Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Niemcom (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.224.217

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Niemcom (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD))

P8_TA(2016)0471

Projekt budżetu korygującego nr 6/2016 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Niemcom

(2018/C 224/50)

(Dz.U.UE C z dnia 27 czerwca 2018 r.)

Parlament Europejski,

-
uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
-
uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
-
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 1 , w szczególności jego art. 41,
-
uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 25 listopada 2015 r. 2 ,
-
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 3  (rozporządzenie w sprawie WRF),
-
uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 4 ,
-
uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 5 ,
-
uwzględniając wniosek w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom, przyjęty przez Komisję dnia 19 października 2016 r. (COM(2016)0681),
-
uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2016 przyjęty przez Komisję dnia 19 października 2016 r. (COM(2016)0680),
-
uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2016 przyjęte przez Radę dnia 15 listopada 2016 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (13852/2016 - C8-0473/2016),
-
uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,
-
uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0349/2016),
A.
mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 6/2016 uwzględnia proponowane uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w związku z powodziami, do których doszło w Niemczech w maju i czerwcu 2016 r.;
B.
mając na uwadze, że w rezultacie Komisja proponuje wprowadzić poprawkę do budżetu na 2016 r. i zwiększyć pozycję budżetową 13 06 01 "Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę" o 31 475 125 EUR w środkach na zobowiązania oraz środkach na płatności;
C.
mając na uwadze, że Fundusz Solidarności Unii Europejskiej jest specjalnym instrumentem określonym w rozporządzeniu w sprawie WRF, a odpowiednie środki na zobowiązania oraz środki na płatności należy ująć w budżecie poza pułapami przyjętymi w WRF;
1.
zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2016;
2.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2016 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.
1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 48 z 24.2.2016.
3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
4 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
5 Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.