Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.189.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 czerwca 2017 r.

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu

(1 lipca 2017 r. - 31 grudnia 2020 r.)

(2017/C 189/02)

(Dz.U.UE C z dnia 15 czerwca 2017 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

I. 

WPROWADZENIE

1. PRZYPOMINAJĄ o kompetencjach przyznanych Unii Europejskiej, zwłaszcza w art. 6 i 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; artykuły te stwierdzają, że sport jest dziedziną, w której działania na szczeblu UE powinny służyć wspieraniu, koordynowaniu i uzupełnianiu działań państw członkowskich.
2. PRZYWOŁUJĄ rezolucję Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011-2014 1  oraz 2014-2017 2 .
3. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄ sprawozdanie Komisji w sprawie realizacji i przydatności planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2014-2017 3 .
4. UZNAJĄ, że sport może się przyczynić do realizacji nadrzędnych priorytetów unijnych programów w zakresie bezpieczeństwa, gospodarki i spraw społecznych, a w szczególności strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.
5. UZNAJĄ, że sport odgrywa pozytywną rolę we współpracy międzysektorowej na poziomie UE i w związku z tym przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i do właściwego radzenia sobie z ogólnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi i w zakresie bezpieczeństwa, przed jakimi stoi UE, w tym z migracją, wykluczeniem społecznym, radykalizacją, które mogą prowadzić do brutalnego ekstremizmu, z bezrobociem oraz wyzwaniami w zakresie niezdrowych stylów życia i otyłości.
6. UZNAJĄ potrzebę właściwej współpracy z zainteresowanymi podmiotami z sektora sportu, m.in. w formie zorganizowanego dialogu 4 .
7. PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI wyniki badania Eurobarometr na temat sportu i aktywności fizycznej, opublikowane w 2014 r., uznając ogromne różnice między państwami członkowskimi, w tym w odniesieniu do wyników na temat wolontariatu i siedzącego trybu życia, a także przyjmują do wiadomości statystyki Eurostatu dotyczące kluczowych danych ekonomicznych i społecznych w zakresie sportu.
8. UZNAJĄ potrzebę współpracy z państwami trzecimi, w szczególności z krajami kandydującymi i potencjalnymi krajami kandydującymi do UE, w celu promowania europejskich wartości poprzez dyplomację sportową, oraz z organizacjami międzynarodowymi właściwymi w dziedzinie sportu, w tym z Radą Europy, WADA i Światową Organizacją Zdrowia.
9. W ZWIĄZKU Z TYM UZGADNIAJĄ:
- że należy nadal rozwijać ramy europejskiej współpracy w dziedzinie sportu poprzez ustanowienie trzeciego planu prac UE w tej dziedzinie wskazującego państwom członkowskim i Komisji stosowne działania,
- konkretny harmonogram realizacji tego planu prac, a mianowicie okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- że działania na szczeblu UE w dziedzinie sportu powinny koncentrować się na priorytetowych tematach, kluczowych zagadnieniach, wynikach prac, a także na metodach pracy i strukturach roboczych wymienionych w tym planie prac i określonych w załączniku I.

II. 

DALSZE ROZWIJANIE EUROPEJSKIEGO WYMIARU SPORTU POPRZEZ USTANOWIENIE PLANU PRAC UE

10. UWAŻAJĄ, że ten plan prac UE w dziedzinie sportu powinien się opierać na następujących przewodnich celach:
- zapewnienie, poprzez współpracę międzysektorową, informacji innym sektorom polityki UE na temat tego, jaki wkład sport może wnieść w realizację wyzwań politycznych, przed którymi stoi UE,
- dalsze wzmocnienie bazy dowodowej w przypadku sportu,
- sprzyjanie temu, by państwa członkowskie i Komisja - i gdzie stosowne również ruch sportowy i inne właściwe podmioty - stosowały kooperacyjne, uzgodnione podejście zakładające wytworzenie w dłuższym okresie na szczeblu UE wartości dodanej w dziedzinie sportu,
- odpowiadanie na wyzwania transnarodowe, z zastosowaniem skoordynowanego podejścia UE,
- uwzględnianie szczególnego charakteru sportu,
- przyczynianie się do realizacji nadrzędnych priorytetów programu polityki gospodarczej i społecznej UE, a także zrównoważonego rozwoju, aby dać impuls dla tworzenia miejsc pracy, wzrostu i inwestycji, a także pomóc w przygotowaniach na okres po 2020 r. 5 ,
- propagowanie równości płci,
- uwzględnianie powiązań między edukacją a sportem, w tym kwestii dwutorowej kariery sportowców,
- korzystanie z osiągnięć pierwszych dwóch planów prac UE w dziedzinie sportu,
- uzupełnianie i wzmacnianie wpływu działań podejmowanych w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu,
- przyczynianie się do rozwoju sportu masowego w UE.
11. PODKREŚLAJĄ, że plan prac UE powinien stanowić elastyczne ramy i instrument, tak by na czas można było reagować na rozwój wydarzeń w dziedzinie sportu i uwzględniać priorytety przyszłych prezydencji.
12. POSTANAWIAJĄ, że w okresie objętym tym planem prac państwa członkowskie i Komisja powinny priorytetowo traktować tematy i kluczowe zagadnienia przedstawione poniżej. Każde z państw sprawujących prezydencję może je uzupełniać w świetle ewentualnych nowych wydarzeń:
1) uczciwość w sporcie, zwłaszcza propagowanie dobrego zarządzania, w tym ochrona nieletnich, szczególny charakter sportu, zwalczanie korupcji i ustawiania wyników zawodów sportowych oraz zwalczanie dopingu;
2) gospodarczy wymiar sportu, w szczególności innowacje w sporcie oraz sport i jednolity rynek treści cyfrowych;
3) sport i społeczeństwo, w szczególności włączenie społeczne, rola trenerów, edukacja w sporcie i poprzez sport, sport i zdrowie, sport i środowisko, sport i media oraz dyplomacja sportowa.
Szczegóły związane z realizacją powyższych kluczowych zagadnień znajdują się w załączniku I.
13. USTALAJĄ, że:
- plan prac UE może zostać zmieniony przez Radę oraz przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w świetle uzyskanych rezultatów i rozwoju polityki na szczeblu UE,
- w pierwszej połowie 2019 r. zorganizowana zostanie śródokresowa ocena planu prac UE.

III. 

METODY PRACY I STRUKTURY ROBOCZE

14. UZNAJĄ, że by wdrożyć plan prac, państwa członkowskie powinny dalej blisko współpracować między sobą, a także z Komisją. Uznają również, że należy ściśle zaangażować w tę współpracę ruch sportowy i stosowne właściwe organizacje szczebla krajowego, europejskiego i międzynarodowego, np. Radę Europy, WADA i Światową Organizację Zdrowia.
15. SĄ ZDANIA, że:

w celu prowadzenia działań wynikających z osiągnięć pierwszych dwóch planów prac UE i wypracowania nowych wyników prac należy ustanowić właściwe struktury robocze i metody pracy zgodnie z priorytetowymi tematami i kluczowymi zagadnieniami określonymi powyżej w pkt 12.

https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_pl.

W stosownych przypadkach Komisja powinna organizować spotkania grup ekspertów i klastrów tematycznych dotyczące obszarów polityki, którymi między innymi intensywnie zajmowano się w ramach poprzednich i obecnych planów prac na rzecz sportu.

Posiedzenia mogą być organizowane z inicjatywy jednego lub kilku państw członkowskich i dotyczyć tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (grupy zainteresowanych państw członkowskich). Spotkania te będą dotyczyć, między innymi, działań w zakresie partnerskiego uczenia się wśród uczestniczących państw członkowskich.

Inne struktury i metody pracy mogą obejmować konferencje i seminaria prezydencji, nieformalne posiedzenia ministrów i dyrektorów ds. sportu, analizy, konferencje i seminaria Komisji.

Kluczowe zasady dotyczące różnych metod pracy są określone w załączniku II.

W drugiej połowie 2020 roku Rada oceni realizację tego planu prac UE, opierając się na sprawozdaniu, które Komisja opracuje w pierwszej połowie 2020 r.

IV. 

DALSZE DZIAŁANIA

16. ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, BY:
- współpracowały z Komisją na rzecz skutecznego wdrożenia niniejszego planu prac UE, stosując metody pracy i struktury robocze określone w niniejszej rezolucji,
- respektując zasadę pomocniczości oraz autonomię struktur zarządzania sportem, należycie uwzględniały niniejszy plan prac UE podczas opracowywania polityki krajowej,
- regularnie informowały zainteresowane podmioty z sektora sportu o postępach w realizacji planu prac UE, a w stosownych przypadkach konsultowały się z tymi podmiotami, by w ten sposób nadać odpowiednią wagę prowadzonym działaniom i je wyeksponować,
- rozpowszechniały, w stosownych przypadkach, w państwach członkowskich i na odpowiednich szczeblach, wyniki osiągnięte w ramach tego i poprzednich planów prac UE w dziedzinie sportu,
- organizowały spotkania na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (grupy zainteresowanych państw członkowskich),
- we współpracy z Komisją wszczynały i prowadziły partnerskie uczenie się.
17. ZWRACAJĄ SIĘ DO PAŃSTW SPRAWUJĄCYCH PREZYDENCJĘ W RADZIE, BY:
- uwzględniały, także w ramach trzech prezydencji, priorytetowe tematy niniejszego planu prac UE podczas opracowywania swoich programów oraz wykorzystywały uzyskane wcześniej rezultaty,
- informowały państwa członkowskie na temat bieżących lub planowanych prac w ramach innych składów Rady, które to prace mają wpływ na sport,
- pod koniec okresu, którego dotyczy niniejsza rezolucja, zaproponowały w stosownym przypadku - na podstawie sprawozdania opracowanego przez Komisję - nowy projekt planu prac UE na kolejny okres,
- rozważyły dokonanie oceny usystematyzowanego dialogu z ruchem sportowym 6 .
18. ZWRACAJĄ SIĘ DO KOMISJI, BY:
- współpracowała z państwami członkowskimi w realizacji niniejszego planu prac, zwłaszcza w zakresie wyników prac nakreślonych w załączniku I,
- informowała państwa członkowskie o trwających lub planowanych inicjatywach w innych dziedzinach polityki UE mających wpływ na sport oraz o odnośnych wydarzeniach w Komisji,
- informowała Grupę Roboczą ds. Sportu o mandatach grup ekspertów,
- wspierała państwa członkowskie i inne odpowiednie podmioty w ich działaniach w zakresie tematów i kluczowych zagadnień określonych w niniejszej rezolucji, zwłaszcza poprzez:
- analizowanie możliwości zadbania o udział państw członkowskich i ekspertów, a także zachęcanie do uczestnictwa w grupach ekspertów, o których mowa w załączniku I, przedstawicieli ruchu sportowego i - w stosownych przypadkach - inne podmioty, co ma zapewnić wysoki i spójny poziom reprezentatywności i wiedzy fachowej,
- ustanowienie grup ekspertów w następujących obszarach:
- uczciwość,
- sytuacja w zakresie umiejętności i zasobów ludzkich w sporcie,
- ustanawianie innych form wsparcia na rzecz wymiany dobrych praktyk i partnerskiego uczenia się oraz poszerzania wiedzy (np. analizy),
- zapewnianie niezbędnego wkładu ekspertów w zakresie kwestii związanych z dopingiem, w szczególności zgodności z prawem UE wszelkich kolejnych zmian w kodeksie antydopingowym WADA,
- udzielanie wsparcia logistycznego i technicznego dla gromadzenia i rozpowszechniania odpowiednich dokumentów i informacji na temat polityki sportowej UE,
- organizowanie spotkań poszczególnych klastrów tematycznych w obszarach polityki, którymi intensywnie zajmowano się w ramach poprzednich i obecnych planów prac na rzecz sportu. Celem takich spotkań jest omówienie istotnych dla polityki wyników projektów finansowanych przez UE i mających korzystny wpływ na sport oraz ułatwianie wymiany dobrych praktyk i informacji dotyczących konkretnych tematów, podsumowywanie osiągniętych postępów oraz identyfikowanie przypadków, w których konieczne są dalsze działania, w szczególności w obszarach określonych w załączniku I. Tego typu posiedzenia powinny być organizowane co najmniej raz w roku,
- zapewniała działania następcze dotyczące prac przeprowadzonych uprzednio przez grupy wysokiego szczebla utworzone przez Komisję i zajmujące się sportem masowym oraz sportem i dyplomacją,
- zapewniała działania następcze dotyczące zaleceń sporządzanych przez poprzednią grupę ekspercką ds. dobrego zarządzania i zapewniała ciągłość w zakresie aktualnych kwestii dotyczących walki z ustawianiem meczów,
- wspierała uznawanie umiejętności i kompetencji w dziedzinie sportu,
- ułatwiała usystematyzowany dialog na temat sportu, w tym organizowała co roku unijne Forum Sportu, gromadzące wszystkie najważniejsze podmioty reprezentujące ruch sportowy różnego szczebla,
- przygotowywała doroczny Europejski Tydzień Sportu i propagowała go w ciągu roku jako narzędzie promowania sportu i aktywności fizycznej zgodnie z priorytetami niniejszego planu prac,
- wspierała tematy priorytetowe i odpowiadające im kluczowe zagadnienia ustanowione w niniejszym planie prac, korzystając z programu Erasmus+ i innych właściwych programów unijnych, jak też europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych,
- przyjęła, w pierwszej połowie 2020 r. - na podstawie dobrowolnego wkładu państw członkowskich - sprawozdanie z realizacji i oddziaływania niniejszego planu prac. Sprawozdanie to posłuży za podstawę do przygotowania ewentualnego kolejnego planu prac UE w drugiej połowie 2020 r.,
- w stosownych przypadkach, udostępniała opinii publicznej wyniki prac uzyskanych w ramach struktur roboczych tego i poprzednich planów prac UE w dziedzinie sportu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Kluczowe zagadnienia (pkt 12), oczekiwane wyniki prac i odpowiadające im struktury robocze

Kluczowe zagadnienieMetoda pracy/ZadaniaWyniki prac i terminKierujący
Priorytet 1: Uczciwość w sporcie
Walka z dopingiemRada i organy przygotowawcze

Wkład ekspertów w kwestie antydopingowe zostanie przygotowany podczas posiedzeń ekspertów i omówiony na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Sportu, w szczególności kwestie zgodności z prawem UE i zbliżającego się przeglądu kodeksu antydopingowego WADA

2017-2019 - wkład UEKomisja i prezydencja
Przygotowanie stanowiska UE i jej państw członkowskich na posiedzenia komitetu CAHAMA i WADA, przy wsparciu - w razie konieczności - podczas posiedzeń ekspertów2017-2020

- stanowisko UE

Komisja i prezydencja
Seminarium

Sposoby zapobieżenia stosowaniu dopingu przez młodych ludzi w życiu zawodowym i w sporcie masowym

druga połowa 2017 r.

- sprawozdanie

- wymiana najlepszych praktyk

prezydencja
Dobre zarządzanieGrupa ekspertów

Uczciwość

Stosowanie uznanych międzynarodowych norm w zakresie dobrego zarządzania i walki z korupcją oraz - w szczególności - stosowanie w sporcie inicjatyw spoza sportu

Ustawianie wyników zawodów sportowych

2018-2020

- wymiana najlepszych praktyk

- sprawozdanie

Komisja
Rada i organy przygotowawcze

Zalecenia w sprawie ewentualnych przyszłych działań na szczeblu UE przeciwko korupcji w sporcie

druga połowa 2019 r.

- (ewent.) konkluzje Rady

prezydencja
Ochrona nieletnichAnaliza

Częstość występowania w sporcie przemocy wobec dzieci

pierwsza połowa 2019 r. - sprawozdanieKomisja
Seminarium

Działania podjęte w następstwie zaleceń w sprawie ochrony młodych sportowców i poszanowania praw dziecka w sporcie (1)

druga połowa 2019 r.

- wymiana dobrych praktyk

- sprawozdanie

prezydencja
Rada i organy przygotowawcze

Ochrona zdrowia i uczciwości nieletnich w sporcie masowym i sporcie elitarnym

druga połowa 2019 r.

- (ewent.) konkluzje Rady

prezydencja
Specyfika sportuGrupa zainteresowanych państw członkowskich

Prawo UE w odniesieniu do sportu i organizacji sportowych

pierwsza połowa 2019 r.

- (ewent.) zalecenia/stan prac

SE, FR, ES, NL
Seminarium Specyfika sportu w UEdruga połowa 2019 r.

- wymiana poglądów

- sprawozdanie

Komisja
Priorytet 2: Gospodarczy wymiar sportu
Innowacje w sporcieSpotkanie klastrów tematycznych

Korzyści gospodarcze dla sportu wynikające z rachunków satelitarnych sportu (SSA). Praktyczne wykorzystanie rachunków satelitarnych sportu przez decydentów w dziedzinie sportu

pierwsza połowa 2018 r.

- wymiana najlepszych praktyk

Komisja
Rada i organy przygotowawcze

Informowanie o gospodarczym wymiarze sportu, w szczególności w odniesieniu do strategii "Europa 2020", ze szczególnym uwzględnieniem korzyści gospodarczych wynikających ze sportu i innowacji

druga połowa 2018 r.

- (ewent.) konkluzje Rady

prezydencja
Konferencja

Informowanie o gospodarczym wymiarze sportu, w szczególności w odniesieniu do strategii "Europa 2020", ze szczególnym uwzględnieniem korzyści gospodarczych wynikających ze sportu i innowacji

druga połowa 2018 r.

- wymiana najlepszych praktyk

- sprawozdanie

prezydencja
Sport a jednolity rynek cyfrowySeminarium

Korzyści i wyzwania związane z jednolitym rynkiem cyfrowym z myślą o lepszym finansowaniu i komercjalizacji sportu

pierwsza połowa 2019 r. - sprawozdanieprezydencja
Priorytet 3: Sport i społeczeństwo
Sport a mediaKonferencja

Rola i wpływ mediów w sporcie

pierwsza połowa 2020 r.

- sprawozdanie i wymiana najlepszych praktyk

prezydencja
Rada i organy przygotowawcze Rola i wpływ mediów w sporcie- (ewent.) konkluzje Radyprezydencja
Rola trenerówRada i organy przygotowawcze Rola trenerów w społeczeństwiedruga połowa 2017 r.

- (ewent.) konkluzje Rady

prezydencja
Konferencja

Rola, status i odpowiedzialność trenerów w społeczeństwie

druga połowa 2017 r.

- sprawozdanie

- wymiana najlepszych praktyk

prezydencja
Edukacja w sporcie i poprzez sportKonferencja

Aktywność fizyczna, sport i dwutorowa kariera sportowców ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego i edukacji

druga połowa 2017 r.

- sprawozdanie

- wymiana najlepszych praktyk

prezydencja
Grupa ekspertów

Rozwój umiejętności i zasobów ludzkich poprzez sport

2018-2020 - wytyczneKomisja
Seminarium

Kwalifikacje sportowe i kompetencje trenerów

pierwsza połowa 2020 r. - sprawozdanieprezydencja
Włączenie społeczneRada i organy przygotowawcze

Propagowanie europejskich wartości poprzez sport

pierwsza połowa 2018 r. - (ewent.) konkluzje Radyprezydencja
Konferencja

Sport masowy jako narzędzie integracji i pomost między tradycją a innowacją

pierwsza połowa 2018 r. - sprawozdanieprezydencja
Analiza

Dostępność sportu w przypadku osób niepełnosprawnych

druga połowa 2018 r. - sprawozdanieKomisja
Rada i organy przygotowawcze

Dostępność sportu w przypadku osób niepełnosprawnych

pierwsza połowa 2019 r. - (ewent.) konkluzje Radyprezydencja
Konferencja

Korzyści płynące z uprawiania sportu zorganizowanego w przypadku osób o mniejszych możliwościach

pierwsza połowa 2019 r.

- podręcznik gromadzący najlepsze praktyki/przykłady

prezydencja
Spotkanie klastrów tematycznych

Propagowanie aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu

druga połowa 2017 r.

- wymiana najlepszych praktyk

Komisja
Sport i zdrowieSeminarium

Sport i aktywność fizyczna w miejscu pracy

druga połowa 2018 r. - sprawozdanieprezydencja
Sport i środowiskoGrupa zainteresowanych państw członkowskich

Rozwój obszarów miejskich, sport na wolnym powietrzu, zrównoważenie środowiskowe w kontekście dużych imprez sportowych, racjonalne ekologicznie i energooszczędne obiekty sportowe

2019-2020

- wymiana wiedzy i najlepszych praktyk

- sprawozdanie

FR, DE, PT
Dyplomacja sportowaAnaliza

Sport na rzecz stosunków zewnętrznych UE

druga połowa 2017 r.

- zalecenia na podstawie studiów przypadku i dobrych praktyk

Komisja
Seminarium

Działania następcze grupy wysokiego szczebla Komisji dotyczące konkluzji Rady oraz seminarium na temat dyplomacji sportowej z listopada 2016 r.

druga połowa 2017 r.

- strategia na przyszłość

Komisja
(1) Grupa ekspertów ds. dobrego zarządzania; "Wyzwania, przed którymi należy chronić dzieci w sporcie", zalecenia w sprawie ochrony młodych sportowców i poszanowania praw dziecka w sporcie, czerwiec 2016 r., s. 12.

ZAŁĄCZNIK  II

Zasady odnoszące się do metod pracy, struktur i składania sprawozdań

- Udział państw członkowskich w pracach grup ekspertów, posiedzeniach klastrów tematycznych i grup zainteresowanych państw członkowskich jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich państw członkowskich.
- Komisja zapewni najbardziej optymalny i efektywny udział ekspertów z różnych dziedzin, w tym z administracji publicznej i zainteresowanych podmiotów z sektora sportu.
- Szczegółowe zasady dotyczące członkostwa i procedur roboczych grup ekspertów Komisji są objęte decyzją Komisji z dnia 30 maja 2016 r. 7 .
- Grupy zainteresowanych państw członkowskich mogą określać swoje własne metody pracy i struktury robocze, w zależności od konkretnych potrzeb i pożądanych rezultatów. W stosownych przypadkach Komisja jest włączana do prac tych grup.
- Komisja będzie składać Grupie Roboczej ds. Sportu sprawozdania z postępów prac w odpowiednich grupach ekspertów i posiedzeniach klastrów tematycznych oraz przedstawiać ich wyniki. Grupy zainteresowanych państw członkowskich wyznaczą przedstawiciela do tych celów.
- W stosownym przypadku Grupa Robocza Rady ds. Sportu udzieli dalszych wskazówek, aby zagwarantować pożądane wyniki i dotrzymanie harmonogramu.
- Porządki obrad i protokoły posiedzeń wszystkich grup będą udostępniane wszystkim państwom członkowskim, niezależnie od stopnia ich zaangażowania w daną dziedzinę. Wyniki prac grup będą publikowane i rozpowszechniane na szczeblu unijnym i krajowym.
- Wyniki uzyskane dzięki różnym metodom pracy zostaną włączone do sprawozdania Komisji z realizacji planu prac.
1 Dz.U. C 162 z 1.6.2011, s. 1.
2 Dz.U. C 183 z 14.6.2014, s. 12.
3 Dok. 5516/17 + ADD 1.
4 Rezolucja Rady z dnia 18 listopada 2010 r., w której Rada postanowiła regularnie, zwykle przy okazji swoich posiedzeń, organizować nieformalne spotkania głównych przedstawicieli organów publicznych UE i ruchu sportowego, by umożliwić im wymianę poglądów na zagadnienia dotyczące sportu w UE (Dz.U. C 322 z 27.11.2010, s. 1).
5 Dziesięć wytycznych politycznych Komisji Junckera
6 W tym rezolucję Rady z 18 listopada 2010 r. w sprawie usystematyzowanego dialogu.
7 Decyzja Komisji C(2016) 3301 final z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiająca zasady przekrojowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.