Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (COM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.212E.455/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 sierpnia 2010 r.

Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty ***I

P6_TA(2009)0382

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (COM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

(2010/C 212 E/57)

(Dz.U.UE C z dnia 5 sierpnia 2010 r.)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0121),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0097/2009),

– uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 2 i 3 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0274/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.