Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") w sprawie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego (COM(2010)0336 - C7-0157/2010 - 2010/0183(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.99E.146

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 kwietnia 2012 r.

Pomoc przyznana w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego ***I

P7_TA(2010)0410

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") w sprawie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego (COM(2010)0336 - C7-0157/2010 - 2010/0183(COD))

(2012/C 99 E/33)

(Dz.U.UE C z dnia 3 kwietnia 2012 r.)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0336),
uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0157/2010),
uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 września 2010 r.(1),
uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 8 listopada 2010 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając art. 55 Regulaminu PE,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0305/2010),
1.
przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko przedstawione poniżej;
2.
zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.
______

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.