Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r. (2019/2127(INI)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.371.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 września 2021 r.

Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r.

P9_TA(2020)0191

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r. (2019/2127(INI))

(2021/C 371/04)

(Dz.U.UE C z dnia 15 września 2021 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając sprawozdanie z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za rok 2018,

- uwzględniając sprawozdanie finansowe EBI za 2018 r. i sprawozdanie statystyczne EBI za 2018 r.,

- uwzględniając sprawozdanie w sprawie zrównoważonego rozwoju za 2018 r., sprawozdanie roczne za 2018 r. dotyczące działań EBI poza Unią Europejską oraz sprawozdanie z 2018 r. dotyczące działań EBI w UE,

- uwzględniając sprawozdania roczne Komitetu Kontroli i Audytu za rok 2018,

- uwzględniając sprawozdanie w sprawie wdrażania polityki przejrzystości EBI w 2018 r. oraz sprawozdanie dotyczące ładu korporacyjnego za 2018 r.,

- uwzględniając sprawozdanie z dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych za 2018 r.,

- uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 1316/2016/TN dotyczącej domniemanych uchybień w polityce przejrzystości Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1 ,

- uwzględniając przegląd mechanizmu rozpatrywania skarg przeprowadzony w następstwie decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 1316/2016/TN dotyczącej domniemanych uchybień w polityce przejrzystości Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

- uwzględniając sprawozdanie z działalności jednostki EBI ds. przestrzegania regulacji za 2018 r. oraz sprawozdanie z działalności grupy EBI w zakresie zwalczania nadużyć finansowych za 2018 r.,

- uwzględniając plan operacyjny grupy EBI na lata 2017-2019,

- uwzględniając art. 3 i 9 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

- uwzględniając art. 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 i 309 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), załączony do niego Protokół (nr 5) w sprawie statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także załączony do TFUE Protokół (nr 28) w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

- uwzględniając regulamin wewnętrzny Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

- uwzględniając swoje rezolucje z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 2  oraz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2017 3 ,

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych 4 ,

- uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 14 września 2016 r. w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (COM(2016)0597), (SWD (2016)0297) i (SWD(2016)0298),

- Uwzględniając sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 03/2019 w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) ze stycznia 2019 r. 5 ,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zarządzania funduszem gwarancyjnym Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w 2018 r. (COM(2019)0244),

- uwzględniając przeprowadzoną przez EBI ocenę działania EFIS z czerwca 2018 r.,

- uwzględniając ocenę Komisji z 2019 r. dotyczącą upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich 6 ,

- uwzględniając sprawozdanie pt. "Europa w świecie - przyszłość europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju" 7  przygotowane przez grupę mędrców wysokiego szczebla ds. europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju,

- mając na uwadze sprawozdanie organizacji Counter Balance pt. "Czy EBI jest w stanie walczyć z nadużyciami finansowymi i korupcją?", z października 2019 r. 8 ,

- uwzględniając porozumienie trójstronne z września 2016 r. między Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,

- uwzględniając art. 54 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0118/2020),

A. mając na uwadze, że na mocy traktatów EBI ma obowiązek przyczyniać się do integracji UE, spójności gospodarczej i społecznej oraz rozwoju regionalnego za sprawą specjalnych instrumentów inwestycyjnych, takich jak pożyczki, udziały, gwarancje, mechanizmy finansowania oparte na podziale ryzyka oraz usługi doradcze;

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 309 TFUE głównym celem EBI jest przyczynianie się do zrównoważonego i stałego rozwoju rynku wewnętrznego w interesie Unii;

C. mając na uwadze, że EBI, jako największy publiczny kredytodawca na świecie, działa na międzynarodowych rynkach kapitałowych, oferując konkurencyjne warunki klientom, a także korzystne warunki wsparcia strategii politycznych i projektów UE;

D. mając na uwadze, że EBI, który w 2018 r. obchodził 60 lat swojego istnienia, stoi on w obliczu wielu nowych wyzwań zarówno w Unii, jak i poza jej granicami;

E. mając na uwadze, że w ostatnich dziesięciu latach UE zmagała się z problemem ogromnego niedoinwestowania w obliczu pilnych potrzeb inwestycyjnych niezbędnych do przeprowadzenia koniecznej zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki; mając na uwadze, że stopy inwestycji (tj. relacje nakładów inwestycyjnych do PKB) znajdują się poniżej poziomów sprzed kryzysu;

F. mając na uwadze, że w listopadzie 2019 r. EBI przyjął nowe zobowiązania w dziedzinie klimatu, a także nową politykę w zakresie udzielania pożyczek na inwestycje energetyczne;

G. mając na uwadze, że EBI odgrywa kluczową rolę na międzynarodowych rynkach finansowych, w szczególności dzięki wiodącej roli w emisji obligacji ekologicznych;

H. mając na uwadze, że oczekuje się, iż EBI odegra kluczową rolę w finansowaniu Europejskiego Zielonego Ładu dzięki planowi inwestycyjnemu na rzecz zrównoważonej Europy;

I. mając na uwadze, że cele polityki publicznej, takie jak spójność społeczna, zrównoważony rozwój i cele środowiskowe, powinny być głównym przedmiotem zainteresowania i działań banku;

J. mając na uwadze, że EBI w swoich strategiach inwestycyjnych powinien brać pod uwagę wartości europejskie, a przede wszystkim prawa człowieka;

K. mając na uwadze, że EBI planuje stać się unijnym bankiem rozwoju, a Rada zwróciła się już do EBI i EBOR o przedstawienie tych planów na potrzeby przyszłych dyskusji;

L. mając na uwadze, że finansowanie przez EBI operacji poza UE wspiera głównie cele polityki zewnętrznej UE, jednocześnie zwiększając widoczność Unii i rozpowszechniając jej wartości oraz przyczyniając się do utrzymania stabilności państw trzecich;

M. mając na uwadze, że przeprowadzane przez EBI analizy due diligence i warunki zawieranych przezeń umów muszą należycie uwzględniać kwestię ochrony przed nadużyciami finansowymi, w tym oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy, a także przed ryzykiem finansowania terroryzmu i korupcji;

N. mając na uwadze, że należy nieustannie zwracać uwagę na rozwój najlepszych praktyk dotyczących polityki i zarządzania EBI w zakresie realizacji celów, a także dobrego zarządzania i przejrzystości;

Najważniejsze dane dotyczące działalności EBI w zakresie finansowania w 2018 r.

1. zwraca uwagę, że w 2018 r. grupa EBI przeznaczyła na finansowanie ponad 64,19 mld EUR oraz że zatwierdzono 854 projektów;

2. zauważa, że główne wolumeny inwestycji EBI były następujące:

- udzielono pożyczek w wysokości 13,5 mld EUR na projekty w zakresie innowacji w 2018 r.;

- 32 % łącznej kwoty finansowania EBI (czyli więcej niż zakładane 30 %) przeznaczono dla regionów objętych polityką spójności i regionów objętych celem "Konwergencja";

- programy finansowania dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji stanowią główny obszar priorytetowy o wartości ponad 23,3 mld EUR;

- 15,2 mld EUR zainwestowano w ochronę środowiska;

- 12,3 mld EUR przeznaczono na infrastrukturę;

- pożyczki związane ze zmianą klimatu dotyczyły prawie 30 procent portfela EBI w 2018 r., tj. 28 % ogółu zatwierdzonych projektów, więcej niż zakładane 25 % na wsparcie realizacji porozumienia paryskiego;

- ponad 8 mld euro zainwestowano poza Europą, co stanowi 12,5 % łącznej kwoty finansowania EBI;

3. odnotowuje dwa nadrzędne cele polityki EBI, które są związane ze spójnością gospodarczą i społeczną w UE oraz działaniami w dziedzinie klimatu, a także cztery cele polityki publicznej, którymi są innowacje, MŚP i spółki o średniej kapitalizacji, infrastruktura i środowisko; podkreśla, że te główne cele polityki publicznej powinny być w pełni dostosowane do niedawno zaktualizowanych priorytetów politycznych UE, aby odzwierciedlić nowe tendencje gospodarcze oraz przejście na nowy zrównoważony model gospodarczy, który szanuje granice planety, przestrzega zasad sprawiedliwości społecznej i kieruje się ideą wspólnego dobrobytu;

4. zwraca uwagę na podział geograficzny podpisanych umów o finansowanie w 2018 r.; wzywa EBI do składania również sprawozdań na temat podpisanych umów o finansowanie w podziale na kraje per capita oraz w odniesieniu do udziału danego kraju w EBI; apeluje o zrównoważony rozkład geograficzny inwestycji w celu uwzględnienia poziomu rozwoju i aspektów dotyczących spójności w poszczególnych krajach i regionach; zwraca uwagę na podział geograficzny podpisanych umów o finansowanie w 2018 r. wyrażonych jako procent PKB, z którego wynika, że pięcioma największymi beneficjentami były Grecja (1,01 %, 1,87 mld EUR), Cypr (1,01 %, 0,21 mld EUR), Portugalia (0,98 %, 1,98 mld EUR), Chorwacja (0,98 %, 0,51 mld EUR) i Polska (0,97 %, 4,79 mld EUR); zauważa, że 52,9 % podpisanych inwestycji finansowych przypadło na pięć państw członkowskich, które w liczbach absolutnych były największymi beneficjentami;

5. zwraca uwagę, że Rada zgodziła się na utrzymanie bazy kapitałowej banku poprzez pokrycie wkładu Zjednoczonego Królestwa do kapitału wpłaconego EBI z rezerw banku i utrzymanie kapitału na żądanie przez proporcjonalny wzrost zobowiązań warunkowych; zwraca uwagę, że Rada zgodziła się na asymetryczne podwyższenie kapitału prowadzące do zwiększenia udziałów kapitałowych Polski i Rumunii; wzywa udziałowców EBI do dalszego zwiększenia kapitalizacji EBI, aby umożliwić zwiększenie inwestycji i podejmowanie większego ryzyka w celu sfinansowania niezbędnych projektów wspierających zrównoważoną i cyfrową transformację gospodarczą, spójność społeczną i terytorialną, tworzenie miejsc pracy, innowacje i konkurencyjność w UE, przy jednoczesnym utrzymaniu ratingu EBI na poziomie AAA;

6. odnotowuje, że na koniec 2018 r. odsetek kredytów zagrożonych wynosił 0,3 % (0,3 % na koniec 2017 r.) całego portfela kredytowego pomimo niedawnego przejścia banku na operacje kredytowe o wyższym ryzyku;

Główne priorytety polityki inwestycyjnej EBI i zrównoważony charakter jego modelu biznesowego

7. zauważa, że misją EBI jest inwestowanie w wykonalne projekty, które realizują cele polityki UE zgodnie z art. 309 TFUE, w tym projekty na rzecz rozwoju regionów słabiej rozwiniętych; podkreśla, że priorytetem działalności kredytowej EBI powinny być zrównoważone projekty o jasno określonych rezultatach, wartości dodanej i szeroko zakrojonych pozytywnych skutkach;

8. zachęca EBI, aby w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych uwzględniał wszystkie związane z nimi zagrożenia dla środowiska oraz by finansował jedynie te projekty, które przynoszą rzeczywistą wartość dodaną dla miejscowej ludności i z punktu widzenia środowiskowego, społecznego i gospodarczego; podkreśla znaczenie ścisłego monitorowania ewentualnego zagrożenia korupcją i nadużyciami w tym kontekście, a także znaczenie prowadzenia dokładnych ocen ex-ante i ex-post projektów, które mają być finansowane;

9. podkreśla, że istnieje sprzyjający klimat polityczny ku temu, by coraz większy udział w finansowaniu EBI miały inwestycje na rzecz zrównoważenia klimatycznego i środowiskowego, czyli tzw. europejski bank klimatyczny; apeluje, aby społeczeństwo obywatelskie, Komisja, Parlament i udziałowcy banku skorzystali z tej szansy i aby w 2020 r. dostosowano działania EBI do porozumienia paryskiego; podkreśla, że w nowej sytuacji EBI musi nadal wspierać rozwój regionalny oraz cele UE w zakresie spójności społecznej i gospodarczej, zgodnie z protokołem nr 28 do TFUE;

10. wzywa EBI do skoncentrowania się na mniejszych, zdecentralizowanych projektach, które często są realizowane lokalnie, oraz do dalszego rozwijania wsparcia dla inicjatyw obywatelskich poprzez wzmocnienie pomocy technicznej i wiedzy fachowej przed zatwierdzeniem projektu, aby zwiększyć dostępność finansowania EBI oraz poprawić jakość i zrównoważony charakter jego operacji; apeluje w tym kontekście o odpowiednie finansowanie usług doradczych w kolejnych wieloletnich ramach finansowych;

11. apeluje do EBI o uwzględnienie podmiotów lokalnych, w tym społeczeństwa obywatelskiego, w kontekście wpływu inwestycji na środowisko lokalne;

12. z zadowoleniem przyjmuje przegląd ram środowiskowych i społecznych EBI, który ma odbyć się w dalszej części bieżącego roku; wzywa EBI do zapewnienia stosowania zasady "nie szkodzić" we wszystkich swoich działaniach; wzywa EBI, aby zobowiązał się do zaprzestania finansowania wszystkich projektów, które nie są zgodne z porozumieniem paryskim i celami UE w dziedzinie klimatu;

13. w związku z tym popiera ujawnienie czytelnych informacji na temat sposobu wdrażania strategii EBI oraz na temat wpływu produktów i portfeli EBI na zrównoważony rozwój i klimat;

14. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI przedstawia sprawozdania na temat średnio- i długoterminowych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych przy uzasadnianiu swoich inwestycji; z zadowoleniem odnotowuje, że sprawozdawczość ta obejmuje zarówno planowanie (ex ante), jak i wdrażanie projektu; jest zdania, że powinno ono obejmować sprawozdania z wyników osiągniętych w oparciu o jego inwestycje, zwłaszcza w UE;

15. uważa, że konieczne są wysiłki na rzecz rozwoju gospodarki neutralnej dla klimatu na szczeblu krajowym oraz że EBI powinien odgrywać wiodącą rolę w tej kwestii; wzywa EBI, aby wspierał krajowe banki inwestycyjne i eksportowo-importowe w przyjmowaniu zasad i środków środowiskowych podobnych do zasad i środków EBI oraz aby zobowiązał się do finansowania jedynie tych projektów, które są zgodne z porozumieniem paryskim i celami UE w dziedzinie klimatu;

Rola EBI w finansowaniu Europejskiego Zielonego Ładu;

16. uważa, że EBI odgrywa ważną rolę w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z klimatem, takim jak globalne ocieplenie i dekarbonizacja gospodarki UE; zwraca uwagę, że EBI powinien realizować cele określone w Zielonym Ładzie;

17. odnotowuje, że łączna wartość inwestycji w dziedzinie klimatu w 2018 r. wyniosła 16,2 mld EUR, przy czym największe inwestycje dotyczyły niskoemisyjnej energii (6 mld EUR), energii ze źródeł odnawialnych (4,1 mld EUR) i efektywności energetycznej (2,7 mld EUR); odnotowuje, że w 2018 r. 29 % pożyczek udzielonych przez EBI było związane z klimatem;

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2018 r. EBI wyemitował obligacje "odpowiedzialne środowiskowo" o wartości 4 mld EUR oraz obligacje na rzecz zrównoważonego rozwoju o wartości 500 mln EUR; podkreśla potrzebę wprowadzenia unijnej normy dotyczącej obligacji ekologicznych, aby zapewnić przejrzystość i śledzenie ich skutków;

19. przypomina o zobowiązaniach podjętych przez prezesa EBI podczas szczytu klimatycznego ONZ we wrześniu 2019 r., a mianowicie o:

- dostosowaniu do końca 2020 r. wszystkich działań EBI z zakresu finansowania do celów porozumienia paryskiego;

- przeznaczaniu do 2025 r. co najmniej 50 % środków EBI na cele klimatyczne i związane ze zrównoważeniem środowiskowym;

- uruchomieniu do 2030 r. inwestycji w wysokości 1 bln EUR na rzecz klimatu i środowiska;

20. podkreśla, że jeżeli EBI ma ambicje, by odegrać rolę kluczowego filara finansowego Europejskiego Zielonego Ładu, musi on wzmóc wysiłki, aby stać się "bankiem klimatycznym"; wzywa EBI do opracowania planu działania zawierającego konkretne, wymierne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie cele w odniesieniu do wdrażania porozumienia paryskiego; apeluje, aby cele te uwzględniały potencjalne ryzyko zwiększenia różnic między regionami UE i państwami członkowskimi; podkreśla działania EBI na rzecz spójności gospodarczej i społecznej; podkreśla konieczność dostosowania działań EBI na rzecz spójności gospodarczej i społecznej do celów klimatycznych;

21. wzywa do odzwierciedlenia ambitnych zobowiązań w konkretnych strategiach politycznych; EBI musi uczynić wywiązanie się ze swoich zobowiązań zasadniczym elementem swojego planu działań operacyjnych i swojej strategii klimatycznej, a także sektorowych strategii pożyczkowych i polityki gwarancji;

22. podkreśla, że sprawą najwyższej wagi jest dostosowanie wszystkich inwestycji EBI i portfeli sektorowych do porozumienia paryskiego;

23. zwraca uwagę, że w 2018 r. EBI zatwierdził finansowanie dla dużych projektów w sektorze infrastruktury gazowej, w tym gazociągów do UE z Turkmenistanu i Azerbejdżanu (gazociąg transanatolijski) oraz z Grecji do Włoch przez Albanię i Morze Adriatyckie (gazociąg transadriatycki); zwraca uwagę, że inwestycje te zostały ujęte w 4. wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, współfinansowanych z budżetu UE; wzywa EBI do wyjaśnienia, w jaki sposób projekty te zostaną dostosowane do celów porozumienia paryskiego do końca 2020 r.; podkreśla, że należy uznać rolę gazu zarówno jako ważnej technologii pomostowej, jak i pod względem jego wkładu w przejście na neutralność klimatyczną;

24. uważa, że nowa polityka kredytowania energetyki EBI, a w szczególności decyzja o zaprzestaniu udzielania do końca 2021 r. pożyczek na projekty dotyczące energii z paliw kopalnych oraz przykład, jaki dał on innym bankom, stanowi istotny krok naprzód; podkreśla potrzebę zadbania o to, by korzystanie z takich źródeł energii jak gaz ziemny oraz ich finansowanie było zgodne z celem, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.; zwraca uwagę, że polityka kredytowania energetyki zostanie poddana przeglądowi na początku 2022 r., i apeluje, aby w ramach tego przeglądu dostosowano tę politykę do europejskiej taksonomii zrównoważonego finansowania;

25. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w przyszłości EBI będzie się koncentrować na sprawiedliwej transformacji, oraz oczekuje, że EBI wniesie wkład w mechanizm sprawiedliwej transformacji, zwłaszcza w ramach przyszłego instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego i jego operacji w ramach InvestEU;

26. zwraca uwagę na fakt, że udział finansowania przeznaczonego na drogi, autostrady i transport lotniczy w 2018 r. był wyższy od średniej z lat 2014-2018, podczas gdy finansowanie transportu kolejowego w 2018 r. spadło poniżej średniej z lat 2014-2018; zauważa, że na transport lotniczy w 2018 r. przeznaczono środki w łącznej kwocie 725 mln EUR; z niecierpliwością oczekuje przeglądu polityki kredytowej EBI w sektorze transportu; domaga się nowej polityki finansowania transportu, mającej na celu dekarbonizację transportu w UE do 2050 r.;

27. wzywa Komisję do uzupełnienia ram zrównoważonego inwestowania o kryteria działalności gospodarczej wywierającej znaczący negatywny wpływ na środowisko, które mogłyby być stosowane przez EBI; docenia wysiłki EBI na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju;;

28. wzywa do wdrożenia nowych strategii politycznych w wysokoemisyjnych sektorach przemysłu, w których EBI prowadzi działalność, takich jak sektor cementowy, petrochemiczny i stalowy, aby skoncentrować się na zrównoważonym charakterze tych sektorów i uważnie przeanalizować konsekwencje rozwiązania bieżących umów, przy czym należy położyć nacisk na wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym;

29. zauważa, że problemu klimatycznego nie można rozwiązać bez wsparcia ze strony przemysłu, a zmiany na dużą skalę można przeprowadzić jedynie wówczas, gdy przemysł zostanie włączony w działania i zapewnione zostaną niezbędne zachęty dla innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatu;

30. z zadowoleniem przyjmuje nową metodykę EBI dotyczącą oceny śladu węglowego i wzywa do jej systematycznego stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem emisji pośrednich ("typu 3"); wzywa do kompleksowej oceny projektów zamiast prostej analizy ekonomicznej cyklu życia emisji;

31. wzywa EBI do zbadania możliwości określenia bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących ujawniania przez pośredników ich ekspozycji na paliwa kopalne oraz podkreśla, że takie nowe wymogi nie powinny być wprowadzane ze szkodą dla dostępu MŚP do finansowania;

32. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez EBI polityki wykluczającej i wzywa do rygorystycznego stosowania tego instrumentu w celu wykluczenia z finansowania EBI klientów zamieszanych w praktyki korupcyjne lub oszustwa;

33. jest zdania, że finansowanie EBI powinno być uzależnione od celów naukowych i ambitnych zobowiązań, by stopniowo zaprzestać wspierania projektów, które powodują znaczne emisje gazów cieplarnianych, zgodnie z najlepszymi praktykami w sektorze bankowości komercyjnej 9 ;

34. z zadowoleniem przyjmuje wytyczne dotyczące elektrowni wodnych przyjęte w 2018 r. 10  i wzywa do rozszerzenia wymogów przejrzystości na wszystkie projekty infrastrukturalne;

35. przypomina EBI, że ochrona różnorodności biologicznej to kluczowy element przystosowania się do zmiany klimatu, a odtwarzanie ekosystemów to jedyna sprawdzona technologia emisji ujemnych; zwraca uwagę, że wszystkie projekty EBI podlegają ocenie ryzyka w zakresie różnorodności biologicznej i muszą być zgodne z normami banku w zakresie różnorodności biologicznej, i apeluje o zwiększenie finansowania banku, aby osiągnąć cele UE w tym obszarze, zwłaszcza jeżeli chodzi o zerowe wylesianie netto oraz ochronę obszarów morskich i przybrzeżnych;

36. zwraca uwagę, że Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest w pełni włączony we wszystkie działania EBI w dziedzinie klimatu;

Działania EBI poza granicami UE

37. ponownie stwierdza, że wyeliminowanie ubóstwa, mobilizacja zasobów krajowych i prawa człowieka są głównymi elementami unijnej infrastruktury finansowania rozwoju, które zwiększają widoczność finansowanych działań; uważa, że wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju powinno znajdować się w centrum działań UE w nadchodzących latach;

38. docenia zdolność EBI do szybkiego dostosowywania się do wyzwań międzynarodowych; wzywa EBI do dalszego wspierania polityki zewnętrznej UE i działań w sytuacjach kryzysowych poprzez takie inicjatywy jak inicjatywa EBI na rzecz budowania odporności będąca częścią europejskiej reakcji na globalne wyzwanie związane z migracją i uchodźcami;

39. zachęca EBI, EBOR, wielostronne banki rozwoju oraz międzynarodowe instytucje finansowe do kontynuowania wysiłków na rzecz jak najlepszej współpracy operacyjnej nad realizacją projektów, gdyż ściślejsza współpraca międzybankowa jest niezbędna z punktu widzenia optymalizacji kosztów i uzyskania efektów synergii przy wydajniejszym wykorzystaniu zasobów;

40. zauważa, że przegląd śródokresowy upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich z 2018 r. doprowadził do zwiększenia gwarancji do 5,3 mld EUR;

41. przypomina o potrzebie uspójnienia operacji EBI z celami polityki zewnętrznej UE;

42. zauważa, że zasady dotyczące praw człowieka są w pełni włączone do kluczowych procedur i standardów due diligence stosowanych przez Bank, w tym ocen ex ante; przypomina, że EBI jest bezpośrednio związany Kartą praw podstawowych UE oraz że klauzule w umowach z klientami umożliwiają zawieszenie umów w przypadku naruszenia praw człowieka; z zadowoleniem przyjmuje przegląd deklaracji w sprawie zasad i standardów środowiskowych i społecznych z 2009 r.;

43. wzywa EBI, aby inwestując w państwach trzecich, uwzględniał kontekst lokalny; przypomina, że celem inwestycji w państwach trzecich powinno być także zapewnienie długoterminowego zrównoważonego wzrostu gospodarczego generowanego przez sektor prywatny, wspieranie walki ze zmianą klimatu oraz zmniejszanie skali ubóstwa dzięki tworzeniu miejsc pracy i lepszemu dostępowi do zasobów produkcyjnych;

44. zauważa, że EBI zatrudnia specjalistów ds. praw człowieka, jednak lepszemu zrozumieniu kontekstu lokalnego pomogłoby zwiększenie liczby pracowników lokalnych EBI w krajach partnerskich; wzywa EBI do zadbania o to, by kwestie praw człowieka były uwzględniane w procesie podejmowania decyzji;

45. zwraca uwagę, że na poziomie projektów Komisja i ESDZ mają do odegrania istotną rolę, ponieważ w ramach oceny zasięga się ich opinii w sprawie projektów EBI, zanim zostaną one przedłożone do przyjęcia dyrektorom EBI;

46. zwraca się do EBI o zareagowanie na ustalenia zawarte w przeprowadzonej przez Komisję ocenie upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, w której zwrócono uwagę, że "służbom Komisji trudno jest uzyskać wgląd w wyniki działalności EBI inaczej niż za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, gdyż sprawozdania z rzeczywistych wyników są składane dopiero po ukończeniu projektu, a EBI nie ma obowiązku zgłaszania problemów"; uznaje podsumowanie Komisji, że "rzeczywiste wyniki i skutki interwencji UE pozostają w dużej mierze nieznane", za wysoce problematyczne;

47. ponownie podkreśla swoje zainteresowanie udziałem w rozmowach między Radą a EBI na temat ewentualnego utworzenia nowej filii banku, która stałaby się bankiem rozwoju UE; wzywa EBI do priorytetowego potraktowania w planach utworzenia filii na potrzeby operacji na rzecz rozwoju aspektów wyeliminowania ubóstwa, mobilizacji zasobów krajowych i praw człowieka;

Funkcjonowanie i skuteczność EFIS

48. zwraca uwagę, że kluczowym celem ilościowym Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest zgromadzenie środków w wysokości 500 mld EUR na dodatkowe inwestycje prywatne i publiczne; zauważa, że w przyszłych strategiach inwestycyjnych należy uwzględnić wymierne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i skutków społecznych;

49. zauważa, że w celu wdrożenia EFIS EBI zatrudnił 358 pracowników, a na potrzeby Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego - 75 osób;

50. zauważa, że EFIS posiada odrębną strukturę zarządzania od EBI, a jego operacje inwestycyjne dotyczą dwóch obszarów tematycznych, tj. obszaru infrastruktury i innowacji zarządzanego przez EBI oraz segmentu MŚP zarządzanego przez EFI;

51. ponownie podkreśla, że - w odróżnieniu od innych obecnych instrumentów finansowania EBI - założeniem leżącym u podstaw EFIS, wspieranego z budżetu UE, jest zapewnienie dodatkowości przez określenie dodatkowych i innowacyjnych sektorów ukierunkowanych na przyszłość i projektów o wyższym ryzyku;

52. podkreśla znaczenie kryteriów dodatkowości, które obejmują potrzebę wspierania operacji kwalifikujących się do wsparcia z EFIS jedynie w przypadku uwzględniania jasno zidentyfikowanych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji i operacji inwestycyjnych oraz które nie mogłyby być przeprowadzone w takim samym zakresie lub w takich samych ramach czasowych bez wsparcia z EFIS;

53. odnotowuje z zaniepokojeniem uwagi Trybunału, że zgłoszona szacunkowa wartość uruchomionych inwestycji nie uwzględnia faktu, iż niektóre operacje EFIS zastąpiły inne operacje EBI i instrumenty finansowe UE, a także faktu, że część wsparcia z EFIS przeznaczono na projekty, które mogłyby być finansowane z innych źródeł finansowania publicznego lub prywatnego na odmiennych warunkach;

54. ponownie wzywa do obiektywnego przeglądu dodatkowości, skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz rzeczywistej wartości dodanej projektów EFIS, a także ich spójności z polityką Unii lub innymi operacjami EBI, aby stały się bardziej zorientowane na realizację polityk niż na zapotrzebowanie, jak wskazano w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego 11  ze stycznia 2019 r.;

55. zauważa, że operacje w ramach EFIS kwalifikowały się do pozyskiwania funduszy z innych unijnych i krajowych źródeł publicznych w uzupełnieniu inwestycji prywatnych; zwraca uwagę, ze należy unikać ograniczonej opłacalności wydatkowanych środków finansowych i ewentualnych zbędnych obciążeń wynikających z takich kosztów; podkreśla potrzebę zagwarantowania dodatkowości;

56. uważa, że należy wystrzegać się sytuacji, w których wydatki ze strony różnych inwestorów pokrywają się ze sobą, oraz balastu kosztów, tak by finansowanie inwestycji za pośrednictwem kilku różnych kanałów nie skutkowało rozmytą lub zbiorową odpowiedzialnością za wyniki;

57. wzywa do zapewnienia większej synergii między EFIS, krajowymi bankami prorozwojowymi i platformami inwestycyjnymi w celu zwiększenia ogólnej skuteczności EFIS;

58. uważa za niezwykle ważne, aby przy planowaniu wstępnym, wdrażaniu i sprawozdawczości z osiągniętych wyników w ramach programu InvestEU należycie uwzględniać wnioski wyciągnięte z EFIS 1.0 i EFIS 2.0, zwłaszcza dotyczące dodatkowości, stabilności i przejrzystości;

Zarządzanie, przejrzystość i rozliczalność EBI

59. podkreśla znaczenie etyki, uczciwości, przejrzystości i rozliczalności we wszystkich operacjach EBI i EFI;

60. zauważa, że Komisja wydaje opinię w sprawie wszystkich operacji finansujących w ramach procedury zgodnie z art. 19 statutu EBI; wzywa Komisję do udostępnienia tych opinii natychmiast po ich przekazaniu;

Optymalizacja ram ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej EBI

61. zaleca dostosowanie podejścia banku i związanych z nim kontroli jakości w organach EBI, aby odpowiednio reagować na ryzyko braku zgodności z przepisami oraz wspierać pełne wdrożenie zasady budżetu opartego na wynikach w ramach EBI i grupy EBI;

62. apeluje o ocenę systemów zarządzania ryzykiem i systemów kontroli związanych z finansowaniem łączonym wraz z Komisją Europejską oraz o sporządzenie sprawozdania na ten temat z uwzględnieniem skutków stosowania instrumentów łączonych nie tylko z punktu widzenia nadzoru, ale również sposobów zarządzania;

63. zauważa, że w 2018 r. model biznesowy EBI nadal ewoluował i stał się bardziej zróżnicowany ze względu na rozwój działalności w ramach EFIS, której charakter jest bardziej złożony, oraz ze względu na transakcje charakteryzujące się mniejszymi rozmiarami i wyższym profilem ryzyka;

64. zauważa, że w lipcu 2018 r. Rada Dyrektorów przedstawiła szereg zmian dotyczących organizacji i zarządzania, a w grudniu 2018 r. zatwierdziła plan ich wdrożenia obejmujący między innymi:

(i) propozycję zmian w statucie EBI w celu zwiększenia liczby zastępców członków Rady Dyrektorów oraz wprowadzenia głosowania większością kwalifikowaną nad niektórymi kwestiami związanymi z zarządzaniem;

(ii) usprawnienie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem EBI, w szczególności poprzez ustanowienie funkcji ds. ryzyka grupowego, którą pełniłby urzędnik ds. ryzyka grupowego;

65. w odniesieniu do przeglądu obowiązków organów zarządzających EBI uważa, że członkowie Komitetu Zarządzającego powinni unikać ewentualnego konfliktu interesów, niezależnie od okoliczności; w tym kontekście uważa, że do kodeksu postępowania Komitetu Zarządzającego i Rady Dyrektorów należy włączyć przepis wykluczający możliwość sprawowania przez ich członków nadzoru nad udzielaniem pożyczek lub realizacją projektów w ich krajach pochodzenia;

66. ubolewa nad utrzymującym się brakiem różnorodności i równowagi płci na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla i w organach zarządzających grupy EBI; wzywa EBI do priorytetowego potraktowania tej kwestii;

67. wzywa EBI do pełnego wdrożenia zaleceń przedstawionych przez Komitet Kontroli i Audytu EBI w sprawozdaniu rocznym za 2018 r. 12 , w szczególności aby:

- EBI przeprowadził przegląd kodeksu postępowania Komitetu Zarządzającego i Rady Dyrektorów;

- EBI zapewnił wystarczającą liczbę odpowiednio przygotowanych pracowników ds. kontroli i w trybie pilnym zajął się wszelkimi istniejącymi niedostatkami w zakresie rekrutacji na stanowiska związane z kontrolą;

- Komitet Zarządzający opracował plan działania, w tym cele pośrednie, zasoby i harmonogram wdrożenia zaleceń, mając na uwadze, że w przeszłości zalecenia Komitetu Kontroli i Audytu wdrażano zbyt wolno;

W kierunku bardziej przejrzystej i rozliczalnej instytucji dysponującej wzmocnionymi mechanizmami walki z nadużyciami finansowymi i korupcją

68. zauważa, że z biegiem lat EBI wprowadził mechanizmy wewnętrzne i struktury zarządzania w celu zmniejszenia ryzyka nadużyć finansowych i korupcji, a także zobowiązał się publicznie do realizowania "polityki zerowej tolerancji wobec nadużyć finansowych i korupcji";

69. wzywa EBI, aby ujawnił na swojej stronie internetowej dane dotyczące własności rzeczywistej swoich klientów w celu zwiększenia widoczności jego operacji i przyczynienia się do zapobiegania korupcji i konfliktom interesów;

70. zwraca się do EBI, aby uzależnił udzielanie pożyczek bezpośrednich i pośrednich od opublikowania danych podatkowych i księgowych w podziale na kraje oraz od ujawnienia informacji o własności rzeczywistej dotyczących beneficjentów i instytucji pośrednictwa finansowego uczestniczących w finansowaniu;

71. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie organizacji Counter Balance, z którego wynika, że EBI nadal nie w pełni wywiązuje się z zadania walki z nadużyciami finansowymi i korupcją, po części z powodu słabości mechanizmów wewnętrznych, a po części z powodu niezadowalających ram zarządzania określających jego działalność, czemu towarzyszy też brak odpowiedniej kontroli zewnętrznej jego działań, w tym ze strony OLAF-u; odnotowuje też odpowiedzi EBI i OLAF-u na to sprawozdanie; wzywa EBI do wprowadzenia niezbędnych usprawnień w celu usunięcia pozostałych niedociągnięć; wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w celu dopilnowania, by EBI przestrzegał obowiązków w zakresie należytej staranności co najmniej równoważnych z unijną dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy;

72. wyraża poważne zaniepokojenie niedawnym opublikowaniem artykułu 13  dotyczącego audytu wewnętrznego EBI, w którym stwierdzono poważne niedociągnięcia w stosowaniu przez EBI norm przeciwdziałania praniu pieniędzy; z zadowoleniem przyjmuje starania EBI, aby usunąć te niedociągnięcia, i wzywa go do zakończenia prac w trybie priorytetowym w wyznaczonym terminie oraz do przedstawienia Parlamentowi sprawozdania na temat konkretnych środków, które podjął w szczególności w celu wzmocnieniu należytej staranności w stosunku do klientów; wzywa EBI, aby udostępnił Parlamentowi sprawozdanie z wspomnianego audytu wewnętrznego oraz opublikował i udostępnił publicznie jego merytoryczne streszczenie wraz ze szczegółową oceną, w jaki sposób każde z niedociągnięć zostało skutecznie usunięte;

73. wzywa EBI do jak najlepszego wykorzystania współpracy z OLAF-em i Prokuraturą Europejską, a tę ostatnią do proaktywnego zajmowania się sprawami dotyczącymi EBI poprzez prowadzenie dochodzeń i ściganie sprawców przestępstw szkodzących interesom finansowym UE;

74. ponawia apel do EBI o większą rozliczalność wobec innych instytucji UE przez zwiększenie kontroli Parlamentu nad EBI oraz nadanie Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pełnych praw do kontrolowania operacji EBI;

75. przypomina, że sposobem na zwiększenie rozliczalności jest udział społeczeństwa w kształtowaniu polityki EBI, w szczególności zaangażowanie lokalnych społeczności i obywateli, których dotyczą operacje EBI;

76. przypomina, że przejrzystość w realizacji strategii politycznych UE nie tylko prowadzi do zwiększenia ogólnej rozliczalności i odpowiedzialności korporacyjnej EBI, umożliwiającej jasny ogląd sytuacji w zakresie pośredników finansowych i beneficjentów końcowych, ale przyczynia się też do poprawy skuteczności i trwałości finansowanych projektów pomocowych; dlatego wzywa EBI do uwzględnienia tych aspektów w planowanym przeglądzie swojej polityki przejrzystości w 2020 r.;

77. w związku z tym popiera ujawnienie czytelnych informacji na temat sposobu wdrażania strategii EBI oraz na temat wpływu produktów i portfeli EBI na zrównoważony rozwój i klimat;

78. oczekuje się, że polityka EBI w zakresie ochrony sygnalistów będzie ambitna i będzie przewidywać wysokie standardy; wzywa EBI, aby uwzględnił w ramach wspomnianego przeglądu zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne osoby zgłaszające przypadki naruszenia, a także by ustanowił jasne i wyraźne procedury, harmonogramy i wytyczne z myślą o jak najlepszym ukierunkowaniu działań sygnalistów i chronieniu ich przed odwetem;

79. ubolewa, że pod koniec 2018 r. nie wzmocniono należycie mechanizmu rozpatrywania skarg, i uważa, że trzeba kontynuować prace nad dostępem do skutecznego i niezależnego mechanizmu rozpatrywania skarg, obejmującego prawo do odwołania; zauważa, że EBI ustanowił nowy specjalny system rozpatrywania skarg dotyczących zamówień publicznych, aby zapewnić bardziej skuteczne i niezależne rozpatrywanie powiązanych skarg w 2019 r.;

80. z zadowoleniem przyjmuje starania EBI na rzecz opublikowania nowej dokumentacji dotyczącej działań w dziedzinie klimatu, tablic wyników dotyczących projektów EFIS lub sprawozdań z realizacji projektów związanych z zakończonymi operacjami poza UE; uważa, że EBI powinien również w jak najszerszym zakresie ujawniać protokoły posiedzeń Rady Gubernatorów, protokoły i porządki obrad Komitetu Zarządzającego, arkusze 3PA REM, opinie Komisji na temat projektów oraz sprawozdania z monitorowania projektów; rozumie jednak, że obowiązują pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o przejrzystość dokumentów, w celu zapewnienia ochrony informacji poufnych dostarczanych przez klientów EBI i partnerów projektów;

81. odnotowuje wejście w życie w 2018 r. nowej polityki EBI dotyczącej wykluczeń, obejmującej procedury wykluczania podmiotów i osób fizycznych z negatywnym rejestrem pod względem postępowania i działań, dzięki czemu obowiązujące przepisy i zakazy polityki EBI w zakresie zwalczania nadużyć finansowych stosuje się w praktyce;

82. oczekuje na wyniki rozpoczętego w 2018 r. przeglądu strategii EBI i EFI w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i popiera bardziej rygorystyczne podejście do polityki zerowej tolerancji wobec nadużyć finansowych i korupcji oraz innych zabronionych zachowań; wzywa EBI do zacieśnienia w przyszłości współpracy z OLAF i Prokuraturą Europejską (EPPO) oraz do zgłaszania właściwym organom wszystkich przypadków potencjalnych nadużyć; uważa, że Prokuratura Europejska powinna w przyszłości mieć uprawnienia do ścigania działalności przestępczej dotyczącej funduszy EBI w państwach członkowskich UE będących członkami EPPO;

83. zauważa, że EBI publikuje na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje na temat swoich klientów w odniesieniu do każdej operacji; wzywa EBI do publikowania również niezbędnych informacji o beneficjentach rzeczywistych; z zadowoleniem przyjmuje prowadzoną obecnie przez EBI politykę ochrony sygnalistów;

84. odnotowuje wzrost liczby zarzutów w 2018 r., w tym 184 nowe zarzuty (149 w 2017 r.), z których 68 % pochodziło ze źródeł wewnętrznych, a 31 % z zewnętrznych; zauważa, że główne obszary dochodzeń to nadużycia finansowe, korupcja, niewłaściwe wykorzystanie nazwy EBI i EFI oraz zmowa; zauważa, że 69 % wszystkich spraw dotyczących grupy EBI skierowano do OLAF-u;

85. przyjmuje do wiadomości porozumienie między EBI a koncernem Volkswagen wykluczające tę firmę z udziału w jakimkolwiek projekcie EBI przez 18 miesięcy oraz zobowiązujące ją do wniesienia wkładu w inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ochronę środowiska;

86. popiera odpowiedzialną politykę podatkową EBI opartą na zamieszczaniu klauzul dotyczących uczciwości w umowach grupy EBI, działaniu ze szczególną starannością w odniesieniu do jurysdykcji, w których nie przestrzega się przepisów, z wyraźnym wskazaniem podmiotów umownych i lokalizacji geograficznej; z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie w marcu 2019 r. polityki w zakresie jurysdykcji nieprzestrzegających przepisów i wzywa do szybkiego wdrożenia tej polityki i do regularnego składania Parlamentowi sprawozdań z wdrażania;

87. uważa, że jednym z podstawowych wymogów jest przestrzeganie najwyższych standardów uczciwości, zwłaszcza standardów AMF-CFT propagowanych przez UE i Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, oraz zasad dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych propagowanych przez OECD, grupę G-20 i UE w celu skuteczniejszego zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

88. uznaje pionierską rolę EBI na szczeblu UE w opracowywaniu sprawozdań w sprawie zrównoważonego rozwoju; zachęca EBI do dalszego udoskonalania sprawozdań w sprawie zrównoważonego rozwoju poprzez przedstawianie w nich wyników, stosowanie dobrze zdefiniowanych wskaźników, które są precyzyjne, łatwe do zmierzenia i porównywalne;

89. z zadowoleniem przyjmuje wydanie przez audytora zewnętrznego EBI pierwszego sprawozdania w sprawie ograniczonej pewności w odniesieniu do wybranych oświadczeń, danych liczbowych i wskaźników zawartych w sprawozdaniu w sprawie zrównoważonego rozwoju za 2018 r.;

90. apeluje o dokładniejszy nadzór Trybunału Obrachunkowego nad EBI oraz uważa, że podczas dyskusji nad przyszłą umową trójstronną we wrześniu 2020 r. należy dogłębnie przeanalizować postanowienia podpisanej w 2016 r. obecnej umowy trójstronnej regulującej współpracę między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Komisją Europejską i Europejskim Trybunałem Obrachunkowym;

91. w kontekście sprawozdania rocznego EBI ponownie wnioskuje jednak, aby EBI prezentował bardziej kompleksowe, szczegółowe i zharmonizowane sprawozdanie roczne z działalności oraz znacznie poprawił sposób prezentowania informacji, dołączając szczegółowe i wiarygodne zestawienia zatwierdzonych, podpisanych i uruchomionych inwestycji za dany rok oraz wykorzystywanych źródeł finansowania (zasoby własne, EFIS, programy zarządzane centralnie przez UE itp.), a także informacje dotyczące beneficjentów (państw członkowskich, sektora publicznego lub prywatnego, pośredników lub bezpośrednich odbiorców), wspieranych sektorów i wyników ocen ex post;

92. wzywa Komisję Kontroli Budżetowej do organizowania co roku warsztatów/wysłuchań w sprawie działań EBI i kontroli jego operacji, które to warsztaty/wysłuchania dostarczyłyby Parlamentowi dodatkowych istotnych informacji wspierających jego prace w zakresie kontroli EBI i jego operacji;

Działania następcze w związku z zaleceniami Parlamentu

93. ponawia apel do EBI, aby nadal informował o aktualnej sytuacji i statusie wcześniejszych zaleceń wydanych przez Parlament w jego corocznych rezolucjach, szczególnie w odniesieniu do:

a) gospodarczych, środowiskowych i społecznych skutków swojej strategii inwestycyjnej;

b) dostosowań związanych z zapobieganiem konfliktom interesów, zwłaszcza gdy członkowie uczestniczą w udzielaniu pożyczek;

c) przejrzystości w związku z analizą due diligence pod kątem uczciwości klientów w celu zapobiegania unikaniu opodatkowania, nadużyciom finansowym i korupcji;

o

o o

94. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz zwraca się do Rady i do Rady Dyrektorów EBI o przeprowadzenie debaty na temat stanowisk przedstawionych przez Parlament w niniejszym dokumencie.

2 Dz.U. C 41 z 6.2.2020, s. 18.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0036.
4 Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.
6 Ocena decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii; https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/elm_ evaluation_swd_2019_333_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_1048237.pdf
9 Crédit Agricole zobowiązał się, że nie będzie już wspierał przedsiębiorstw, które rozwijają lub planują rozwijać działalność w sektorze węgla. Crédit Agricole stosuje politykę zerowej tolerancji do wszystkich przedsiębiorstw, które rozwijają lub planują rozwijać działalność w sektorze węgla, od wydobycia węgla, przez handel węglem i jego transport, po produkcję energii elektrycznej z węgla.
10 EBI, "Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development" ["Wytyczne środowiskowe, klimatyczne i społeczne dotyczące rozwoju elektrowni wodnych"], październik 2019 r.
13 Luxembourg Times, EIB under scrutiny for failings after whistleblowing complaints ["Audyt EBI z powodu niedociągnięć ujawnionych w skargach sygnalistów"], 21 kwietnia 2020 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.