodzieży,
2. Zasady przewodnie

Europejska polityka młodzieżowa i wszelkie działania podejmowane w ramach strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 powinny być mocno osadzone w międzynarodowym systemie praw człowieka. We wszelkich politykach i działaniach dotyczących młodych ludzi należy stosować następujące zasady:

A. Równość i niedyskryminacja: zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i propagowanie równości płci, uznanie, że młode osoby są zagrożone wieloma formami dyskryminacji, w tym ze względu na wiek, oraz przestrzeganie zasad uznanych m.in. w art. 21 i 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
B. Włączenie: przy uznaniu, że młode osoby nie stanowią jednorodnej grupy, to znaczy mają różnorakie potrzeby, pochodzą z różnych środowisk, różnią się sytuacją życiową i mają różne interesy, strategia UE na rzecz młodzieży powinna propagować działania i polityki o charakterze włączającym w odniesieniu do wszystkich młodych osób, zwłaszcza tych o mniejszych szansach i tych, których opinia może zostać niezauważona.
C. Uczestnictwo: przy uznaniu, że wszystkie młode osoby stanowią zasób społeczny, wszystkie polityki i działania dotyczące młodzieży powinny popierać jej prawo do uczestnictwa w kształtowaniu i wdrażaniu polityk mających na nią wpływ i w prowadzeniu działań następczych w odniesieniu do tych polityk, poprzez rzeczowe uczestnictwo młodych osób i organizacji młodzieżowych. W tym kontekście polityki powinny opierać się na uznaniu zmian mających źródło w łączności cyfrowej wpływających na uczestnictwo w życiu demokratycznym i obywatelskim.
D. Wymiar globalny, europejski, krajowy, regionalny i lokalny: w celu zapewnienia trwałego wpływu na młodzież, unijną politykę młodzieżową należy wdrażać, mając na uwadze wzajemne powiązania ze szczeblem regionalnym i lokalnym, oraz należy prowadzić działania wspierające polityki młodzieżowe na najniższym szczeblu. Jednocześnie opinie młodzieży powinny być brane pod uwagę zawsze, gdy rozpatrywane są kwestie globalne.
E. Podejście dwutorowe: polityki, których celem jest ułatwienie życia młodym osobom, nigdy nie mogą ograniczać się wyłącznie do sektora młodzieży. Wciąż niezbędne jest zatem podejście dwutorowe uzgodnione w poprzednich ramach współpracy (2010-2018), ponieważ służy zajęciu się kwestiami mającymi znaczenie dla młodzieży poprzez z jednej strony włączanie odnośnych inicjatyw do innych obszarów polityki, a z drugiej - poprzez specjalne inicjatywy w sektorze młodzieży.

PONADTO ZGADZAJĄ co do:

1. Pracy na rzecz skutecznej, ukierunkowanej i wspólnej realizacji strategii we wszystkich sektorach

Życie młodych osób kształtują polityki osadzone w różnorodnych obszarach i wdrażane na różnych szczeblach. W związku z tym jedynie przez włączanie problematyki młodzieżowej w główny nurt, wśród priorytetów różnorodnych obszarów polityki można zapewnić, by w ramach przewidzianych polityk lub programów uwzględniane były specyficzne potrzeby młodzieży lub specyficzne skutki dla tej grupy. Aby stanowić przykład dla innych, należy kontynuować na szczeblu UE stosowanie podejścia międzysektorowego jako zasadniczej podstawy. Ponadto włączanie problematyki młodzieżowej w główny nurt może być skuteczne jedynie wówczas, gdy jednocześnie gwarantowany jest wpływ młodzieży na wszelkie możliwe dotyczące jej obszary polityki.

Należy zacieśnić międzysektorową współpracę na wszystkich etapach podejmowania decyzji z myślą o synergii i komplementarności działań oraz przy uwzględnieniu większego zaangażowania młodzieży.

2. Zajęcia się kluczowymi dziedzinami w sektorze młodzieży, którymi są: angażowanie, łączenie, wzmacnianie pozycji
a. Angażowanie

Zapewnienie ścieżek uczestnictwa młodych osób w codziennym życiu, jak i w życiu demokratycznym ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania demokracji i dla ogółu społeczeństwa. Skupienie się na uczestnictwie młodzieży jest szczególnie ważne, ponieważ wszelkie podejmowane dziś decyzje najdłużej będą oddziaływać na osoby stanowiące obecnie młodzież. Ponadto grupa wiekowa osób młodych jest mniej licznie reprezentowana w organach politycznych i ma mniejsze niż inne grupy wiekowe możliwości wpływania na proces decyzyjny i uczestniczenia w nim. Strategia UE na rzecz młodzieży ma na celu rzeczowe uczestnictwo młodych osób w życiu obywatelskim, gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym.

Dlatego też angażowanie młodych osób musi być podstawą przyszłej unijnej współpracy w zakresie polityki młodzieżowej. Oznacza to również, że młodzież musi mieć wpływ na kształtowanie, wdrażanie i ocenę dotyczących jej polityk, takich jak strategia UE na rzecz młodzieży, jak i takie strategie na szczeblu krajowym. Aby zapewnić jak najbardziej włączający charakter oraz dostosować się do obecnych i przyszłych wyzwań, niezbędne jest zbadanie nowych i alternatywnych form uczestnictwa.

WZYWAJĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I KOMISJĘ EUROPEJSKĄ, ABY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI:

- Zachęcały do włączającego demokratycznego uczestnictwa wszystkich młodych osób w życiu społecznym i procesach demokratycznych i promowały takie uczestnictwo;
- Aktywnie angażowały młodzież, organizację młodzieżowe i innych organizatorów pracy z młodzieżą w kształtowanie, wdrażanie i ocenę polityk mających wpływ na życie młodych osób na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;
- Udzielały wsparcia na rzecz ustanawiania i rozwijania przedstawicielstw młodzieżowych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym - respektując w ten sposób prawo młodych osób do uczestnictwa i samoorganizacji, uznawania młodzieżowych struktur przedstawicielskich i ich włączania w prace organów lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich;
- Wspierały i rozpowszechniały unijny dialog młodzieżowy 6  z myślą o uwzględnianiu w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach różnorodnych poglądów osób młodych oraz wspierały rozwijanie kompetencji obywatelskich - poprzez strategie edukacji obywatelskiej i uczenia się obywatelskiego;
- Wspierały i rozwijały możliwości w zakresie "uczenia się uczestnictwa", zwiększając zainteresowania działaniami partycypacyjnymi i wspomagając młodzież w przygotowaniach do uczestnictwa;
- Badały i propagowały stosowanie innowacyjnych i alternatywnych form uczestnictwa w procesach demokratycznych, np. narzędzi demokracji elektronicznej, oraz ułatwiały dostęp w celu wspierania uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym i angażowania młodzieży w sposób włączający, pamiętając jednak, że niektóre młode osoby nie mają dostępu do internetu i technologii cyfrowych lub umiejętności umożliwiających korzystanie z nich;
b. Łączenie

Łączność między młodymi ludźmi w Europie jest coraz większa. Kontakty, relacje i wymiana doświadczeń mają zasadnicze znaczenie dla solidarności i przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Kontaktom tym najbardziej sprzyjają różnorodne formy mobilności.

Dlatego też możliwości prowadzenia przez młode osoby bezpośredniej wymiany doświadczeń, współpracy i działań kulturalnych i obywatelskich w kontekście europejskim muszą być dostępne ogółowi młodzieży. Pozwoli to młodym ludziom rozwijać i wzmacniać kompetencje osobiste, społeczne i obywatelskie, rozwijać krytyczne myślenie i kreatywność, zwiększać swoje szanse na zatrudnienie oraz stawać się aktywnymi obywatelami Europy. Wymiany młodzieży i projekty młodzieżowe w ramach Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności i programów następczych to źródło uczenia się międzykulturowego i wzmacniania pozycji w kontekście międzykulturowym, w szczególności młodych osób o mniejszych szansach.

Unijna współpraca na rzecz młodzieży powinna stanowić podstawę tych możliwości oferowanych młodzieży. Powinna czerpać korzyści z programów UE takich jak Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności i programów następczych, po to by zwiększać wiedzę o młodzieży i jej aspiracjach oraz by wzmacniać współpracę w zakresie polityki i budowanie społeczności.

Strategia UE na rzecz młodzieży powinna również wzmacniać łączność między młodymi ludźmi z UE i krajów kandydujących, krajów Partnerstwa Wschodniego i z Bałkanów Zachodnich 7 , a także z innych krajów trzecich, z którymi UE jest stowarzyszona lub prowadzi współpracę, w stosownych przypadkach z pomocą UE udzielaną za pośrednictwem odnośnych unijnych programów finansowania.

WZYWAJĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I KOMISJĘ EUROPEJSKĄ, ABY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI:

- Ułatwiły dostęp wszystkich młodych osób oraz osób pracujących z młodzieżą do możliwości w zakresie mobilności transgranicznej, w tym w zakresie wolontariatu w sektorze społeczeństwa obywatelskiego, poprzez eliminowanie przeszkód i wdrożenie środków wsparcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby młode o mniejszych szansach;
- Zachęcały młodzież do angażowania się w solidarność, propagując systemy wsparcia i dążąc do komplementarności i synergii unijnych instrumentów finansowania z systemami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi;
- Aktywnie angażowały młodzież i organizacje młodzieżowe w projektowanie, wdrażanie i ocenę odnośnych unijnych programów finansowania;
- Dzieliły się najlepszymi praktykami i dalej pracowały nad skutecznymi systemami walidacji i uznawania umiejętności i kompetencji zdobytych w drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w tym działań solidarnościowych i wolontariatu, kontynuując wdrażanie zalecenia Rady z 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformal-nego i nieformalnego.
c. Wzmacnianie pozycji

Wzmacnianie pozycji młodzieży oznacza zachęcanie jej do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Potrzebne są w tym celu niezbędne zasoby, narzędzia i otoczenie skłonne zwracać odpowiednią uwagę na opinie młodzieży. Młode osoby w całej Europie stoją dziś przed różnymi wyzwaniami, takimi jak trudny dostęp do praw socjalnych, wykluczenie społeczne i dyskryminacja, a także zagrożeniami związanymi z fałszywymi informacjami i propagandą.

Aby stawić czoła tym wyzwaniom i tym samym umożliwić faktyczne wzmocnienie pozycji młodzieży, należy wspólnie pracować nad politykami, które zajmą się szczególną sytuacją osób młodych, a w konsekwencji ułatwiają życie takich osób w UE.

W tym kontekście jako katalizator wzmacniania pozycji służyć mogą wszystkie formy pracy z młodzieżą. Praca z młodzieżą przynosi wyjątkowe korzyści osobom młodym w przechodzeniu do dorosłości 8 , zapewniając im bezpieczne środowisko do nabywania pewności siebie i uczenia się w sposób pozaformalny. Praca z młodzieżą znana jest z tego, że wyposaża młodzież w kluczowe kompetencje i umiejętności osobiste, zawodowe i w zakresie przedsiębiorczości; są to m.in.: praca zespołowa, przywództwo, kompetencje międzykulturowe, zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie. W niektórych przypadkach praca z młodzieżą stanowi pomost do kształcenia, szkolenia lub zatrudnienia i zapobiega w ten sposób wykluczeniu.

Aby możliwe było czerpanie tych korzyści, coraz bardziej potrzebne jest uznawanie pozaformalnego i nieformalnego uczenia się poprzez pracę z młodzieżą, co jest szczególnie przydatne w przypadku osób o niewielkich formalnych kwalifikacjach jako sposób na poprawę szans na zatrudnienie. Uznawanie można usprawnić przez systematyczniejsze korzystanie z narzędzi jakości.

WZYWAJĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I KOMISJĘ EUROPEJSKĄ, ABY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI:

- Opracowały i wdrożyły europejski program pracy z młodzieżą na rzecz jakości, innowacji i uznawania pracy z młodzieżą. W celu uwolnienia pełnego potencjału niezbędne jest uwzględnienie wiedzy fachowej przedstawicielstw młodzieżowych, organizacji młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą i naukowców prowadzących badania nad młodzieżą. Należy sprzyjać dalszym synergiom z pracami prowadzonymi w tej dziedzinie przez Radę Europy;
- Wspierały wysokiej jakości pracę z młodzieżą na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, w tym kształtowanie polityki w tej dziedzinie, szkolenie osób pracujących z młodzieżą, ustanawianie ram prawnych i przydzielanie wystarczających zasobów;
- Wspierały działania w ramach pracy z młodzieżą prowadzone na wszystkich szczeblach, w tym działania oddolne, oraz uznały, że organizacje młodzieżowe zapewniają rozwój kompetencji i włączenie społeczne poprzez działania w ramach pracy z młodzieżą i w ramach edukacji pozaformalnej, przy jednoczesnym poszanowaniu dla działań krajowych, regionalnych i lokalnych w tej dziedzinie;
- Tworzyły i dalej rozwijały, w miarę możliwości, łatwo dostępne młodzieżowe punkty kontaktowe świadczące szeroki zakres usług lub zapewniające informacje, m.in. porady finansowe oraz porady i wsparcie dotyczące kwestii zawodowych, zdrowotnych i prywatnych oraz możliwości w zakresie edukacji, kultury i zatrudnienia.

W ZWIĄZKU Z TYM WZYWAJĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I KOMISJĘ EUROPEJSKĄ, ABY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI:

3. Współpraca w oparciu o instrumenty i zarządzanie

Aby skutecznie realizować strategię UE na rzecz młodzieży w całej UE i w państwach członkowskich, potrzebne są konkretne instrumenty. Aby osiągnąć cele strategii UE na rzecz młodzieży, wykorzystywane będą następujące środki na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym:

a. Kształtowanie polityki młodzieżowej i budowanie wiedzy oparte na dowodach: Unijna polityka młodzieżowa powinna opierać się na dowodach i powinna odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby i sytuację osób młodych. W tym celu konieczne są stałe badania, rozwijanie wiedzy oraz kontakty z młodzieżą i organizacjami młodzieżowymi. Szczególnie ważne jest, by zbierać segregowane dane na temat młodych osób, co pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby różnych grup młodzieży, zwłaszcza osób młodych o mniejszych szansach. Kształtowanie polityki oparte na dowodach powinno być wspierane przez serwis internetowy Youth Wiki, sieci zajmujące się badaniami nad młodzieżą, współpracę z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Rada Europy, OECD i inne organy, w tym organizacje młodzieżowe.
b. Wzajemne uczenie się i rozpowszechnianie informacji: Wzajemne uczenie się z udziałem państw członkowskich, Komisji Europejskiej i właściwych interesariuszy powinno być jednym z narzędzi służących czynieniu postępów w zakresie polityki młodzieżowej, zarówno w dziedzinach kluczowych, jak i międzysektorowych. Grupy ekspertów będą nadal opracowywać wytyczne polityczne i praktyczne narzędzia oraz dzielić się dobrymi praktykami; niniejsza strategia zapewni nowe narzędzia wzajemnego uczenia się, takie jak wzajemne oceny i wzajemne doradztwo, fora wysokiego szczebla, analizy i badania, zgodnie z priorytetami samej strategii UE na rzecz młodzieży, jak i w ramach trzyletnich planów prac. Podejście do wysokiej jakości informacji młodzieżowej, działań informacyjnych i rozpowszechniania informacji przyjęte w strategii będzie bardziej systematyczne i oparte na jej istniejących sieciach.
c. Zarządzanie partycypacyjne: W celu uznania roli młodych osób jako ekspertów w zakresie własnego życia kluczowe znaczenie ma to, by na różnych etapach realizacji strategii UE na rzecz młodzieży zapewnić angażowanie młodzieży i jej organizacji przedstawicielskich. Dzięki uczestnictwu młode osoby i wyrażane przez nie obawy są bardziej widoczne, a ponadto bardziej widoczni są dla młodych osób decydenci odpowiedzialni za politykę młodzieżową. Uczestnictwo ma też na celu zwiększenie legitymacji polityk młodzieżowych i uznania dla nich. Z myślą o zbudowaniu podstawy systematycznego dialogu obywatelskiego, przyznaniu interesariuszom większej roli koordynacyjnej względem realizacji strategii, zapewnieniu możliwości wymiany informacji na temat działań i wyników platforma strategii UE na rzecz młodzieży będzie mieć za cel ułatwienie partycypacyjnego zarządzania i koordynowanie realizacji strategii. Komisja proszona jest o zorganizowanie spotkań gromadzących, stosownie do przypadku, przedstawicieli instytucji UE, państw członkowskich, narodowych agencji programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, organizacji młodzieżowych i innych właściwych interesariuszy, a także władz lokalnych i regionalnych.
d. Uruchomienie unijnych programów i funduszy: W ramach strategii promowane będzie skuteczne wykorzystanie unijnych programów i funduszy, takich jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, "Horyzont 2020", w tym działania "Maria Skłodowska-Curie", Kreatywna Europa oraz programy i fundusze następcze. Państwa członkowskie są proszone o zbadanie synergii źródeł finansowania na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.
e. Monitorowanie unijnego finansowania: Przejrzystość w zakresie unijnych działań na rzecz osób młodych powinna obejmować monitorowanie wydatków UE na młodzież z odpowiednim wykorzystaniem istniejących mechanizmów.
f. Informowanie o strategii UE na rzecz młodzieży: Mając na względzie istnienie różnych interesariuszy zaangażowanych w kształtowanie polityki na rzecz młodzieży, duże znaczenie ma informowanie o celu i treści strategii UE na rzecz młodzieży w sposób kompleksowy i w języku przyjaznym dla młodzieży. Strategia UE na rzecz młodzieży wraz z europejskimi celami młodzieżowymi może dostarczyć wskazówek osobom ściśle zaangażowanym w kształtowanie polityki młodzieżowej, a także podmiotom niezajmującym się tą dziedziną, tworząc nową, pozytywną narrację na temat unijnej polityki młodzieżowej i pracy z młodzieżą w Europie.
g. Przyszły krajowy planer działań 9 : Przyszły krajowy planer działań ma na celu umożliwienie państwom członkowskim na zasadzie dobrowolności dzielenia się informacjami o ich priorytetach zgodnych ze strategią UE na rzecz młodzieży. Ma to służyć zwiększeniu przejrzystości w zakresie wdrażania polityk młodzieżowych na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym. Powinno to pomóc w identyfikowaniu odpowiednich partnerów do celów działań w zakresie wzajemnego uczenia się, stosownie do potrzeb poszczególnych państw członkowskich. Aby uniknąć dodatkowego obciążenia administracyjnego, krajowe planery działań powinny opierać się na istniejących krajowych ramach polityki młodzieżowej/krajowych strategiach na rzecz młodzieży.
h. Unijny dialog młodzieżowy 10 : Na podstawie osiągnięć usystematyzowanego dialogu z młodzieżą i organizacjami młodzieżowymi, ustanowiony zostanie nowy unijny dialog młodzieżowy dysponujący odpowiednimi narzędziami, a jego celem będzie włączenie większej liczby decydentów i młodych osób - zwłaszcza tych młodych osób, których głos nie jest uwzględniany, lub młodych osób o mniejszych szansach - w proces decyzyjny i realizację strategii UE na rzecz młodzieży, po to by zwiększyć ich zaangażowanie i uczestnictwo w życiu politycznym UE i całego społeczeństwa. Należy też ułatwić bardziej systematyczne kontakty między krajowymi grupami roboczymi ds. unijnego dialogu młodzieżowego i Komisją Europejską.
i. Koordynator UE ds. młodzieży: Rada z zadowoleniem przyjmuje zamiar ustanowienia w Komisji Europejskiej koordynatora UE ds. młodzieży w celu wzmocnienia współpracy międzysektorowej, a także rozwijania wiedzy oraz kontaktów w kwestiach dotyczących młodzieży w obrębie służb Komisji Europejskiej. Koordynator UE ds. młodzieży powinien pracować z różnymi interesariuszami, by zapewnić spójność informacji kierowanych do młodzieży.
j. Informacje i wsparcie dla młodzieży: poprzez odpowiednie zapewnienie wysokiej jakości serwisów i platform informacyjnych dla młodzieży na wszystkich szczeblach, w tym Europejskiego Portalu Młodzieżowego, oraz przy wsparciu ze strony ogólnoeuropejskich organizacji można propagować równy dostęp młodych osób do wysokiej jakości informacji o ich prawach, możliwościach, usługach dla osób młodych oraz unijnych programach na rzecz młodzieży.
k. Plany prac UE na rzecz młodzieży: Strategia UE na rzecz młodzieży będzie realizowana w podziale na trzyletnie okresy robocze obejmujące dwa okresy trzech prezydencji. Priorytety i działania w poszczególnych okresach roboczych będą przedstawiane w planach pracy UE na rzecz młodzieży. Rada ustali unijne plany prac wraz z Komisją, począwszy od planu prac na lata 2019-2021 11 . Plany te powinny opierać się na zasadach przewodnich i priorytetach niniejszej strategii i poruszać kwestie młodzieży podlegające innym składom Rady i ich grupom roboczym w odnośnych dziedzinach polityki.
l. Monitorowanie, sprawozdawczość, ocena: W celu dokonywania przeglądu i ułatwiania postępów w zakresie koordynacji polityki należy okresowo je monitorować. Należy wskazać dobre praktyki i warunki ich upowszechniania, tak by ułatwiać wzajemne uczenie się w gronie państw członkowskich. Co trzy lata Komisja będzie składać sprawozdania z realizacji strategii UE na rzecz młodzieży w oparciu między innymi o informacje dostarczane przez państwa członkowskie i serwis internetowy Youth Wiki. Youth Wiki nadal będzie zapewniał informacje o kształtowaniu krajowych polityk młodzieżowych. Na szczeblu UE organizacje młodzieżowe i inni właściwi interesariusze będą ściśle angażowani w monitorowanie postępów za pośrednictwem platformy strategii UE. Do monitorowania ogólnej sytuacji młodych osób w państwach członkowskich można wykorzystywać zestaw wskaźników młodzieżowych UE. Państwa członkowskie i Komisja Europejska są proszone o dokonanie przeglądu zestawu wskaźników w pierwszym roku po przyjęciu strategii UE na rzecz młodzieży. Jako narzędzie porównywania najlepszych praktyk i monitorowania realizacji strategii można ustanowić wskaźniki ilościowe i jakościowe oraz poziomy odniesienia, dostosowane do potrzeb państw członkowskich i zaangażowanych sektorów. Od roku 2019 powinien być przeprowadzany przegląd polityczny w odniesieniu do projektów badawczych finansowanych przez UE w celu wyodrębnienia właściwych ustaleń dotyczących polityki młodzieżowej.
m. Przegląd śródokresowy: Rada przeprowadzi przegląd śródokresowy strategii UE na rzecz młodzieży w oparciu o sprawozdanie oceniające, które Komisja ma przedłożyć przed dniem 31 grudnia 2023 r. W 2024 r. przeprowadzi przegląd niniejszej rezolucji, by dostosować ją do ewentualnych nowych wydarzeń i potrzeb.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

dotyczący unijnego dialogu młodzieżowego

1. Wprowadzenie

"Unijny dialog młodzieżowy" oznacza dialog z młodymi ludźmi i organizacjami młodzieżowymi z udziałem decydentów i osób kształtujących politykę oraz ekspertów, badaczy i innych stosownych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, w zależności od przypadku. Służy jako forum ciągłej wspólnej refleksji i konsultacji na temat priorytetów, wdrażania i działań następczych w kontekście europejskiej współpracy na rzecz młodzieży 12 ;

Unijny dialog młodzieżowy jest przekształceniem usystematyzowanego dialogu ustanowionego rezolucją w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010-2018), a następnie dalej rozwijanego w kolejnych latach stosownie do wyników stałego monitorowania i oceny 13 .

W rezolucji Rady w sprawie kształtowania usystematyzowanego dialogu w przyszłości przyjętej w maju 2017 r. zwrócono się do państw członkowskich i Komisji, by dokonały przeglądu usystematyzowanego dialogu i jego celów z myślą o europejskiej współpracy na rzecz młodzieży na okres po roku 2018 i zastanowiły się nad skutecznymi, nowatorskimi sposobami promowania użytecznego i konstruktywnego dialogu i kontaktu z młodymi ludźmi z różnych środowisk, organizacjami młodzieżowymi, naukowcami prowadzącymi badania nad młodzieżą oraz decydentami, w tym z zainteresowanymi stronami z innych stosownych sektorów 14 .

2. Cele unijnego dialogu młodzieżowego

Unijny dialog młodzieżowy powinien przyczyniać się do osiągnięcia celów ogólnych strategii UE na rzecz młodzieży i być zgodny z jej zasadami przewodnimi, określonymi w rezolucji powyżej.

Szczegółowymi celami unijnego dialogu młodzieżowego są:

a) zachęcać młode osoby do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy w myśl art. 165 TFUE;
b) promować równe uczestnictwo młodych kobiet i mężczyzn;
c) uwzględniać różne opinie i zapewniać otwartość na wszystkie młode osoby, tak by mogły wnosić wkład w kształtowanie polityki;
d) powodować pozytywne zmiany w polityce młodzieżowej na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;
e) wzmacniać kompetencje obywatelskie młodzieży i jej poczucie przynależności do społeczeństwa i Unii Europejskiej.
3. Realizacja unijnego dialogu młodzieżowego

Unijny dialog młodzieżowy powinien w miarę możliwości toczyć się w podziale na 18-miesięczne cykle robocze, z jednym priorytetem tematycznym w każdym cyklu, ściśle związanym w stosownych przypadkach z priorytetami strategii UE na rzecz młodzieży i europejskimi celami młodzieżowymi.

Każdy cykl powinien wykorzystywać doświadczenia zdobyte w cyklu poprzednim. Stałe działania następcze są niezbędne, by monitorować rezultaty jakościowe oraz ogólne oddziaływanie całego procesu. Na wszystkich etapach procesu wszyscy zaangażowani partnerzy na odnośnych szczeblach powinni stosować procedury mierzenia oddziaływania, jakościowego lub ilościowego.

Dialog młodzieżowy, realizowany zgodnie z powyższymi celami, powinien wykorzystywać podejścia do uczestnictwa na różnych etapach:

a) informowanie o możliwościach uczestnictwa i o ogólnym temacie od szczebla lokalnego po europejski;
b) konsultacje, w tym metody kontaktowania się z użyciem i bez użycia internetu, a także wyniki badań opartych na dowodach;
c) bezpośredni dialog między decydentami a młodzieżą, oparty na najlepszych praktykach pod względem podejść metodologicznych wypracowanych dotychczas w ramach usystematyzowanego dialogu, a także na ciągłych innowacjach w tej dziedzinie;
d) stałe partnerstwo w zakresie zarządzania procesem na szczeblu krajowym i europejskim, w tym w stosownych przypadkach partnerstwa z odnośnymi sektorami stosownie do tematu danego cyklu.
4. Zarządzanie w ramach unijnego dialogu młodzieżowego

Zarządzanie w ramach unijnego dialogu młodzieżowego powinno w dalszym ciągu opierać się na doświadczeniach z przeszłości, a jednocześnie mieć na celu większą jasność i prostotę procesu.

Aby ułatwić realizację unijnego dialogu młodzieżowego i zarządzanie nim, użyteczne mogą być różnorakie partnerstwa na różnych szczeblach, np. z radami młodzieżowymi, organizacjami młodzieżowymi i innymi interesariuszami działającymi na rzecz młodzieży, a także z partnerami z innych sektorów.

Państwa członkowskie zachęcane są do umożliwienia uczestnictwa młodzieży na wszystkich etapach realizacji unijnego dialogu młodzieżowego, m.in poprzez przyznanie wiodącej roli w krajowej grupie roboczej krajowej radzie młodzieżowej.

ZAŁĄCZNIK  2

dotyczący przyszłego krajowego planera działań

Przyszły krajowy planer działań ma na celu umożliwienie państwom członkowskim na zasadzie dobrowolności dzielenie się informacjami o ich priorytetach zgodnych ze strategią UE na rzecz młodzieży, aby zwiększyć przejrzystość wdrażania polityk młodzieżowych na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym.

Polityki młodzieżowe w państwach członkowskich należą do najistotniejszych narzędzi realizacji strategii UE na rzecz młodzieży. Są one często skonsolidowane w postaci krajowej strategii na rzecz młodzieży lub w równoważnym dokumencie dotyczącym planowania polityki młodzieżowej. Treść takich krajowych strategii na rzecz młodzieży może mieć duże znaczenie dla innych państw członkowskich, gdyż umożliwia im ustanawianie synergii, ułatwia wzajemne uczenie się i pomaga określać i grupować różne interesy i szczególne potrzeby państw członkowskich w zakresie kształtowania polityki na rzecz młodzieży.

Celem zbierania przyszłych krajowych priorytetów w sektorze młodzieży jest:

- stworzenie bazy wiedzy, by pobudzać potencjalne dwustronne i wielostronne projekty i działania w dziedzinie kształtowania polityki młodzieżowej,
- umożliwienie państwom członkowskim nawiązywania strategicznych kontaktów z innymi państwami członkowskimi w zakresie krajowych potrzeb i przyszłych strategii,
- określenie dziedzin wzajemnego uczenia się w gronie państw członkowskich,
- przyznanie działaniom krajowym i regionalnym roli na etapie europejskim.

W swoich krajowych planerach działań państwa członkowskie mogłyby:

- Wyznaczyć podmioty odpowiedzialne,
- Nakreślić sposób przekładania priorytetów europejskich na kontekst krajowy poprzez przypisanie ich konkretnym działaniom,
- Określić, w jaki sposób działania zawarte w planach łączą się z krajowymi i unijnymi programami finansowania na rzecz młodzieży, takimi jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, gwarancja dla młodzieży i programy następcze w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027.

Najlepiej, gdyby opracowywanie krajowych planerów działań odbywało się na zasadzie uczestnictwa młodzieży w kształtowaniu polityki. Można również zachęcać do angażowania się w ten proces agencji narodowych Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, obok współpracy z różnymi podmiotami międzysektorowymi.

Aby zmaksymalizować potencjał w zakresie wzajemnego uczenia się i synergii, krajowe planery działań należy podawać do wiadomości publicznej.

ZAŁĄCZNIK  3

dotyczący europejskich celów młodzieżowych

Europejskie cele młodzieżowe 15  są rezultatem szóstego cyklu usystematyzowanego dialogu z młodzieżą, decydentami, badaczami i innymi interesariuszami zatytułowanego "Młodzież w Europie: co dalej?". Celem tego cyklu było zebranie opinii młodych osób i wniesienie wspólnego wkładu w formułowanie strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027.

Europejskie cele młodzieżowe stanowią wizję Europy umożliwiającej wszystkim młodym osobom pełne wykorzystanie własnego potencjału. Określają one dziedziny międzysektorowe mające wpływ na życie młodzieży i wskazują wyzwania, którym trzeba stawić czoła.

Na pierwszym etapie szóstego cyklu usystematyzowanego dialogu skupiono się na przeprowadzeniu "burzy mózgów" i ustaleniu wspólnego rozumienia tematu cyklu. Młodzież wskazała wspólnie z decydentami tematy istotne dla kształtowania polityki na rzecz młodzieży, co posłużyło uczestniczącym badaczom za podstawę przygotowania ogólnoeuropejskich konsultacji. Następnie, na etapie konsultacji, do udziału - poprzez grupy dyskusyjne, ankiety i zastosowanie innych metod - zaproszono młodzież z całej Europy, pochodzącą z różnych środowisk. Na podstawie wyników tych konsultacji młodzieżowi delegaci wraz z decydentami sformułowali 11 wymienionych poniżej europejskich celów młodzieżowych, które spotkały się z pozytywnym odzewem ministrów w czasie zorganizowanej następnie w Radzie debaty orientacyjnej poświęconej młodzieży UE. Na ostatnim etapie cyklu skupiono się na zaplanowaniu konkretnych działań i zbadaniu sposobów realizacji europejskich celów młodzieżowych.

Zachęca się państwa członkowskie i Komisję Europejską, by w ramach swoich kompetencji czerpały inspirację m.in. z europejskich celów młodzieżowych oraz by we właściwych przypadkach uwzględniały tę wizję we wszelkich powiązanych politykach i programach.

Z należytym poszanowaniem zasady pomocniczości europejskie cele młodzieżowe powinny być rozpatrywane zgodnie z krajowym i unijnym ustawodawstwem oraz w świetle krajowych okoliczności. Europejskie cele młodzieżowe nie stanowią celów prawnie wiążących.

grafika#1 ŁĄCZENIE UE Z MŁODZIEŻĄ

Kontekst: Coraz większa liczba młodych osób nie ma zaufania do UE, napotyka trudności ze zrozumieniem jej zasad, wartości i sposobu funkcjonowania. Jako jedną z przyczyn rosnącego wśród młodzieży eurosceptycyzmu wskazano także deficyty demokratyczne w unijnych procedurach.

Cel: Zwiększenie wśród młodzieży poczucia przynależności do projektu europejskiego oraz budowanie mostów między UE a młodzieżą w celu odzyskania zaufania i zwiększenia uczestnictwa młodych osób.

Założenia

- Zagwarantowanie merytorycznego angażowania młodzieży i dialogu z nią na wszystkich etapach procesu decyzyjnego UE poprzez usprawnienie istniejących mechanizmów partycypacyjnych i stworzenie nowych.
- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości, obiektywnych informacji na temat sposobu pracy UE podawanych w formie przyjaznej dla młodzieży.
- Wprowadzanie i intensyfikowanie edukacji dotyczącej Europy i UE w ramach systemów formalnych i pozaformalnych.
- Zagwarantowanie sprawiedliwej reprezentacji wszystkich państw członkowskich w politycznych i administracyjnych organach UE, zgodnie z zasadą równego obywatelstwa.
- Zwiększenie budżetu i wpływu unijnych programów dotyczących młodzieży.
- Budowanie zaufania młodzieży do projektu UE poprzez zajęcie się deficytem demokratycznym, brakiem przejrzystości i wyeksponowaniem.
- Zinstytucjonalizowanie oceny stopnia przyjazności polityk UE dla młodzieży, ich wpływu na młodzież i ich skutków dla młodzieży.
grafika#2 RÓWNOŚĆ WSZYSTKICH PŁCI 16

Kontekst: Wiele młodych osób, zwłaszcza młodych kobiet, wciąż boryka się z dyskryminacją ze względu na płeć. Należy zapewnić równe szanse i równy dostęp do praw młodym osobom wszystkich płci, w tym młodym osobom niebinarnym i LGBTQI+ 17 .

Cel: Zapewnienie równości wszystkich płci oraz podejść uwzględniających aspekt płci we wszystkich sferach życia młodych osób.

Założenia

- Zwalczanie dyskryminacji i zapewnienie równych praw wszystkim płciom w życiu kulturalnym, politycznym i społeczno-gospodarczym.
- Zapewnienie powszechnej świadomości nierówności płci i dyskryminacji ze względu na płeć, w szczególności w mediach.
- Położenie kresu przemocy ze względu na płeć poprzez skuteczne reagowanie na nią i zwalczanie wszelkich jej form.
- Wyeliminowanie stereotypowych ról płciowych i uwzględnienie różnorodnych tożsamości płciowych w systemach edukacji, w życiu rodzinnym, pracy i innych sferach życia.
- Położenie kresu uwarunkowanej płcią dyskryminacji strukturalnej na rynku pracy oraz zapewnienie równych praw, równego dostępu i równych szans.
- Zapewnienie równego wynagrodzenia za taką samą pracę i równego podziału obowiązków opiekuńczych.
- Zapewnienie równego dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej oraz zapewnienie kształtowania systemów edukacji w sposób zgodny z podejściami uwzględniającymi aspekt płci.
grafika#3 WŁĄCZAJĄCE SPOŁECZEŃSTWA

Kontekst: W Europie jedna trzecia młodych osób jest zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wiele młodych osób nie ma dostępu do swoich praw społecznych. Wiele młodych osób wciąż doświadcza dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie, spotyka się z uprzedzaniami i pada ofiarą przestępstw z nienawiści. Nowe zjawiska migracyjne spowodowały wiele wyzwań społecznych i w zakresie włączenia. Kluczowe znaczenie ma zatem praca na rzecz przestrzegania praw wszystkich młodych osób w Europie, także tych najbardziej zmarginalizowanych i wykluczonych.

Cel: Umożliwianie i zapewnienie włączenia społecznego wszystkich młodych ludzi.

Założenia

- Zapewnianie ochrony prawnej i wprowadzenie w życie międzynarodowych instrumentów prawnych w celu zwalczania wszelkich form dyskryminacji i mowy nienawiści, mając na względzie fakt, że młode osoby doświadczają dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie.
- Lepsze docieranie z informacjami do marginalizowanych młodych osób w celu zapewnienia, by były świadome dostępnych im miejsc, możliwości i doświadczeń.
- Zapewnienie wszystkim marginalizowanym młodym osobom równego dostępu do formalnego i pozaformalnego środowiska uczenia się, mając na uwadze wszystkie aspekty włączania.
- Wzmocnienie zdolności nauczycieli do pracy z młodzieżą zmarginalizowaną.
- Zapewnienie większej liczby miejsc, możliwości, zasobów i programów w celu wspierania dialogu i spójności społecznej, a także zwalczanie dyskryminacji i segregacji.
- Zwiększenie wsparcia społecznego poprzez wdrożenie prawa do płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie, godnych warunków pracy, powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz zapewnienie szczególnych środków dla młodzieży zmarginalizowanej.
- Zapewnienie, by młodzież zmarginalizowana uczestniczyła we wszystkich procesach decyzyjnych i odgrywała w nich kluczową rolę, zwłaszcza w procesach dotyczących jej praw, dobrostanu i interesów.
grafika#4 INFORMOWANIE I KONSTRUKTYWNY DIALOG

Kontekst: Młode osoby mają trudności z weryfikowaniem dokładności i wiarygodności informacji. Muszą zostać w bardziej odpowiedni sposób wyposażone, by poruszać się w środowisku mediów i uczestniczyć w konstruktywnym dialogu.

Cel: Zapewnienie młodym osobom lepszego dostępu do wiarygodnych informacji oraz wspieranie ich zdolności do krytycznej oceny informacji i angażowanie ich w partycypacyjny i konstruktywny dialog.

Założenia

- Wzmocnienie pozycji młodych osób, by były krytycznymi i odpowiedzialnymi użytkownikami i autorami informacji.
- Zapewnienie młodym osobom zdolności do rozpoznawania i zgłaszania powtarzających się wiadomości wprowadzających w błąd oraz do weryfikowania dokładności wykorzystywanych źródeł informacji.
- Zapewnienie młodym osobom zdolności do rozpoznawania i zgłaszania przypadków mowy nienawiści i dyskryminacji w internecie i poza nim.
- Zapewnienie młodym osobom możliwości angażowania się w pełen szacunku, tolerancyjny i pozbawiony przemocy dialog w internecie i poza nim.
- Zapewnienie łatwego dostępu do zrozumiałych informacji podawanych w formie przyjaznej dla młodzieży, zgodnych z kodeksami etyki i normami jakości.
- Zapewnienie, by rodzice, opiekunowie oraz wszelkie osoby zaangażowane w kształcenie i szkolenie młodzieży byli wyposażeni w umiejętność korzystania z mediów i internetu oraz stanowili wiarygodne źródło informacji dla młodych osób.
grafika#5 ZDROWIE PSYCHICZNE I DOBROSTAN

Kontekst: W całej Europie znaczna i ciągle rosnąca liczba młodych osób wyraża zaniepokojenie powszechnym występowaniem wśród ich rówieśników problemów dotyczących zdrowia psychicznego, takich jak wysoki poziom stresu, lęki, depresja i innego rodzaju choroby psychiczne. Młodzież mówi o ogromnej presji społecznej, jakiej jest obecnie poddawana, i zgłasza zapotrzebowanie na lepsze świadczenie młodym osobom opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego.

Cel: Zapewnienie lepszego dobrostanu psychicznego i położenie kresu stygmatyzacji z uwagi na problemy dotyczące zdrowia psychicznego, a tym samym propagowanie włączenia społecznego wszystkich młodych osób.

Założenia

- Zachęcanie do kształtowania samoświadomości i mniej konkurencyjnych postaw poprzez wspieranie uznawania indywidualnych umiejętności i atutów.
- Ochrona praw do pracy i nauki osób z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego, zarówno w okresie choroby, jak i po nim, w celu zapewnienia ich zdolności do kontynuowania realizacji własnych ambicji.
- Kształtowanie włączającego wielowymiarowego podejścia do świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego dla wszystkich, w szczególności grup marginalizowanych.
- Zapewnienie wszystkim osobom zawodowo pracującym z młodzieżą oraz rodzinie i przyjaciołom wysokiej jakości szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego.
- Zapewnienie włączającego, godnego i w odpowiedni sposób finansowanego leczenia poprzez uwzględnianie wysokiej jakości świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej.
- Położenie nacisku na profilaktykę zapewniającą, by młodzi ludzie zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do zadbania o lepszy dobrostan psychiczny.
- Zwalczanie stygmatyzacji uwarunkowanej problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego poprzez opracowanie programów zwiększających świadomość.
grafika#6 POPRAWA SYTUACJI MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ

Kontekst: Do roku 2015 niemal jedna trzecia ludności UE zamieszkiwała obszary wiejskie, lecz - mimo ogólnounijnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - powszechne są różnice w warunkach życia na obszarach miejskich i wiejskich 18 . Należy zatem zapewnić równość młodych osób z obszarów miejskich i wiejskich.

Cel: Stworzenie warunków umożliwiających młodym osobom wykorzystanie swojego potencjału na obszarach wiejskich.

Założenia

- Zadbanie o odpowiednią infrastrukturę na obszarach wiejskich pozwalającą na sprawiedliwe świadczenie usług publicznych na rzecz młodych osób, transmisję danych i zapewnienie możliwości mieszkaniowych tym osobom.
- Zapewnienie tworzenia na obszarach wiejskich trwałych i wysokiej jakości miejsc pracy, dostępnych młodzieży.
- Zapewnienie decentralizacji różnych działań prowadzonych przez młodzież, na rzecz młodzieży i z młodzieżą w celu sprzyjania włączeniu młodzieży oraz przyniesienia korzyści społecznościom lokalnym.
- Zapewnienie aktywnego uczestnictwa młodzieży na obszarach wiejskich w procesach decyzyjnych.
- Dbanie o równy dostęp młodzieży do edukacji wysokiej jakości na obszarach wiejskich.
- Tworzenie pozytywnego wizerunku obszarów wiejskich.
- Zapewnienie ochrony tradycji wiejskich.
grafika#7 WYSOKIEJ JAKOŚCI ZATRUDNIENIE DLA WSZYSTKICH

Kontekst: Młode osoby cierpią z powodu wysokiego bezrobocia młodzieży, niepewnych i charakteryzujących się wyzyskiem warunków pracy, a także dyskryminacji na rynku pracy i w miejscu pracy. Brak informacji oraz umiejętności niezbędnych dla przyszłego zatrudnienia uniemożliwiają młodym osobom pełną integrację na rynku pracy. Należy zatem podjąć środki w celu zadbania o wysokiej jakości zatrudnienie dla wszystkich.

Cel: Zagwarantowanie dostępnego rynku pracy zapewniającego możliwości prowadzące do dobrej jakości miejsc pracy dla młodzieży.

Założenia

- Tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy gwarantujących wszystkim młodym osobom godne warunki pracy, prawa pracownicze i prawo do płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie.
- Zagwarantowanie ochrony socjalnej i opieki zdrowotnej wszystkim młodym pracownikom.
- Zagwarantowanie wszystkim młodym osobom sprawiedliwego traktowania i równych szans w celu położenia kresu dyskryminacji na rynku pracy.
- Zapewnienie wszystkim młodym osobom równych szans w zakresie rozwijania niezbędnych umiejętności i zdobywania praktycznego doświadczenia w celu ułatwienia przejścia z etapu edukacji do etapu zatrudnienia.
- Zagwarantowanie uznawania i walidacji kompetencji nabytych w ramach staży, przygotowania zawodowego i innych form uczenia się opartego na pracy, a także w ramach wolontariatu i edukacji pozaformalnej.
- Zapewnienie angażowania młodych osób i organizacji młodzieżowych jako równorzędnych partnerów w kształtowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę polityk zatrudnienia na wszystkich szczeblach.
- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości informacji i odpowiednich mechanizmów wsparcia, tak by młodzież była przygotowana na ciągłe zmiany na rynku pracy i na przyszły model pracy.
grafika#8 WYSOKIEJ JAKOŚCI UCZENIE SIĘ

Kontekst: Edukacja pozostaje jednym z kluczowych czynników aktywności obywatelskiej, włączającego społeczeństwa i szans na zatrudnienie. Dlatego musimy poszerzyć naszą wizję edukacji na XXI w. poprzez położenie większego nacisku na umiejętności transferowalne, uczenie się skoncentrowane na osobie uczącej się oraz edukację pozaformalną w celu osiągnięcia prawdziwie równego i powszechnego dostępu do wysokiej jakości uczenia się.

Cel: Zintegrowanie i usprawnienie różnych form uczenia się, a przez to wyposażenie młodych osób w sposób umożliwiający stawienie czoła nieustannie zmieniającym się warunkom życia w XXI w.

Założenia

- Zagwarantowanie powszechnego i równego dostępu do wysokiej jakości edukacji i uczenia się przez całe życie.
- Zadbanie o to, by wszystkie młode osoby miały dostęp do finansowanej w odpowiedni sposób edukacji pozaformalnej na wszystkich szczeblach, która jest uznawana i walidowana.
- Promowanie otwartości i wspieranie rozwijania umiejętności interpersonalnych i międzykulturowych.
- Opracowanie i wdrożenie metod bardziej spersonalizowanych, partycypacyjnych i opartych na współpracy, skoncentrowanych na osobie uczącej się na każdym etapie procesu edukacji.
- Zagwarantowanie, by edukacja wyposażała wszystkie młode osoby w umiejętności życiowe, takie jak umiejętność zarządzania pieniędzmi i w zakresie edukacji zdrowotnej, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
- Włączanie do systemów edukacji formalnej i pozaformalnej metod, które umożliwiają osobie uczącej się rozwijanie umiejętności osobistych, w tym umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, kreatywności i uczenia się.
- Zapewnienie dostępu młodych osób do edukacji obywatelskiej dostarczającej im rzetelnej wiedzy o systemach politycznych, demokracji i prawach człowieka, która to edukacja może się także odbywać poprzez doświadczenia zdobywane w społeczności - w celu promowania aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim.
grafika#9 PRZESTRZEŃ I UCZESTNICTWO DLA WSZYSTKICH

Kontekst: Młodzież jest niedostatecznie reprezentowana w procesach decyzyjnych mających na nią wpływ, mimo że jej zaangażowanie ma kluczowe znaczenie dla demokracji. Młode osoby muszą mieć w swoich społecznościach dostęp do przestrzeni fizycznej umożliwiającej im rozwój osobisty, kulturalny i polityczny.

Cel: Wzmocnienie uczestnictwa młodych osób w życiu demokratycznym i ich autonomii, a także zapewnienie specjalnej przestrzeni dla młodzieży we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Założenia

- Zapewnienie młodym ludziom możliwości odpowiedniego wpływania na wszystkie dziedziny życia społecznego oraz na procesy decyzyjne na każdym etapie, począwszy od ustalania programu po wdrażanie, monitorowanie i ocenę, poprzez przyjazne i dostępne dla młodzieży mechanizmy i struktury, a tym samym gwarantowanie, by polityki odpowiadały na potrzeby młodzieży.
- Zapewnienie równego dostępu do codziennego procesu decyzyjnego wszystkim młodym osobom z różnych środowisk.
- Zwiększenie uczestnictwa młodych osób i tym samym ich równej reprezentacji w procesie wyborczym, a także w organach wyłanianych w drodze wyborów i w innych organach decyzyjnych na wszystkich poziomach społeczeństwa.
- Zapewnienie młodzieży miejsc i infrastruktur fizycznych zwanych przestrzenią dla młodzieży, zdefiniowaną jako przestrzeń autonomiczna, otwarta i bezpieczna, dostępna dla wszystkich, oferująca profesjonalne wsparcie na rzecz rozwoju oraz możliwości w zakresie uczestnictwa młodzieży.
- Zapewnienie każdej młodej osobie bezpiecznej przestrzeni wirtualnej, dającej dostęp do informacji i usług, a także możliwości w zakresie uczestnictwa młodzieży.
- Zapewnienie zrównoważonego finansowania, powszechnego uznawania oraz rozwijania wysokiej jakości pracy z młodzieżą w celu wzmocnienia organizacji młodzieżowych i ich roli w zakresie włączania, uczestnictwa i edukacji pozaformalnej.
- Zapewnienie przyjaznych dla młodzieży, istotnych i wyczerpujących informacji, także informacji tworzonych przez młodzież i dla młodzieży, w celu umożliwienia uczestnictwa młodzieży.
grafika#10 ZRÓWNOWAŻONA ZIELONA EUROPA

Kontekst: Obecny model konsumpcji jest taki, że nasze środowisko nie jest w stanie sobie z nim poradzić. Społeczeństwo musi walczyć ze zmianą klimatu i z rosnącymi zagrożeniami dla środowiska. Nasze społeczeństwo nie może jednak rozwiązać problemu, jeśli nie jest gotowe uznać, że problem faktycznie istnieje. W związku z tym wszyscy, w tym osoby młode, muszą zacząć brać odpowiedzialność za swoje czyny i wpływ na życie przyszłych pokoleń. Kierowanie się zrównoważonym rozwojem to nie jest opcja - to obowiązek.

Cel: Zbudowanie społeczeństwa, w którym wszystkie młode osoby aktywnie działają na rzecz środowiska, są wyedukowane w tej dziedzinie i zdolne dokonywać zmian w swoim codziennym życiu.

Założenia

- Zapewnienie, by wszystkie osoby, w tym osoby młode, były świadome wpływu swoich działań na środowisko.
- Wzmacnianie pozycji wszystkich członków społeczeństwa, zwłaszcza osób młodych, by byli w stanie działać jako inicjatorzy zmian na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju.
- Uwzględnianie wpływu wszystkich decyzji dotyczących polityki i decyzji życiowych na środowisko z jednoczesnym zapewnieniem włączania młodych osób w kształtowanie polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju na wszystkich szczeblach.
- Zwiększenie współpracy międzynarodowej w celu wyeliminowania szkodliwej dla środowiska produkcji i konsumpcji.
- Wspieranie i zwiększanie możliwości wolontariatu młodych osób w sektorze środowiska.
- Zapewnienie wszystkim osobom, zwłaszcza młodzieży, dostępu do ekologicznej infrastruktury umożliwiającej zrównoważony tryb życia.
- Rozszerzenie badań i innowacji dotyczących ekologicznych rozwiązań i technologii.
grafika#11 ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE I EUROPEJSKIE PROGRAMY NA RZECZ MŁODZIEŻY

Kontekst: Organizacje młodzieżowe i europejskie programy na rzecz młodzieży angażują miliony młodych ludzi w celu wspierania ich aktywności obywatelskiej i rozwijania umiejętności życiowych. Wciąż jednak borykają się z niedostatecznym finansowaniem oraz brakiem uznania i niewystarczającą dostępnością.

Cel: Zapewnienie równego dostępu wszystkich młodych osób do organizacji młodzieżowych i europejskich programów na rzecz młodzieży i budowanie w ten sposób społeczeństwa opartego na europejskich wartościach i tożsamości europejskiej.

Założenia

- Dbanie o wyeksponowanie organizacji młodzieżowych i europejskich programów na rzecz młodzieży oraz zapewnienie wszystkim młodym osobom wysokiej jakości informacji na ich temat.
- Zapewnienie organizacjom młodzieżowym wystarczających zasobów z programów UE, tak by mogły opracowywać projekty oraz mieć dostęp do wsparcia strukturalnego na realizację swoich zadań i na wsparcie swoich prac.
- Dbanie o to, by organizacje młodzieżowe i europejskie programy na rzecz młodzieży były lepiej powiązane z systemami edukacji, oraz uznanie ich za podmioty zwiększające umiejętności życiowe i aktywność obywatelską.
- Zwiększenie dostępności europejskich programów na rzecz młodzieży, zapewnienie procedury administracyjnej przyjaznej młodzieży oraz dostarczanie wsparcia i wysokiej jakości informacji wszystkim uczestnikom i wnioskodawcom.
- Docieranie do marginalizowanej młodzieży, by aktywnie angażowała się w działalność organizacji młodzieżowych, grup młodzieżowych i w unijne programy na rzecz młodzieży, oraz wspieranie jej w tym celu.
- Zwiększenie zasobów oraz poszerzenie gamy dotacji i wachlarza inicjatyw dostępnych organizacjom młodzieżowym i grupom młodzieżowym.
- Zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesach zarządzania europejskimi programami na rzecz młodzieży.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

dotyczący planu prac służących realizacji strategii UE na rzecz młodzieży w latach 2019-2021

DataMetoda pracy/instrumentOrientacyjny cel i wynikPowiązane cele młodzieżoweNa wniosek
Ogólne wyniki
Raz na rokPlatforma strategii UE na rzecz młodzieżyCo najmniej raz w roku (+ w międzyczasie posiedzenia interesariuszy)

Przekazanie sprawozdania platformy szerokiej rzeszy odbiorców

- Łączenie młodzieży z UE

- Włączające społeczeństwa

- Informowanie i konstruktywny dialog

KOM
Trzy prezydencje: RO, FI, HR

Temat przewodni: "Tworzenie szans dla młodzieży"

połowa 2019Grupa ekspertów ds. wskaźnikówWskaźniki dotyczące polityki pomagające monitorować postępy w realizacji strategii na rzecz młodzieży- Informowanie i konstruktywny dialogKOM
2019Grupa ekspertów ds. solidarności transgranicznejZalecenia polityczne do wykorzystania w przeglądzie zalecenia Rady w sprawie mobilności młodych wolontariuszy w Unii Europejskiej- Łączenie młodzieży z UE

- Organizacje młodzieżowe i programy europejskie na rzecz młodzieży

DE, (KOM)
2019 (1. połowa)Konkluzje Rady w sprawie zwiększania zdolności młodych osób do dostosowywania się do wyzwań związanych z przyszłością pracy- Wysokiej jakości zatrudnienie dla wszystkich

- Wysokiej jakości uczenie się

RO
2019 (1. połowa)Konferencja/seminarium w sprawie równego dostępu młodych osób do wysokiej jakości zatrudnieniaSformułowane wspólnie z młodzieżą zalecenia polityczne w sprawie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy- Wysokiej jakości zatrudnienie dla wszystkich

- Informowanie i konstruktywny dialog

RO
2019 (1. połowa)Młodzieżowy delegat UE - program pilotażowyProgram pilotażowy umożliwiający młodym przedstawicielom państwa sprawującego prezydencję uczestnictwo w realizacji i promocji działań prezydencji na rzecz młodzieży, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym- Informowanie i konstruktywny dialog

- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich

RO
2019 (2. połowa)Konkluzje Rady w sprawie kształcenia i szkolenia osób pracujących z młodzieżąPrzyjęcie przez Radę

Promowanie jakości pracy z młodzieżą poprzez kształcenie i szkolenie osób pracujących z młodzieżą

- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich

- Informowanie i konstruktywny dialog

- Wysokiej jakości uczenie się

FI
2019 (2. połowa)Konkluzje Rady w sprawie cyfrowej pracy z młodzieżąPrzyjęcie przez Radę

Promowanie wspólnego rozumienia i strategicznego rozwoju cyfrowej pracy z młodzieżą

- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich

- Informowanie i konstruktywny dialog

- Włączające społeczeństwa

FI
2020Opracowanie kursu internetowego na temat pracy z młodzieżąKurs internetowy na temat pracy z młodzieżą

Dalsze rozpowszechnianie dokumentu "Podręcznik doskonalenia pracy z młodzieżą - Twój przewodnik po jakościowym rozwoju" (2017)

Dalsze rozpowszechnianie sprawozdania grupy ekspertów w sprawie rozwijania cyfrowej pracy z młodzieżą (2018)

- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich

- Informowanie i konstruktywny dialog

KOM
2020Wzajemne uczenie się w zakresie międzysektorowych podejść w pracy z młodzieżąKompendium przykładowych dobrych praktykKOM
2020Przeprowadzenie badania w celu zaproponowania zestawu narzędzi w zakresie polityk młodzieżowych na poziomie oddolnymOpracowanie praktycznego zestawu narzędzi skierowanych do decydentów na szczeblu regionalnym i lokalnym w zakresie reagowania na potrzeby młodzieży, ze zwróceniem szczególnej uwagi na partnerstwa międzysektorowe- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkichKOM
2020Grupa ekspertów ds. podejścia do polityk młodzieżowych opartego na prawachZalecenia polityczne w sprawie promowania podejścia do polityk młodzieżowych opartego na prawach- Wysokiej jakości zatrudnienie dla wszystkich

- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich

PT
2020Wzajemne uczenie się

Ewentualny wspólny projekt z Komitetem Regionów,

wielopoziomowe zarządzanie i uczestnictwo

Wzmacnianie wielopoziomowego zarządzania podczas promowania uczestnictwa młodzieży w procesie dotyczącym polityki i innych procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkichPT
2020 (1. połowa)(ewent.) Konkluzje Rady w sprawie pracy z młodzieżą na obszarach wiejskich i promowania solidarności międzypokoleniowej- Poprawa sytuacji młodzieży wiejskiej

- Włączające społeczeństwa

HR
2020 (1. połowa)(ewent.) Konkluzje Rady w sprawie promowania pracy z młodzieżą poprzez podnoszenie świadomości sektora młodzieży dzięki informowaniu oraz zwiększaniu zasobów- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkichHR
2020 (1. połowa)(ewent.) Temat posiedzenia DG: Promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży- Wysokiej jakości zatrudnienie dla wszystkich

- Włączające społeczeństwa

HR
Trzy prezydencje: DE, PT, SI
2020 (2. połowa)Aktualizacja zalecenia Rady z 2008 r. w sprawie mobilności młodych wolontariuszy w Unii EuropejskiejPrzyjęcie przez Radę

Zwiększanie potencjału europejskich programów na rzecz młodzieży w zakresie docierania do młodzieży i pomagania w budowie społeczności

- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich

- Łączenie młodzieży z UE

- Organizacje młodzieżowe i programy europejskie na rzecz młodzieży

DE, (KOM)
2020 (2. połowa)Rezolucja Rady "Program pracy z młodzieżą" (termin uzgodniony z ostateczną strategią UE na rzecz młodzieży)Przyjęcie przez Radę

Posumowanie/łączenie/konsolidowanie działań i rezolucji w dziedzinie pracy z młodzieżą w Europie oraz wskazanie synergii w zakresie współpracy z Radą Europy

- Organizacje młodzieżowe i programy europejskie na rzecz młodzieży

- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich

DE
12.20203. Europejska Konwencja w sprawie Pracy z MłodzieżąRozpoczęcie procesu wdrażania europejskiego programu pracy z młodzieżą oraz zalecenia Rady Europy w sprawie pracy z młodzieżą- Organizacje młodzieżowe i programy europejskie na rzecz młodzieży

- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich

DE
2020 (2. połowa)Konkluzje Rady w sprawie młodzieży i demokracjiPrzyjęcie przez Radę- Łączenie UE z młodzieżą

- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich

DE
2020 (2. połowa)(ewent.) Wspólne posiedzenie DG i szefów narodowych agencji Erasmus+/"Młodzież w działaniu"/ Europejski Korpus SolidarnościDyskusja na temat wkładu nowych unijnych programów młodzieżowych rozpoczynających się w 2021 r. w realizację celów politycznych unijnej polityki młodzieżowej- Organizacje młodzieżowe i programy europejskie na rzecz młodzieżyDE
2020 lub 2021(ewent.) Wzajemne uczenie się w zakresie cyfrowej pracy z młodzieżą- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich

- Informowanie i konstruktywny dialog

FI
2020-2021Wzajemne uczenie się w zakresie krajowych działań solidarnościowychWzajemne uczenie się w celu wymiany dobrych praktyk- Łączenie młodzieży z UE

- Organizacje młodzieżowe i programy europejskie na rzecz młodzieży

KOM
5.2021Seminarium międzynarodoweEdukacja pozaformalna i nieformalna jako narzędzia pracy z młodzieżą w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

(ewent.) Konkluzje prezydencji

- Zrównoważona zielona Europa

- Wysokiej jakości uczenie się

PT
2021 (1. połowa)(ewent.) Konkluzje Rady w sprawie zapewnienia podejścia do polityk młodzieżowych opartego na prawachPrzyjęcie przez Radę

(z uwzględnieniem konkluzji Rady z 12 grudnia 2014 r. w sprawie promowania dostępu młodych ludzi do praw z zamiarem sprzyjania ich autonomii i zaangażowaniu w życie społeczeństwa obywatelskiego)

- Wysokiej jakości zatrudnienie dla wszystkich

- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich

PT
2021 (1. połowa)(ewent.) Konkluzje Rady w sprawie wzmacniania wielopoziomowego zarządzania podczas promowania uczestnictwa młodzieży w procesie dotyczącym polityki i innych procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskimPrzyjęcie przez Radę

Przy okazji 10. rocznicy przyjęcia rezolucji Rady w sprawie promowania nowych, skutecznych form uczestnictwa wszystkich młodych ludzi w życiu demokratycznym Europy

- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich

- Łączenie młodzieży z UE

PT
2021Wzajemne uczenie się w zakresie innowacyjnych sposobów finansowania pracy z młodzieżąKompendium przykładowych dobrych praktyk- Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkichKOM
2021 (2. połowa)Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z realizacji strategii UE na rzecz młodzieżySprawozdanie z postępów w realizacji strategii na rzecz młodzieży w latach 2019-2021, w tym trzyletniego planu pracSI, (KOM)
2021 (2. połowa)Plan prac na lata 2022-2024SI
2021 (2. połowa)Unijny dialog młodzieżowy, konkluzje RadySI
1 Rezolucja Rady w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010-2018);
2 Eurofound - sekcja poświęcona młodzieży NEET: https://www.eurofound.europa.eu/topic/NEETs
3 Dok. 9264/18 ADD 2 - (część 1-7).
4 Komunikat Komisji pt. "Inwestowanie w młodzież Europy" (COM(2016) 940); konkluzje Rady w sprawie strategicznych perspektyw europejskiej współpracy na rzecz młodzieży po roku 2018, maj 2017 r.
5 Dok. 9264/18 + ADD 1 - ADD 8 - COM(2018) 269 final.
6 Więcej szczegółów w załączniku 1 dotyczącym unijnego dialogu młodzieżowego.
8 Grupa ekspertów ds. "wpływu pracy z młodzieżą oraz uczenia się pozaformalnego i nieformalnego na odpowiadanie na wyzwania, przed którymi stają młodzi ludzie, zwłaszcza w zakresie przechodzenia z etapu edukacji do etapu pracy". http://ec.europa.eu/ assets/eac/youth/library/reports/contribution-youth-work-summary_en.pdf
9 Więcej szczegółów w załączniku 2 dotyczącym przyszłych krajowych planerów działań.
10 Więcej szczegółów w załączniku 1 dotyczącym unijnego dialogu młodzieżowego.
11 Więcej szczegółów w załączniku 4 dotyczącym planu prac UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2021.
12 Dok 11865/18, wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego "Erasmus": unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013.
13 Dok 9264/18 ADD 1, dokument roboczy służb Komisji pt. "Wyniki otwartej metody koordynacji w dziedzinie młodzieży (2010- 2018)", towarzyszący komunikatowi Komisji pt. "Angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji osób młodych: nowa strategia UE na rzecz młodzieży".
14 Dok. 9632/17 Rezolucja Rady w sprawie usystematyzowanego dialogu i kształtowania dialogu z młodzieżą w przyszłości w kontekście polityk europejskiej współpracy na rzecz młodzieży po roku 2018.
15 www.youthgoals.eu

Ikony symbolizujące europejskie cele młodzieżowe zaprojektowała Mireille van Bremen; można je pobrać wraz z instrukcją ich wykorzystywania.

16 Z należytym poszanowaniem zasady pomocniczości sformułowanie "wszystkich płci" należy interpretować zgodnie z krajowym i unijnym ustawodawstwem oraz w świetle krajowych okoliczności.
17 Akronim "LGBTQI+" ma symbolizować wszystkie tożsamości nieheteroseksualne i niebinarne; poszczególne litery oznaczają: lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe, queer/poszukujące i interseksualne, natomiast + wskazuje, że jest to lista niewyczerpująca.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.