Dz.U.UE.C.2018.463.40

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Niewolnictwo dzieci na Haiti
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie niewolnictwa dzieci na Haiti (2018/2562(RSP))

(2018/C 463/07)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

P8_TA(2018)0036

Parlament Europejski,

- uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Haiti,
- uwzględniając wspólne oświadczenie z dnia 12 czerwca 2017 r. złożone przez wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i komisarza ds. rozwoju z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci,
- uwzględniając roczne sprawozdanie Rady Praw Człowieka ONZ, w którym podkreślono postępy i wyzwania w dziedzinie praw człowieka na Haiti w 2017 r.,
- uwzględniając badanie z 20 lipca 2017 r. w sprawie handlu ludźmi na Haiti, zrealizowane w ramach działań AKP - UE w dziedzinie migracji,
- uwzględniając sprawozdanie z wdrażania przepisów na Haiti, które Komitet Praw Dziecka ONZ rozpatrzył w dniu 15 stycznia 2016 r.,
- uwzględniając powszechny okresowy przegląd UNHCR na temat Haiti z okresu 31 października - 11 listopada 2016 r.,
- uwzględniając protokół fakultatywny ONZ do Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych,
- uwzględniając Międzynarodową konwencję o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem,
- uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego,
- uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka,
- uwzględniając Uzupełniającą konwencję w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa z dnia 7 września 1956 r., w szczególności jej art. 1 lit. d),
- uwzględniając konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 182 dotyczącą najgorszych form pracy dzieci oraz konwencję MOP nr 138 dotyczącą najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia,
- uwzględniając 34. sesję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP - UE z grudnia 2017 r. w Port - au-Prince na Haiti,
- uwzględniając umowę z Kotonu,
- uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju ONZ,
- uwzględniając Deklarację praw człowieka ONZ,
- uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że Haiti jest jednym z najbiedniejszych krajów świata, w którym głównym źródłem wyniszczającego ubóstwa jest poważna korupcja, niedostatek infrastruktury, brak opieki zdrowotnej, niski poziom edukacji i historyczna niestabilność polityczna;
B. mając na uwadze, że wykorzystywanie dzieci jako pracowników do pomocy domowej, co często określa się kreolską nazwą "restavek", jest systematyczne na całym Haiti i istnieje głównie ze względu na ciężkie warunki ekonomiczne i kulturowo uwarunkowane podejście do dzieci;
C. mając na uwadze, że "restavek" jest formą wewnętrznego handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa, która dotyka około 400 000 dzieci na Haiti, z czego 60 % to dziewczęta; mając na uwadze, że wiele haitańskich dzieci nie posiada aktów urodzenia i jest narażonych na handel ludźmi i przemoc; mając na uwadze, że według UNICEF - u poważnym problemem jest narażenie dzieci na przemoc i nadużycia, w tym kary cielesne i przemoc na tle płciowym; mając na uwadze, że co czwarta kobieta i co piąty mężczyzna padli ofiarą wykorzystywania seksualnego przed ukończeniem 18. roku życia; mając na uwadze, że 85 % dzieci w wieku od 2 do 14 lat pada w domu ofiarą karania z wykorzystaniem przemocy, 79 % jest ofiarami kar cielesnych, a 16 % pada ofiarą ekstremalnych kar cielesnych; mając na uwadze, że według szacunków 30 000 dzieci żyje w około 750 prywatnych sierocińcach, które finansowane są ze środków prywatnych;
D. mając na uwadze, że dzieci "restavek" rodzą się zazwyczaj w biednych wiejskich rodzinach, które mają niewielkie możliwości uzyskania dochodów lub w ogóle nie mają takich możliwości, dlatego sprzedają dziecko innej rodzinie w zamian za jedzenie lub pieniądze;
E. mając na uwadze, że rząd Haiti podjął pewne wysiłki w celu rozwiązania problemu wykorzystywania dzieci "restavek", takie jak przyjęcie kompleksowej ustawy w celu zwalczania handlu ludźmi, środki identyfikacji i pomocy dzieciom w służbie domowej oraz podnoszenie świadomości; mając na uwadze, że obowiązkiem państwa jest wspieranie rodziców, tak aby mogli oni wypełniać swoje obowiązki;
F. mając na uwadze, że wiele haitańskich dzieci otrzymuje niewystarczające wychowanie i edukację szkolną; mając na uwadze, że według UNICEF 18 % dzieci w wieku od 6 do 11 lat na Haiti nie uczęszcza do szkoły podstawowej; mając na uwadze, że około połowa wszystkich Haitańczyków w wieku 15 lat i starszych jest analfabetami, ponieważ 85 % szkół jest prowadzonych przez podmioty prywatne i są one niezwykle kosztowne dla rodzin o niskich dochodach; mając na uwadze, że huragan Matthew znacząco wpłynął na dostęp do edukacji, uszkadzając 1 633 z 1 991 szkół na najbardziej dotkniętych obszarach;
G. mając na uwadze, że w bardzo niepewnych i niebezpiecznych warunkach wciąż żyje ponad 175 000 ludzi przesiedlonych w następstwie huraganu Matthew z października 2016 r., w tym dziesiątki tysięcy dzieci; mając na uwadze, że w wyniku trzęsienia ziemi w 2010 r. zginęło ponad 220 000 ludzi, a około 800 000 dzieci zostało wysiedlonych, co spowodowało, że wiele z nich zostało zmuszonych do niewolnictwa;
H. mając na uwadze, że Haiti jest krajem pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia pracy przymusowej i handlu dziećmi; mając na uwadze, że zjawisko "restavek" ma również wymiar międzynarodowy, a wiele haitańskich dzieci pada ofiarą handlu ludźmi z sąsiednią Republiką Dominikańską;
I. mając na uwadze, że niedawny impas wyborczy i polityczny po wyborach prezydenckich w 2016 r. poważnie ograniczył zdolność Haiti do uchwalenia kluczowych aktów prawnych i krajowego budżetu, żeby sprostać pilnym wyzwaniom społecznym i gospodarczym;
J. mając na uwadze, że bezkarności na Haiti sprzyja brak odpowiedzialności urzędników, a w szczególności brak systematycznych śledztw w sprawie użycia siły oraz rozpowszechnionych bezprawnych lub arbitralnych aresztowań przez policję; mając na uwadze, że Haiti zajmuje 159. miejsce spośród 176 krajów w rankingu postrzegania korupcji Transparency International;
K. mając na uwadze, że Haiti zajmuje 163. miejsce pod względem wskaźnika rozwoju społecznego w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i stale potrzebuje pomocy humanitarnej i rozwojowej;
L. mając na uwadze, że we wrześniu 2017 r. parlament haitański zatwierdził budżet krajowy na rok 2018, który przewiduje niewspółmierne podwyższenie podatków od już i tak zubożałej ludności, co wywołało gwałtowne demonstracje i zamieszki w stolicy kraju Port - au-Prince; mając na uwadze, że minister gospodarki i finansów Patrick Salomon przedstawił budżet, w którym na przykład dano pierwszeństwo sprzątaniu instytucji rządowych przed programami z dziedziny zdrowia publicznego;
M. mając na uwadze, że UE przeznaczyła dla Haiti 420 mln EUR w ramach 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju, kładąc szczególny nacisk na żywienie dzieci i edukację wspierającą ich rozwój;
N. mając na uwadze, że w 2017 r. UE ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pod francuskim tytułem "La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d'exploitation, discrimination, violence et abandon", którego głównym priorytetem był powrót uwięzionych dzieci do biologicznych rodzin lub umieszczenie ich w rodzinach zastępczych;
1. ubolewa nad faktem, że w ramach zjawiska "restavek" dużą liczbę dzieci na Haiti zabiera się pod przymusem z ich rodzin i zmusza do pracy; wzywa do położenia kresu tej praktyce;
2. wyraża głębokie zaniepokojenie ciągłymi naruszeniami praw człowieka na Haiti, w tym przemocą uwarunkowaną płcią, nielegalnymi zatrzymaniami i praktyką trzymania dzieci w zniewoleniu jako "restavek"; wzywa rząd Haiti do nadania priorytetowego znaczenia środkom legislacyjnym, mianowicie reformie kodeksu karnego, z myślą o zwalczaniu takich zjawisk, przy jednoczesnym przywróceniu w kraju kluczowych instytucji, które utknęły w martwym punkcie wskutek niedawnego impasu politycznego, tak aby przeprowadzić pilne reformy;
3. wzywa rząd Haiti, by pilnie wdrożył środki mające na celu zaradzenie trudnościom, które skutkują służbą domową dzieci, w tym ochronę dzieci, które padły ofiarą zaniedbań, wykorzystywania, przemocy i pracy dzieci;
4. wzywa UE i jej państwa członkowskie do dalszej pomocy Haiti we wdrażaniu środków służących ochronie dzieci, m. in. programów i partnerstw mających na celu zwalczanie przemocy, nadużyć i wykorzystywania dzieci; wzywa rząd Haiti do priorytetowego potraktowania i ustanowienia procedur z przeznaczeniem wystarczających środków, aby położyć kres praktyce "restavek", w tym szkoleń z zakresu usług socjalnych służących dzieciom "restavek" pomocą w opuszczeniu wykorzystujących je rodzin oraz zapewniających rehabilitację dla zaspokojenia ich potrzeb fizycznych i psychicznych;
5. wzywa rząd Haiti do wprowadzenia systemu administracyjnego, który zagwarantuje, że wszystkie nowo narodzone dzieci będą rejestrowane przy urodzeniu, a także do ustanowienia środków dla rejestracji osób, których nie zarejestrowano przy narodzinach oraz do dokonania rejestracji ich miejsca zamieszkania;
6. zachęca władze i darczyńców haitańskich do przesunięcia znacznych środków wydatkowanych obecnie na drogie, lecz niskiej jakości domy dziecka i przeznaczenie ich na usługi świadczone przez społeczność lokalną, które wzmacniają zdolność rodzin i społeczności do odpowiedniej opieki nad własnymi dziećmi;
7. wzywa rząd Haiti i pozostałe państwa członkowskie UE, aby w stosownych przypadkach ratyfikowały bez zastrzeżeń następujące konwencje, które mają zasadnicze znaczenie dla walki z handlem dziećmi i niewolnictwem:
- protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz możliwość wyrażenia zgody na przeprowadzenie dochodzenia i zastosowanie procedur międzypaństwowych,
- Międzynarodowa konwencja o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem,
- Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,
- statut rzymski;
8. wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi w pomocy rozwojowej UE na pomoc w pilnej reformie systemu sądownictwa oraz w szkoleniu prokuratorów i sędziów w zakresie rozpatrywania przypadków gwałtów i przemocy na tle seksualnym, żeby zapewnić, że policja i funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości będą przeszkoleni w bezstronnym postępowaniu z kobietami i dziewczętami zgłaszającymi przypadki przemocy uwarunkowanej płcią;
9. zauważa, że haitański parlament przyjął roczny budżet we wrześniu 2017 r.; podkreśla niedawne postępy poczynione w zakresie prawa do edukacji, w szczególności dzięki powszechnemu, wolnemu i obowiązkowemu programowi edukacyjnemu, który wymaga zarówno systemu skutecznego monitorowania i realizacji, jak i stałego wysiłku finansowego zarówno ze strony haitańskiego budżetu krajowego, jak i unijnej pomocy rozwojowej; apeluje o zwrócenie większej uwagi na dobrostan i rehabilitację dzieci "restavek", w tym dzieci znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, niepełnosprawnych, mających trudności z uczeniem się i zamieszkałych na obszarach wiejskich, w kolejnym EFR i w krajowym programie orientacyjnym dla Haiti, m.in. za pomocą regularnego, wspólnego sprawozdania z postępów w zakresie podejmowanych działań i ich skuteczności w zwalczaniu zjawiska "restavek";
10. oczekuje, że UE i jej państwa członkowskie, które zobowiązały się do udzielenia pomocy Haiti po huraganie Matthew, dotrzymają swoich obietnic i pomogą temu krajowi przezwyciężyć długoterminowe wyzwania;
11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie Ministrów AKP - UE, instytucjom CARIFORUM, rządom i parlamentom Haiti i Republiki Dominikańskiej oraz Sekretarzowi Generalnemu ONZ.