Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.184E.141

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lipca 2010 r.

Zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (wersja ujednolicona) *

P6_TA(2009)0221

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0796 - C6- 0018/2009 - 2008/0226(CNS))

(2010/C 184 E/35)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2010 r.)

(Procedura konsultacji - ujednolicenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2008)0796),

– uwzględniając art. 37 i art. 133 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0018/2009),

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

– uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0249/2009),

A. mając na uwadze, że zdaniem grupy konsultacyjnej, złożonej z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostej kodyfikacji istniejących przepisów bez zmian co do istoty,

1. zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

______

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.