Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2018 na rok budżetowy 2018: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017 (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.118.262

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 kwietnia 2020 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2018 na rok budżetowy 2018: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017 (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD))

P8_TA(2018)0290

Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017

(2020/C 118/42)

(Dz.U.UE C z dnia 8 kwietnia 2020 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 1 , w szczególności jego art. 18 ust. 3 i art. 41,
uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 30 listopada 2017 r. 2 ,
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 3 ,
uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 4 ,
uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 5 ,
uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2018, przyjęty przez Komisję dnia 13 kwietnia 2018 r. (COM(2018)0227),
uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2018 przyjęte przez Radę dnia 18 czerwca 2018 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 19 czerwca 2018 r. (09325/2018 - C8-0277/2018),
uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0209/2018),
A.
mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2/2018 ma na celu zapisanie w budżecie na rok 2018 nadwyżki z roku budżetowego 2017 w wysokości 555,5 mln EUR;
B.
mając na uwadze, ze główne składniki tej nadwyżki to dodatni wynik po strome dochodow wynoszący 338,6 mln EUR, niewykorzystane środki po stronie wydatków w wysokości 383,4 mln EUR oraz różnice kursowe w wysokości 166.4 mln EUR;
C.
mając na uwadze, że największa różnica po stronie dochodów wynika z wyższego niż się spodziewano wyniku uzyskanego z odsetek od zaległych płatności i grzywien (342,6 mln EUR);
D.
mając na uwadze, że po stronie wydatków poziom niepełnego wykorzystania środków przez Komisję wyniósł 201.5 mln EUR w 2017 r. (z czego 99,3 mln pochodzi z rezerwy na pomoc nadzwyczajną) oraz 53,5 mln EUR w odniesieniu do środków przeniesionych z 2016 r., natomiast w przypadku innych instytucji odpowiednio 82,6 mln EUR i 45,7 mln EUR;
1.
odnotowuje przedstawiony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 2/2018 poświęconego wyłącznie rozdysponowaniu nadwyżki środków budżetowych z 2017 r. wynoszącej 555,5 mln EUR zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 i stanowiskiem Rady w tej sprawie;
2.
przypomina, że kwota niewykorzystanych środków na koniec 2017 r. była tak niska wyłącznie dzięki przyjęciu budżetu korygującego nr 6/2017, który zredukował poziom środków na płatności o 7 719,7 mln EUR w związku ze znacznymi opóźnieniami w realizacji, w szczególności w poddziale 1b "Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna"; ponadto przypomina, że wszystkie budżety korygujące w 2017 r., nawet w przypadku znacznego zwiększenia poziomu środków na zobowiązania (np. 1 166,8 mln EUR w ramach Funduszu Solidarności UE dla Włoch, 500 mln EUR dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 275 mln EUR dla Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) zostały sfinansowane ze środków przeniesionych z niewykorzystanych środków na płatności; ubolewa, że opóźnienia w realizacji oraz niedokładne prognozy państw członkowskich najwyraźniej utrzymają się także w 2018 r.;
3.
ponownie zauważa relatywnie wysoki poziom grzywien za naruszenie zasad konkurencji w 2017 r., który wyniósł ogółem 3 273 mln EUR; uważa, że poza wszelkimi nadwyżkami wynikającymi z niepełnego wykorzystania środków powinna istnieć możliwość ponownego wykorzystania w budżecie UE wszelkiego dochodu wynikającego z grzywien lub związanego z opóźnieniami w płatnościach bez odpowiedniego zmniejszenia wkładów opartych na DNB; przypomina swój wniosek o utworzenie specjalnej rezerwy w budżecie UE, która będzie stopniowo uzupełniana ze wszystkich rodzajów innych nieprzewidzianych dochodów, a środki z niej będą odpowiednio przenoszone, aby w razie potrzeby umożliwić finansowanie dodatkowych wydatków;
4.
uważa ponadto, że ze względu na potrzebę szybkiego reagowania na wyzwania w dziedzinie migracji oraz mając na uwadze opóźnienia w rozszerzeniu instrumentu pomocy dla uchodźców w Turcji, nadwyżka z 2017 r., wynosząca 555,5 mln EUR, mogłaby stanowić doskonałe rozwiązanie problemu sfinansowania wkładu Unii na rzecz tego instrumentu w 2018 r. bez nadmiernego obciążania budżetu ogólnego Unii;
5.
zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2018;
6.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 2/2018 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
7.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również innym instytucjom i właściwym organom oraz parlamentom narodowym.
1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 57 z 28.2.2018.
3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
4 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
5 Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.