Dz.U.UE.C.2018.463.67

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Ustalenia dotyczące zmiany czasu
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustaleń dotyczących zmiany czasu (2017/2968(RSP))

(2018/C 463/12)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

P8_TA(2018)0043

Parlament Europejski,

- uwzględniając art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- uwzględniając dyrektywę 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego 1 ,
- uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. 2 ,
- uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa ocena obowiązującego prawodawstwa powinna stanowić podstawę ocen skutków w odniesieniu do możliwości przyszłych działań;
B. mając na uwadze, że liczne opracowania naukowe, w tym analiza Biura Analiz Parlamentu Europejskiego z października 2017 r. na temat ustaleń dotyczących czasu letniego w UE w ramach dyrektywy 2000/84/WE, nie dostarczyły wyników o charakterze rozstrzygającym, jednak wykazały istnienie negatywnych skutków w odniesieniu do zdrowia ludzi;
C. mając na uwadze, że liczne inicjatywy obywatelskie uwydatniły obawy obywateli dotyczące zmiany czasu dwa razy w roku;
D. mając na uwadze, że Parlament podnosił już tę kwestię, np. w pytaniu wymagającym odpowiedzi ustnej O-000111/2015 - B8-0768/2015 skierowanym do Komisji z dnia 25 września 2015 r.;
E. mając na uwadze, zasadnicze znaczenie ma utrzymanie jednolitego systemu czasu w UE nawet po zniesieniu zmiany czasu dwa razy w roku;
1. wzywa Komisję do przeprowadzenia wnikliwej oceny dyrektywy 2000/84/WE oraz w razie konieczności do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu;
2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
1 Dz.U. L 31 z 2.2.2001, s. 21.
2 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.