Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (12208/2021 - C9-0419/2021 - 2021/0300M(NLE))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.493.152

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.

P9_TA(2022)0229
Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (12208/2021 - C9-O419/2o21 - 2021/0300M(NLE))

(2022/C 493/20)

(Dz.U.UE C z dnia 27 grudnia 2022 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając projekt decyzji Rady (12208/2021)

- uwzględniając decyzję Rady (UE) 2021/99 z 25 stycznia 2021 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2021 r. 1 ,

- uwzględniając decyzję Rady (UE) 2021/2123z 11 listopada 2021 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską oraz protokołu wykonawczego do tej umowy 2 ,

- uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 8 czerwca 2022 r. 3  w sprawie projektu decyzji,

- uwzględniając Umowę o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, która weszła w życie 8 sierpnia 2008 r. 4 ,

- uwzględniając Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską 5 ,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 maja 2022 r. pt. "W kierunku zrównoważonej niebieskiej gospodarki w UE: rola sektorów rybołówstwa i akwakultury" 6 ,

- uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody złożony przez Radę zgodnie z art. 43 ust. 2 i art. 218 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (C9-0419/2021),

- uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony z dnia 23 czerwca 2000 r 7 . (umowę z Kotonu),

- uwzględniając publikację Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z 2015 r. pt. "Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication" [Wytyczne dotyczące zapewnienia zrównoważonego rybołówstwa na małą skalę w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i eliminacji ubóstwa],

- uwzględniając sprawozdanie podsumowujące za 2020 r. grupy roboczej FAO ds. oceny małych ryb pelagicznych w Afryce Północno-Zachodniej w 2019 r.,

- uwzględniając wspólną politykę rybołówstwa, a w szczególności jej wymiar zewnętrzny,

- uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza,

- uwzględniając zobowiązanie UE do zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju zapisane w art. 208 TFUE,

- uwzględniając dokonaną przez Komisję ocenę ex ante i ex post poprzedniej umowy i poprzedniego protokołu,

- uwzględniając sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Wspólnego Komitetu Naukowego w sprawie umowy dotyczącej połowów między Islamską Republiką Mauretańską a Unią Europejską, które odbyło się od 10 do 12 lutego 2021 r.,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 października 2021 r. w sprawie strategii "Od pola do stołu" na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego 8 ,

- uwzględniając art. 105 ust. 2 Regulaminu,

- uwzględniając opinie Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Rozwoju,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A9-0154/2022),

A. mając na uwadze, że wdrażanie umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów musi być zgodne z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi, aby zapewnić zrównoważoną działalność połowową, w ramach której wykorzystuje się jedynie nadwyżki dopuszczalnych połowów w kraju partnerskim; mając na uwadze, że wsparcie sektorowe powinno przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa, zwłaszcza poprzez wspieranie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, przy jednoczesnym wzmacnianiu lokalnego bezpieczeństwa żywnościowego i społeczności lokalnych;

B. mając na uwadze, że pierwsza umowa w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską pochodzi z 1987 r. oraz że ostatni protokół wykonawczy, który początkowo obowiązywał przez cztery lata od 2015 r. do 2019 r., został dwukrotnie przedłużony o rok i wygasł 15 listopada 2021 r.;

C. mając na uwadze, że 28 lipca 2021 r. Unia i Mauretania osiągnęły porozumienie dotyczące nowej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i protokołu do tej umowy;

D. mając na uwadze, że Unia Europejska zawarła z państwami afrykańskimi szereg umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów;

E. mając na uwadze, że nowy protokół obejmuje okres pięciu lat i przewiduje podobne uprawnienia do połowów jak poprzedni protokół, przy czym wkład finansowy Unii z tytułu dostępu do zasobów rybołówstwa wynosi 57,5 mln EUR rocznie, a jej wkład z przeznaczeniem na wsparcie sektorowe wynosi 16,5 mln EUR;

F. mając na uwadze, że umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Mauretanią jest największą umową UE dotyczącą wielu gatunków; mając na uwadze, że przewiduje ona uprawnienia do połowów dla statków z 10 państw członkowskich poławiających gatunki denne i pelagiczne - które, podobnie jak tuńczyk, są gatunkami daleko migrującymi - w granicach dostępnej nadwyżki określonej w art. 62 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, z uwzględnieniem zdolności połowowej flot mauretańskich;

G. mając na uwadze, że przełowienie stad małych ryb pelagicznych, a zwłaszcza sardyneli, oraz ich przerabianie na mączkę rybną i olej z ryb powodują ogromne szkody nie tylko dla lokalnych wód, np. przez zanieczyszczenie ściekami, ale również dla bezpieczeństwa żywnościowego lokalnej ludności w całym regionie Afryki Zachodniej; mając na uwadze, że w 2017 r. Mauretania zobowiązała się ograniczyć produkcję mączki rybnej i oleju z ryb, a do 2020 r. stopniowo od niej odejść; mając na uwadze, że od 2010 r. ich produkcja wzrosła trzykrotnie, a w Mauretanii i krajach sąsiadujących doszło do rozbudowy zakładów produkcji mączki rybnej;

H. mając na uwadze, że solidne dane naukowe, skuteczne monitorowanie, systemy kontroli i przejrzystość połowów i licencji połowowych są niezbędne państwom nadbrzeżnym do określenia dostępnej nadwyżki wspólnych stad małych gatunków pelagicznych oraz do zadbania o to, by decyzje w sprawie zarządzania stadami przewidywały, że stada nie mogą być poławiane powyżej limitów naukowych; mając na uwadze, że w odniesieniu do zarządzania małymi gatunkami pelagicznymi w Mauretanii w sprawozdaniu z nadzwyczajnego posiedzenia wspólnego komitetu naukowego z 2021 r. poparto dodatkowe środki, których celem jest ograniczenie nakładów połowowych w strefie połowowej 15 mil morskich należącej do tego kraju, w tym wprowadzenie kwot dla stad, co do których naukowo potwierdzono, że są nadmiernie eksploatowane;

I. mając na uwadze, że wsparcie sektorowe w ramach nowego protokołu jest ukierunkowane na osiem obszarów interwencji; mając na uwadze, że obejmują one między innymi wsparcie dla tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i społeczności nadbrzeżnych, intensyfikację badań naukowych, wzmocnienie działań w zakresie kontroli i nadzoru oraz pomoc techniczną dla władz mauretańskich; mając na uwadze, że wspólny komitet zatwierdzi wieloletni program sektorowy w celu wykorzystania takiego wsparcia; mając na uwadze, że władze Mauretanii mają obowiązek przedstawienia sprawozdania końcowego w sprawie wdrażania wsparcia sektorowego;

J. mając na uwadze, że nowy protokół ustanawia nowy organ koordynujący (cellule de coordination), który będzie wspierał realizację projektów określonych w programie i odpowiadał za monitorowanie decyzji wspólnego komitetu;

K. mając na uwadze, że art. 7 nowego protokołu umożliwia Unii i Mauretanii dokonanie przeglądu uprawnień do połowów w trzecim roku wdrażania, przy poszanowaniu zrównoważonego charakteru zasobów na łowiskach i z uwzględnieniem dostosowania rekompensaty finansowej UE;

L. mając na uwadze, że nowy protokół wprowadza zróżnicowane opłaty obowiązujące zarządzających statkami dla kategorii 6 (trawlery zamrażalnie do połowów gatunków pelagicznych), które to opłaty są w większym stopniu zgodne z wartością rynkową każdego z poławianych gatunków pelagicznych;

M. mając na uwadze, że art. 3 nowej umowy stanowi, iż flota UE musi korzystać z takich samych warunków technicznych dotyczących połowów i dostępu do zasobów jak wszystkie pozostałe floty; mając na uwadze, że ten sam artykuł wymaga lepszej wymiany informacji i zobowiązuje Mauretanię do upubliczniania wszystkich umów zezwalających statkom zagranicznym na wejście do jej strefy połowowej;

N. mając na uwadze, że w nowym protokole zmieniono i rozszerzono obszar poławiania małych gatunków pelagicznych dla statków UE; mając na uwadze, że art. 9 protokołu zobowiązuje Mauretanię do opracowania, w terminie sześciu miesięcy od wdrożenia protokołu, zrównoważonego planu zarządzania połowami małych gatunków pelagicznych, mającego zastosowanie do wszystkich flot prowadzących połowy na wodach Mauretanii, przy czym opracowanie tego planu jest warunkiem ustanowienia nowej strefy połowowej; mając na uwadze, że wkład finansowy Unii w wysokości 7,5 mln EUR jest uzależniony od zatwierdzenia tego planu zarządzania przez wspólny komitet;

O. mając na uwadze, że nowy protokół umożliwia statkom UE w wyjątkowych okolicznościach wyładunek połowów poza portami mauretańskimi, czego od lat domagały się unijne statki rybackie prowadzące działalność w Mauretanii;

P. mając na uwadze, że w ocenie poprzedniego protokołu Komisja wezwała do ustanowienia regionalnych ram zarządzania w celu eksploatacji wspólnych stad małych gatunków pelagicznych i morszczuka senegalskiego, tak jak wymaga tego art. 63 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza;

1. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie nowej umowy między Unią a Mauretanią o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i protokołu do tej umowy, które służą ulepszeniu i aktualizacji obowiązującej umowy; pozytywnie ocenia fakt, że od tej pory nie będzie konieczne dodatkowe przedłużenie poprzedniego protokołu lub zostanie ono rozwiązany, jeśli nie jest absolutnie konieczny, bez szkodliwego wpływu na flotę europejską;

2. z zadowoleniem przyjmuje również przekształcenie umowy o partnerstwie w pełną umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i zwraca uwagę, że tego rodzaju umowy stanowią dobrą podstawę współpracy w dziedzinie zarządzania oceanami i zrównoważonego zarządzania zasobami rybnymi; podkreśla, że należy zadbać o to, by zasady zrównoważonego zarządzania zapisane we wspólnej polityce rybołówstwa znalazły odzwierciedlenie w unijnych umowach w sprawie połowów, w tym w ich wdrażaniu;

3. zwraca uwagę, że umowa ta wzmacnia współpracę środowiskową, gospodarczą, społeczną, administracyjną i naukową w celu wsparcia zrównoważonego rybołówstwa, przyczynia się do lepszego zarządzania oceanami, zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, monitorowania i kontroli działalności połowowej oraz do przejrzystego wdrażania umowy i tworzenia miejsc pracy zgodnie z konwencją nr 188 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) z 2007 r.; podkreśla, że partnerstwo musi dawać gwarancje i zapewniać ochronę wszystkim pracownikom statków UE; podkreśla znaczenie uczciwej konkurencji dla wszystkich rybaków prowadzących działalność na wodach Mauretanii;

4. uznaje znaczenie nowej umowy i protokołu do niej, jeśli chodzi o znaczne uprawnienia do połowów przyznane flocie UE, a także jako platformy stałej zorganizowanej współpracy między Unią a Mauretanią, zwłaszcza w dziedzinie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i utrzymania floty europejskiej;

5. wzywa Mauretanię do dopilnowania, aby nie dochodziło do przełowienia małych gatunków pelagicznych, oraz do powstrzymania i stopniowego wyeliminowania negatywnych skutków, jakie powoduje produkcja mączki rybnej i oleju rybnego w Mauretanii; wzywa UE, aby w ramach umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów przyczyniła się do osiągnięcia tych celów; odnotowuje, że ryby należy w pierwszej kolejności wykorzystywać jako pokarm dla ludzi, a nie surowiec w sektorze przetwórstwa żywności, oraz że w związku z tym ważne jest angażowanie organów lokalnych i współpraca z nimi;

6. z zadowoleniem przyjmuje zawarty w nowym protokole wymóg, zgodnie z którym Mauretania musi opublikować plan zrównoważonego zarządzania małymi gatunkami pelagicznymi, który będzie miał zastosowanie do wszystkich statków prowadzących połowy na wodach Mauretanii; wzywa Mauretanię, by przy opracowywaniu takiego planu oparła się na wnioskach zawartych w sprawozdaniu z nadzwyczajnego posiedzenia wspólnego komitetu naukowego, które odbyło się w 2021 r., oraz by w razie potrzeby zastosowała podejście ostrożnościowe oparte na danych naukowych;

7. podkreśla zobowiązanie stron do promowania zarządzania rybołówstwem w oparciu o zasadę niedyskryminowania flot obecnych na tym obszarze oraz zaznacza, że statki unijne powinny mieć dostęp do odpowiedniej części nadwyżki zasobów rybnych zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi;

8. z zadowoleniem przyjmuje klauzule przejrzystości i niedyskryminacji zawarte w nowej umowie i protokole do niej oraz wzywa Komisję, by zapewniła pełne wdrożenie i przestrzeganie tych klauzul; zwraca uwagę, że zasady przejrzystości były zawarte już w poprzedniej umowie, ale nie były w pełni przestrzegane;

9. domaga się, aby Mauretania informowała Komisję o wszystkich publicznych i prywatnych umowach ze statkami zagranicznymi prowadzącymi działalność na jej obszarze połowowym oraz aby informacje te zostały zawarte w rocznym sprawozdaniu przekazywanym przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu; wyraża zaniepokojenie tym, że Mauretania nie opublikowała dotychczas niektórych umów w sprawie połowów z państwami trzecimi;

10. zwraca uwagę na wymaganą na mocy protokołu wymianę informacji w odniesieniu do sprawozdań na temat działających na wodach Mauretanii flot zagranicznych i flot krajowych, których właścicielami są podmioty zagraniczne; wzywa Mauretanię do dostarczenia Komisji pełnych informacji na temat wszystkich statków prowadzących połowy na jej wodach i do przedstawienia ich w jasnym formacie, przyjaznym dla użytkownika, który umożliwi obserwatorom uzyskanie ogólnego obrazu całkowitego nakładu połowowego, połowów w podziale na gatunki i stanu stad; apeluje, by Mauretania podała te informacje do wiadomości publicznej; zwraca uwagę, że jest to warunek obliczenia "nadwyżki" zgodnie z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza;

11. z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie przez Mauretanię pierwszego sprawozdania dotyczącego inicjatywy na rzecz przejrzystości rybołówstwa; zwraca uwagę, że sprawozdanie opiera się na informacjach z roku kalendarzowego 2018; wzywa Mauretanię do opublikowania nowszych danych;

12. wyraża zaniepokojenie praktyką zmiany bandery, zwłaszcza na wodach Mauretanii i ogólnie w regionie;

13. uważa, że Unia - biorąc pod uwagę sieć umów o partnerstwie w sprawie połowów i umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów obowiązujących w Afryce Północno-Zachodniej - ma do odegrania rolę w zachęcaniu Mauretanii i krajów z nią sąsiadujących do zacieśnienia współpracy w dziedzinie zarządzania wspólnymi stadami, w szczególności w określaniu stad i uprawnień do połowów, takich jak stada istotne dla lokalnego bezpieczeństwa żywnościowego; w szczególności zwraca uwagę na znaczenie aktywnej współpracy Unii z partnerami na tym obszarze, by zapewnić podejmowanie zrównoważonych decyzji w sprawie zarządzania w odpowiednich regionalnych organizacjach ds. zarządzania rybołówstwem; wzywa UE, Mauretanię i kraje sąsiadujące, by wspierały wdrażanie kompleksowych regionalnych ram zarządzania wspólnymi stadami poprzez ustanowienie regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem w odniesieniu do tych stad oraz poprzez zainicjowanie międzynarodowego dialogu z zainteresowanymi krajami;

14. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie wszystkich stron do wdrożenia umowy w sposób przejrzysty i zgodny z umową z Kotonu w odniesieniu do praw człowieka, zasad demokracji, praworządności i dobrych rządów; wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na prawa człowieka w Mauretanii, w tym w sektorze rybołówstwa, zwłaszcza z uwzględnieniem warunków pracy; zwraca uwagę, że niewdrożenie umowy z Kotonu w odniesieniu do poszanowania praw człowieka może spowodować zawieszenie zgodnie z art. 21 i 14 nowego protokołu wykonawczego;

15. odnotowuje, że w ocenie ex post poprzedniego protokołu stwierdzono, iż ogólnie Mauretania i UE odnotowały podobny udział wartości dodanejwynoszący około 40-45 %; stwierdzono jednak, że wartość dodana dla Mauretanii wynikająca z działalności statków UE jest stosunkowo niska w związku z brakiem powiązań gospodarczych na lądzie; w związku z tym wzywa UE do zbadania sposobów poprawy tej sytuacji w ramach nowego protokołu;

16. odnotowuje, że Mauretania miała trudności z absorpcją wsparcia sektorowego; wzywa zatem Komisję do udzielenia pomocy technicznej w celu przygotowania i wdrożenia wieloletniego programu sektorowego oraz do wzmocnienia zdolności administracyjnych Mauretanii, a zwłaszcza nowego organu koordynującego;

17. uważa, że wsparcie sektorowe jest ważnym elementem rozwoju mauretańskiego sektora rybołówstwa i tworzenia miejsc pracy w społecznościach nadbrzeżnych;

18. z zadowoleniem przyjmuje sektorowe wsparcie w ramach osi 6 i 7; wzywa wspólny komitet, aby propagował projekty infrastrukturalne, które zwiększą lokalną konsumpcję produktów rybnych, oraz finansował projekty przynoszące bezpośrednie korzyści całemu łańcuchowi wartości mauretańskiego tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego;

19. apeluje o więcej projektów wsparcia sektorowego, aby wspierać kobiety w mauretańskim sektorze rybołówstwa, zwłaszcza te zajmujące się przetwórstwem; uznaje znaczenie takich projektów dla lokalnego bezpieczeństwa żywnościowego i domaga się, by zapraszać kobiety do udziału w warsztatach poświęconych prezentacji i programowaniu działań służących wsparciu;

20. podkreśla, że jednym z ogólnych problemów związanych ze wsparciem sektorowym w unijnych umowach o partnerstwie w sprawie zrównoważonego rybołówstwa jest brak widoczności, dostępności i przejrzystości; przyjmuje zatem z zadowoleniem środki na rzecz widoczności i promocji działań związanych z wdrażaniem protokołu, dzięki czemu korzyści z niego płynące są w pełni widoczne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych; odnotowuje, że potrzebne jest lepsze wdrażanie i wykorzystanie środków, aby poprawić wsparcie sektorowe, w tym jego skuteczność;

21. apeluje do Komisji i Mauretanii o poprawę i przyspieszenie wdrażania wsparcia sektorowego i zwiększenie przejrzystości, szczególnie w obszarze licencji połowowych; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje publikowanie rocznych sprawozdań na temat sposobów wykorzystania wsparcia sektorowego i wzywa do ich upublicznienia; sugeruje, by przedstawić Parlamentowi działania lub środki o największym znaczeniu lub skutkach dla części terytorium Mauretanii lub grup jej społeczeństwa, które kwalifikują się do pomocy sektorowej;

22. zwraca uwagę, że należy usprawnić gromadzenie danych na temat stad w wodach mauretańskich oraz że wdrażanie umowy musi opierać się na najlepszych dostępnych opiniach naukowych; uważa, że wsparcie sektorowe należy wykorzystać do wspierania tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, a w pierwszej kolejności do poprawy danych naukowych dotyczących stad ryb, zwłaszcza wspólnych stad małych gatunków pelagicznych, takich jak gatunki sardyneli i ostroboka, a także działań w zakresie kontroli i nadzoru nad wszystkimi flotami prowadzącymi połowy na ich łowiskach;

23. podkreśla znaczenie danych naukowych dotyczących stad, właściwego gromadzenia danych i lepszego monitorowania, tak aby za pośrednictwem nowego protokołu zwiększyć i poprawić zasięg obecności obserwatorów naukowych, co powinno być w szczególności celem dla statków rybackich państw trzecich;

24. zachęca Komisję, by ułatwiła uczestnictwo i wymianę między ekspertami i naukowcami w ramach tej umowy i podczas jej wdrażania, jeśli będzie to konieczne do oceny różnych gatunków i funkcjonowania umowy;

25. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowy protokół umożliwia dostosowanie rekompensaty finansowej UE i uprawnień do połowów w trzecim roku jego stosowania; apeluje do Komisji o skorzystanie w razie potrzeby z tego elastycznego rozwiązania;

26. z zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy dotyczące opłat obowiązujących zarządzających statkami i ma nadzieję, że to i inne ulepszenia protokołu, w tym możliwość wyładunku połowów przez statki UE w wyjątkowych okolicznościach w portach innych niż mauretańskie, doprowadzą w przyszłości do lepszego wykorzystania dostępnych uprawnień do połowów;

27. z zadowoleniem przyjmuje i uznaje pomysł, aby unijni armatorzy trawlerów zamrażalni do połowów pelagicznych i statków poławiających krewetki, którzy prowadzą połowy na mocy protokołu, nadal wspierali potrzebującą pomocy ludność, przekazując - jako rodzaj wkładu w naturze - krajowemu stowarzyszeniu dystrybucji ryb (Société nationale de distribution de poisson) 2 % swoich połowów pelagicznych przeładowanych lub wyładowanych pod koniec rejsu połowowego; odnotowuje, że w Mauretanii rośnie lokalne spożycie ryb; wzywa Komisję i władze Mauretanii do dopilnowania, aby wkład ten faktycznie docierał do ludności i nie trafiał do zakładów produkcji mączki rybnej;

28. podkreśla zobowiązanie do wdrożenia zasad i praw MOP w odniesieniu do wszystkich rybaków na statkach UE w celu wyeliminowania dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu; uważa, że należy ściśle monitorować wdrażanie tych praw i zasad;

29. z zadowoleniem przyjmuje zatrudnianie wykwalifikowanych mauretańskich marynarzy na statkach UE na podstawie umów zgodnych z normami MOP i obejmujących ubezpieczenie społeczne; wzywa do większych wysiłków na rzecz zatrudniania stażystów w celu zwiększenia liczby wykwalifikowanych osób w programie sektorowym;

30. wzywa Komisję Europejską do włączenia umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów do partnerstwa UE z Afryką, jako jego kluczowego elementu;

31. z zadowoleniem przyjmuje projekty finansowane w ramach pomocy rozwojowej UE dla Mauretanii, takie jak projekt "Promopeche", którego celem jest tworzenie miejsc pracy i szkolenie młodych ludzi w dziedzinie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego; wzywa Komisję do poprawy dostosowania i spójności między umowami o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów a celami zrównoważonego rozwoju ONZ;

32. podkreśla, że rybołówstwo, w tym łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, jest ważnym sektorem gospodarki Mauretanii i ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego tego kraju, bezpieczeństwa żywnościowego, możliwości żywieniowych i możliwości zatrudnienia, w szczególności dla kobiet i ludzi młodych, a także dla zapewnienia wszystkim zrównoważonego rozwoju gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; popiera zatem środki, które znacznie zwiększają odporność podmiotów lokalnych, w tym małych przedsiębiorstw rodzinnych i społeczności nadbrzeżnych, na skutki zmiany klimatu i erozji wybrzeży; podkreśla, że inwestycje w sektorze rybołówstwa muszą być wyraźnie dostosowane do celów zrównoważonego rozwoju i nie mogą zagrażać potrzebom społeczności nadbrzeżnych; nalega, aby wkład finansowy przewidziany w nowej umowie był rozdzielany w sposób uwzględniający podstawową rolę społeczności nadbrzeżnych;

33. wzywa do wspierania lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego i do poprawy sytuacji społeczności nadbrzeżnych, które są zależne od zasobów morskich i które należy w związku z tym w pełni włączyć w zarządzanie obszarami morskimi i przybrzeżnymi; przypomina, że odbudowa morskiej i przybrzeżnej różnorodności biologicznej zapewnia dochody społecznościom nadbrzeżnym, przyczynia się do łagodzenia zmiany klimatu oraz ułatwia przystosowanie się do niej; podkreśla potrzebę regularnych konsultacji ze społecznościami nadbrzeżnymi w trakcie całego procesu wdrażania;

34. przyznaje, że unijne rynki i unijni producenci są uzależnieni od przywozu ryb m.in. z Mauretanii, aby zagwarantować dostępność żywności dla konsumentów w UE;

35. domaga się, aby dalsze wysiłki UE w ramach tej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów koncentrowały się na zniesieniu szkodliwych i niezrównoważonych dotacji do połowów w ramach Światowej Organizacji Handlu i innych organów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnych połowów;

36. domaga się, aby dorobek prawny UE - w tym orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE - był przestrzegany i należycie stosowany w odniesieniu do rybołówstwa w Mauretanii i otaczającym ją obszarze;

37. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi i parlamentowi Islamskiej Republiki Mauretanii.

1 Dz.U. L 34 z 1.2.2021, s. 1.
2 Dz.U. L 439 z 8.12.2021, s. 1.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0228.
4 Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s. 4.
5 Dz.U. L 439 z 8.12.2021, s. 3.
6 Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0135.
7 Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.
8 Dz.U. C 184 z 5.5.2022, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.