Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie (COM(2008)0640 - C6-0352/2008 - 2008/0194(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.184E.483/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lipca 2010 r.

Płatności transgraniczne we Wspólnocie ***I

P6_TA(2009)0321

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie (COM(2008)0640 - C6-0352/2008 - 2008/0194(COD))

(2010/C 184 E/81)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2010 r.)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0640),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0352/2008),

– uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 25 marca 2009 r., do zatwierdzenia wniosku po poprawkach, zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze Traktatu WE,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A6-0053/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.