Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.192.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

Rezolucja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej WADA oraz koordynowania stanowisk państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji

(2019/C 192/01)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2019 r.)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH,

POWOŁUJĄC SIĘ NA:

1. konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie walki z dopingiem 1 ;
2. konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie roli UE w międzynarodowej walce z dopingiem 2 ;
3. rezolucję Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej oraz koordynowania stanowisk UE i jej państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji 3 ;
4. konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 15 grudnia 2015 r. dotyczące przeglądu rezolucji z 2011 r. w sprawie reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej oraz koordynowania stanowisk UE i jej państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji, w których przewidziano, że do 31 grudnia 2018 r. dokonany zostanie kolejny przegląd doświadczeń wynikających z dalszego stosowania przedmiotowej rezolucji 4 ;

STWIERDZAJĄ, ŻE:

1. Podczas opracowywania, negocjowania i przyjmowania m.in. zasad, standardów i wytycznych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny móc wykonywać swoje kompetencje i odgrywać przypadającą im rolę.
2. W Radzie Założycielskiej WADA przedstawicielom państw członkowskich UE przydzielono trzy miejsca.
3. Konieczne jest ustalenie praktycznych zasad dotyczących uczestnictwa przedstawicieli państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej WADA oraz koordynacji stanowisk UE i jej państw członkowskich przed posiedzeniami CAHAMA 5  i WADA. Praktyczne zasady powinny być zgodne z obowiązkiem lojalnej współpracy i mieć na celu propagowanie jedności zewnętrznej reprezentacji UE, a jednocześnie nie powodować powielania prac podejmowanych w ramach CAHAMA.
4. Koordynacja stanowisk całej Europy z myślą o posiedzeniach WADA powinna odbywać się w ramach prac CAHAMA; należy zapewnić, by decyzje podejmowane przez ten organ były w pełni zgodne z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami UE.
5. Istnieje silna potrzeba, by reprezentacja państw członkowskich w Radzie Założycielskiej WADA miała charakter ciągły, wykazywała się odpowiednim poziomem zaangażowania oraz dysponowała poparciem politycznym i odpowiednim poziomem wiedzy fachowej.

W ZWIĄZKU Z TYM USTALAJĄ, ŻE:

1. Przedstawicielami państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej będą reprezentanci szczebla ministerialnego, miejsca zaś zostaną przydzielone w następujący sposób:
- jedno miejsce zostanie przydzielone odpowiedzialnej za sport na szczeblu ministerialnym osobie z jednego z państw członkowskich należących do urzędującego zespołu trzech prezydencji,
- jedno miejsce zostanie przydzielone odpowiedzialnej za sport na szczeblu ministerialnym osobie z jednego z państw członkowskich należących do kolejnego zespołu trzech prezydencji,
- jedno miejsce zostanie przydzielone osobie odpowiedzialnej za sport na szczeblu ministerialnym (dalej zwanej: "ekspertem szczebla rządowego") w wyniku wspólnej decyzji państw członkowskich zebranych w Radzie.
2. Zasady reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej WADA zamieszczone w załączniku I obowiązywać będą od dnia 30 czerwca 2019 r. bez uszczerbku dla mandatów zatwierdzonych przed tą datą.
3. Przedstawiciel w Radzie Założycielskiej WADA pochodzący z urzędującego zespołu trzech prezydencji złoży sprawozdanie z wyników posiedzenia Rady Założycielskiej WADA na kolejnym posiedzeniu Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu i przedłoży pisemne sprawozdanie na przedmiotowy temat Grupie Roboczej Rady ds. Sportu.
4. Delegaci państw członkowskich spotykający się w ramach wspomnianej grupy roboczej mogą, unikając powielania działań podejmowanych w ramach CAHAMA, ustalić wspólne stanowisko w odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres kompetencji państw członkowskich, pod warunkiem że takie wspólne stanowisko wniesie rzeczywistą wartość dodaną. Takie wspólne stanowisko podlega zatwierdzeniu przez przedstawicieli państw członkowskich zebranych w Komitecie Stałych Przedstawicieli (Coreper), chyba że państwa członkowskie ustalą inaczej.
5. Każde wspólne stanowisko uzgodnione przez państwa członkowskie UE musi być zgodne z uzgodnionymi stanowiskami UE i będzie przedstawiane na posiedzeniach CAHAMA przez prezydencję. Państwa członkowskie UE powinny dążyć do tego, by ich stanowisko zostało uwzględnione we wspólnym stanowisku całej Europy opracowanym przez komitet CAHAMA.
6. Przedstawiciele państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej WADA będą zabierać głos i brać udział w głosowaniach zgodnie ze stanowiskiem całej Europy uzgodnionym na forum CAHAMA, pod warunkiem że stanowisko to jest zgodne z dorobkiem prawnym UE.
7. Do dnia 31 grudnia 2021 r. przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani w Radzie dokonają przeglądu doświadczeń wynikających ze stosowania niniejszej rezolucji i rozważą, czy zasady w niej określone wymagają zmiany.
8. Niniejsza rezolucja, w tym załączone zasady reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej WADA oraz praktyczne ustalenia dotyczące przygotowań do posiedzeń WADA - w odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres kompetencji Unii przyjęte przez Radę w dniu 23 maja 2019 r., zastępuje rezolucję przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 2011/C/372/02 w sprawie reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej oraz koordynowania stanowisk UE i jej państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji 6 .

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Zasady reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej WADA

Państwa członkowskie UE ustalają następujący system reprezentacji:

PRZEDSTAWICIELE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WCHODZĄCYCH W SKŁAD AKTUALNEGO I KOLEJNEGO ZESPOŁU TRZECH PREZYDENCJI:

- Państwa członkowskie wchodzącego w skład aktualnego zespołu trzech prezydencji wybiorą ze swojego grona - po dokonaniu konsultacji wewnętrznych - państwo, które będzie reprezentowało państwa członkowskie UE w Radzie Założycielskiej WADA. Wybrane państwo członkowskie wyznaczy - zgodnie z wewnętrznymi procedurami - stosownego przedstawiciela. Przedstawiciel ten powinien być w danym państwie członkowskim osobą odpowiedzialną za sport na szczeblu ministerialnym. Państwo członkowskie mające wyznaczyć przedstawiciela oraz imię i nazwisko tego przedstawiciela zostają zgłoszone Sekretariatowi Generalnemu Rady UE (SGR).
- Jeżeli wybrany przedstawiciel przestanie sprawować funkcję na szczeblu ministerialnym, dane państwo członkowskie wyznacza odpowiedzialną za sport osobę ze szczebla ministerialnego, która go zastąpi.
- Powyższe zasady obowiązywać będą również państwa członkowskie wchodzące w skład kolejnego zespołu trzech prezydencji.
- Kadencja wyżej wspomnianych przedstawicieli trwa trzy lata.
- Aby można było zachować ciągłość trzyletniej kadencji, przedstawiciel wyznaczony przez państwa członkowskie wchodzące w skład zespołu trzech państw, które mają obejmować prezydencję w następnej kolejności, pozostaje na stanowisku także wtedy, gdy zespół ten już obejmie prezydencję.

EKSPERT SZCZEBLA RZĄDOWEGO WYZNACZANY WSPÓLNIE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZEBRANE W RADZIE:

- Nie później niż miesiąc przed posiedzeniem Rady UE, na którym ma zostać wyznaczony przedstawiciel-ekspert, państwa członkowskie zgłaszają stosownych kandydatów. Kandydatem nie może być minister z państwa członkowskiego wchodzącego w skład aktualnego lub kolejnego zespołu trzech prezydencji. Nazwiska kandydatów zostają zgłoszone Sekretariatowi Generalnemu Rady UE.
- Jeśli zgłoszono więcej niż jednego kandydata na przedstawiciela-eksperta, prezydencja będzie dążyć do uzyskania zgody państw członkowskich na przeprowadzenie głosowania na forum Grupy Roboczej ds. Sportu w celu wyznaczenia przedstawiciela. Procedura głosowania zostanie zaproponowana przez prezydencję i uzgodniona przez państwa członkowskie również w drodze konsensusu.
- Kadencja przedstawiciela-eksperta trwa trzy lata, chyba że osoba ta przestanie sprawować funkcję na szczeblu ministerialnym w swoim państwie członkowskim. W takim przypadku wszczęta zostanie nowa procedura wyboru. Urzędujący przedstawiciel-ekspert pozostanie na stanowisku do momentu zakończenia procedury wyznaczenia nowego przedstawiciela. Kadencja podlega zasadom WADA i w żadnym razie nie powinna być odnawiana więcej niż trzykrotnie.

ZASADY PRZEJŚCIOWE:

- Obowiązujące zasady reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej WADA określone we wspomnianej powyżej rezolucji z 2011 r. będą obowiązywać do dnia 30 czerwca 2019 r.

ZATWIERDZENIE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZEBRANE W RADZIE:

- Ekspertów szczebla rządowego oraz państwa członkowskie wybrane przez aktualny i kolejny zespół trzech prezydencji do wyznaczenia przedstawicieli do Rady Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej zatwierdzają - po powiadomieniu ze stosownym wyprzedzeniem - państwa członkowskie zebrane w Radzie.
- Nazwiska wszystkich członków Rady Założycielskiej WADA będących przedstawicielami państw członkowskich UE przekazuje się tej agencji za pośrednictwem Sekretariatu Generalnego Rady UE.

ZAŁĄCZNIK  II

Praktyczne ustalenia dotyczące przygotowań do posiedzeń WADA - w odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres kompetencji Unii

Bez uszczerbku dla postanowień regulaminu wewnętrznego Rady i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczących procesu decyzyjnego UE Rada określa niniejszym następujące ustalenia praktyczne w celu zapewnienia przewidywalności i przejrzystości przygotowań do posiedzeń na forum Rady Europy służących koordynacji stanowisk całej Europy (CAHAMA) i do posiedzeń WADA:
1. Przed każdym posiedzeniem WADA Komisja jest proszona o przygotowanie i przedłożenie Radzie - odpowiednio wcześniej przed posiedzeniami CAHAMA i WADA - propozycji dotyczącej stanowiska UE w odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres kompetencji Unii odpowiednio uwzględniającej dorobek prawny UE.
2. Taki projekt stanowiska UE jest analizowany przez Grupę Roboczą ds. Sportu.
3. Po zatwierdzeniu przez tę grupę roboczą projektu stanowiska UE dotyczącego kwestii wchodzących w zakres kompetencji Unii przedmiotowy projekt przedkłada się do zatwierdzenia Coreperowi. Gdy konieczne lub stosowne, Coreper może przekazać sprawę Radzie do przyjęcia.
4. W pilnych przypadkach, gdy konieczne jest pilne przyjęcie stanowisk, prezydencja może dążyć do wypracowania porozumienia w drodze procedury pisemnej lub procedury milczącej zgody.
5. W przypadku gdy do komitetu CAHAMA zostaje wystosowany apel o przyjęcie aktu mającego skutki prawne, Komisja jest proszona, by w odniesieniu do tego aktu przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Rady zgodnie z art. 218 ust. 9 TFUE.
6. Na posiedzeniach CAHAMA Komisja proszona jest o przedstawianie stanowiska UE w zakresie, w jakim zezwala na to regulamin tego komitetu. W pozostałych przypadkach stanowisko UE przedstawia prezydencja.
7. W dowolnym momencie, gdy wymaga tego sytuacja, możliwe jest organizowanie na miejscu obrad unijnych posiedzeń koordynacyjnych między państwami członkowskimi a Komisją, którym to posiedzeniom przewodniczy prezydencja.
8. Niniejsze ustalenia praktyczne oraz rezolucja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej WADA oraz koordynowania stanowisk państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji przyjęte w dniu 23 maja 2019 r. zastępują rezolucję przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 2011/C/372/02 w sprawie reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej oraz koordynowania stanowisk UE i jej państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji 7 .
1 Dz.U. C 356 z 12.12.2000, s. 1.
2 Dz.U. C 324 z 1.12.2010, s. 18.
3 Dz.U. C 372 z 20.12.2011, s. 7.
4 Dz.U. C 417 z 15.12.2015, s. 45.
5 Europejski Komitet ad hoc ds. Światowej Agencji Antydopingowej (CAHAMA) to komitet ekspertów odpowiadający za koordynowanie stanowisk państw stron Europejskiej konwencji kulturalnej działający w imieniu Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).
6 Dz.U. C 372 z 20.12.2011, s. 7.
7 Dz.U. C 372 z 20.12.2011, s. 7.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.