Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 - stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (COM(2018)0322 - C8-0000/2018 - 2018/0166R(APP)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.363.179

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 października 2020 r.

Sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 - stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia

P8_TA(2018)0449

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 - stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (COM(2018)0322 - C8-0000/2018 - 2018/0166R(APP))

(2020/C 363/25)

(Dz.U.UE C z dnia 28 października 2020 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 311, 312 i 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 maja 2018 r. pt. "Nowoczesny budżet Unii, która chroni, wspiera i broni - wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027" (COM(2018)0321),
uwzględniając wniosek Komisji z dnia 2 maja 2018 r. dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 (COM(2018)0322), a także wnioski Komisji z dnia 2 maja 2018 r. dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2018)0325, COM(2018)0326, COM(2018)0327 i COM(2018)0328),
uwzględniając wniosek Komisji z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2018)0323),
uwzględniając wniosek Komisji z dnia 2 maja 2018 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (COM(2018)0324),
uwzględniając swoje rezolucje z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych - przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. oraz w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 1 ,
uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i zasobów własnych 2 ,
uwzględniając ratyfikację porozumienia paryskiego przez Parlament Europejski w dniu 4 października 2016 r. 3  oraz przez Radę w dniu 5 października 2016 r. 4 ,
uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 70/1 z dnia 25 września 2015 r. pt. "Przekształcamy nasz świat - program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030", która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.,
uwzględniając zbiorowe zobowiązanie UE do realizacji celu, jakim jest przeznaczanie 0,7 % DNB na oficjalną pomoc rozwojową w czasie obowiązywaniu programu działań na okres po 2015 r.,
uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych 5 ,
uwzględniając art. 99 ust. 5 Regulaminu,
uwzględniając wstępne sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie przedstawione przez Komisję Spraw Zagranicznych, Komisję Rozwoju, Komisję Handlu Międzynarodowego, Komisję Kontroli Budżetowej, stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, opinie przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisję Transportu i Turystyki, Komisję Rozwoju Regionalnego, Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisję Kultury i Edukacji, Komisję Spraw Konstytucyjnych, a także stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisje Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0358/2018),
A.
mając na uwadze, że zgodnie z art. 311 TFUE Unia musi pozyskać środki niezbędne do osiągnięcia swoich celów i prowadzenia swojej polityki;
B.
mając na uwadze, że obecne wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 ustanowiono po raz pierwszy na niższym poziomie niż poprzednie, zarówno pod względem środków na zobowiązania, jak i środków na płatności; mając na uwadze, że opóźnione przyjęcie wieloletnich ram finansowych oraz sektorowych aktów ustawodawczych miało wysoce negatywny wpływ na wdrażanie nowych programów;
C.
mając na uwadze, że wieloletnie ramy finansowe szybko okazały się nieadekwatne z punktu widzenia reagowania na kryzysy, nowe międzynarodowe zobowiązania i nowe wyzwania polityczne, których nie uwzględniono ani nie przewidziano w momencie przyjmowania tych ram; mając na uwadze, że aby zagwarantować niezbędne środki finansowe, wieloletnie ramy finansowe wykorzystano do granic możliwości, w tym poprzez bezprecedensowe stosowanie przepisów dotyczących elastyczności i instrumentów szczególnych po wyczerpaniu dostępnych marginesów; mając na uwadze, że środki na unijne programy o charakterze wysoce priorytetowym w dziedzinie badań naukowych i infrastruktury ograniczono po upływie zaledwie dwóch lat od ich przyjęcia;
D.
mając na uwadze, że śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych, rozpoczęty pod koniec 2016 r., okazał się niezbędny z punktu widzenia rozszerzenia możliwości istniejących przepisów dotyczących elastyczności, ale nie doprowadził do zrewidowania pułapów wieloletnich ram finansowych; mając na uwadze, że Parlament i Rada oceniły ten przegląd pozytywnie;
E.
mając na uwadze, że ustanowienie nowych wieloletnich ram finansowych będzie stanowiło krytyczny moment dla Unii obejmującej 27 państw członkowskich, ponieważ umożliwi przyjęcie wspólnej długoterminowej wizji i podjęcie decyzji o przyszłych priorytetach politycznych, a także o zdolności ich realizacji przez Unię; mając na uwadze, że w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 powinny znaleźć się niezbędne zasoby umożliwiające Unii stymulowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, badań naukowych i innowacji, umacnianie pozycji ludzi młodych, skuteczne rozwiązanie problemu migracji, przeciwdziałanie bezrobociu, trwałemu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, dalszą poprawę spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zajęcie się kwestię zrównoważoności, problemem utraty różnorodności biologicznej i kwestią zmiany klimatu, poprawę bezpieczeństwa i obrony UE, ochronę granic zewnętrznych i wspieranie krajów sąsiadujących;
F.
mając na uwadze, że w kontekście globalnych wyzwań, którym państwa członkowskie nie mogą stawić czoła w odosobnieniu, powinna istnieć możliwość wyodrębnienia wspólnych dóbr europejskich i określenia dziedzin, w których działania finansowane ze środków europejskich byłyby skuteczniejsze niż działania finansowane na szczeblu krajowym, aby przekazać odpowiednie zasoby finansowe Unii i tym samym podnieść jej strategiczne znaczenie bez konieczności ogólnego podwyższania wydatków publicznych;
G.
mając na uwadze, że w dniu 2 maja 2018 r. Komisja przedstawiła pakiet wniosków ustawodawczych w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 oraz zasobów własnych UE, a po nich wnioski ustawodawcze dotyczące ustanowienia nowych programów i instrumentów unijnych;
1.
podkreśla, że wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 muszą gwarantować zdolność Unii do przejmowania odpowiedzialności za zaspokajanie pojawiających się potrzeb, sprostanie dodatkowym wyzwaniom, podejmowanie nowych zobowiązań międzynarodowych oraz realizację własnych priorytetów i celów politycznych; wskazuje na poważne problemy związane z niedofinansowaniem wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 i ponownie podkreśla potrzebę uniknięcia powtórki wcześniejszych błędów, a to dzięki ustanowieniu - od samego początku - solidnego i rzetelnego budżetu UE na kolejne siedem lat z korzyścią dla obywateli;
2.
uważa, że wnioski Komisji dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i systemu zasobów własnych Unii stanowią punkt wyjścia do zbliżających się negocjacji; w oczekiwaniu na mandat negocjacyjny Rady, który jeszcze nie jest dostępny, przedstawia swoje stanowisko dotyczące tych wniosków;
3.
podkreśla, że propozycja Komisji dotycząca ogólnego poziomu następnych wieloletnich ram finansowych - 1,08 % DNB UE-27 (1,11 % po włączeniu Europejskiego Funduszu Rozwoju) - oznacza (w kategoriach procentowych DNB) faktyczną obniżkę w porównaniu z obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi; uważa, że proponowany poziom wieloletnich ram finansowych nie umożliwi Unii realizacji jej zobowiązań politycznych ani reagowania na stojące przed nią istotne wyzwania; zamierza zatem podjąć negocjacje z myślą o niezbędnym podwyższeniu środków;
4.
ponadto wyraża sprzeciw wobec wszelkich obniżek środków przeznaczonych na długofalowe strategie polityczne UE zapisane w traktatach, takie jak polityka spójności oraz wspólna polityka rolna i polityka rybołówstwa; sprzeciwia się w szczególności radykalnym cięciom, które będą miały negatywny wpływ na istotę tych strategii politycznych i na ich cele, np. cięciom zaproponowanym w odniesieniu do Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; kwestionuje w tym kontekście zasadność propozycji dotyczącej obniżenia środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, choć rozszerzono jego zakres i włączono doń cztery istniejące programy społeczne, zwłaszcza inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
5.
ponadto podkreśla znaczenie zasad horyzontalnych, które powinny leżeć u podstaw wieloletnich ram finansowych oraz wszystkich powiązanych strategii politycznych UE; potwierdza w tym kontekście swoje stanowisko, zgodnie z którym UE musi wywiązać się ze swojego zobowiązania do pełnienia roli prekursora we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, i wyraża ubolewanie, że we wnioskach dotyczących wieloletnich ram finansowych nie dostrzega się wyraźnego i widocznego zaangażowania w tym zakresie; w związku z tym zwraca się o uwzględnianie celów zrównoważonego rozwoju ONZ we wszystkich unijnych strategiach politycznych i inicjatywach w kolejnych wieloletnich ramach finansowych; ponadto podkreśla, że wszystkie programy ujęte w kolejnych wieloletnich ramach finansowych powinny być zgodne z kartą praw podstawowych; podkreśla, jak ważna jest realizacja europejskiego filaru praw socjalnych, likwidacja dyskryminacji, w tym również w stosunku do osób LGBTI, a także utworzenie stanowiska komisarza ds. mniejszości, w tym Romów, jeżeli UE ma rzeczywiście wypełnić swoje zobowiązania na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej; podkreśla, że aby wypełnić zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego, wkład UE w realizację celów klimatycznych powinien osiągnąć poziom co najmniej 25 % wydatków na te cele w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 oraz jak najszybciej, najpóźniej do 2027 r., poziom 30 %;
6.
w związku z powyższym wyraża ubolewanie, że pomimo wspólnego oświadczenia w sprawie uwzględniania problematyki płci, załączonego do rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, nie odnotowano istotnych postępów w tej dziedzinie, a Komisja nie uwzględniła realizacji tego zamierzenia podczas śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych; wyraża głębokie ubolewanie, że kwestię uwzględniania problematyki płci całkowicie zignorowano we wniosku dotyczącym wieloletnich ram finansowych, a także ubolewa z powodu braku jasnych celów, wymogów i wskaźników w zakresie równości płci we wnioskach dotyczących odpowiednich strategii politycznych UE; apeluje o to, aby w ramach rocznej procedury budżetowej dokonywano pełnej oceny wpływu strategii politycznych UE na równość płci (sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci) oraz ten wpływ uwzględniano; oczekuje odnowy zobowiązania Parlamentu, Rady i Komisji do szerokiego uwzględnienia kwestii równouprawnienia płci w kolejnych wieloletnich ramach finansowych oraz do skutecznego monitorowania wypełnienia tego zobowiązania, w tym również podczas śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych;
7.
podkreśla, że podstawą kolejnych wieloletnich ram finansowych muszą być takie elementy jak większa rozliczalność, prostota, widoczność, przejrzystość i budżetowanie wynikowe; przypomina w tym kontekście o potrzebie skoncentrowania przyszłych wydatków w większym stopniu na wynikach, a to w oparciu o ambitne i uzasadnione parametry skuteczności działania oraz kompleksową i wspólną definicję europejskiej wartości dodanej; biorąc pod uwagę wspomniane wyżej zasady horyzontalne, zwraca się do Komisji o usprawnienie sprawozdawczości na temat wyników, rozbudowanie jej do rangi podejścia opartego na jakości, które uwzględniałoby również wskaźniki środowiskowe i społeczne, oraz o jasne prezentowanie informacji na temat najważniejszych wyzwań, którym UE wciąż musi stawić czoła;

o 8. ma świadomość poważnych wyzwań, przed którymi stoi Unia, i przyjmuje pełną odpowiedzialność za terminowe ustanowienie budżetu, który będzie odpowiadał potrzebom, oczekiwaniom i problemom obywateli UE; wyraża gotowość do przystąpienia do negocjacji z Radą w celu dopracowania wniosków Komisji i ustanowienia realistycznych wieloletnich ram finansowych;

9.
przypomina, że stanowisko Parlamentu zostało już wyraźnie przedstawione w jego rezolucjach z 14 marca i 30 maja 2018 r., które określają polityczny horyzont Parlamentu w zakresie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 oraz zasobów własnych; przypomina, że rezolucje te przyjęto zdecydowaną większością głosów, co jest wyrazem jedności Parlamentu i jego gotowość do podjęcia zbliżających się negocjacji;
10.
dlatego oczekuje, że wieloletnie ramy finansowe będą stanowić ważny punkt w programie politycznym Rady i ubolewa, że jak dotąd nie widać istotnych postępów; uważa, że regularne posiedzenia kolejnych prezydencji Rady i zespołu negocjacyjnego Parlamentu należy odbywać częściej, aby przygotować się do oficjalnych negocjacji; oczekuje, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. zostanie osiągnięte rozsądne porozumienie, aby uniknąć poważnych komplikacji przy uruchamianiu nowych programów z powodu opóźnionego przyjęcia ram finansowych, jak to zdarzało się wcześniej; podkreśla, że taki harmonogram umożliwi nowo wybranemu Parlamentowi Europejskiemu skorygowanie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w trakcie obowiązkowej rewizji śródokresowej;
11.
przypomina, że w nadchodzących negocjacjach dochody i wydatki należy traktować jako jeden pakiet; podkreśla zatem, że nie może dojść do porozumienia w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych bez poczynienia odpowiednich postępów w kwestii zasobów własnych Unii;
12.
podkreśla, że wszystkie elementy pakietu dotyczącego wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych, a w szczególności dane liczbowe w wieloletnich ramach finansowych, powinny pozostać przedmiotem negocjacji aż do osiągnięcia ostatecznego porozumienia; przypomina w związku z tym krytyczne stanowisko Parlamentu wobec procedury prowadzącej do przyjęcia obecnego rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz wobec dominującej roli Rady Europejskiej w tym procesie, która podjęła nieodwołalne decyzje dotyczące szeregu elementów, w tym pułapów wieloletnich ram finansowych oraz niektórych przepisów dotyczących polityki sektorowej, i postąpiła przy tym niezgodnie z duchem i literą traktatów; jest szczególnie zaniepokojony, że pierwsze elementy schematów negocjacyjnych dotyczących wieloletnich ram finansowych, przygotowane przez prezydencję Rady, kierują się tą samą logiką i obejmują kwestie, co do których Rada i Parlament mają podjąć wspólne decyzje podczas przyjmowania przepisów ustanawiających nowe programy UE; zamierza zatem dostosować odpowiednio swoją własną strategię;
13.
uważa, że wymóg jednomyślności przy przyjmowaniu rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych i dokonywaniu jego przeglądu stanowi prawdziwe utrudnienie procedury; wzywa Radę Europejską do zastosowania klauzuli pomostowej przewidzianej w art. 312 ust. 2 TFUE w celu umożliwienia przyjęcia przez Radę rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych większością kwalifikowaną;

o 14. przyjmuje niniejszą rezolucję w celu zarysowania swojego mandatu negocjacyjnego w odniesieniu do wszystkich aspektów wniosków Komisji, w tym konkretnych poprawek zarówno do proponowanego rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych, jak i porozumienia międzyinstytucjonalnego; ponadto przedstawia tabelę z danymi liczbowymi dotyczącymi poszczególnych strategii politycznych i programów UE w oparciu o stanowiska Parlamentu przyjęte już w poprzednich rezolucjach w sprawie wieloletnich ram finansowych; podkreśla, że dane te będą również częścią mandatu Parlamentu w zbliżających się negocjacjach ustawodawczych zmierzających do przyjęcia programów UE na okres 2021-2027;

A.
POSTULATY ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI
15.
zwraca się zatem do Rady o należyte uwzględnienie poniższych stanowisk Parlamentu z myślą o osiągnięciu pozytywnego wyniku negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 oraz uzyskaniu zgody Parlamentu na podstawie art. 312 TFUE;

Dane liczbowe

16.
ponownie potwierdza swoje oficjalne stanowisko dotyczące tego, że poziom wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 należy ustalić na 1 324,1 mld EUR w cenach z 2018 r., co stanowi 1,3 % DNB UE-27, w celu zapewnienia niezbędnego poziomu finansowania kluczowych strategii politycznych UE, umożliwiającego im realizację misji i osiągnięcie założonych celów;
17.
w związku z tym apeluje o zagwarantowanie - zgodnie z poniższymi danymi - poziomu finansowania programów UE i jej strategii politycznych przedstawionych w porządku odzwierciedlającym strukturę wieloletnich ram finansowych, zgodnie z propozycją Komisji, i powtórzonych w szczegółowych tabelach znajdujących się w załączniku III i IV do niniejszej rezolucji; apeluje o odpowiednie skorygowanie odpowiednich pułapów zobowiązań i płatności, zgodnie z załącznikiem I i II do niniejszej rezolucji:
(i)
zwiększenie budżetu na program "Horyzont Europa" do 120 mld EUR w cenach z 2018 r.;
(ii)
zwiększenie środków na Fundusz InvestEU, aby w większym stopniu odpowiadały one poziomowi instrumentów finansowych włączonych do nowego programu z lat 2014-2020;
(iii)
zwiększenie poziomu finansowania infrastruktury transportowej za pośrednictwem instrumentu "Łącząc Europę" ("CEF-Transport");
(iv)
podwojenie (w porównaniu z programem COSME) środków specjalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu na rzecz jednolitego rynku w celu ułatwienia tym przedsiębiorstwom dostępu do rynków, poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz w celu promowania przedsiębiorczości;
(v)
przeznaczenie dodatkowych środków na program na rzecz jednolitego rynku, aby sfinansować realizację nowego celu, jakim jest nadzór nad rynkiem;
(vi)
podwojenie proponowanych środków finansowych na program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i podniesienie poziomu finansowania programu FISCALIS;
(vii)
wprowadzenie specjalnego przydziału środków na rzecz zrównoważonej turystyki;
(viii)
podwyższenie środków na europejski program kosmiczny, zwłaszcza na orientację sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej, rządową łączność satelitarną i program Copernicus;
(ix)
utrzymanie finansowania polityki spójności w UE-27 na poziomie budżetu na lata 2014-2020 w ujęciu realnym;
(x)
podwojenie zasobów Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży (w porównaniu z obecną inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych) przy jednoczesnym zadbaniu o skuteczność i wartość dodaną tego programu;
(xi)
wprowadzenie specjalnego przydziału środków (w wysokości 5,9 mld EUR) z myślą o gwarancji dla dzieci, aby rozwiązać problem ubóstwa wśród dzieci w UE oraz zająć się tym problemem w ramach działań zewnętrznych;
(xii)
potrojenie obecnego budżetu na program Erasmus+;
(xiii)
zagwarantowanie wystarczającego poziomu finansowania programu DiscoverEU (Interrail);
(xiv)
podniesienie obecnego poziomu finansowania programu "Kreatywna Europa";
(xv)
podwyższenie obecnych środków na program "Prawa i wartości" oraz wprowadzenie specjalnego przydziału środków z myślą o nowym komponencie "Wartości Unii" (co najmniej 500 mln EUR), aby wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które promują podstawowe wartości i demokracją w UE na szczeblu lokalnym i krajowym;
(xvi)
utrzymanie finansowania wspólnej polityki rolnej w UE-27 na poziomie budżetu na lata 2014-2020 w ujęciu realnym przy jednoczesnym ujęciu w budżecie początkowej kwoty rezerwy rolnej;
(xvii)
podniesienie o 10 % środków na Europejski Fundusz Morski i Rybackii w związku z jego nową misją związaną z niebieską gospodarką;
(xvii)
podwojenie obecnych środków na program Life+, w tym ustanowienie specjalnych puli środków na rzecz różnorodności biologicznej i zarządzania siecią Natura 2000;
(xix)
wprowadzenie specjalnego przydziału środków (4,8 mld EUR) na rzecz nowego funduszu sprawiedliwej transformacji sektora energetycznego, aby zneutralizować społeczne, społeczno-gospodarcze i środowiskowe skutki wychodzenia z zależności od węgla, odczuwane negatywnie przez pracowników i społeczności;
(xx)
wzmocnienie instrumentu lub instrumentów wsparcia polityki sąsiedztwa i polityki rozwoju (3,5 mld EUR), by dalej uczestniczyć w finansowaniu planu inwestycyjnego dla Afryki;
(xxi)
przywrócenie co najmniej poziomu z 2020 r. dla wszystkich agencji, przy jednoczesnej obronie wyższego poziomu zaproponowanego przez Komisję, w tym dla agencji, którym przyznano nowe kompetencje i obowiązki, oraz wezwanie do przyjęcia kompleksowego podejścia do finansowania z opłat;
(xxii)
utrzymanie poziomu finansowania z lat 2014-2020 dla szeregu programów UE (np. likwidacja obiektów jądrowych, współpraca z krajami i terytoriami zamorskimi), w tym programów, w przypadku których proponuje się połączenie ich w większe programy (np. pomoc dla osób najbardziej potrzebujących, zdrowie, prawa konsumentów), i dla których wniosek Komisji oznacza obniżkę w ujęciu rzeczywistym;
(xxiii)
ustalenie, z zastrzeżeniem wyżej wymienionych zmian, puli środków finansowych dla wszystkich pozostałych programów na poziomie proponowanym przez Komisję, w tym dla instrumentu "Łącząc Europę" - Energia, "Łącząc Europę" - Technologie Cyfrowe, programu "Cyfrowa Europa", Europejskiego Funduszu Obronnego i pomocy humanitarnej;
18.
zamierza zabezpieczyć wystarczający poziom finansowania na podstawie wniosku Komisji dotyczącego działu 4 "Migracja i zarządzanie granicami" oraz działu 5 "Bezpieczeństwo i obrona", w tym w zakresie reagowania kryzysowego; ponownie potwierdza swoje ugruntowane stanowisko, że dodatkowe priorytety polityczne należy powiązać z dodatkowymi środkami finansowymi, aby nie podważać istniejących strategii politycznych i realizowanych programów oraz ich finansowania w nowych wieloletnich ramach finansowych;
19.
zamierza bronić propozycji Komisji dotyczącej zabezpieczenia wystarczającego poziomu finansowania na rzecz silnej, skutecznej i odznaczającej się wysoką jakością europejskiej administracji publicznej w służbie wszystkich Europejczyków; przypomina, że w trakcie obowiązywania obecnych wieloletnich ram finansowych instytucje UE, organy i agencje zdecentralizowane zredukowały liczbę pracowników o 5 %, i uważa, że należy zaniechać dalszej redukcji, gdyż zagrażałoby to bezpośrednio realizacji unijnych strategii politycznych; podkreśla raz jeszcze swój zdecydowany sprzeciw wobec ponownego wprowadzenia tak zwanej puli realokacji na potrzeby agencji;
20.
jest zdeterminowany uczynić wszystko, by w pierwszych latach wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 nie doszło do powtórki kryzysu związanego z płatnościami, jaki miał miejsce na początku obowiązywania obecnych wieloletnich ram finansowych; uważa, że ogólny pułap płatności musi uwzględniać bezprecedensową ilość zobowiązań pozostających do spłaty na koniec 2020 r., które będą musiały zostać rozliczone w kolejnych wieloletnich ramach finansowych, a których szacowana wartość stale rośnie ze względu na znaczne opóźnienia w realizacji; domaga się w związku z tym, aby globalny poziom płatności, a także roczne pułapy płatności, szczególnie na początku okresu, zostały ustalone na odpowiednim poziomie, który należycie uwzględni również tę sytuację; zamierza zaakceptować tylko ograniczone i należycie uzasadnione luki między zobowiązaniami i płatnościami w następnych wieloletnich ramach finansowych;
21.
na tej podstawie przedstawia w załączniku III i IV do niniejszej rezolucji tabelę określającą dokładne dane liczbowe proponowane w odniesieniu do poszczególnych strategii politycznych i programów UE; oświadcza, że do celów porównawczych zamierza zachować strukturę poszczególnych programów UE w postaci proponowanej przez Komisję, z zastrzeżeniem możliwych zmian, które mogą być wnioskowane w trakcie procedury ustawodawczej zmierzającej do przyjęcia tych programów;

Rewizja śródokresowa

22.
podkreśla potrzebę utrzymania rewizji śródokresowej wieloletnich ram finansowych, wykorzystując pozytywny precedens stworzony w bieżących ramach, oraz apeluje, aby:
(i)
ustanowić obowiązkową, prawnie wiążącą rewizję śródokresową, następującą po przeglądzie funkcjonowania wieloletnich ram finansowych, uwzględnić ocenę postępu w osiąganiu celu dotyczącego klimatu, włączenia w główny nurt celów zrównoważonego rozwoju i równouprawnienia płci, a także wpływu środków upraszczających na beneficjentów;
(ii)
Komisja przedstawiła odpowiedni wniosek w terminie, który umożliwi Parlamentowi i Komisji wprowadzić istotne korekty do ram na lata 2021-2027, ale nie później niż dnia 1 lipca 2023 r.;
(iii)
nie zmniejszać w trakcie tej rewizji wstępnie przydzielonych puli środków krajowych;

Elastyczność

o 23. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji dotyczące elastyczności, które stanowią dobrą podstawę do negocjacji; zgadza się z ogólną strukturą mechanizmów elastyczności w wieloletnich ramach finansowych na lata 20212027; podkreśla, że instrumenty szczególne mają różne zadania i odpowiadają na różne potrzeby, i sprzeciwia się wszelkim próbom ich połączenia; zdecydowanie popiera wyraźny zapis, by środki na zobowiązania i płatności wywodzące się z zastosowania instrumentów szczególnych zapisać w budżecie poza odpowiednimi pułapami wieloletnich ram finansowych, a także by usunąć wszelkie ograniczenia korekt wynikających z łącznego marginesu na płatności; apeluje o wprowadzenie szeregu dodatkowych usprawnień, w tym między innymi:

(i)
uzupełnienie rezerwy Unii o kwotę równoważną dochodom pochodzącym z grzywien i kar;
(ii)
natychmiastowe wykorzystanie anulowanych zobowiązań w ciągu roku n-2, w tym wynikających z zobowiązań podjętych w trakcie bieżących wieloletnich ram finansowych;
(iii)
udostępnienie wygasłych środków z instrumentów szczególnych dla wszystkich instrumentów, a nie tylko dla instrumentu elastyczności;
(iv)
zwiększenie przydziału środków na instrument elastyczności, rezerwę na pomoc nadzwyczajną, Fundusz Solidarności Unii Europejskiej oraz margines na nieprzewidziane wydatki, przy czym w przypadku marginesu bez obowiązkowego kompensowania;

Czas obowiązywania

24.
podkreśla, że okres obowiązywania wieloletnich ram finansowych powinien stopniowo przybierać formę 5 + 5 z obowiązkową rewizją śródokresową; zgadza się, że następne wieloletnie ramy finansowe powinny zostać ustalone na okres siedmiu lat w drodze rozwiązania przejściowego stosowanego po raz ostatni; oczekuje, że w czasie rewizji śródokresowej wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 zostaną potwierdzone szczegółowe uregulowania związane z wdrożeniem ram 5 + 5;

Struktura

25.
akceptuje ogólną strukturę siedmiu działów wieloletnich ram finansowych, w formie proponowanej przez Komisję, która w dużej mierze odpowiada propozycji Parlamentu; uznaje, że ta struktura umożliwia większą przejrzystość, poprawia widoczność unijnych wydatków, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnego stopnia elastyczności; zgadza się ponadto z utworzeniem "grup programów", które mają prowadzić do znacznego uproszczenia i usprawnienia struktury unijnego budżetu oraz jej czytelnego dopasowania do działów wieloletnich ram finansowych;
26.
zauważa, że Komisja proponuje zmniejszenie liczby unijnych programów o ponad jedną trzecią; podkreśla, że stanowisko Parlamentu w odniesieniu do struktury i składu 37 nowych programów zostanie określone w trakcie przyjmowania odpowiednich sektorowych aktów ustawodawczych; oczekuje w każdym razie, że proponowana nomenklatura budżetowa będzie odzwierciedlać wszystkie różnorodne składniki każdego programu w sposób, który gwarantuje przejrzystość i zapewnia poziom informacji niezbędny do ustanowienia rocznego budżetu przez władzę budżetową oraz nadzorowania jego wykonania;

Jedność budżetu

27.
przychylnie przyjmuje proponowane włączenie Europejskiego Funduszu Rozwoju do unijnego budżetu, co stanowi odpowiedź na wyrażany od dawna przez Parlament postulat dotyczący wszystkich instrumentów pozabudżetowych; przypomina, że zasada jedności, zgodnie z którą wszystkie dochody i wydatki Unii mają być wykazywane w budżecie, jest zarówno wymogiem zawartym w traktacie, jak i podstawowym warunkiem demokracji;
28.
dlatego kwestionuje logikę i zasadność tworzenia instrumentów poza budżetem, co uniemożliwia nadzór parlamentarny nad finansami publicznymi i podważa przejrzystość podejmowania decyzji; uważa, że decyzje związane z tworzeniem takich instrumentów prowadzą do pomijania potrójnej odpowiedzialności Parlamentu jako władzy ustawodawczej, budżetowej i kontrolnej; uważa, że w przypadku gdy wyjątki uznaje się za niezbędne do osiągnięcia konkretnych celów, na przykład poprzez instrumenty finansowe lub fundusze powiernicze, powinny one być w pełni przejrzyste, należycie uzasadnione potwierdzoną dodatkowością i wartością dodaną, a także poparte jednoznacznymi przepisami dotyczącymi podejmowania decyzji i rozliczalności;

o 29. zaznacza jednak, że włączenie tych instrumentów do budżetu UE nie powinno prowadzić do ograniczenia finansowania innych polityk i programów UE; podkreśla w związku z tym konieczność podjęcia decyzji w sprawie globalnego poziomu następnych wieloletnich ram finansowych bez obliczania przydziału 0,03 % DNB UE odpowiadającego Europejskiemu Funduszowi Rozwoju, który należy dodać do uzgodnionych pułapów;

30.
podkreśla, że pułapy określone w wieloletnich ramach finansowych nie powinny utrudniać finansowania celów politycznych Unii z budżetu unijnego; oczekuje zatem, że w przypadku potrzeby finansowania nowych celów politycznych zostanie zapewniona korekta w górę pułapów wieloletnich ram finansowych bez potrzeby uciekania się do międzyrządowych metod finansowania;
B.
KWESTIE USTAWODAWCZE

Praworządność

31.
podkreśla znaczenie nowego mechanizmu zapewniającego przestrzeganie wartości określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), zgodnie z którym państwa członkowskie, które ich nie przestrzegają, ponoszą konsekwencje finansowe; ostrzega jednak, że ostatecznych beneficjentów budżetu unijnego nie może w żaden sposób dotknąć lekceważenie przez ich rząd praw podstawowych i praworządności; dlatego podkreśla, że takie środki nie mogą wpływać na obowiązek instytucji rządowych lub państw członkowskich dotyczący dokonania płatności na rzecz ostatecznych beneficjentów lub odbiorców;

Zwykła procedura ustawodawcza i akty delegowane

32.
podkreśla, że cele programu i priorytety dotyczące wydatków, przydział środków finansowych, kwalifikowalność, kryteria wyboru i udzielania zamówienia, definicje oraz metody obliczeń należy określić w odpowiednich przepisach, przy pełnym poszanowaniu prerogatyw Parlamentu jako współprawodawcy; podkreśla, że jeżeli takie środki, które mogą pociągać za sobą ważne decyzje polityczne, nie są ujęte w akcie podstawowym, powinny być przyjmowane w drodze aktów delegowanych; w tym kontekście uważa, że wieloletnie lub roczne programy prac zasadniczo powinno się przyjmować w drodze aktów delegowanych;
33.
wyraża zamiar Parlamentu, aby w razie konieczności wzmocnić przepisy dotyczące zarządzania, odpowiedzialności, przejrzystości i nadzoru parlamentarnego, wzmocnienia pozycji władz lokalnych i regionalnych oraz ich partnerów, a także zaangażowania organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w następną generację programów; zamierza również, w razie potrzeby, poprawić i wyjaśnić spójność i synergie między różnymi funduszami i strategiami politycznymi oraz w ramach tych funduszy i strategii politycznych; uznaje potrzebę większej elastyczności w przydziale środków w ramach niektórych programów, ale podkreśla, że nie powinno się to odbywać kosztem ich pierwotnych i długoterminowych celów politycznych, przewidywalności i uprawnień Parlamentu;

Klauzule przeglądowe

34.
wskazuje, że w poszczególnych programach i instrumentach wieloletnich ram finansowych należy ująć szczegółowe i skuteczne klauzule przeglądowe w celu zapewnienia, by przeprowadzano ich ocenę we właściwy sposób oraz by Parlament był w pełni zaangażowany we wszelkie decyzje dotyczące koniecznych dostosowań;

Wnioski ustawodawcze

35.
wzywa Komisję do przedstawienia odpowiednich wniosków legislacyjnych oprócz tych, które już przedłożyła, a w szczególności wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego fundusz sprawiedliwej transformacji energetyki, jak również szczegółowego programu w sprawie zrównoważonej turystyki; ponadto popiera wprowadzenie w EFS+ europejskiej gwarancji dla dzieci, włączenie specjalnego komponentu dotyczącego wartości Unii do programu "Prawa i wartości", a także rewizję rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej; ubolewa, że odpowiednie wnioski Komisji nie zawierają środków odpowiadających wymogom art. 174 TFUE w odniesieniu do najbardziej na północ wysuniętych regionów o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regionów wyspiarskich, transgranicznych i górskich; uznaje, że należy także zaproponować przegląd rozporządzenia finansowego, gdy tylko pojawi się taka potrzeba w wyniku negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych;
C.
ZASOBY WŁASNE
36.
podkreśla, że obecny system zasobów własnych jest nader złożony, niesprawiedliwy, nieprzejrzysty i zupełnie niezrozumiały dla obywateli UE; wzywa ponownie do uproszczenia systemu, by stał się on bardziej zrozumiały dla obywateli UE;
37.
pochwala w tym kontekście, jako ważny krok w kierunku ambitniejszej reformy, pakiet wniosków Komisji przyjętych w dniu 2 maja 2018 r. w sprawie nowego systemu zasobów własnych; zwraca się do Komisji o uwzględnienie opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 5/2018 dotyczącej wniosku Komisji w sprawie nowego systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, w której podkreślono, że konieczne jest lepsze obliczanie i dalsze uproszczenie systemu;
38.
przypomina, że wprowadzenie nowych zasobów własnych powinno mieć podwójny cel: po pierwsze, doprowadzenie do znacznego zmniejszenia udziału wkładów opartych na DNB, a po drugie, zagwarantowanie odpowiedniego finansowania wydatków UE w ramach wieloletnich ram finansowych na okres po roku 2020;
39.
popiera sugerowane odnowienie istniejących zasobów własnych, co oznacza:
utrzymanie ceł jako tradycyjnych zasobów własnych UE, przy jednoczesnym zmniejszeniu odsetka zatrzymywanego przez państwa członkowskie na poczet "kosztów poboru" i przywrócenie pierwotnej stawki w wysokości 10 %,
uproszczenie zasobu własnego opartego na podatku od wartości dodanej, tj. wprowadzenie jednolitej stawki poboru bez wyjątków,
utrzymanie zasobu własnego opartego na DNB w celu stopniowego zwiększenia jego udziału w finansowaniu budżetu UE do poziomu 40 % przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcji równoważącej;
40.
domaga się, zgodnie z wnioskiem Komisji, programowego wprowadzenia koszyka nowych zasobów własnych, który, bez zwiększania obciążeń podatkowych dla obywateli, odnosiłby się do zasadniczych strategicznych celów UE, stanowiących europejską wartość dodaną, która jest oczywista i niezastąpiona:
właściwe funkcjonowanie, konsolidacja i wzmocnienie jednolitego rynku, w szczególności przez wdrożenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) jako podstawy nowego zasobu własnego poprzez ustanowienie jednolitej stawki podatku od dochodów z CCCTB oraz opodatkowanie dużych przedsiębiorstw sektora cyfrowego korzystających z jednolitego rynku;
walka ze zmianą klimatu oraz przyspieszenie transformacji energetyki przez zastosowanie środków takich jak udział w dochodach z systemu handlu emisjami;
walka o ochronę środowiska poprzez wkład oparty na ilości opakowań z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi;
41.
domaga się rozszerzenia listy potencjalnych nowych zasobów własnych, która powinna obejmować:
zasoby własne oparte na podatku od transakcji finansowych, wzywając jednocześnie wszystkie państwa członkowskie do osiągnięcia porozumienia w sprawie skutecznego systemu;
wprowadzenie podatku korygującego od emisji dwutlenku węgla, pobieranego na granicach, będącego nowym zasobem własnym w budżecie UE, który powinien gwarantować równe warunki działania w handlu międzynarodowym oraz ograniczać przenoszenie produkcji przy jednoczesnym wliczeniu kosztów związanych ze zmianą klimatu w ceny importowanych towarów;
42.
wyraża zdecydowane poparcie dla zniesienia wszelkich rabatów oraz innych mechanizmów korekcyjnych, czemu powinno towarzyszyć ustalenie w razie potrzeby ograniczonego okresu ich stopniowego wycofywania;
43.
nalega na wprowadzenie innych dochodów, które powinny stanowić dodatkowe dochody dla budżetu UE, ale nie powinny pociągać za sobą odpowiedniego zmniejszenia wkładów opartych na DNB:
grzywny płacone przez firmy za łamanie przepisów UE lub grzywny za opóźnione wniesienie wkładu;
wpływy z grzywien nakładanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym kwoty ryczałtowe i kary pieniężne nakładane na państwa członkowskie w wyniku postępowań o naruszenie;
44.
podkreśla ponadto wprowadzenie innych form dochodów, zgodnie z wnioskami Komisji, w przypadku:
opłat dotyczących wdrażania mechanizmów bezpośrednio powiązanych z UE, takich jak europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS);
dochodów z tytułu emisji pieniądza - w formie dochodów przeznaczonych na określony cel - do celów finansowania nowego mechanizmu stabilizacji inwestycji;
45.
wskazuje na potrzebę utrzymania wiarygodności budżetu unijnego wobec rynków finansowych, co wiąże się z podwyższeniem pułapów zasobów własnych;
46.
wzywa Komisję, by zaproponowała rozwiązanie paradoksalnej sytuacji, w której wkłady Zjednoczonego Królestwa na poczet niezaspokojonych zobowiązań (RAL) do 2021 r. zostaną zapisane w budżecie jako dochody ogólne, a więc zostaną zaliczone na poczet pułapu zasobów własnych, podczas gdy pułap ten będzie obliczany na podstawie DNB UE-27, innymi słowy, bez Zjednoczonego Królestwa, po wystąpieniu tego kraju z UE; jest przeciwnego zdania, tzn. uważa, że wkłady Zjednoczonego Królestwa powinny być obliczane poza pułapem zasobów własnych;
47.
zwraca uwagę na fakt, że unia celna jest jednym ważnym źródłem zdolności finansowej Unii; podkreśla w tym kontekście potrzebę zharmonizowania kontroli celnych i zarządzania cłami w całej Unii w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom szkodzącym interesom finansowym UE oraz ich zwalczania;
48.
wzywa do prawdziwej walki z uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania, wraz z wprowadzeniem odstraszających sankcji, w odniesieniu do rajów podatkowych oraz podmiotów umożliwiających lub wspierających taką działalność, w szczególności, i jako pierwszy krok, podmiotów działających na kontynencie europejskim; uważa, że państwa członkowskie powinny współpracować poprzez ustanowienie skoordynowanego systemu monitorowania przepływu kapitału w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania oraz prania pieniędzy;
49.
jest zdania, że skuteczna walka z korupcją i oszustwami podatkowymi, jakich dopuszczają się przedsiębiorstwa wielonarodowe i najzamożniejsze osoby, umożliwiłaby zwrot do budżetów krajowych państw członkowskich kwoty, którą Komisja szacuje na bilion euro rocznie, oraz że w tym względzie doszło do poważnego deficytu działań ze strony Unii Europejskiej;
50.
zdecydowanie popiera przedstawienie przez Komisję wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2018)0327); przypomina, że Parlament musi wyrazić zgodę na to rozporządzenie; przypomina, że rozporządzenie to stanowi integralną część pakietu dotyczącego zasobów własnych, przedstawionego przez Komisję, i oczekuje, że Rada zajmie się kwestią czterech powiązanych tekstów dotyczących zasobów własnych w ramach jednego pakietu wraz z wieloletnimi ramami finansowymi;
D.
ZMIANY WE WNIOSKU DOTYCZĄCYM ROZPORZĄDZENIA OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE NA LATA 2021-2027
51.
uważa, że we wniosku dotyczącym rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 20212027 należy wprowadzić następujące zmiany:

Zmiana 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(1) Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przewidywalności przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji średnioterminowych, okres obowiązywania wieloletnich ram finansowych (WRF) należy określić na siedem lat począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.(1) Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przewidywalności przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji średnioterminowych, jak również konieczność zapewnienia legitymacji demokratycznej i rozliczalności, okres obowiązywania tych wieloletnich ram finansowych (WRF) należy określić na siedem lat począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. z myślą o późniejszym przejściu na okres "pięć plus pięć lat", który byłby dostosowany do cyklu politycznego Parlamentu Europejskiego i Komisji.

Zmiana 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(2) Roczne pułapy środków na zobowiązania według kategorii wydatków oraz roczne pułapy środków na płatności określone przepisami WRF muszą być zgodne z mającymi zastosowanie pułapami zobowiązań i zasobów własnych, określonymi zgodnie z decyzją Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej przyjętą zgodnie z art. 311 TFUE akapit trzeci.(2) W wieloletnich ramach finansowych należy ustalić roczne pułapy środków na zobowiązania według kategorii wydatków oraz roczne pułapy środków na płatności, aby zapewnić rozwój wydatków unijnych w uporządkowany sposób i w granicach zasobów własnych, a jednocześnie zadbać o to, by Unia mogła pozyskiwać środki niezbędne do realizacji swoich celów i prowadzenia polityki zgodnie z art. 311 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a także by mogła wypełniać zobowiązania wobec stron trzecich zgodnie z art. 323 TFUE.

Zmiana 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(2a) Poziom pułapów powinien zostać ustalony na podstawie kwot niezbędnych do finansowania i funkcjonowania unijnych programów i polityk, a także na podstawie wymaganych marginesów, które należy udostępnić na potrzeby dostosowań do przyszłych potrzeb. Ponadto pułapy płatności powinny uwzględniać dużą kwotę zobowiązań pozostających do spłaty przewidzianych na koniec 2020 r. Kwoty określone w niniejszym rozporządzeniu oraz w aktach podstawowych dotyczących programów na lata 2021-2027 powinny zostać uzgodnione w cenach z 2018 r. oraz, dla uproszczenia i w celu zapewnienia przewidywalności, dostosowane na podstawie stałego deflatora w wysokości 2 % rocznie.

Zmiana 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(3) Jeżeli konieczne jest uruchomienie gwarancji udzielonych w ramach budżetu ogólnego Unii w odniesieniu do pomocy finansowej na rzecz państw członkowskich zatwierdzonej zgodnie z art. [208 ust. 1] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr [xxx/201x] r. ("rozporządzenie finansowe"), niezbędną kwotę należy uruchomić poza pułapami środków na zobowiązania i środków na płatności określonymi w WRF, przestrzegając jednocześnie pułapu zasobów własnych.(3) Jeżeli konieczne jest uruchomienie gwarancji udzielonych w ramach budżetu ogólnego Unii w odniesieniu do pomocy finansowej na rzecz państw członkowskich zatwierdzonej zgodnie z art. [208 ust. 1] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr [xxx/201x] r. ("rozporządzenie finansowe"), niezbędną kwotę należy uruchomić poza pułapami środków na zobowiązania i środków na płatności określonymi w WRF i dlatego należy ją uwzględnić podczas ustalania pułapu zasobów własnych.

Zmiana 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(4) W WRF nie należy uwzględniać pozycji budżetu finansowanych z dochodów przeznaczonych na określony cel w rozumieniu rozporządzenia finansowego.(4) Dochodów przeznaczonych na określony cel w rozumieniu rozporządzenia finansowego, finansujących pozycje budżetu, nie należy uwzględniać w odniesieniu do pułapów WRF, natomiast należy przedstawiać wszelkie dostępne informacje, zachowując pełną przejrzystość w trakcie procedury przyjmowania budżetu rocznego i jego wykonywania.

Zmiana 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(6) Należy wprowadzić określoną i jak największą możliwą elastyczność, aby umożliwić Unii wypełnianie jej zobowiązań zgodnie z art. 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).(6) Należy w ramach WRF zapewnić maksymalną elastyczność, aby w szczególności zagwarantować, że Unia będzie mogła wypełniać zobowiązania zgodnie z art. 311 i art. 323 TFUE.

Zmiana 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(7)Następujące instrumenty szczególne są niezbędne, by umożliwić Unii podejmowanie działań w określonych nieprzewidzianych okolicznościach lub aby umożliwić finansowanie jasno określonych wydatków, których nie można sfinansować w ramach pułapów dostępnych dla jednego działu lub kilku działów określonych w WRF, tak by zapewnić sprawny przebieg procedury budżetowej: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, rezerwa na pomoc nadzwyczajną, łączny margines na zobowiązania ("rezerwa Unii"), instrument elastyczności i margines na nieprzewidziane wydatki. Rezerwa na pomoc nadzwyczajną nie ma na celu łagodzenia konsekwencji kryzysów związanych z rynkiem, które mają wpływ na produkcję lub dystrybucję rolną. Należy zatem wprowadzić szczegółowy przepis, w którym przewidziana będzie możliwość zapisania w budżecie poza pułapami określonymi w WRF środków na zobowiązania i odpowiadających im środków na płatności, gdy konieczne będzie skorzystanie z instrumentów szczególnych.(7)Następujące instrumenty szczególne są niezbędne, by umożliwić Unii reakcję na określone nieprzewidziane okoliczności lub aby umożliwić finansowanie wyraźnie określonych wydatków, których nie można byłoby sfinansować w ramach pułapów dostępnych dla jednego lub kilku działów określonych w ramach finansowych, usprawniając tym samym przebieg corocznej procedury budżetowej: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, rezerwa na pomoc nadzwyczajną, łączny margines na zobowiązania ("rezerwa Unii na zobowiązania"), instrument elastyczności i margines na nieprzewidziane wydatki. Należy zatem wprowadzić szczegółowy przepis, w którym przewidziana będzie możliwość zapisania w budżecie poza pułapami określonymi w WRF środków na zobowiązania i odpowiadających im środków na płatności, gdy konieczne będzie skorzystanie z instrumentów szczególnych.

Zmiana 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(7a) W szczególności, o ile Unia i jej państwa członkowskie powinny dokładać wszelkich starań, by zapewnić skuteczne wykonywanie zobowiązań zatwierdzonych przez władzę budżetową zgodnie z ich pierwotnym celem, możliwe powinno być uruchomienie środków na zobowiązania, które nie zostały zrealizowane lub zostały anulowane, za pośrednictwem rezerwy Unii na zobowiązania, pod warunkiem że dla beneficjentów nie będzie to sposobem na obchodzenie odpowiednich zasad dotyczących anulowania zobowiązań.

Zmiana 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(9) Należy określić zasady na wypadek innych sytuacji, które mogą wymagać dostosowania WRF. Dostosowania te mogą być związane z przyjęciem z opóźnieniem nowych zasad lub programów objętych zarządzaniem dzielonym lub ze środkami związanymi z należytym zarządzaniem gospodarczym lub ochroną budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, przyjętymi zgodnie z odpowiednimi aktami podstawowymi.(9) Należy określić zasady na wypadek innych sytuacji, które mogą wymagać dostosowania WRF. Dostosowania te mogą być związane z przyjęciem z opóźnieniem nowych zasad lub programów objętych zarządzaniem dzielonym lub ze środkami zawieszającymi zobowiązania budżetowe zgodnie z odpowiednimi aktami podstawowymi.

Zmiana 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(10) Konieczne jest przeprowadzenie przeglądu funkcjonowania WRF w połowie okresu ich wdrażania. Wyniki tego przeglądu należy uwzględnić w ewentualnej rewizji niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do pozostałych lat obowiązywania WRF.(10) W celu uwzględnienia nowych strategii politycznych i nowych priorytetów należy zrewidować WRF w połowie okresu na podstawie przeglądu funkcjonowania i wdrażania WRF, który powinien zawierać także sprawozdanie określające metody praktycznego wdrożenia ram finansowych obejmujących okres "pięć plus pięć lat".

Zmiana 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(10a) Aby Unia wywiązała się z zobowiązania w zakresie prekursorstwa we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym również celu dotyczącego równouprawnienia płci, rewizję WRF należy przygotować z uwzględnieniem postępów poczynionych we wdrażaniu wszystkich strategii politycznych oraz inicjatyw UE objętych WRF na lata 2021-2027, mierzonych przy wykorzystaniu wskaźników skuteczności działania opracowanych przez Komisję, a także postępów w zakresie uwzględniania problematyki płci we wszystkich działaniach UE. Przegląd WRF przygotowuje się również z uwzględnieniem postępów w osiąganiu ogólnego celu, jakim jest przeznaczanie 25 % środków UE na cele klimatyczne w ramach wydatków UE w okresie obowiązywania WRF na lata 2021-2027, oraz celu w zakresie wydatków związanych ze zmianą klimatu na poziomie 30 %, który ma zostać osiągnięty jak najszybciej, jednak nie później niż do 2027 r., przy czym podstawą pomiaru mają być zmienione wskaźniki skuteczności działania umożliwiające rozróżnienie między łagodzeniem skutków zmiany klimatu a dostosowywaniem się do niej. W ramach przeglądu, we współpracy z zainteresowanymi podmiotami na szczeblu krajowym i lokalnym, należy również ocenić, czy przyjęte środki upraszczające rzeczywiście doprowadziły do ograniczenia obciążeń biurokratycznych dla beneficjentów podczas realizacji programów.

Zmiana 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(12a) Wszystkie wydatki na szczeblu Unii przeznaczone na wdrażanie unijnych strategii politycznych na podstawie traktatów stanowią wydatki Unii do celów art. 310 ust. 1 TFUE i dlatego należy je zapisać w budżecie Unii zgodnie z procedurą budżetową ustanowioną w art. 314 TFUE, zapewniając w ten sposób poszanowanie podstawowych zasad demokratycznej reprezentacji obywateli w podejmowaniu decyzji, nadzór parlamentarny nad finansami publicznymi i przejrzystość podejmowania decyzji. Pułapy określone w WRF nie mogą utrudniać finansowania celów politycznych Unii z budżetu unijnego. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie możliwości skorygowania WRF w górę za każdym razem, kiedy będzie to potrzebne, aby ułatwić finansowanie unijnych strategii politycznych, w szczególności nowych celów politycznych, bez uciekania się do międzyrządowych lub quasi-międzyrządowych metod finansowania.

Zmiana 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(13) Konieczne jest również wprowadzenie przepisów dotyczących szczegółowych zasad postępowania w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych, których czas realizacji znacznie przekracza wyznaczony okres obowiązywania WRF. Konieczne jest wyznaczenie maksymalnych kwot wkładu z budżetu ogólnego Unii w te projekty, co pozwoli zapewnić, by nie miały one żadnego wpływu na inne projekty finansowane z tego budżetu.(13) Konieczne jest również wprowadzenie przepisów dotyczących szczegółowych zasad postępowania w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych, których czas realizacji znacznie przekracza wyznaczony okres obowiązywania WRF. Finansowanie owych dużych projektów, które mają strategiczne znaczenie dla Unii, musi być zagwarantowane z budżetu ogólnego Unii, ale konieczne jest wyznaczenie maksymalnych kwot wkładu z budżetu ogólnego Unii w te projekty, dzięki czemu ewentualne przekroczenie kosztów nie będzie miało wpływu na inne projekty finansowane z tego budżetu.

Zmiana 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(14) Konieczne jest wprowadzenie przepisów określających ogólne zasady współpracy międzyinstytucjonalnej w procedurze budżetowej.(14) Konieczne jest wprowadzenie przepisów określających ogólne zasady w zakresie przejrzystości i współpracy międzyinstytucjonalnej w procedurze budżetowej przy poszanowaniu uprawnień budżetowych instytucji, wynikających z traktatów, w trosce o to, aby decyzje budżetowe podejmowano w jak najbardziej otwarty sposób i jak najbliżej obywateli, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 10 ust. 3 TUE, oraz by procedura budżetowa przebiegała sprawnie, jak przewiduje art. 312 ust. 3 akapit drugi TFUE.

Zmiana 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
(15) Komisja powinna przedstawić wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych przed dniem 1 lipca 2025 r., by umożliwić instytucjom przyjęcie go z wystarczającym wyprzedzeniem przed wejściem w życie kolejnych wieloletnich ram finansowych. Zgodnie z art. 312 ust. 4 TFUE pułapy dotyczące ostatniego roku określone w niniejszym rozporządzeniu mają w dalszym ciągu zastosowanie, gdyby nowe ramy finansowe nie zostały przyjęte przed końcem okresu obowiązywania WRF określonych w niniejszym rozporządzeniu,(15) Komisja powinna przedstawić wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych przed dniem 1 lipca 2025 r. Takie ramy czasowe dadzą nowo powołanej Komisji czas niezbędny do przygotowania wniosków i umożliwią Parlamentowi Europejskiemu powołanemu w wyniku wyborów w 2024 r. przedstawienie własnego stanowiska w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres po 2027 r. Umożliwią one również instytucjom przyjęcie go z wystarczającym wyprzedzeniem przed wejściem w życie kolejnych wieloletnich ram finansowych. Zgodnie z art. 312 ust. 4 TFUE pułapy dotyczące ostatniego roku określone w niniejszym rozporządzeniu mają w dalszym ciągu zastosowanie, gdyby nowe ramy finansowe nie zostały przyjęte przed końcem okresu obowiązywania WRF określonych w niniejszym rozporządzeniu,

Zmiana 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 1 - artykuł 3 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Przestrzeganie pułapu zasobów własnychPowiązanie z zasobami własnymi

Zmiana 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 1 - artykuł 3 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
4. W każdym roku w okresie objętym WRF obowiązuje zasada, że wymagana łączna kwota środków na płatności, po rocznym dostosowaniu i z uwzględnieniem wszelkich innych dostosowań i rewizji, jak również zastosowania art. 2 ust. 2 i 3, nie może skutkować taką stawką poboru zasobów własnych, która przekraczałaby pułap zasobów własnych określony zgodnie z obowiązującą decyzją Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej przyjętą zgodnie z art. 311 akapit trzeci TFUE (decyzja w sprawie zasobów własnych).4. W każdym roku w okresie objętym WRF obowiązuje zasada, że wymagana łączna kwota środków na płatności, po rocznym dostosowaniu i z uwzględnieniem wszelkich innych dostosowań i rewizji, jak również zastosowania art. 2 ust. 2 i 3, nie może skutkować taką stawką poboru zasobów własnych, która przekraczałaby limity zasobów własnych Unii, bez uszczerbku dla obowiązku Unii dotyczącego pozyskania środków koniecznych do osiągania celów i prowadzenia polityki zgodnie z art. 311 akapit pierwszy TFUE, a także obowiązku zadbania przez instytucje o to, by dostępne były środki finansowe umożliwiające Unii wypełnianie obowiązków prawnych wobec stron trzecich zgodnie z art. 323 TFUE.

Zmiana 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 1 - artykuł 3 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
5. W razie potrzeby pułapy określone w WRF obniża się, aby zapewnić przestrzeganie pułapu zasobów własnych określonego zgodnie z obowiązującą decyzją w sprawie zasobów własnych.skreśla się

Zmiana 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 2 - artykuł 5 - ustęp 4

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
4. Z zastrzeżeniem przepisów art. 6, 7 i 8, w stosunku do danego roku, nie można dokonywać żadnych dalszych dostosowań technicznych ani w ciągu tego roku, ani na zasadzie ex post w latach kolejnych.skreśla się

Zmiana 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 2 - artykuł 7 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Dostosowania dotyczące środków związanych z należytym zarządzaniem gospodarczym lub z ochroną budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskichDostosowania dotyczące środków zawieszających zobowiązania budżetowe

Zmiana 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 2 - artykuł 7

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
W razie zniesienia, zgodnie z odpowiednimi aktami podstawowymi, środków zawieszających zobowiązania budżetowe dotyczące funduszy Unii w kontekście środków związanych z należytym zarządzaniem gospodarczym lub z ochroną budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, kwoty odpowiadające zawieszonym zobowiązaniom zostają przeniesione na kolejne lata, a odpowiednie pułapy WRF zostają odpowiednio dostosowane. Zawieszone zobowiązania z roku n nie mogą zostać ponownie zapisanie w budżecie później niż w roku n+2.W razie zniesienia, zgodnie z odpowiednimi aktami podstawowymi, środków zawieszających zobowiązania budżetowe, odpowiednie kwoty zostają przeniesione na kolejne lata, a odpowiednie pułapy WRF odpowiednio dostosowane. Zawieszone zobowiązania z roku n nie mogą zostać ponownie zapisanie w budżecie później niż w roku n+2. Od roku n+3 kwotę równoważną zawieszonym zobowiązaniom zapisuje się w rezerwie Unii na zobowiązania, przewidzianej w art. 12.

Zmiana 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 - artykuł 10 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
1. Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, którego cele i zakres zostały określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002, nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 600 mln EUR (w cenach z 2018 r.). W dniu 1 października każdego roku co najmniej jedna czwarta tej rocznej kwoty powinna pozostać dostępna na zaspokojenie potrzeb, które mogą powstać do końca roku. Część rocznej kwoty, która nie została wykorzystana w roku n, może zostać wykorzystana do roku n+1. W pierwszej kolejności wykorzystuje się część rocznej kwoty wynikającą z roku poprzedniego. Ta część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+1, wygasa.1. Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej mają zapewnić pomoc finansową w razie wystąpienia poważnych klęsk żywiołowych na terenie państwa członkowskiego lub państwa kandydującego, zgodnie z definicją w odpowiednim akcie podstawowym, i nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 1 000 mln EUR (w cenach z 2018 r.). W dniu 1 października każdego roku co najmniej jedna czwarta tej rocznej kwoty powinna pozostać dostępna na zaspokojenie potrzeb, które mogą powstać do końca roku. Część rocznej kwoty, która nie została wykorzystana w roku n, może zostać wykorzystana do roku n+1. W pierwszej kolejności wykorzystuje się część rocznej kwoty wynikającą z roku poprzedniego. Ta część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+1, wygasa.

Zmiana 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 - artykuł 10 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
1a. Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zapisuje się w budżecie ogólnym Unii jako rezerwę.

Zmiana 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 - artykuł 11 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
2. Roczną kwotę rezerwy ustala się na 600 mln EUR (w cenach z 2018 r.) i zgodnie z rozporządzeniem finansowym można ją wykorzystywać do roku n+1. Rezerwa ta zostaje zapisana w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa. W pierwszej kolejności wykorzystuje się część rocznej kwoty wynikającą z roku poprzedniego. Ta część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+1, wygasa. W dniu 1 października każdego roku co najmniej jedna czwarta rocznej kwoty na rok n powinna pozostać dostępna na zaspokojenie potrzeb, które mogą powstać do końca roku. Odpowiednio na operacje wewnętrzne i zewnętrzne można uruchomić nie więcej niż połowę kwoty dostępnej do dnia 30 września każdego roku. Od dnia 1 października pozostała część dostępnej kwoty może zostać uruchomiona na operacje wewnętrzne lub zewnętrzne, aby zaspokoić potrzeby, które mogą powstać do końca roku.2. Roczną kwotę rezerwy na pomoc nadzwyczajną ustala się na 1 000 mln EUR (w cenach z 2018 r.) i zgodnie z rozporządzeniem finansowym można ją wykorzystywać do roku n+1. Rezerwa ta zostaje zapisana w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa. W pierwszej kolejności wykorzystuje się część rocznej kwoty wynikającą z roku poprzedniego. Ta część rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+1, wygasa. W dniu 1 października każdego roku co najmniej 150 mln EUR (w cenach z 2018 r.) z rocznej kwoty na rok n pozostaje dostępne na zaspokojenie potrzeb, które mogą powstać do końca roku. Odpowiednio na operacje wewnętrzne i zewnętrzne można uruchomić nie więcej niż połowę kwoty dostępnej do dnia 30 września każdego roku. Od dnia 1 października pozostała część dostępnej kwoty może zostać uruchomiona na operacje wewnętrzne lub zewnętrzne, aby zaspokoić potrzeby, które mogą powstać do końca roku.

Zmiana 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 - artykuł 12 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Łączny margines na zobowiązania ("rezerwa Unii")Łączny margines na zobowiązania ("rezerwa Unii na zobowiązania")

Zmiana 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 - artykuł 12 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
1. Łączny margines na zobowiązania ("rezerwa Unii"), który ma zostać udostępniony poza pułapami określonymi w WRF na lata 2022-2027, obejmuje, co następuje:1. Łączny margines na zobowiązania ("rezerwa Unii na zobowiązania"), który ma zostać udostępniony poza pułapami określonymi w WRF na lata 2021-2027, obejmuje, co następuje:
a) marginesy pozostawione poniżej pułapów zobowiązań określonych w WRF na rok n-1;a) marginesy pozostawione poniżej pułapów zobowiązań określonych w WRF na poprzednie lata;
b) od 2023 r., oprócz marginesów, o których mowa w lit. a), kwotę równoważną umorzeniom środków dokonanym w trakcie roku n-2, z zastrzeżeniem art. [15] rozporządzenia finansowego.aa) niezrealizowane środki na zobowiązania z roku n-1;

b) kwotę równoważną umorzeniom środków dokonanym w trakcie roku n-2, z zastrzeżeniem art. [15] rozporządzenia finansowego;

ba) kwotę równoważną kwocie zawieszonych zobowiązań z roku n-3, których nie można już zapisać w budżecie zgodnie z art. 7;
bb) kwotę równoważną kwocie dochodów pochodzących z grzywien i kar.

Zmiana 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 - artykuł 12 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
2. Łączny margines na zobowiązania ("rezerwa Unii") lub jego część mogą zostać uruchomione przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej przewidzianej w art. 314 TFUE.2. Łączny margines na zobowiązania ("rezerwa Unii na zobowiązania") lub jego część mogą zostać uruchomione przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej przewidzianej w art. 314 TFUE. Marginesy z roku n mogą zostać uruchomione w roku n oraz n+1 za pośrednictwem rezerwy Unii na zobowiązania, pod warunkiem że nie stoi to w sprzeczności z oczekiwanymi lub planowanymi budżetami korygującymi.

Zmiana 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 - artykuł 12 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
3a. Na koniec 2027 r. kwoty, które nadal są dostępne w ramach rezerwy Unii na zobowiązania, przenosi się na następne WRF do 2030 r.

Zmiana 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 - artykuł 13 - akapit 1

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Instrument elastyczności może być wykorzystywany na finansowanie w danym roku budżetowym i do wskazanej wysokości precyzyjnie określonych wydatków, których nie można było pokryć w ramach pułapów dostępnych w ramach co najmniej jednego innego działu. Z zastrzeżeniem akapitu drugiego pułap rocznej kwoty dostępnej na instrument elastyczności wyznacza się na 1 000 000 000 EUR (w cenach z 2018 r.).Instrument elastyczności może zostać wykorzystany na sfinansowanie w danym roku budżetowym i do wskazanej wysokości precyzyjnie określonych wydatków, których nie można było pokryć w ramach pułapów dostępnych w co najmniej jednym innym dziale bądź w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i rezerwy na pomoc nadzwyczajną. Z zastrzeżeniem akapitu drugiego pułap rocznej kwoty dostępnej na instrument elastyczności wyznacza się na 2 000 mln EUR (w cenach z 2018 r.).

Zmiana 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 - artykuł 14 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
1. Margines na nieprzewidziane wydatki, odpowiadający maksymalnie 0,03 % dochodu narodowego brutto Unii, ustanawia się poza pułapami WRF; ma to być ostateczny instrument umożliwiający działanie w nieprzewidzianych okolicznościach. Może on zostać uruchomiony wyłącznie w odniesieniu do budżetu korygującego lub budżetu rocznego.1. Margines na nieprzewidziane wydatki, odpowiadający maksymalnie 0,05 % dochodu narodowego brutto Unii, ustanawia się poza pułapami WRF; ma to być ostateczny instrument umożliwiający działanie w nieprzewidzianych okolicznościach. Może on zostać uruchomiony wyłącznie w odniesieniu do budżetu korygującego lub budżetu rocznego. Może zostać uruchomiony w przypadku środków na zobowiązania i płatności lub tylko środków na płatności.

Zmiana 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 - artykuł 14 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
2. Kwota wykorzystywana z marginesu na nieprzewidziane wydatki w każdym roku nie może przekraczać maksymalnej kwoty przewidzianej w rocznym dostosowaniu technicznym WRF i jest zgodna z pułapem zasobów własnych.2. Kwota wykorzystywana z marginesu na nieprzewidziane wydatki w każdym roku nie może przekraczać maksymalnej kwoty przewidzianej w rocznym dostosowaniu technicznym WRF.

Zmiana 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 - artykuł 14 - ustęp 3

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
3. Kwoty udostępniane dzięki uruchomieniu marginesu na nieprzewidziane wydatki są w pełni kompensowane w marginesach co najmniej jednego działu WRF na bieżący rok budżetowy lub kolejne lata budżetowe.skreśla się

Zmiana 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 - artykuł 14 - ustęp 4

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
4. Kwot kompensowanych zgodnie z ust. 3 nie uruchamia się w kontekście WRF. Skorzystanie z marginesu na nieprzewidziane wydatki nie może powodować przekroczenia łącznych kwot pułapów środków na zobowiązania i środków na płatności określonych w WRF na bieżący rok budżetowy i kolejne lata budżetowe.skreśla się

Zmiana 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 4 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Przegląd i rewizja WRFRewizje

Zmiana 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 4 - artykuł 15 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
1. Z zastrzeżeniem przepisów art. 3 ust. 2, art. 16-20 oraz art. 24, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności WRF mogą zostać poddane rewizji przy zachowaniu zgodności z pułapem zasobów własnych określonym zgodnie z obowiązującą decyzją w sprawie zasobów własnych.1. Z zastrzeżeniem przepisów art. 3 ust. 2, art. 16-20 oraz art. 24 odpowiednie pułapy WRF należy skorygować w górę w przypadku, gdy będzie to niezbędne, by ułatwić finansowanie unijnych strategii politycznych, w szczególności nowych celów politycznych, jeśli w przeciwnej sytuacji konieczne byłoby ustanowienie dodatkowych międzyrządowych lub quasi-mię- dzyrządowych metod finansowania, które prowadziłyby do obejścia procedury budżetowej określonej w art. 314 TFUE.

Zmiana 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 4 - artykuł 15 - ustęp 3

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
3. W przypadku każdego wniosku dotyczącego rewizji WRF zgodnie z ust. 1 analizuje się możliwości realokacji wydatków pomiędzy programami wchodzącymi w zakres działu, którego dotyczy rewizja, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego niepełnego wykorzystania środków.skreśla się

Zmiana 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 4 - artykuł 16 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Śródokresowy przegląd WRFŚródokresowa rewizja WRF

Zmiana 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 4 - artykuł 16

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Przed dniem 1 stycznia 2024 r. Komisja przedstawia przegląd funkcjonowania WRF. Przeglądowi towarzyszą w stosownych przypadkach odpowiednie wnioski.Przed dniem 1 lipca 2023 r. Komisja przedstawia wniosek ustawodawczy dotyczący przeglądu niniejszego rozporządzenia zgodnie z procedurami określonymi w TFUE na podstawie przeglądu funkcjonowania WRF. Bez uszczerbku dla art. 6 niniejszego rozporządzenia pule środków finansowych wcześniej przydzielone poszczególnym krajom nie zostaną zmniejszone w drodze takiego przeglądu.

Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem oceny:

- postępów w realizacji ogólnego celu, jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków UE na cele związane ze zmianą klimatu w okresie WRF 2021-2027 oraz jak najszybszego osiągnięcia celu 30 % rocznych wydatków;

- włączenia w główny nurt celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ;

- uwzględnienia aspektu płci w budżecie Unii (sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci)

- wpływu środków upraszczających na zmniejszenie biurokracji dla beneficjentów przy realizacji programów finansowych, które mają być realizowane w porozumieniu z zainteresowanymi stronami;

Zmiana 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 4 - artykuł 17

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Powiadamiając Parlament Europejski i Radę o wynikach dostosowań technicznych WRF, Komisja przedstawia w stosownych przypadkach wszelkie wnioski w sprawie rewizji łącznej kwoty środków na płatności, jakie uzna za konieczne, w świetle wykonania, celem zapewnienia należytego zarządzania rocznymi pułapami płatności oraz, w szczególności, ich należytego rozłożenia w czasie w odniesieniu do środków na zobowiązania.Powiadamiając Parlament Europejski i Radę o wynikach dostosowań technicznych WRF, lub w przypadku gdy pułapy płatności mogą uniemożliwiać dotrzymywanie przez Unię zobowiązań prawnych, Komisja przedstawia wszelkie wnioski w sprawie rewizji łącznej kwoty środków na płatności, jakie uzna za konieczne, w świetle wykonania, celem zapewnienia należytego zarządzania rocznymi pułapami płatności oraz, w szczególności, ich należytego rozłożenia w czasie w odniesieniu do środków na zobowiązania.

Zmiana 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 5 - artykuł 21 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
1. W ramach budżetu ogólnego Unii na lata 2021-2027 udostępnia się maksymalną kwotę w wysokości 14 196 mln EUR (w cenach z 2018 r.) na potrzeby dużych projektów realizowanych na podstawie [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady XXXX/XX - Program kosmiczny].1. W ramach budżetu ogólnego Unii na lata 2021-2027 udostępnia się maksymalną kwotę wspólnie na europejskie programy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) oraz program Copernicus (europejski program obserwacji Ziemi). Tę maksymalną kwotę ustala się na poziomie 15 % powyżej kwot szacunkowych ustalonych na potrzeby obu dużych projektów realizowanych na podstawie [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady XXXX/XX - Program kosmiczny]. Każde zwiększenie w ramach tej maksymalnej kwoty finansowane jest z marginesów lub specjalnych instrumentów i nie skutkuje redukcjami w innych programach i projektach.

Zmiana 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 5 - artykuł 21 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
2a. Jeśli pojawią się dodatkowe potrzeby finansowania z budżetu unijnego dużych projektów, o których mowa powyżej, Komisja proponuje odpowiednią rewizję pułapów WRF.

Zmiana 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 6 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Współpraca międzyinstytucjonalna w procedurze budżetowejPrzejrzystość i współpraca międzyinstytucjonalna w procedurze budżetowej

Zmiana 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 6 - artykuł 22

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Współpraca międzyinstytucjonalna w procedurze budżetowejPrzejrzystość i współpraca międzyinstytucjonalna w procedurze budżetowej

Zmiana 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 6 - artykuł 22 - ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Zarówno Parlament Europejski, jak i Rada są reprezentowane przez członków danej instytucji podczas posiedzeń na szczeblu politycznym.

Zmiana 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 6 - artykuł 22 - ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Parlament Europejski i Rada, przyjmując stanowiska w sprawie projektu budżetu, odbywają posiedzenia jawne.

Zmiana 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 6 - artykuł 23

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Wszystkie wydatki i dochody Unii i Euratomu ujmuje się w budżecie ogólnym Unii zgodnie z art. [7] rozporządzenia finansowego, w tym wydatki wynikające z wszelkich stosownych decyzji podjętych jednomyślnie przez Radę po konsultacji z Parlamentem Europejskim, w ramach art. 332 TFUE.Wszystkie wydatki i dochody Unii i Euratomu ujmuje się w budżecie ogólnym Unii zgodnie z art. 310 ust. 1 TFUE, w tym wydatki wynikające z wszelkich stosownych decyzji podjętych jednomyślnie przez Radę po konsultacji z Parlamentem Europejskim, w ramach art. 332 TFUE.

Zmiana 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 7 - artykuł 24

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Komisja przedstawi wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych przed dniem 1 lipca 2025 r.Przed dniem 1 lipca 2023 r. wraz wnioskami dotyczącymi przeglądu śródokresowego Komisja przedstawia sprawozdanie określające metody praktycznego wdrożenia ram finansowych obejmujących okres "pięć plus pięć lat".
Komisja przedstawi wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych przed dniem 1 lipca 2025 r.
Jeżeli przed dniem 31 grudnia 2027 r. nie zostanie przyjęte rozporządzenie Rady określające nowe wieloletnie ramy finansowe, przedłuża się okres obowiązywania pułapów i innych przepisów dotyczących ostatniego roku objętego WRF do czasu przyjęcia rozporządzenia określającego nowe ramy finansowe. W przypadku przystąpienia nowego państwa członkowskiego do Unii Europejskiej po 2020 r. w razie potrzeby dokonuje się rewizji ram finansowych o przedłużonym okresie obowiązywania w celu uwzględnienia tego przystąpienia.
E.
ZMIANY WE WNIOSKU DOTYCZĄCYM POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO
52.
podkreśla, że w wyniku negocjacji i przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych we wniosku dotyczącym Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w zakresie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami należy wprowadzić następujące zmiany:

Zmiana 48

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego

Część A - punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
6a. Informacje dotyczące operacji nieujętych w budżecie ogólnym Unii oraz przewidywalnego rozwoju różnych kategorii zasobów własnych Unii są ujęte orientacyjnie w osobnych tabelach. Informacje te są corocznie aktualizowane i uwzględniane w dokumentach dołączanych do projektu budżetu.
Zmiana 49

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego

Sekcja A - punkt 7

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
7. Instytucje zapewniają, na potrzeby należytego zarządzania finansami, na ile to możliwe, w czasie trwania procedury budżetowej oraz w czasie przyjmowania budżetu, pozostawienie dostatecznych marginesów poniżej pułapów dla poszczególnych działów wieloletnich ram finansowych.7. Instytucje zapewniają, na potrzeby należytego zarządzania finansami, na ile to możliwe, w czasie trwania procedury budżetowej oraz w czasie przyjmowania budżetu, pozostawienie dostatecznych kwot w ramach marginesów poniżej pułapów dla poszczególnych działów wieloletnich ram finansowych lub w ramach dostępnych instrumentów szczególnych.
Zmiana 50

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego

Sekcja A - punkt 8

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Aktualizacja prognoz dotyczących środków na płatności po 2027 r.Aktualizacja prognoz dotyczących środków na płatności
8. W 2024 r. Komisja dokona aktualizacji prognoz dotyczących środków na płatności po 2027 r.8. Co roku Komisja dokona aktualizacji prognoz dotyczących środków na płatności do 2027 roku i po 2027 roku.
W aktualizacji tej uwzględnione zostaną wszystkie stosowne informacje, w tym rzeczywiste wykonanie przewidzianych w budżecie środków na zobowiązania oraz środków na płatności, jak również prognozy dotyczące wykonania. Obejmie ona także zasady opracowane w celu zapewnienia uporządkowanego kształtowania się środków na płatności względem środków na zobowiązania oraz prognoz wzrostu dochodu narodowego brutto Unii.W aktualizacji tej uwzględnione zostaną wszystkie stosowne informacje, w tym rzeczywiste wykonanie przewidzianych w budżecie środków na zobowiązania oraz środków na płatności, jak również prognozy dotyczące wykonania. Obejmie ona także zasady opracowane w celu zapewnienia uporządkowanego kształtowania się środków na płatności względem środków na zobowiązania oraz prognoz wzrostu dochodu narodowego brutto Unii.
Zmiana 51

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego

Sekcja B - punkt 9

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
9. Jeżeli spełnione są warunki uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji określone w odpowiednim akcie podstawowym, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący przesunięcia środków do odpowiednich linii budżetowych.

Przesunięcia związane z Funduszem Dostosowania do Globalizacji dokonywane są zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

9. Jeżeli spełnione są warunki uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji określone w odpowiednim akcie podstawowym, Komisja przedkłada wniosek o uruchomienie funduszu. Decyzja o uruchomieniu środków z Funduszu Dostosowania do Globalizacji jest podejmowana wspólnie przez Parlament Europejski i Radę.

Wraz z wnioskiem dotyczącym decyzji w sprawie uruchomienia Funduszu Dostosowania do Globalizacji Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący przesunięcia środków do odpowiednich linii budżetowych.

W razie braku porozumienia tę kwestię porusza się podczas kolejnych rozmów trójstronnych na temat budżetu.
Przesunięcia związane z Funduszem Dostosowania do Globalizacji dokonywane są zgodnie z rozporządzeniem finansowym.
Zmiana 52

Wniosek dotyczący

Porozumienia międzyinstytucjonalnego

Sekcja B - punkt 10

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
10. Jeżeli spełnione są warunki uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej określone w odpowiednim akcie podstawowym, Komisja przedkłada wniosek dotyczący odpowiedniego instrumentu budżetowego zgodnie z rozporządzeniem finansowym.10. Jeżeli spełnione są warunki uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej określone w odpowiednim akcie podstawowym, Komisja przedkłada wniosek o uruchomienie funduszu. Decyzja o uruchomieniu środków z Funduszu Solidarności jest podejmowana wspólnie przez Parlament Europejski i Radę.
Wraz z wnioskiem dotyczącym decyzji w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący przesunięcia środków do odpowiednich linii budżetowych.
W razie braku porozumienia tę kwestię porusza się podczas kolejnych rozmów trójstronnych na temat budżetu.
Przesunięcia związane z Funduszem Solidarności dokonywane są zgodnie z rozporządzeniem finansowym.
Zmiana 53

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego

Sekcja B - punkt 11

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
11. Gdy Komisja uzna, że konieczne jest uruchomienie rezerwy na pomoc nadzwyczajną, przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek o przesunięcie środków z rezerwy do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z rozporządzeniem finansowym.11. Gdy Komisja uzna, że konieczne jest uruchomienie rezerwy na pomoc nadzwyczajną, przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek o przesunięcie środków z rezerwy do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z rozporządzeniem finansowym.
W razie braku porozumienia tę kwestię porusza się podczas kolejnych rozmów trójstronnych na temat budżetu.
Zmiana 54

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego

Sekcja B - punkt 12

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Instrument elastycznościInstrument elastyczności
12. Komisja przedstawia wniosek dotyczący uruchomienia Instrumentu Elastyczności po zbadaniu wszelkich możliwości realokacji środków w ramach działu wymagającego dodatkowych wydatków.

We wniosku określone zostają potrzeby wymagające sfinansowania oraz kwota. Taki wniosek można przedłożyć w odniesieniu do projektu budżetu lub projektu budżetu korygującego.

Instrument Elastyczności może zostać uruchomiony przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej określonej w art. 314 TFUE.

12. Komisja przedstawia wniosek dotyczący uruchomienia Instrumentu Elastyczności po wyczerpaniu marginesów w ramach odpowiednich działów.

We wniosku określone zostają potrzeby wymagające sfinansowania oraz kwota.

Instrument Elastyczności może zostać uruchomiony przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej określonej w art. 314 TFUE.

Zmiana 55

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego

Sekcja B - punkt 13

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
13. Komisja, po przeprowadzeniu dogłębnej analizy wszystkich innych możliwości finansowania, przedkłada wniosek o uruchomienie całości lub części środków w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki. Taki wniosek można przedłożyć w odniesieniu do projektu budżetu lub projektu budżetu korygującego.

Margines na nieprzewidziane wydatki może zostać uruchomiony przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej określonej w art. 314 TFUE.

13. Komisja, po przeprowadzeniu dogłębnej analizy wszystkich innych możliwości finansowania, przedkłada wniosek o uruchomienie całości lub części środków w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki.

Margines na nieprzewidziane wydatki może zostać uruchomiony przez Parlament Europejski i Radę w ramach procedury budżetowej określonej w art. 314 TFUE.

Zmiana 56

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego

Sekcja A - punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
14a. Aby ułatwić przyjęcie nowych WRF lub ich rewizję oraz nadać skuteczność art. 312 ust. 5 TFUE, instytucje zwołują systematycznie posiedzenia, a mianowicie:
- spotkania przewodniczących określone w art. 324 traktatu,
- odprawy i składanie sprawozdań delegacji Parlamentu Europejskiego przez prezydencję Rady przed odnośnymi posiedzeniami Rady i po nich,
- nieformalne posiedzenia trójstronne w toku prac Rady mające na celu uwzględnienie opinii Parlamentu ujętych w dowolnym dokumencie przedstawionym przez prezydencję Rady,
- trójstronne rozmowy po przyjęciu przez Parlament i Radę ich odnośnych mandatów negocjacyjnych,
- obecność prezydencji Rady w odpowiedniej komisji parlamentarnej i zespołu negocjacyjnego Parlamentu w odpowiednim zespole Rady.
Parament i Rada przekazują sobie nawzajem wszelkie dostępne już dokumenty formalnie przyjęte w ich odpowiednich organach przygotowawczych lub formalnie przedłożone w ich imieniu.
Zmiana 57

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego

Część B - punkt 15 - tiret 2

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
- dochodów, wydatków, aktywów i zobowiązań Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF), Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) i innych ewentualnych mechanizmów tworzonych w przyszłości,- dochodów, wydatków, aktywów i zobowiązań Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF), Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) i innych ewentualnych mechanizmów tworzonych w przyszłości, które nie są finansowane za pośrednictwem budżetu unijnego, ale mają za zadanie wspieranie celów polityki Unii wynikających z traktatów,
Zmiana 58

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego

Część B - punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
15a. Dokonując przesunięć w sposób niezależny na podstawie art. 30 ust. 1 rozporządzenia finansowego, Komisja bezzwłocznie informuje władzę budżetową o szczegółowych powodach takich przesunięć. Jeśli Parlament lub Rada zgłoszą zastrzeżenie dotyczące przesunięcia w sposób niezależny, Komisja odnosi się do niego, w tym w razie konieczności wycofując przesunięcie.
Zmiana 59

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego

Część A - punkt 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
24a. Gdy w ramach procedury budżetowej władza budżetowa podejmuje decyzję o zwiększeniu konkretnych środków, Komisja nie kompensuje ich w kolejnych latach programowania finansowego, o ile nie zostanie do tego upoważniona przez tę władzę.
Zmiana 60

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego Załącznik

Część A - punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
1a. Każda z instytucji zobowiązuje się nie przekazywać do pozostałych instytucji żadnych niepilnych pozycji budżetowych, nie dokonywać przesunięć ani nie wysyłać żadnych powiadomień związanych z uaktywnieniem terminów podczas okresów przerw, by umożliwić tym instytucjom należyte wykonanie prerogatyw proceduralnych.
Służby instytucji informują się wzajemnie w odpowiednim czasie o terminach przerw w ich instytucjach.

Zmiana 61

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego Załącznik

Część B - punkt 2

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
2. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed przyjęciem projektu budżetu przez Komisję zwoływane są rozmowy trójstronne w celu omówienia ewentualnych priorytetów budżetu na kolejny rok budżetowy.2. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed przyjęciem projektu budżetu przez Komisję zwoływane są rozmowy trójstronne w celu omówienia ewentualnych priorytetów budżetu na kolejny rok budżetowy i wszelkich kwestii wynikających z wykonania budżetu w bieżącym roku finansowym.

Zmiana 62

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego Załącznik

Część C - punkt 8

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
8. W interesie lojalnej i należytej współpracy instytucjonalnej Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do utrzymywania regularnych i aktywnych kontaktów na wszystkich szczeblach, za pośrednictwem swoich negocjatorów, podczas całej procedury budżetowej, a w szczególności podczas okresu pojednawczego. Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do zapewniania terminowej i stałej wzajemnej wymiany właściwych informacji i dokumentów zarówno na szczeblu formalnym, jak i nieformalnym oraz do odbywania w razie potrzeby i we współpracy z Komisją posiedzeń technicznych lub informacyjnych podczas okresu pojednawczego. Komisja zapewnia terminowy i równy dostęp do informacji i dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.8. W interesie lojalnej i należytej współpracy instytucjonalnej Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do utrzymywania regularnych i aktywnych kontaktów na wszystkich szczeblach, za pośrednictwem swoich negocjatorów, podczas całej procedury budżetowej, a w szczególności podczas okresu pojednawczego. Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do zapewniania terminowej i stałej wzajemnej wymiany właściwych informacji i dokumentów zarówno na szczeblu formalnym, jak i nieformalnym, w szczególności poprzez przekazywanie sobie najszybciej jak to możliwe wszystkich dokumentów proceduralnych przyjmowanych przez ich odpowiednie organy przygotowawcze. Zobowiązują się ponadto do odbywania w razie potrzeby i we współpracy z Komisją posiedzeń technicznych lub informacyjnych podczas okresu pojednawczego. Komisja zapewnia terminowy i równy dostęp do informacji i dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Zmiana 63

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego Załącznik

Część D - punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
12a. Parlament Europejski i Rada, przyjmując stanowiska w sprawie projektu budżetu, odbywają posiedzenia jawne.

Zmiana 64

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego Załącznik

Część E - punkt 15

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
15. Parlament Europejski i Rada są reprezentowane w komitecie pojednawczym na właściwym szczeblu, co pozwala każdej delegacji na polityczne zobowiązanie jej instytucji i umożliwia czynienie rzeczywistych postępów w wypracowywaniu ostatecznego porozumienia.15. Zarówno Parlament Europejski, jak i Rada są reprezentowane w komitecie pojednawczym przez członków odpowiedniej instytucji, co pozwala każdej delegacji na polityczne zobowiązanie jej instytucji i umożliwia czynienie rzeczywistych postępów w wypracowywaniu ostatecznego porozumienia.

Zmiana 65

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego Załącznik

Część E - punkt 19

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
19. Daty posiedzeń komitetu pojednawczego oraz rozmów trójstronnych ustala się z wyprzedzeniem w drodze porozumienia między trzema instytucjami.19. Daty posiedzeń komitetu pojednawczego oraz rozmów trójstronnych ustala się z wyprzedzeniem w drodze porozumienia między trzema instytucjami. W okresie postępowania pojednawczego w miarę potrzeb można organizować dodatkowe posiedzenia, w tym na szczeblu technicznym.

Zmiana 66

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego Załącznik

Część E - punkt 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
21a. Aby w pełni wykorzystać 21-dniowy okres pojednawczy przewidziany w traktacie oraz umożliwić instytucjom dostosowanie ich stanowisk negocjacyjnych, Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do monitorowania stanu zaawansowania procedury pojednawczej na każdym posiedzeniu ich odpowiednich organów przygotowawczych przez cały czas trwania wyżej wymienionego okresu oraz nie pozostawiają otwartych kwestii do jego ostatnich dni.

Zmiana 67

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego Załącznik

Część G - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
Część G. Zobowiązania pozostające do realizacjiCzęść G. Wykonanie budżetu, płatności i zobowiązania pozostające do spłaty (z fr. RAL)

Zmiana 68

Wniosek dotyczący Porozumienia międzyinstytucjonalnego Załącznik

Część G - punkt 36

Tekst proponowany przez KomisjęZmiana
36. Z uwagi na potrzebę zapewnienia systematycznej progresji całkowitych środków na płatności względem środków na zobowiązania, tak aby uniknąć wszelkich nieprawidłowych przeniesień zobowiązań pozostających do realizacji na kolejny rok, Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają, że będą ściśle monitorować poziom zobowiązań pozostających do realizacji, aby ograniczyć ryzyko utrudniania realizacji programów Unii z powodu braku środków na płatności pod koniec obowiązywania wieloletnich ram finansowych.

Aby zapewnić kontrolowalny poziom i profil płatności we wszystkich działach, zasady dotyczące umorzeń stosuje się ściśle w odniesieniu do wszystkich działów, w szczególności zasady dotyczące umorzeń automatycznych.

Podczas procedury budżetowej instytucje regularnie spotykają się, by wspólnie ocenić aktualną sytuację i prognozy wykonania budżetu w danym roku i w kolejnych latach. Spotkania takie przybierają formę specjalnych międzyinstytucjonalnych posiedzeń na właściwym szczeblu, przed którymi Komisja przedstawia szczegółowo aktualną sytuację, w podziale na poszczególne fundusze i państwa członkowskie, dotyczącą realizacji płatności, otrzymanych wniosków o zwrot kosztów i zmienionych prognoz. W szczególności, by zapewnić możliwość wypełniania przez Unię jej obowiązków finansowych wynikających z istniejących i przyszłych zobowiązań w latach 20212027 zgodnie z art. 323 TFUE, Parlament Europejski i Rada analizują i omawiają szacunki Komisji dotyczące wymaganego poziomu środków na płatności.

36. Z uwagi na potrzebę zapewnienia systematycznej progresji całkowitych środków na płatności względem środków na zobowiązania, tak aby uniknąć wszelkich nieprawidłowych przesunięć zobowiązań pozostających do realizacji na kolejny rok, Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają, że będą ściśle monitorować prognozy dotyczące płatności i poziom zobowiązań pozostających do realizacji, aby ograniczyć ryzyko utrudniania realizacji programów Unii z powodu braku środków na płatności pod koniec obowiązywania wieloletnich ram finansowych.

Podczas procedury budżetowej instytucje regularnie spotykają się, by wspólnie ocenić aktualną sytuację i prognozy wykonania budżetu w danym roku i w kolejnych latach. Spotkania takie przybierają formę specjalnych międzyinstytucjonalnych posiedzeń na właściwym szczeblu, przed którymi Komisja przedstawia szczegółowo aktualną sytuację, w podziale na poszczególne fundusze i państwa członkowskie, dotyczącą realizacji płatności, otrzymanych wniosków o zwrot kosztów i zmienionych prognoz krótko- i długoterminowych. W szczególności, by zapewnić możliwość wypełniania przez Unię jej obowiązków finansowych wynikających z istniejących i przyszłych zobowiązań w latach 2021-2027 zgodnie z art. 323 TFUE, Parlament Europejski i Rada analizują i omawiają szacunki Komisji dotyczące wymaganego poziomu środków na płatności.

o

o o

53.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

- WRF na lata 2021-2027: pułapy i instrumenty poza pułapami (w cenach z 2018 r.)

(w mln EUR - ceny z 2018 r.)
Tekst zaproponowany przez KomisjęStanowisko Parlamentu
Środki na zobowiązaniaOgółem 2021-20272021202220232024202520262027Ogółem 2021-2027
I. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa166 30331 03531 00631 29730 72530 61530 75730 574216 010
II. Spójność i wartości391 97460 02662 88764 97965 78566 68669 20467 974457 540
W tym: Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna330 64252 14352 70753 34653 98854 63255 28655 994378 097
III. Zasoby naturalne i środowisko336 62357 78057 78157 78957 80657 82657 85457 881404 718
IV. Migracja i zarządzanie granicami30 8293 2274 3894 6054 8444 9265 0665 13832 194
V. Bezpieczeństwo i obrona24 3233 2023 2753 2233 3243 5613 7894 26524 639
VI. Sąsiedztwo i świat108 92915 36815 43615 61615 91516 35616 96617 729113 386
VII. Europejska administracja publiczna75 60210 38810 51810 70510 86410 91011 05211 16575 602
W tym: Wydatki administracyjne instytucji58 5478 1288 2018 3308 4328 4128 4938 55158 547
ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓ

ŁEM

1 134 583181 025185 293188 215189 262190 880194 688194 7271 324 089
jako procent DNB1,11 %1,29 %1,31 %1,31 %1,30 %1,30 %1,31 %1,29 %1,30 %
ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM1 104 805174 088176 309186 391187 490188 675189 961191 3981 294 311
jako procent DNB1,08 %1,24 %1,24 %1,30 %1,29 %1,28 %1,28 %1,27 %1,27 %
POZA PUŁAPAMI WRF
Rezerwa na pomoc nadzwyczajną4 2001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0007 000
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)1 4002002002002002002002001 400
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)4 2001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0007 000
Instrument elastyczności7 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 00014 000
Europejski Instrument Stabilizacji Inwestycjip.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Europejski Instrument na rzecz Pokoju9 2237539701 1771 3761 5671 7071 6739 223
POZA PUŁAPAMI WRF ŁĄCZNIE26 0234 9535 1705 3775 5765 7675 9075 87338 623
WRF + POZA PUŁAPAMI WRF ŁĄCZ

NIE

1 160 606185 978190 463193 592194 838196 647200 595200 6001 362 712
jako procent DNB1,14 %1,32 %1,34 %1,35 %1,34 %1,34 %1,35 %1,33 %1,34 %

ZAŁĄCZNIK  II

- WRF na lata 2021-2027: pułapy i instrumenty poza pułapami (w cenach bieżących)

(mln EUR - ceny bieżące)
Tekstzaproponowany przez Komisję

2021

Stanowisko Parlamentu
Środki na zobowiązaniaOgółem 2021-2027202220232024202520262027Ogółem 2021-2027
I. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa187 37032 93533 56234 55534 60135 16736 03736 539243 395
II. Spójność i wartości442 41263 70068 07171 74274 08476 60181 08481 235516517
W tym: Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna37300055 33557 05258 89960 79962 75664 77666 918426 534
III. Zasoby naturalne i środowisko378 92061 31662 54463 80465 09966 42467 78569 174456 146
IV. Migracja i zarządzanie granicami34 9023 4254 7515 0845 4555 6585 9366 14036 448
V. Bezpieczeństwo i obrona27 5153 3973 5453 5593 7434 0914 4395 09827 872
VI. Sąsiedztwo i świat123 00216 30816 70917 24217 92318 78819 87821 188128 036
VII. Europejska administracja publiczna85 28711 02411 38511 81912 23512 53212 94913 34385 287
W tym: Wydatki administracyjne instytucji66 0288 6258 8779 1979 4969 6639 95110 21966 028
ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓ

ŁEM

1 279 408192 105200 567207 804213 140219 261228 107232 7171 493 701
jako procent DNB1,11 %1,29 %1,31 %1,31 %1,30 %1,30 %1,31 %1,29 %1,30 %
ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM1 246 263184 743190 843205 790211 144216 728222 569228 7391 460 556
jako procent DNB1,08 %1,24 %1,24 %1,30 %1,29 %1,28 %1,28 %1,27 %1,27 %
POZA PUŁAPAMI WRF
Rezerwa na pomoc nadzwyczajną4 7341 0611 0821 1041 1261 1491 1721 1957 889
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)1 5782122162212252302342391 578
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)4 7341 0611 0821 1041 1261 1491 1721 1957 889
Instrument elastyczności7 8892 1222 1652 2082 2522 2972 3432 39015 779
Europejski Instrument Stabilizacji Inwestycjip.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.
Europejski Instrument na rzecz Pokoju10 5008001 0501 3001 5501 8002 0002 00010 500
POZA PUŁAPAMI WRF ŁĄCZNIE29 4345 2565 5965 9376 2796 6246 9217 01943 633
WRF + POZA PUŁAPAMI WRF ŁĄCZ

NIE

1 308 843197 361206 163213 741219 419225 885235 028239 7361 537334
jako procent DNB1,14 %1,32 %1,34 %1,35 %1,34 %1,34 %1,35 %1,33 %1,34 %

ZAŁĄCZNIK  III

- WRF na lata 2021-2027: podział według programów (ceny z 2018 r.)

UWAGA: Do celów porównawczych tabela zachowuje strukturę poszczególnych programów UE w postaci proponowanej przez Komisję, z zastrzeżeniem możliwych zmian, które mogą być wnioskowane w trakcie procedury ustawodawczej zmierzającej do przyjęcia tych programów.

(w mln EUR - ceny z 2018 r.)

WRF na lata 20142020 (UE-27 + EFR)Tekst zaproponowany przez Komisję (20212027)Stanowisko Parlamentu 2021-2027
I. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa116 361166 303216 010
1. Badania i innowacje69 78791 028127 537
"Horyzont Europa"64 67483 491120 000
Program badawczo-szkoleniowy Euratom2 1192 1292 129
Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER)2 9925 4065 406
Inne222
2. Europejskie inwestycje strategiczne31 88644 37551 798
Fundusz InvestEU3 96813 06514 065
Instrument "Łącząc Europę" (łącznie wkład H1) w tym:17 57921 72128 083
Instrument "Łącząc Europę" - transport12 39311 38417 746
Instrument "Łącząc Europę" - energia4 1857 6757 675
Instrument "Łącząc Europę" - gospodarka cyfrowa1 0012 6622 662
Program "Cyfrowa Europa"1728 1928 192
Inne9 097177177
Agencje zdecentralizowane1 0691 2201281
3. Jednolity rynek5 1005 6728 423
Program na rzecz jednolitego rynku (w tym COSME)3 5473 6305 823
Unijny program zwalczania nadużyć finansowych156161322
Współpraca w dziedzinie opodatkowania (FISCALIS)226239300
Współpraca w dziedzinie ceł (CUSTOMS)536843843
Zrównoważona turystyka300
Inne618787
Agencje zdecentralizowane575714748
4. Przestrzeń kosmiczna11 50214 40415 225
Europejski program kosmiczny11 30814 19615 017
Agencje zdecentralizowane194208208
Margines- 1 91310 82413 026
II. Spójność i wartości387250391974457540
5. Rozwój regionalny i spójność272647242 209272 647
EFRR + Fundusz Spójności w tym:272 411241 996272 411
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego196564200622
Fundusz Spójności75 84841 374
Z czego wkład na rzecz instrumentu "Łącząc Europę" - transport11 48710 000
Wsparcie dla społeczności Turków cypryjskich236213236
6. Unia gospodarcza i walutowa27322 28122 281
Program wspierania reform18522 18122 181
Ochrona euro przed fałszowaniem777
Inne819393
7. Inwestowanie w ludzi, spójność społeczna i wartości115 729123 466157612
Europejski Fundusz Społeczny+ (w tym 5,9 mld EUR na gwarancję dla dzieci)96 21689 688106 781
Z czego na rzecz zdrowia, zatrudnienia i innowacji społecznych1 0751 0421 095
Program "Erasmus+"13 69926 36841 097
Europejski Korpus Solidarności3731 1131 113
Kreatywna Europa1 4031 6422 806
Sprawiedliwość316271316
"Prawa i wartości", w tym co najmniej 500 mln EUR na komponent "Wartości Unii"5945701 627
Inne1 1581 1851 185
Agencje zdecentralizowane1 9712 6292 687
Margines- 1 3994 0184 999
III. Zasoby naturalne i środowisko399 608336 623404 718
8. Rolnictwo i polityka morska390155330 724391198
EFRG + EFRROW w tym:382 855324284383255
Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG)286 143254 247
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)96 71270 037
Europejski Fundusz Morski i Rybacki6 2435 4486 867
Inne962878962
Agencje zdecentralizowane95113113
9. Środowisko i działania w dziedzinie klimatu3 4925 08511 520
Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)3 2214 8286 442
Fundusz sprawiedliwej transformacji energetyki4 800
Agencje zdecentralizowane272257278
Margines5 9608141 999
IV. Migracja i zarządzanie granicami10 05130 82932 194
10. Migracja7 1809 97210 314
Fundusz Azylu i Migracji6 7459 2059 205
Agencje zdecentralizowane (*)4357681 109
11. Zarządzanie granicami5 49218 82419 848
Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami2 7738 2378 237
Agencje zdecentralizowane (*)2 72010 58711 611
Margines- 2 6212 0332 033
V. Bezpieczeństwo i obrona1 96424 32324 639
12. Bezpieczeństwo3 4554 2554 571
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego1 2002 2102 210
Likwidacja elektrowni jądrowych w tym:1 3591 0451 359
Likwidacja elektrowni jądrowych (Litwa)459490692
Bezpieczeństwo jądrowe i likwidacja elektrowni jądrowych (w tym w odniesieniu do Bułgarii i Słowacji)900555667
Agencje zdecentralizowane8961 0011 002
13. Obronność57517 22017 220
Europejski Fundusz Obronny57511 45311 453
Mobilność wojskowa05 7675 767
14. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych1 2221 2421 242
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU)5601 2421 242
Inne662p.m.p.m.
Margines- 3 2891 6061 606
VI. Sąsiedztwo i świat96 295108 929113 386
15. Działania zewnętrzne85 31393 15096 809
Instrumenty wsparcia polityki sąsiedztwa i polityki rozwoju, w tym następca EFR i plan inwestycyjny dla Afryki71 76779 21682 716
Pomoc humanitarna8 7299 7609 760
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB)2 1012 6492 649
Kraje i terytoria zamorskie (w tym Grenlandia)594444594
Inne801949949
Agencje zdecentralizowane144132141
16. Pomoc przedakcesyjna13 01012 86513 010
Pomoc przedakcesyjna13 01012 86513 010
Margines- 2 0272 9133 567
VII. Europejska administracja publiczna70 79175 60275 602
Szkoły europejskie i emerytury14 04717 05517 055
Wydatki administracyjne instytucji56 74458 54758 547
ŁĄCZNIE1 082 3201 134 5831 324 089
W % DNB (UE-27)1,16 %1,11 %1,30 %
(*) Kwota PE przeznaczona dla zdecentralizowanych agencji w klastrach 10 i 11 obejmuje wpływ finansowy wniosków Komisji z dnia 12 września 2018 r. dotyczących EASO oraz Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

ZAŁĄCZNIK  IV

- WRF na lata 2021-2027: podział według programów (ceny bieżące)

(mln EUR - ceny bieżące)
WRF na lata 20142020 (UE-27 + EFR)Tekst zaproponowany przez Komisję (20212027)Stanowisko Parlamentu 2021-2027
I. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa114538187 370243 395
1. Badania i innowacje68 675102 573143 721
"Horyzont Europa"63 67994 100135248
Program badawczo-szkoleniowy Euratom2 0852 4002 400
Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER)2 9106 0706 070
Inne133
2. Europejskie inwestycje strategiczne31 43949 97358 340
Fundusz InvestEU3 90914 72515 852
Instrument "Łącząc Europę" (łącznie wkład H1) w tym:17 43524 48031 651
Instrument "Łącząc Europę" - transport12 28112 83020 001
Instrument "Łącząc Europę" - energia4 1638 6508 650
Instrument "Łącząc Europę" - gospodarka cyfrowa9913 0003 000
Program "Cyfrowa Europa"1699 1949 194
Inne8 872200200
Agencje zdecentralizowane1 0531 3741444
3. Jednolity rynek5 0176 3919 494
Program na rzecz jednolitego rynku (w tym COSME)3 4854 0896 563
Unijny program zwalczania nadużyć finansowych153181363
Współpraca w dziedzinie opodatkowania (FISCALIS)222270339
Współpraca w dziedzinie ceł (CUSTOMS)526950950
Zrównoważona turystyka338
Inne599898
Agencje zdecentralizowane572804843
4. Przestrzeń kosmiczna11 27416 23517160
Europejski program kosmiczny11 08416 00016 925
Agencje zdecentralizowane190235235
Margines- 1 86612 19814 680
II. Spójność i wartości380 738442 412516 517
5. Rozwój regionalny i spójność268218273240307578
EFRR + Fundusz Spójności w tym:267987273000307312
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego193398226 308
Fundusz Spójności74 58946 692
Z czego wkład na rzecz instrumentu "Łącząc Europę" - transport11 30611 285
Wsparcie dla społeczności Turków cypryjskich231240266
6. Unia gospodarcza i walutowa27525 11325 113
Program wspierania reform18825 00025 000
Ochrona euro przed fałszowaniem788
Inne79105105
7. Inwestowanie w ludzi, spójność społeczna i wartości113 636139 530178 192
Europejski Fundusz Społeczny+ (w tym 5,9 mld EUR w cenach z 2018 r. na gwarancję dla dzieci)94 382101174120457
Z czego na rzecz zdrowia, zatrudnienia i innowacji społecznych1 0551 1741234
Program "Erasmus+"13 53630 00046 758
Europejski Korpus Solidarności3781 2601 260
Kreatywna Europa1 3811 8503 162
Sprawiedliwość305356
Prawa i Wartości, w tym o najmniej 500 mln EUR w cenach z 2018 r. na komponent "Wartości Unii"6421 834
Inne1 1311 3341 334
Agencje zdecentralizowane1 9362 9653 030
Margines- 1 3914 5285 634
III. Zasoby naturalne i środowisko391 849378 920456146
8. Rolnictwo i polityka morska382 608372 264440 898
EFRG + EFRROW w tym:375429365006431 946
Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG)280351286 195
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)95 07878 811
Europejski Fundusz Morski i Rybacki6 1396 1407 739
Inne9469901 085
Agencje zdecentralizowane94128128
9. Środowisko i działania w dziedzinie klimatu3 4375 73912 995
Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)3 1705 4507272
Fundusz sprawiedliwej transformacji energetyki5 410
Agencje zdecentralizowane267289313
Margines5 8049182 254
IV. Migracja i zarządzanie granicami9 92934 90236 448
10. Migracja7 08511 28011 665
Fundusz Azylu i Migracji6 65010 41510 415
Agencje zdecentralizowane (*)4358651250
11. Zarządzanie granicami5 43921 33122 493
Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami2 7349 3189 318
Agencje zdecentralizowane (*)2 70412 01313 175
Margines- 2 5952 2912 291
V. Bezpieczeństwo i obrona1 94127 51527 872
12. Bezpieczeństwo3 3944 8065 162
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego1 1792 5002 500
Likwidacja elektrowni jądrowych w tym:1 3341 1781 533
Likwidacja elektrowni jądrowych (Litwa)451552780
Bezpieczeństwo jądrowe i likwidacja elektrowni jądrowych (w tym w odniesieniu do Bułgarii i Słowacji)883626753
Agencje zdecentralizowane8821 1281 129
13. Obronność59019 50019 500
Europejski Fundusz Obronny59013 00013 000
Mobilność wojskowa06 5006 500
14. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych1 2091 4001 400
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU)5611 4001 400
Inne648p.m.p.m
Margines- 3 2531 8091 809
VI. Sąsiedztwo i świat93 381123 002128 036
15. Działania zewnętrzne82 569105219109 352
Instrumenty wsparcia polityki sąsiedztwa i polityki rozwoju, w tym następca EFR i plan inwestycyjny dla Afryki70 42889 50093 454
Pomoc humanitarna8 56111 00011 000
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB)2 0663 0003 000
Kraje i terytoria zamorskie (w tym Grenlandia)582500669
Inne7901 0701 070
Agencje zdecentralizowane141149159
16. Pomoc przedakcesyjna12 79914 50014 663
Pomoc przedakcesyjna12 79914 50014 663
Margines- 1 9873 2834 020
VII. Europejska administracja publiczna69 58485 28785 287
Szkoły europejskie i emerytury13 82319 25919 259
Wydatki administracyjne instytucji55 76166 02866 028
ŁĄCZNIE1 061 9601 279 4081493 701
W % DNB (UE-27)1,16 %1,11 %1,30 %
(*) Kwota PE przeznaczona dla zdecentralizowanych agencji w klastrach 10 i 11 obejmuje wpływ finansowy wniosków Komisji z dnia 12 września 2018 r. dotyczących EASO oraz Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0075 oraz P8_TA(2018)0076.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0226.
3 Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 249.
4 Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 1.
5 Dz.U. C 242 z 10.7.2018, s. 24.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.